Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Informace z radnice MČ Praha 18

RadniceNa základě písemné žádosti podané dne 01.06.2018 zastupitelkou Mgr. Kateřinou Tůmovou a zastupiteli Ing. Milanem Buškem, Mgr. Ondřejem Lněničkou, Lukášem Wenclem, Ing. Tomášem Raškou, Ing. Václavem Losíkem, Ph.D., a Ing. Martinem Halamou svolávám dle § 60 odst. (2) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ). Místo konání:  Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany, zasedací místnost v přízemí budovy, Termín konání: 11. června 2018 (pondělí) od 17.00 hodin, Požadovaný předmět jednání dle výše uvedené žádosti:

Číst dál: SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

kartografie 8V pruběhu veřejné diskuze s občany, která se konala ve středu 18. dubna 2018 vrámci projektu zameřeného na zlepšování kvality života obyvatel Letnan a zapojení verejnosti do rozvoje městské cásti Praha 18, byly formulovány priority, které občané chtějí řešit. Vzhledem ktomu, že takto získané výsledky nejsou reprezentativní, je třeba je predložit k potvrzení občanum městské části formou ankety. Prosíme, označte DVĚ zníže uvedených témat, jejichž řešení upřednostňujete!

POZNÁMKA: témata jsou uvedena v abecedním pořadí začátečních písmen prvních slov, ne v pořadí duležitosti.
Tu jim dodáte vy svým hlasem.

 


• Absence velkokapacitního sálu
• Navýšení spolupráce organizací, které pracují s dětmi ve volném čase s MŠ a ZŠ
• Neprofesionální úroveň moderování facebooku Naše Letnany
• Nepřehledné webové stránky MC Praha 18
• Obnova sysla v Letňanech
• Rozšírení a oprava komunikací a chodníku v lokalite bytových domu v ul. Bohumínská
• Rozšírení kapacity MHD v ranní i odpolední špičce
• Rozšírení kapacity škol, včetne učitelů a odborných učeben
• Stop zahuštování výstavby
• Zavedení konečné stanice linky MHD c. 195 do zastávky Krausova
• Zvýšení kapacity domovu pro seniory
• Zvýšení kapacity Domu s pečovatelskou službou

Formulář: ZDE

RadniceV pondělí 28. května 2018 od 18.00 hodin se koná   jednání Zastupitelstva MČ  Praha 18, schůze se koná v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.   Pozvánka: ZDE

Radnice

Překvapivě málo lidí se dnes v 17.00 hodin zúčastnilo veřejné prezentace sociodemograficke studie Letnan. Presentace byla zajímavá i když se jí zůčastnilo jenom 10 lidí z toho 3 občané, jeden zastupitel MČ a zbytek lidí byl z radnice. Socio-demografickou studii 2018  Letňan vypracovala pro městskou část  Společnost Výzkumy Soukup Praha 18. Oslovení respondenti viděli největší problém Letňan v nedostatku parkovacích míst, velké zastavěnosti a rozdělení lesoparku. Dle vyjádření pracovníků radnice bude presentace k dispozici do tří týdnů na webové stránce letňanské radnice.

 

 

 

Výběr z témat studie
* obyvatelstvo a prognóza vývoje
* potřeby obyvatel
* analýza stavu veřejných služeb
* školství
* zdravotnictví
* sociální služby
* spokojenost s životem
v městské části Praha 18

Sociodemografické  studie z roku 2010 a 2014, ZDE:   http://letnany.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=80152&id_ktg=1488&n=sociodemograficka-studie

Koncept zápisu :

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 16. DUBNA 2018 (návrh č. 1)

Předsedající:  Mgr. Ivan Kabický, starosta Přítomni:  dle presenční listiny a zápisu ze zasedání Omluveni:   Pozdní příchod: --- Neomluveni:  Ověřovatelé:  

___________________________________________________________________________

ZAHÁJENÍ: Zasedání zahájil starosta v xx.xx hodin. Starosta konstatoval, že jednání ZMČ bylo řádně svoláno a vyhlášeno a při zahájení bylo přítomno xx členů ZMČ. Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého jednání ZMČ ze dne 26.02.2018 byl řádně ověřen a stvrzen podpisy zastupitelky Ivety Lojkové a zastupitele Milana Čmelíka. Starosta před zahájením jednání oznámil, že se z jednání pořizuje zvukový a obrazový záznam a zasedání bude online přenášeno na internetové stránky MČ Praha 18.   NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Žádost občanů MČ Praha 18 o projednání záležitostí ZMČ 2. Podnět č. 66/2017 na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 3. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC 4. Personální změny ve výborech ZMČ

II. INFORMACE 5. Změny rozpočtu – vlastní úpravy 6. Změny rozpočtu – dotace 7. Přijetí daru - MŠ Malkovského

III. DOTAZY A PODNĚTY ČLENŮ ZMČ IV. ZÁVĚR

Číst dál: Koncept zápisu :2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 16. DUBNA 2018