Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Informace z radnice MČ Praha 18

MS Havirosvska 3 Zajištění letního provozu mateřských škol vychází z návrhu ředitelů letňanských škol. Tak jako každý rok budou o omezení provozu ředitelé mateřských škol informovat zákonné zástupce dětí umístěných v jejich MŠ prostřednictvím svých webových stránek. Na základě dostupných poznatků a s ohledem na potřeby občanů byl letošní letní provoz po domluvě s řediteli oproti jejich návrhu prodloužen. V případě nemožnosti zajištění letního provozu v MŠ generála F. Fajtla DFC z provozních či technických důvodů budou děti přeřazeny k letnímu provozu do náhradní mateřské školy na území naší městské části. Zdroj: Letňanské listy

Prázdninový provoz MŠ v roce 2022

 • MŠ Malkovského: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. července, 25. až 29. července
 • MŠ Příborská: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. července, 25. až 29. července
 • MŠ Tupolevova: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. Červenec
 • MŠ generála F. Fajtla DFC: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. července

 

Svolání zasedání

Zastupitelstva městské části Praha 18

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy

Termín konání:     24. ledna 2022 (pondělí) od 17.00 hodin

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz bazénu – Letňany Lagoon s.r.o.
 3. Dotazy a podněty členů ZMČ
 4. Dotazy a podněty občanů
 5. Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

Plaveck stadion

RadniceI letos, v době okolo Vánoc, budou mít občané městské části Praha 18 možnost zřízení trvalého pobytu, vyřízení nového občanského průkazu, cestovního pasu, či ověření podpisu nebo listiny.Vzhledem k tomu, že v prosinci končí velké spoustě občanů dosavadní občanský průkaz, očekáváme proto opět větší nápor ze strany žadatelů o vydání nových osobních dokladů. Patříte-li i vy mezi ně, využijte prosím možnosti rezervace termínu na Odboru správních agend skrze rezervační systém na webových stránkách úřadu městské části https://bit.ly/3lkALYF, popřípadě ji proveďte telefonicky na čísle 284 028 246, kde máte možnost objednání se na konkrétní čas v průběhu celého týdne.

Zdroj: Letňany.cz

 

Radnice

 

 

 

 

 

 

 

Svolání zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18

 Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     6. prosince 2021 (pondělí) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

 1. Zahájení

 2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

 3. Informace

 4. Dotazy a podněty členů ZMČ

 5. Dotazy a podněty občanů

 6. Závěr

  Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

  Program zastupitelstva: 

   

  Posunutí zahájení výuky ZŠ gen. F. Fajtla DFC

  zastupitel Deutsch

   

  Rozhodnutí o usnesení RMČ č. 402/16/21

  starosta Kučera

   

  Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci HMP

  starosta Kučera

   

  Návratná finanční výpomoc z rozpočtu HMP

  starosta Kučera

   

  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu HMP

  starosta Kučera

   

  Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022

  starosta Kučera

   

  Změna rozpočtu

  starosta Kučera

   

  Podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku parc. č. 766/1, k.ú. Letňany (U lesoparku) a kontribuční smlouva

  starosta Kučera

   

  Kupní smlouva (prodloužená Veselská)

  místostarosta Lněnička

   

  Pokračování v řízení u OS Praha 9 sp. zn. 67 C 55/2020

  místostarosta Lněnička

   

  Dohoda o uspořádání poměrů – Pražské vzdělávací středisko - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. a Mgr. Ing. I.I.

  místostarosta Lněnička

   

  Sloučení mateřské školy MŠ Příborská pod MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová investiční dotace ZŠ a MŠ Tupolevova

  místostarosta Lněnička

   

  Dotace na energie a služby MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová neinvestiční dotace MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová neinvestiční dotace MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová neinvestiční dotace ZŠ Fryčovická

  místostarosta Lněnička

   

  Bezúplatný převod herních prvků do majetku MČ

  místostarosta Lněnička

   

  Bezúplatný převod majetku MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Bezúplatný převod majetku MŠ Příborská

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – ZŠ Fryčovická

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – Zařízení školního stavování v Letňanech

  místostarosta Lněnička

   

  Nepotřebný majetek MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Nepotřebný majetek ZŠ Fryčovická

  místostarosta Lněnička

   

  Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení

  místostarostka Lojková

   

  Programy dotací pro rok 2022 v sociální oblasti a podmínky pro jejich poskytnutí

  místostarostka Lojková

   

  Programy dotací pro rok 2022 v oblasti kultury a volného času a podmínky pro jejich poskytnutí

  místostarostka Lojková

   

  Programy dotací pro rok 2022 v oblasti sportu a podmínky pro jejich poskytnutí

  radní Polák

   

  Prodej pozemků vlastníkům Společenství Tvrdého 287-288

  radní Halama

   

  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – DPP a.s.

  radní Nekolný

   

  Smlouva budoucí kupní – MS Letňanská, s.r.o.

  radní Nekolný

   

  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

  radní Nekolný

   

  Plány činností výborů ZMČ na rok 2022

  předsedové výborů

   

  Personální změny ve výborech ZMČ

  NVV

  II. Informace

  III. Dotazy a podněty členů ZMČ

  IV. Dotazy a podněty občanů

  V. Závěr

   

     

 7.  

matepravovedetPředseda Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ Praha 18  Ing. Milan Bušek  svolává 4. řádné zasedání Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ na 1. prosince 2021 (středa) od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18.

Program jednání:

1. Prezentace záměru výstavby na pozemcích parc.č. 626/22, 626/23, 626/25, 626/34, 626/35, 626/55, 671/2, 674/4, 674/16, 814/11, 816/1, vše v k.ú. Letňany (lokalita mezi ulicemi Veselská, Tupolevova a Strakova);

2. Prezentace záměru výstavby na pozemcích parc. č. 672/54, 672/56 a 672/106 v k.ú. Letňany (lokalita mezi ulicemi Tupolevova a Křivoklátská);

3. Podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku parc.č. 766/1, k.ú. Letňany (ZMK →OB-C) pro výstavbu izolovaných RD;

4. Oznámení společnosti CPI s návrhem/nabídkou na odkup pozemků v k. ú. Letňany a vypořádání majetkoprávních a užívacích vztahů k pozemkům v k. ú. Letňany - návrhy k řešení na vypořádání majetkoprávních a užívacích vztahů k pozemkům společnosti CPI BYTY, a.s. na k. ú. Letňany (úkol z předchozího jednání VÚRP). 

jednání výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ veřejné.

Zdroj:  letnany.cz