Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Informace z radnice MČ Praha 18

 

Koncept Zápisu: 8. zasedání - pozvánka

Zastupitelstva městské části Praha 18

23. října 2017

(návrh č. 1)

Předsedající:             Mgr. Ivan Kabický, starosta

Přítomni:                   dle presenční listiny a zápisu ze zasedání

Omluveni:                             

Neomluveni:             

Ověřovatelé:             

___________________________________________________________________________

Zahájení:

Zasedání zahájil starosta v xx.xx hodin.

Starosta konstatoval, že jednání ZMČ bylo řádně svoláno a vyhlášeno a při zahájení bylo přítomno xx členů ZMČ.

Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého jednání ZMČ ze dne 28.8.2017 byl řádně ověřen a stvrzen podpisy zastupitelky pí Michaely Řepové a zastupitele p. Oldřicha Miffka.

Starosta před zahájením jednání oznámil, že se z jednání pořizuje zvukový a obrazový záznam a zasedání bude online přenášeno na internetové stránky MČ Praha 18.

Navržený program jednání:

 1. Dodatek č. 1 dohody č. S-2017/95/0051

 1. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 775/1, k.ú. Letňany
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce a.s.
 3. Prodej NJ č. 296/101 (kryt CO)
 4. Prodej NJ č. 299/101 (kryt CO)
 5. Humanitární fond MČ Praha 18 – změna pravidel
 6. Žádost o povolení splátek
 1. Změna účelu dotace pro MŠ Příborská

 2. Změna účelu dotace pro ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC

 3. Účelová dotace pro ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

 4. Vyhlášení programů dotací pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času a podmínek pro jejich poskytnutí

 5. Úprava rozpočtu

 6. Udělení čestného občanství MČ Praha 18 – Bohuslav Vyletal

 7. Udělení čestného občanství MČ Praha 18 – Anna Huječková

 8. Udělení Ceny MČ Praha 18 – Václav Šorel

 9. Udělení Ceny MČ Praha 18 – Dana Hybšová

 10. Udělení Ceny MČ Praha 18 – prom. ped. František Synek

 11. Udělení Ceny MČ Praha 18 – PaedDr. Lenka Pospíšilová

 12. Udělení Ceny MČ Praha 18 – Lucie Hradecká

 1. Personální změny ve výborech ZMČ

II. Informace

 1. Změny rozpočtu – dotace za srpen 2017
 2. Změny rozpočtu – dotace
 3. Změny rozpočtu – dotace
 1. Změny rozpočtu – vlastní úpravy

 2. Poškození dobrého jména MČ Praha 18

 3. Informace o anketě Deset problémů Letňan

III. Dotazy a podněty členů ZMČ

IV. Závěr

Číst dál: 23. října se koná 8. zasedání, ZMČ Praha 18 Letňany - koncept zápisu

Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou v MČ Praha 18 zaváženy v určený den ve 14:00 hod. a týž den v 18:00 hodin budou odváženy. Po celou dobu nasazení bude u kontejneru obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu.

Dle pokynů Odboru ochrany prostředí, oddělení odpadů MHMP jsou VOK určeny na OBJEMNÝ ODPAD OD OBYVATEL hl. m. PRAHY a do kontejneru je zakázáno odkládat bioodpad, živnostenský odpad a nebezpečné složky odpadu.

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty.

Zavážení: p á t e k 14:00 hod.

Odvoz: p á t e k 18:00 hod.

„ Projekt je hrazen a organizován hl. m. Prahou “

V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na dispečink Pražských služeb a.s. tel. č. 284 091 630, které jsou smluvním poskytovatelem služby MHMP.

 

říjen 2017 Stanoviště

poř.č.

přistavení kontejnerů

říjen

1

Velhartická x Prachatická

13

2

Vratimovská x Chlebovická

13

3a

Běloveská

X

3b

Žamberská

X

4

Opočenská

X

5

Místecká x Jablůnkovská

27

6

Bukovecká x Tupolevova

X

7

Ostravská

27

8

Letovská

X

9

Terezínská

X

10

Fryčovická – u školy

X

11

Tvrdého x Rychnovská

13

12

Miroslava Hajna x Pavla Beneše

27

STR17 ZAPISY DO MS 2017 1Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 proběhly ve dnech 3. a 4. května 2017 na všech mateřských školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18.

Celkem bylo podáno 519 přihlášek, po odstranění duplicit bylo 320 přihlášených dětí, přičemž školky mohly nabídnout pro příští školní rok celkem 179 volných míst.

Dle předběžných výsledků nebylo přijato 141 dětí, z tohoto počtu však 84 dětí nesplnilo kritéria pro přijetí a zbývajících 57 dětí sice kritéria splnilo, avšak nebyly přijaty z důvodu nedostatku míst.

Číst dál: Zápisy do školek pro školní rok 2017/2018

STR6 DESATERO PROBLEMU 2017 1Městská část Praha 18 v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádala 15. května 2017 veřejné projednání Desatera problémů Letňan.

Tohoto setkání se zúčastnilo 63 občanů, včetně zaměstnanců úřadu městské části, zástupců vedení radnice a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací si přišli popovídat o problémech, které je trápí, a možnostech jejich řešení.

Číst dál: Na radnici se nad problémy městské části sešly všechny generace

matepravovedetJsou pracovití, pokorní, skromní, stateční… V životě dokázali úžasné věci. Ale jen málokdo ví, jak výjimečnými osobnostmi jsou a jaké jsou výsledky jejich činnosti. Žijí i v Letňanech – možná někde blízko vás… A zaslouží si naše uznání.

Číst dál: Máte svého favorita na ocenění MČ Praha 18?