Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

List Letňan

chaloupkaStarosta MČ Praha 18  vyhlásil  na úřední desce  pod č. j. 13422/2014   OSM letos již třetí  výběrové řízení  na prodej objektu  Bělovecká 346, vč. parcely č. 699  o výměře 94 m2  ( samostatná budova v Kolonii u Avie). Uzávěrka výběrového je stanovená na 20. srpna  2014 v 10. 00 hodin. Otevírání obálek bude v místnosti 3.02  dne  25. 8. 2014 od 16.45 hodin. 

Je třeba dodat, ze v prvním vyhlášení  byla  minimální cena za nemovitost z 3 000 000,- Kč  v aktuální výzvě již třetí se cena snížila na  1 900 .000,-Kč.

Doufejme, že se nemovitost neprodá a letňanští skauti budou svojí klubovnu nadále využívat. Možná by bylo vhodné, aby nové vedení radnice zvážilo,  zda by nebylo lepší klubovnu částečně zrekonstruovat a opět  pronajímat  letňanským neziskovým organizacim.
Zdroj: letňany.cz

socskupiny 03 0Občanské sdružení Zdravé Letňany o. s. Vás zve na veřejnou prezentaci sociodemografické studie aktualizované v oblasti školství a sociálních služeb, kterou pořádá  Městská část  Praha 18.  Presentace  proběhne dne 28.5.2014 v 17.00 hodin v obřadní síni  ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639.

Zdroj: letnany.cz

 

radnice 1Občanské sdružení Zdravé Letňany o. s. Vás zve na veřejnou prezentaci sociodemografické studie aktualizované v oblasti školství a sociálních služeb, kterou pořádá  Městská část  Praha 18.  Presentace  proběhne dne 28.5.2014 v 17.00 hodin v obřadní síni  ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639. 
Zdroj: letnany.cz
 

 

 

odpad 3Také v letošním roce probíhá na území naší městské části sběr bioodpadu a dochází rovněž k pravidelnému přistavování velkoobjemových kontejnerů. Služba bude poskytnuta v následujícím režimu: velkoobjemový kontejner (VOK) bude přistaven v určeném termínu na maximálně tři hodiny; po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování bioodpadem a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu;  VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze; VOK nebudou tzv. otáčeny po jejich naplnění. Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE ŽIVOČIŠNÉ ZBYTKY). Kontejnery určené pro sběr bioodpadu nelze v žádném případě využívat pro sběr objemného odpadu. Akci zajišťuje a hradí odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy.
K přistavení VOK dojde v těchto dnech (vždy soboty): 26. dubna 13.00 až 16.00 h, 15. listopadu 9.00 až 12.00 h, 15. listopadu 9.00 až 12.00 h na těchto čtyřech letňanských stanovištích: Velhartická x Prachatická, Žamberská x Běloveská, Opočenská x Hořická, Tvrdého x Dudkova.
Odbor hospodářské správy a investic ÚMČ Praha 18
 Velkoobjemové kontejnery VOKKontejnery budou v MČ Praha 18 zaváženy v určený den ve 14 hodin a týž den v 18 hodin budou odváženy. Po celou dobu nasazení bude u kontejneru obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu.Dle pokynů Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP jsou VOK určeny na objemný odpad od obyvatel hl. m. Prahy a do kontejneru je zakázáno odkládat bioodpad, živnostenský odpad a nebezpečné složky odpadu. VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty! V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na dispečink Pražských služeb, tel. 284 091 630, které jsou smluvním poskytovatelem služby MHMP, nebo na ÚMČ Praha 18, odbor hospodářské správy a investic, tel. 284 028 152 – Pavel Fialka. K přistavení VOK dojde v těchto dnech (vždy pátky): 4. dubna stanoviště Velhartická x Prachatická a Vratimovská x Chlebovická, 25. dubna Místecká x Jablůnkovská a Ostravská, 2. května Velhartická x Prachatická, Běloveská a Opočenská, 23. května Místecká x Jablůnkovská, Terezínská a Miroslava Hajna x Petra Beneše, 6. června Velhartická x Prachatická a Bukovecká x Tupolevova, 27. června Místecká x Jablůnkovská, Letovská a Fryčovická (u školy). Zavážení vždy ve 14 hodin a odvoz v 18 hodin.
Projekt je hrazen a organizován hl. m. Prahou.
Martin Hrádek, vedoucí Odboru HSI ÚMČ Praha 18
 
Zdroj: letnany.cz
 
Související článek :  
 

 

 

Dotaz na naší radnici 
 
Výběrové řízení na prodej Běloveská 346
  (Olaf Deutsch, 05.4.2014 08:09)
 
chaloupkaDle vyhlášení starosty MČ Praha 18 ze dne 7. 2. 2014, č. j. 4751/2014/OSM (výběrové řízení na prodej objektu Bělovecká 346, vč. Parcely č. 699) ( budova v Kolonii u Avie) mělo proběhnou dne 31. března odpoledne za účasti všech zájemců otevírání obálek.
Moje otázky zní :
1) kolik se přihlásilo zájemců
2) v jakém oboru zájemci pracují
3) kdy proběhne vlastní výběrové řízení a kdo je členem výběrové komise
Děkuji za odpověď Olaf Deutsch
 
 Můj Dotaz vychází z dokumentu vloženého na Úřední desku MČ Praha 18 
Odpověď tajemníka MČ Praha 18
 
Odpovídá: 05.4.2014 , Gerhard
 
Pokud vím, tak vypsání výběrového řízení bude schvalovat RMČ až tento týden a pokud bude schváleno, pak bude výběrové řízení vyvěšeno od 11.04.2014 do 07.05.2014. Veřejné otevírání obálek se uskuteční 12.05.2014 od 16,45 hod. Myslím, že by bylo účelnější sledovat úřední desku, než sbírat informace z neveřejných zdrojů.
 
Zadáno do systému  5. 4. 2014  (Olaf Deutsch 05.04 2014 asi v cca 21.00 hodin)  
Vážený pane tajemníku,
pokud výzva pana starosty č. j. 4751/2014 je neověřený zdroj jak píšete,  tak mi prosím napište kde najdu novou informaci o změně uzávěrky výběrového řízení na prodej Běloveské 346, protože na úřední desce jsem ji přehlédl.  
 
Odpovídá: 06.4.2014 , Gerhard
Stačí si pozorně přečíst mou minulou odpověď. Takže ještě jednou: Záměr něco prodat nebo koupit musí projít nejprve schválením orgánem resp. orgány samosprávy a teprve po schválení je tento záměr vyvěšen na úřední desce. Opačný způsob je nepřípustný. To jsem se snažil vysvětlit ve své minulé odpovědi. Informace o tom, kdy bude vyvěšeno výběrové řízení jste také dostal. Opakuji: Vypsání výběrového řízení bude schvalovat RMČ až tento týden a pokud bude schváleno, pak bude výběrové řízení vyvěšeno od 11.04.2014 do 07.05.2014. Veřejné otevírání obálek se uskuteční 12.05.2014 od 16,45 hod.
 
Co jsem se dozvěděl
V  radničním materiálu, který  je vyvěšený  na úřední desce je jasně napsáno -  otevírání obálek bude za účasti  zájemců dne 31. března 2014 v 16.00 hodin,  ovšem  pan  tajemník  2x  píše, že obálky budou veřejně otevírané dne 12. 5. 2014 od 16,45. Co se tedy  vlastně  otevíralo 31. března v 16.00 hodin?
 
Moje otázky zněla :
1) kolik se přihlásilo zájemců - bez odpovědi
2) v jakém oboru zájemci pracují - bez odpovědi
3) kdy proběhne vlastní výběrové řízení a kdo je členem výběrové komise - není zatím stanoveno
 
Pozn.:
 
 
 Dnes  7. 4, 2014  jsem se na MÚ  Letňany setkal s tajemníkem  a tak už mám jasno.   Na první vyhlášení výběrového řízení  žádný zájemce nereagoval a tak bude vyhlášeno druhé kolo, které bude oznámeno  na vývěsce MČ dne 11. 4. 2014, otevírání obálek druhého kola bude 12. 5. 2014 v 14.45 hodin. Doufáme, že o nemovitost opět nebude zájem a zůstane tak nadále majetkem naší obce. Kdyby tuto informaci  o druhém kole výběrového řízení  pan tajemník napsal hned na začátku naší komunikace,  tak jsme si oba dva  ušetřili  tak vzácný čas. 
 
Olaf Deutsch
Zdravé Letnany o. s. 
 
 
 
 
 

 

Strana 105 z 114