Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Informace z radnice MČ Praha 18

RadniceDle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, bylo svoláno

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:        Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     23. dubna 2019 (úterý) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

  1. Zahájení

  2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

  3. Informace

  4. Dotazy a podněty členů ZMČ

  5. Dotazy a podněty občanů

  6. Závěr

    Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

    V Praze 15. dubna 2019

 

Radnice 4

Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA Ověřovatel: Halama Martin, Ing. Dále přítomni: Lněnička Ondřej, Mgr.  Lojková Iveta   Sehnal Pavel, Ing.  Omluveni: Gerhard Vladislav, Ing., tajemník (přizvaný)  Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru (přizvaný) Přizvaní: Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti

 

 Bod č. 5 Záměr směny pozemků – Central Group uzavřený investiční fond a.s.

 

Předkládá: radní Halama Odbor: OSM 

Zpracovala: Gladišová

5.1 Usnesení č. 086/04/19 1. 

RMČ schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5.517 m², který má ve svěřené správě MČ Praha 18 za část pozemku parc.č. 760/169 o výměře cca 286 m², pozemek parc.č. 795/8 o výměře 281 m², parc.č. 796/2 o výměře 360 m² a část pozemku parc.č. 527/1 o výměře cca 697 m² vše k.ú. Letňany, tz. O celkové směňované výměře 1.624 m², které jsou ve vlastnictví společnosti Central Group uzavřený investiční fond a.s., a to bez doplatku v rozdílu cen (hodnot) pozemků.

2. RMČ ukládá OSM zveřejnit záměr směny pozemků. 5.5 Hlasování: pro   4  proti   0 zdržel se   1 Usnesení bylo přijato.

Vyjádření spolku Zdravé Letňany

I bez vyjádření příslušného výboru RMČ je  uvedený záměr směny pozemku parc.č. 813/2, již vyvěšen na úřední desce MČ Praha 18.  Klub opozičních zastupitelů  Zdravé Letňany připravuje svoje  vyjádření, které brzy odevzdá na podatelnu letňanské radnice.  Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

Uřední deska MČ Praha : záměr směny pozemku

 

letnany LetištěV pondělí 18. 3. 2019 se koná v obřadní síni radnice MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha – Letňany veřejná presentace na téma „Vládní čtvrť v Letňanech“, která se v médiích „propírá“ už několik týdnů. Chcete vědět, jaké jsou představy hlavních aktérů a jaký je názor  zástupců městských částí, kterých by se výstavba nejvíce dotkla? Přijďte 18. března v 17 hodin na radnici. Akce se koná za účasti  vedení osmnáctky a starostů Prahy 9, Prahy 19 a Prahy – Čakovic s občany.

Zdroj a leták: letnany.cz

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

 matrixpravo

 

 

 

 

ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ  RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

12. PROSINCE 2018

Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA

Ověřovatel: Lněnička Ondřej, Mgr.

Dále přítomni: Halama Martin, Ing.

Lojková Iveta

Sehnal Pavel, Ing.

Přizvaní: Gerhard Vladislav, Ing., tajemník

Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP

Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti

Přizvaný a omluven: Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru

Předsedající

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Počet pracovníků ÚMČ Praha 18 na rok 2019

2. Stlačený pracovní týden

3. Krátkodobé zdravotní volno

4. Zavedení automatického nahrávání hovorů

5. Rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky „Úklidové služby ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639“

6. Petice proti prodeji části parkoviště u Penny Marketu v Havířovské ulici č. 473 a přilehlé zeleně

 7. Změny rozpočtu – dotace

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2017/04/0073

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2018/04/0036

10. Komise pro veřejné zakázky

 11. Prodej pozemků pod garážemi – stanovení ceny

12. Smlouva o právu provést stavbu – Dial Telecom a.s. a Pe3ny Net s.r.o.

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Dial Telecom a.s. a Pe3ny Net s.r.o.

 14. Smlouva o nájmu částí pozemků – Element Letňany s.r.o.

15. Smlouva o právu provést stavbu – Přírodní plovárna Prosek

 16. Žádost o svěření pozemku parc. č. 543/4 do svěřené správy MČ

17. Komise Zdravého města a místní Agendy 21

18. Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Tupolevova

19. Dodatečné dodání chladícího a mrazícího zařízení pro ZŠSvL“

20. Projektová žádost o dotaci v rámci projektu v programu ERASMUS +

21. Kulturní akce Letňanské rockové Vánoce s Vildou

22. Ples MČ Praha 18

23. Plán kulturních akcí MČ Praha 18 na rok 2019

24. Dohoda o spolupráci - ABF a.s.

25. Zprostředkovatelská smlouva na akvizici inzerce pro LL

26. Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava bytu č. 45, Tupolevova 516“

27. Rozhodnutí o výběru zhotovitele VZ „Výměna vodoměrů v domech MČ Praha 18“

28. Prodloužení nájmu bytu č. 26, Tupolevova 515

29. Prodloužení nájmu bytu č. 39, Tupolevova 516

30. Prodloužení nájmu bytu č. 21, Křivoklátská 285

31. Prodloužení nájmu bytu č. 28, Křivoklátská 285

32. Prodloužení nájmu bytu č. 28, Rýmařovská 475

33. Podání výpovědi z nájmu bytu č. 60, Rýmařovská 475

34. Žádost o připsání osoby do nájemní smlouvy

35. Nájem budovy Rychnovská 124 – záměr snížení nájemného

36. Pronájem nebytového prostoru Křivoklátská 285/100 – záměr

37. Dohoda o ukončení smlouvy č. 9/N/VHČ/2003

38. Dodatek ke smlouvě č. S-2018/95/0032

39. Pronájem vývěsních skříněk před budovou pošty

40. Výroba vjezdových rezidenčních karet v době velkých kulturních akcí 2019 – 2020

41. Projekt „Krásné Letňany 2040 – Smart City“

Místostarosta Ing. Pavel Sehnal v souladu s § 51 (4) zákona č. 131/2000 Sb. oznámil skutečnosti vztahující se k bodu č. 24 programu jednání.

 

Výběr z programu:

Číst dál: Vybrali jsme ze ZÁPISU Z 23. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18