Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

List Letňan

 

Vážená paní Kolínská,

 mám na Vás otázku ohledně výstavby v MČ Praha 18 Letňany. Neustále zde probíhá stavba nových a nových obytných domů, již kvůli nim padly i zahrádky v oblasti 'havraňáku', kde vznikla Rezidence Veselská. Nové domy jsou náporem jak na dopravu, parkovací místa a v neposlední řadě ubývá volných zelených ploch. Opakovaně dochází k jednání s ROPIDem, který údajně nemá finanční možnosti k posílení metra a nemá jak více posílit autobusy v oblasti Starých Letňan. V tomto týdnu přibylo na sídlišti u zastávky Fryčovická nové ohrazení, kvůli výstavbě 11 patrového domu. Podotýkám, že výstavba byla schválena uvnitř vnitrobloku, kde jsme rádi za kousek zeleně. Taktéž si asi s novými "sousedy" budeme koukat do talířů, protože prostoru není tolik, aby nebylo vidět z oken do oken již stávajících domů. Zřejmě se nikdo nezabýval problémem parkování, který trápí celé Letňany, hlavně pak při kulturních akcích. Letňany musí také neustále navyšovat počet míst v MŠ, kdy pokud to lze, se pravidelně dočteme, že k MŠ bylo přistaveno nové patro, aby pojmula dalších 15 dětí. To je přímo zázrak, když si uvědomím, že každou chvíli mají Letňany o desítky nových obyvatel více.

Vzhledem k tomu, že při položení dotazu na naši MČ jsem se nedočkal přijatelné odpovědi, kdy jediné co jsem se dozvěděl, že MČ s tímto problém, tj. zahušťováním sídliště, nic nezmůže, protože je územní plán v kompetenci magistrátu, píši tedy doufám osobě odpovědné a spoléhám, že se dozvím něco stěžejnějšího. Doufám také, že problém s neúnosným zabydlováním již hustě osídlených městských částí, začne někoho zajímat. Jistě by se ani Vám nelíbilo koukat na již hotovém sídlišti do bytu v novém domě pár metrů od Vaších oken. Se vším tím souvisí, že na sídlišti již není ani chvíle ke klidnému odpočinku, buď se zde koná koncert a je zde spousta rozlezlých návštěvníků a nebo se zde staví, kope, či "opravuje". Mimochodem článek publikovaný na fb stránce hlavního města je úplně proti aktuální situaci, která se děje asi nejen v Letňanech: http://praha.idnes.cz/promena-sidliste-cerny-most-ipr-daf-/praha-zpravy.aspx?c=A170714_2338665_praha-zpravy_nub

Přeji příjemný den a děkuji za Váš čas.

František Vítek

Číst dál: Otázka Letňanského občana na Petru Kolínskou ohledně výstavby v MČ Praha 18 Letňany

Pokud jste si mysleli, že staré představy komunistických plánovačů na vybudování vysočanské radiály patří minulosti, jste na omylu. Dne 30. června Rada městské části Prahy 9 pověřila radního Tomáše Holečka (ODS), aby předal magistrátu přání politického vedení radnice na změnu územního plánu. Změnu, jež by umožnila zbudování zmíněné radiály. Radiály, jež v roce 2013 konečně z územního plánu zmizela… Radiály, proti níž jsme celou dobu naší existence bojovali, a kvůli které jsme vlastně vznikli.

Číst dál: Info od Krocana: Další tunel na obzoru? Devítka chce „vysočanskou Blanku“

LIDLProdejna Lidl v ulici Tupolevova bude na přelomu května a června uzavřena. Počátkem příštího roku ji nahradí úplně nový typ prodejny založený na ekologických principech.

Zákazníci se mohou těšit na moderní prostory, díky kterým bude nakupování komfortnější. Nová budova Lidl se bude od ostatních prodejen lišit již na první pohled – a to moderním architektonickým pojetím, uspořádáním vstupního zádveří, vzdušným, velkoryse pojatým interiérem s dostatkem denního světla, minimalistickým použitím barev či novým osvětlením.

Číst dál: V Tupolevově ulici vyroste prodejna nové generace

silniceOdbor územního plánování MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY připravil na 19. 1. 2017 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje HMP Vyšehradská jednání a návrzích změn územního plánu. Co se týká Letňan, bude se projednávat změna uzemní plánu pro budoucí silniční obchvat. 
Pozn. autora článku
Dle informace z radnice MČ Praha 18 MČ Praha 18, s navrhovanou změnou územního plánu nesouhlasí.


TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU -  stručný popis

Výpis z dokumentu:

Změnou se však částečně mění uspořádání vybrané komunikační sítě v území mezi Letňany a Kbely severovýchodně od letiště Letňany při zachování nabídky všech potřebných dopravních vztahů. Důvodem nového uspořádání komunikační sítě je omezení zásahu do ploch založené zeleně, zlepšení podmínek v území pro výraznější rozvoj nové zeleně. Změnou navržené uspořádání komunikací vychází v případě ulice Toužimské částečně ze situačního řešení jižních variant A,B vyhledávací studie „TV Kbely, stavba č.40032 – Komunikace Toužimská. Úpravy prostorového (zejména výškového) řešení ulice Toužimské však musí zachovat podmínky vyplývající z požadavků na letecký provoz letiště Letňany i za cenu zahloubení stávající komunikace. Navržená trasa výhledového radiálního propojení s Pražským okruhem je dle možností souvisejících s vymezeným územím změny UP upravena tak, aby vliv komunikace na plochy lesoparku byl co nejmenší. Původně uvažované řešení přes východní část lesoparku bylo městskou částí Praha 19 – Kbely odmítnuto a zpracovatel uvedené argumenty akceptoval. Změnou dochází k rozšíření celoměstského systému zeleně, Změna nenarušuje koncepci ÚSES, její součástí ale je formální zrušení funkčního interakčního prvku (IP), který je představován úzkým pásem dřevin podél železniční tratě. Tento pás dřevin zůstane reálně z velké části zachován, bude však nové plnit funkci izolační – odcloní novou komunikaci od stávajícího lesoparku založeného již dříve jižně od IP. Řešené území změny okrajově zasahuje do ochranného pásma národní přírodní památky Letiště Letňany a zároveň do evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 Praha – Letňany, kde je v obou případech předmětem ochrany populace kriticky ohroženého sysla obecného. Vzhledem k předmětu změny se nepředpokládá ovlivnění těchto limitů ochrany přírody.


Další informace a dokumentace najdete:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/spolecne_jednani.html

 

 

 

 

 

 

 

aviaOdbor územního plánování MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY připravil na 19. 1. 2017 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje HMP Vyšehradská jednání a návrzích změn územního plánu. Co se týká Letňan, bude se projednávat změna uzemní plánu pro budoucí  novou bytovou  výstavbu pro cca 6 000 obyvatel, která bude postavená v areálu Avie.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU -  stručný popis

Výpis z dokumentu:

Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, ani s územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy, v platném znění (ZÚR). Řešené území změny se dle ZÚR nachází v Transformační oblasti T/1 – Letňany – Avia, Letov, která je součástí kompaktního města. Důvodem změny je vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí, místo dnes již nevyužívaných stávajících objektů.

Revitalizace areálu AVIE na kvalitní multifunkční urbanistický soubor je v souladu s principy ochrany nezastavěného území. Vznikne nová komplexní městská čtvrť zahrnující nejen bydlení, ale i občanskou vybavenost v podobě školy, komerční vybavenost, plochy pro pracovní aktivity i rekreaci a sport, to vše propojeno veřejnými prostranstvími. Změna navrhuje místo současné plochy výrobní /VS/ převážně plochu všeobecně smíšenou /SV/ z důvodu umožnění vzniku nové městské čtvrti pro cca 6000 obyvatel s plnohodnotnou městskou vybaveností s lokálním centrem (náměstím), včetně založení nového městského parku a doplňkových ploch veřejné zeleně. Vzhledem k demografické situaci Letňan (viz Demografická prognóza MČ Prahy 18, březen 2014) zůstává klíčové navázat výstavbu rezidenčních kapacit v areálu AVIA na zvýšení kapacit mateřských a základních škol.

Další informace, kompletní dokumentace :ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana 11 z 118