Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

List Letňan

logo  letnanyBudoucnost Bahoku: komerční prostory a parkování -  článek z Letňanských listů červen 2013 /autor článku redakce/  červeně jsou  vyznačena hrubá  napadení občanských iniciativ  (Zdravé Letňany o.s.)
 
Vedení městské části Praha 18  začalo znovu diskutovat o několik let starém záměru revitalizace objektu Bahok, který zahrnuje rozšíření obchodních prostor pro stávající i nové podnikatele, parkovací místa a další možnosti. 
 
V areálu drobných provozoven vedle zastávky Fryčovická dnes najdeme restaurace, obchody, dílny a skladové prostory. Základ efektivnějšího využití Bahoku byl  položen už před lety, kdy byla zpracována jednoduchá studie o možnostech rozvoje objektu. Nyní je tato studie opět na stole, protože potřeba parkování ve spádové oblasti je zřejmá, a navíc současní podnikatelé, jejichž provozovny v Bahoku sídlí, volají po jeho rozvoji.
 
Vedení MČ má konkrétní plán                                                                                                          
„Naším záměrem je vytvořit obchodní  prostory pro stávající podnikatele, protože ti jsou pro nás nejdůležitější. Zároveň budeme lákat nové,“ řekl o projektu radní Jan Mikulecký. „Rádi bychom také objekt zvýšili na dvěpatra tak, aby vznikla parkovací místa pro obyvatele okolních  ulic. Je to samozřejmě investice, která vyžaduje určitou návratnost, proto bude zřejmě část parkovacích míst placená. Mohu však garantovat, že minimálně jedna čtvrtina míst bude pro občany Letňan zdarma.“ Zvýšení objektu také zlepší ochranu proti hluku a prachu z Tupolevovy ulice. Obyvatelé zejména vMístecké a Nýdecké ulici tak budou mít tišší a čistší prostředí pro život.
 
Přestavba Bahoku vs. val v Malkovského
S rozvojem objektu Bahok také souvisí budoucnost valu v Malkovského ulici. Val byl předmětem rozsáhlých diskusí a různých kampaní, které nebyly vždy založeny na dostatku relevantních informací. „Tímto také uzavíráme téma valu Malkovského, které bylo uměle vytvořené jakýmisi sdruženími či osobami. Jen hlupák by věřil tomu, že budeme stavět parkoviště místo valu a hned vedle parkovací dům. Je evidentní, že tito lidé musejí být financováni developerskými skupinami, které mají zájem zastavovat Letňany a s jejichž projekty letňanská radnice nesouhlasí,“ uvedl radní Mikulecký. Důkazem je případ, kdy chtěl developer postavit domy přímo uprostřed Letňan ve staré zástavbě. Vedení městské části proti tomuto projektu aktivně vystoupilo. Avšak sdružení, která obvykle halekají pro zachování valu a zeleně, neřekla proti této výstavbě ani slovo na místo toho kritizovala ozdravnou údržbu stromů na valu. „Dělají to jenom proto, aby stáhli pozornost od kontroverzních staveb uprostřed Letňan. Pod záminkou ochrany stromů v Malkovského ulici hledají fiktivní problémy a ve skutečnosti pracují pro developery v Letňanech i ve Kbelích. Zadarmo to nebude“, dodal radní Mikulecký. 
 
Zrušení valu? Není to na pořadu dne
Val je součástí projektu Letňanských lentilek. V první verzi architektonické studie bylo v této lokalitě opravdu navrženo parkoviště. Je však nutné si uvědomit, že první verze výkresů se obvykle výrazně liší od skutečného provedení projektu. „I přesto, že se různá zdravotně zaměřená uskupení složená z vysloužilých politiků za zenitem a jiní pseudoekologové snažili veřejnosti vnutit názor, že val do roka a do dne nebude, ukázalo se, že lidé mají svůj vlastní rozum a nenechají si namluvit nesmysly. Nikdo z radnice nikdy neřekl, že chceme odstranit val v Malkovského ulici, a jsem rád, že od představení Lentilek to lidé chápali jako studii k diskusi, nikoli jako neměnné dogma, které prosazuje nějaký radní,“ přiblížil situaci Jan Mikulecký. Cílem nikdy nebylo zrušit celý val a vedle Bahoku zbudovat rozsáhlé parkoviště. Spíše naopak, obec se snažila získat pozemky alespoň do pronájmu, aby zeleň na valu dále netrpěla a mohla být obnovena. Po složitých jednáních jsou nyní pozemky ve správě obce, a to až do roku 2032. Radní Mikulecký k tomu dodal: „Jednání se společností CPI jsou velmi konstruktivní. O různých oblastech diskutujeme jako partneři a obě strany se snaží zajistit pro sebe ty nejlepší podmínky. Jednání na úrovni generálních ředitelů jsou pro mě běžná, a proto není složité se s vedením CPI dohodnout. Také díky dobrým vztahům sCPI postupně Letňany získávají krásnější podobu.“
 
Zeleň a psí louka budou zachovány
S ohledem na požadavky obyvatel Malkovského ulice, které jsou v souladu s  názorem majitele pozemku, společnosti CPI Byty, bude val zachován a bude se dále pracovat na efektivní údržbě jeho zeleně. Rada MČ Praha 18 již v listopadu 2012 odsouhlasila v usnesení č. 474/25/12 záměr vybudování psí louky vedle valu, čímž zcela jasně deklarovala svůj úmysl val nerušit, ale regenerovat a navrátit ho zpět „do života“.Původně plánované referendum o budoucnosti valu pozbývá s ohledem na současné rozhodnutí vedení MČ Praha 18 platnost. Nicméně jeho budoucnost bude stále na občanech Malkovského ulice, jejichž názor bude kdykoli vyslyšen. Pokud budou někdy v příštích letech plánovány změny v oblasti valu, je na obyvatelích dotčené lokality, aby navrhli, jak s valem dál pracovat. Do té doby bude pouze řádně udržována zeleň a provozována psí louka Malkovského.
 
Aktuálně: přípravné práce na Bahoku zahájeny
Rozvoj objektu Bahok je plánován až po roce 2014. V letošním roce byly zahájeny přípravné práce, jejichž výstup bude podkladem pro další rozhodnutí vedení městské části. Investici je možné realizovat z obecního rozpočtu, ale budou také řešeny možnosti přispění Magistrátu hlavního města Prahy nebo spolupráce sprivátním investorem. „Existuje několik cest, jak docílit nového Bahoku. Všechny prozkoumáme a vybereme tu, která bude s ohledem na obecní rozpočet ekonomicky nejpřijatelnější,“ uzavřel Jan Mikulecký.
-redFoto archiv reda
 
Zápis ze zasedání dopravní komise RMČ Prahy 18
 
Datum: 20. 5. 2013Čas: 18:00 – 19:30 (trvání 1 h 30 min)
 
Přítomni: Vavřínka, Voříšek, Císařová; jako hosté: Strašil, Káparová, Zástěra, Deutsch, Davídek, Rydel.
Omluveni: Rejman, Hettner 
 
Bod 1 Návrhy občanského sdružení Zdravé Letňany, o.s.
DK na svém jednání uvítala členy občanského sdružení Zdravé Letňany, o.s. a vyslechla jejich návrhy týkající se dopravy v kolonii rodinných domů v prostoru ulic Běloveská, Žamberská, Novosvětská.
1) Komise byla upozorněna na chybějící značení jednosměrnosti v části ulice Běloveské (v části nejblíže centru Blue Orange). Zástupci ODŽP přislíbili upozornit na problém odbor TSO a značení doplnit.
2) Druhým návrhem občanského sdružení bylo zavedení obytné zóny v celém areálu.
To by však bylo velice finančně náročné a zástupci DK navrhli řešit dopravní situaci umístěním značek ZÓNA 30 a ZÓNA ZÁKAZ VJEZDU NAD 3,5 T. Zástupci o.s. navrhované řešení přijali jako dostatečné a ODŽP v dané věci podnikne další kroky.
3) Posledním návrhem ze strany o.s. bylo posunutí přechodu pro chodce přes ulici Tupolevova v místě zastávky Trutnovská.
Argumenty pro přesun jsou následující: přechod je nebezpečný; přechod již neslouží původní funkci, kdy plnil funkci nejpřímější pěší cesty ze zastávky Trutnovská k zadní vrátnici areálu AVIA; stále větší množství cestujících přechod nevyužívá a přebíhá frekventovanou ulici Tupolevova, neboť umístění přechodu významným způsobem prodlužuje pěší cestu na zastávku ve směru do centra (ta je sice na znamení, přesto je v celých Letňanech nejlépe obsloužena). Argumenty proti přesunu přechodu: nejvýznamnější problém mají údajně obyvatelé nejvzdálenější cípu kolonie, kteří však mají k dispozici také zastávku Krausova; vzdálenost od místa, kde nejvíce lidí přebíhá komunikaci k přechodu, kde mají přednost, je cca 80 m; téměř jakýkoliv přechod v Letňanech by potřeboval v současné době posun; obytný projekt připravovaný podél ulice Tupolevova směrem k ulici Kostelecké s přechodem počítá a počet obyvatel bude výrazně převyšovat počet obyvatel Letňanské kolonie.
 
Komise provedla na místě místní šetření s výsledkem:
•Od zastávky Trutnovská (červeného ukazatele) řádně přes přechod k nejbližšímu domu v kolonii – 157m dle měření na mapě, 190 kroků fyzickým měřením, doba poklidné chůze 1:58
•Od zastávky Trutnovská (červeného ukazatele) řádně přes přechod k nejvzdálenějšímu domu v kolonii – 497 m dle měření na mapě, doba poklidné chůze 6:00
•Od zastávky Trutnovská (červeného ukazatele) mimo přechod k nejvzdálenějšímu domu v kolonii – 333 m dle měření na mapě
•Od zastávky Krausova (červeného ukazatele) řádně přes přechod k nejbližšímu domu v kolonii – 248 m dle měření na mapě, doba poklidné chůze 2:25
 
Původně si zástupci o.s. představovali, že k přesunutí přechodu bude možné využít změnu v připravené a schváleném projektu zklidnění Tupolevovy ulice. Pro informaci je třeba uvést, že v průběhu vypracování projektu podnikl pan Deutsch kroky, jejichž cílem bylo výrazné posílení bezpečnosti na přechodu. Těmto krokům vyšla MČ při přípravě projektu zcela vstříc. Projekt zklidnění tak výrazně zlepšuje bezpečnost přechodu lepším osvětlení, zúžením komunikace a zpomalovacím fyzickými a vizuálními prvky.
Komise i zástupci samosprávy a státní správy seznámili zástupce o.s. s faktem, že jakákoliv změna v projektu povede ke znovuotevření schvalovacího procesu a prakticky tak znemožní realizaci projektu na několik let, neboť projekt přijde o přislíbenou finanční dotaci. Takový scénář si nepřejí ani zástupci o.s. Kompromisním návrhem je pak možnost nepřesouvat stávající přechod, ale umístit na ulici Tupolevovu ve směru do centra přechod další. Většina komise to však považuje za zbytečné, avšak bude-li návrhu nakloněn správce komunikace TSK, realizaci se nebrání.
Usnesení: Komise doporučuje umístění dopravního značení, tak jak bylo dohodnuto se zástupci o.s. Komise nedoporučuje zásah do projektu zklidnění Tupolevovy ulice, který by měl za následek ohrožení financování projektu. Komise nepovažuje zřízení druhého přechodu v poloze navrhovaném občanským sdružením za nutné, ale za přijatelné. 
  
Bod 2 MHD ve Starých Letňanech
Komise přivítala změny přijaté organizací ROPID, které se na území MČ projevují pouze rozšířením provozu autobusu 202, jedná se tak o další rozšíření přepravní nabídky ve Starých Letňanech. Zároveň místostarosta Zástěra potvrdil, že k prodloužení midilinky by mělo dojít v termínu od 1. 9. 2013.
 
Bod 4 Podchod u zastávky Avia Letňany, Letňanské korzo, zastávka Staré Letňany
Komise byla informována o dvou zásadních projektech týkajících se pěší dopravy v Letňanech. Prvním je projekt nových pěších cest po odstranění podchodu u zastávky Avia Letňany. Komise však také byla upozorněna na fakt, že společnost žádající o povolení bourat hledá nový způsob technologického provedení prací a proto se příprava začíná protahovat. Komise a zástupce samosprávy upozornili na to, že provedení prací je třeba dokončit v tomto roce.
Dalším projektem, který byl komisi představen byl plán na zbudování Letňanského korza, příjemné stezky pro chodce a cyklisty od zastávky Staré Letňany do lesoparku.
Posledním projektem je přemístění zastávky Staré Letňany ve směru na zastávku Avia Letňany a vybudování nového přechodu pro chodce. Tuto investici má na starost spol. Trigema jako stavebník projektu Barevné Letňany 2. Projekt bude realizován v nejbližších dnes a stavebník tak splnil podmínku připojení komunikace v projektu na ulici Beranových.
Usnesení: Komise doporučuje pokračovat v přípravě projektů.
 
 
Zapsal: VavřínkaOvěřil:__________
Začátkem jarní výstavní sezony v areálu PVA Expo Praha Letňany došlo k nárůstu provozu na komunikacích v okolí výstaviště. Letňanské silnice se tak opakovaně staly odstavnou plochou pro vozidla návštěvníků probíhajících veletrhů. Vedení městské části si neuspokojivou situaci uvědomuje, avšak není v možnostech letňanské samosprávy přijmout takové řešení, které by vyhovovalo všem zúčastněným subjektům. Na následujících řádcích jsou popsány možné varianty řešení spolu se zdůrazněním rizik při realizaci každé z nich.
Rychnovska 2Veřejně přístupná parkoviště bez omezení. Poté, co byl na základě vyhodnocení efektivity zrušen k 31. 12. 2012 systém vyhrazených parkovacích stání v Letňanech, vrátily se dotčené parkovací plochy do původního režimu veřejně přístupné komunikace, na kterých není parkování žádným způsobem regulováno. Ke zrušení systému došlo především z důvodu nemožnosti účinně sankcionovat řidiče, kteří pravidla nerespektovali, jelikož MČ Praha 18 není dle platné legislativy oprávněna provádět odtah vozidel. Veřejně přístupné komunikace jsou však z hlediska parkování atraktivní pro ty návštěvníky výstav, kteří své vozy nechtějí parkovat na placeném parkovišti u areálu výstaviště s kapacitou zhruba 2 000 míst či na některém ze zhruba šesti set míst P+R u konečné stanice metra C Letňany. Přestože obtíže spojené s výstavami nejsou aktuálně tak velké, jako tomu bylo před vybudováním metra v Letňanech, přetrvávají v podstatné míře dodnes. Pocítit je mohou zejména občané bydlící v kolonce u ulice Kbelská, dále potom v ulicích Dobratická, Chlebovická, Boletická, Protivínská a Tvrdého.
Městská část s provozovatelem výstaviště jedná o snížení ceny za parkování tak, aby návštěvníci výstav nevjížděli do sídliště, avšak lze předpokládat, že při zachování současného stavu bez regulace dopravy se budou komplikace podobného rázu objevovat i nadále. Jako dílčí řešení se v době konání výstav jeví umístění přechodného dopravního značení Zákaz vjezdu – mimo dopravní obsluhu na vjezdech u vybraných ulic, avšak nejedná se o řešení trvalé a nelze je účinně uplatňovat na všech místech, kde návštěvníci veletrhů své vozy parkují.
Číst dál: Zóny placeného parkovacího stání v Letňanech: ano, či ne?
Radnice 4Starosta městské části Praha 18 si Vás dovoluje pozvat na veřejnou diskuzi k tématu „Zrušení stavebního povolení – lokalita Chlebovická“. Setkání se uskuteční dne 21. května 2013 od 18hodin v obřadní síni Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany.
 
 
Radnice 4Starosta městské části Praha 18 si Vás dovoluje pozvat na veřejnou diskuzi k tématu „Zrušení stavebního povolení – lokalita Chlebovická“. Setkání se uskuteční dne 21. května 2013 od 18hodin v obřadní síni Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany.
 
 

Strana 110 z 114