Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Informace z radnice MČ Praha 18

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

logo letnanyStarosta městské části Praha 18 Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, v souladu se § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,

vyhlašuje dne 15.05.2019 výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemník/ce Úřadu městské části Praha 18

Sjednaný druh práce: tajemník/ce Úřadu městské části Praha 18 s místem výkonu práce Praha

Platové zařazení: platová třída 12, dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Náplň práce: - plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, - výkon státní správy a samosprávy, - kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců, - řízení a koordinace všech činností úřadu, - příprava podkladů pro jednání a účast na zasedáních rady a zastupitelstva

Číst dál: Výběrového řízení na tajemník/ce Úřadu m. č. Praha 18

RadniceDle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, bylo svoláno

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:        Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     23. dubna 2019 (úterý) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

  1. Zahájení

  2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

  3. Informace

  4. Dotazy a podněty členů ZMČ

  5. Dotazy a podněty občanů

  6. Závěr

    Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

    V Praze 15. dubna 2019

 

Radnice 4

Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA Ověřovatel: Halama Martin, Ing. Dále přítomni: Lněnička Ondřej, Mgr.  Lojková Iveta   Sehnal Pavel, Ing.  Omluveni: Gerhard Vladislav, Ing., tajemník (přizvaný)  Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru (přizvaný) Přizvaní: Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti

 

 Bod č. 5 Záměr směny pozemků – Central Group uzavřený investiční fond a.s.

 

Předkládá: radní Halama Odbor: OSM 

Zpracovala: Gladišová

5.1 Usnesení č. 086/04/19 1. 

RMČ schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5.517 m², který má ve svěřené správě MČ Praha 18 za část pozemku parc.č. 760/169 o výměře cca 286 m², pozemek parc.č. 795/8 o výměře 281 m², parc.č. 796/2 o výměře 360 m² a část pozemku parc.č. 527/1 o výměře cca 697 m² vše k.ú. Letňany, tz. O celkové směňované výměře 1.624 m², které jsou ve vlastnictví společnosti Central Group uzavřený investiční fond a.s., a to bez doplatku v rozdílu cen (hodnot) pozemků.

2. RMČ ukládá OSM zveřejnit záměr směny pozemků. 5.5 Hlasování: pro   4  proti   0 zdržel se   1 Usnesení bylo přijato.

Vyjádření spolku Zdravé Letňany

I bez vyjádření příslušného výboru RMČ je  uvedený záměr směny pozemku parc.č. 813/2, již vyvěšen na úřední desce MČ Praha 18.  Klub opozičních zastupitelů  Zdravé Letňany připravuje svoje  vyjádření, které brzy odevzdá na podatelnu letňanské radnice.  Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

Uřední deska MČ Praha : záměr směny pozemku

 

letnany LetištěV pondělí 18. 3. 2019 se koná v obřadní síni radnice MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha – Letňany veřejná presentace na téma „Vládní čtvrť v Letňanech“, která se v médiích „propírá“ už několik týdnů. Chcete vědět, jaké jsou představy hlavních aktérů a jaký je názor  zástupců městských částí, kterých by se výstavba nejvíce dotkla? Přijďte 18. března v 17 hodin na radnici. Akce se koná za účasti  vedení osmnáctky a starostů Prahy 9, Prahy 19 a Prahy – Čakovic s občany.

Zdroj a leták: letnany.cz

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz