Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Informace z radnice MČ Praha 18

 matrixpravo

 

 

 

 

ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ  RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

12. PROSINCE 2018

Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA

Ověřovatel: Lněnička Ondřej, Mgr.

Dále přítomni: Halama Martin, Ing.

Lojková Iveta

Sehnal Pavel, Ing.

Přizvaní: Gerhard Vladislav, Ing., tajemník

Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP

Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti

Přizvaný a omluven: Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru

Předsedající

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Počet pracovníků ÚMČ Praha 18 na rok 2019

2. Stlačený pracovní týden

3. Krátkodobé zdravotní volno

4. Zavedení automatického nahrávání hovorů

5. Rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky „Úklidové služby ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639“

6. Petice proti prodeji části parkoviště u Penny Marketu v Havířovské ulici č. 473 a přilehlé zeleně

 7. Změny rozpočtu – dotace

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2017/04/0073

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2018/04/0036

10. Komise pro veřejné zakázky

 11. Prodej pozemků pod garážemi – stanovení ceny

12. Smlouva o právu provést stavbu – Dial Telecom a.s. a Pe3ny Net s.r.o.

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Dial Telecom a.s. a Pe3ny Net s.r.o.

 14. Smlouva o nájmu částí pozemků – Element Letňany s.r.o.

15. Smlouva o právu provést stavbu – Přírodní plovárna Prosek

 16. Žádost o svěření pozemku parc. č. 543/4 do svěřené správy MČ

17. Komise Zdravého města a místní Agendy 21

18. Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Tupolevova

19. Dodatečné dodání chladícího a mrazícího zařízení pro ZŠSvL“

20. Projektová žádost o dotaci v rámci projektu v programu ERASMUS +

21. Kulturní akce Letňanské rockové Vánoce s Vildou

22. Ples MČ Praha 18

23. Plán kulturních akcí MČ Praha 18 na rok 2019

24. Dohoda o spolupráci - ABF a.s.

25. Zprostředkovatelská smlouva na akvizici inzerce pro LL

26. Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava bytu č. 45, Tupolevova 516“

27. Rozhodnutí o výběru zhotovitele VZ „Výměna vodoměrů v domech MČ Praha 18“

28. Prodloužení nájmu bytu č. 26, Tupolevova 515

29. Prodloužení nájmu bytu č. 39, Tupolevova 516

30. Prodloužení nájmu bytu č. 21, Křivoklátská 285

31. Prodloužení nájmu bytu č. 28, Křivoklátská 285

32. Prodloužení nájmu bytu č. 28, Rýmařovská 475

33. Podání výpovědi z nájmu bytu č. 60, Rýmařovská 475

34. Žádost o připsání osoby do nájemní smlouvy

35. Nájem budovy Rychnovská 124 – záměr snížení nájemného

36. Pronájem nebytového prostoru Křivoklátská 285/100 – záměr

37. Dohoda o ukončení smlouvy č. 9/N/VHČ/2003

38. Dodatek ke smlouvě č. S-2018/95/0032

39. Pronájem vývěsních skříněk před budovou pošty

40. Výroba vjezdových rezidenčních karet v době velkých kulturních akcí 2019 – 2020

41. Projekt „Krásné Letňany 2040 – Smart City“

Místostarosta Ing. Pavel Sehnal v souladu s § 51 (4) zákona č. 131/2000 Sb. oznámil skutečnosti vztahující se k bodu č. 24 programu jednání.

 

Výběr z programu:

Číst dál: Vybrali jsme ze ZÁPISU Z 23. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18


kytice 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy a podmínky pro přidělení dotací v roce 2019 v oblasti kultury a volného času

 Odkazy:

programy dotací na rok 2019 k vyvěšení na web kultura a volný čas.

RMČ_Žádost o dotaci_2019 _fyzic os_kult_sport.

RMČ_Žádost o dotaci_2019 _fyzic os_kult_sport.

RMČ_Žádost o dotaci_2019_práv os_kult_sport.doc

RMČ_Žádost o dotaci_2019_práv os_kult_sport.pdf

Zdroj: letnany.cz

 IMG8792Předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 18

svolává řádné zasedání Kontrolního výboru ZMČ na 10. ledna 2019 od 17.00 hodin. Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18.

 

Program jednání:

Číst dál: První zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 18

Výběr ze ZÁPISU Z 20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 z  21. LISTOPADU 2018 Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA Ověřovatel: Halama Martin, Ing. Dále přítomni: Lněnička Ondřej, Mgr. Lojková Iveta Sehnal Pavel, Ing.

Omluveni: Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru Přizvaní: Gerhard Vladislav, Ing., tajemník Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti Předsedající

matepravovedetRADNÍ ING. MARTIN HALAMA Bod č. 7 Prodej částí pozemků parc. č. 629/160 a 629/52, vše k.ú. Letňany - záměr Předkládá: radní Halama Odbor: OSM Zpracovala: Gladišová 7.1 Usnesení č. 452/20/18 1. RMČ schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 629/160 o výměře cca 98 m² a části pozemku parc.č. 629/52 o výměře cca 59 m², vše k.ú. Letňany, společnosti Trei Real Estate Czech Republik s.r.o., IČ 25708261, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8-Karlín, za cenu 3.600 Kč za m². 2. RMČ schvaluje dělení pozemků parc. č. 629/52 a 629/160, k.ú. Letňany.

Číst dál: Výběr ze zápisu z 20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA