Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Informace z radnice MČ Praha 18

Radnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolání zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18

 Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám , zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     26. srpna 2020 (středa) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

Číst dál: Pozvánka na jednání ZMČ Praha 18 26. 8. 2020 + program

matepravovedetNová taktika naší otevřené radnice, na pravidelném ZASTUPITELSTVU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které svolává starosta naší vaší otevřené radnice Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; se bude projednávat jako jeden z bodů „zóny placeného stání na území Letňan´“, na tom není nic neobvyklého, kromě toho´, že se o nich občan dozví asi, až v době kdy se budou modré čáry u silnic malovat. Naši radní se přeci jenom pro jistotu pojistili aby občané si na toto dů...ležité číslo v jednání zastupitelstva nepočkali a tak „modré zóny“ zařadili možná omylem na předposlední bod jednání zastupitelstva.

Posuďte kde je schované:

30. Smlouva o zřízení služebnosti – Vodafone Czech Republic a.s. (předkládá radní Ing. Martin Halama)

31. Zóny placeného stání na území MČ Praha 18 (předkládá radní Stanislav Nekolný, MBA)

32. Vyřazení majetku z evidence (předkládá tajemník Ing. Tomáš Chvála) Termín konání: 26. srpna 2020 (středa) od 17.00 hodin;

Náš odborný odhad projednávání zón placeného stání je od 19.00 hodin do 21.00 hodin. Občane buď klidný a počkej

zastupitelstvo

Zastupitelstvo MČ Praha 18 se koná 25. května 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

Navržený program jednání:

1) Zahájení

2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

3) Informace

4) Dotazy a podněty členů ZMČ

5) Dotazy a podněty občanů

6) Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.


Program: ZDE

Pozvánka: ZDE

 

OPATŘENÍ PŘIJATÁ PRO KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁST  -  Opatření přijatá pro konání ZMČ dne 25.05.2020.

-         Občané, kteří se zúčastní jednání ZMČ, jsou povinni mít zakrytá ústa a nos a dodržovat doporučené rozestupy.

-         Vzhledem k omezenému prostoru obřadní síně a s tím spojenému dodržování rozestupů je doporučeno sledování on-line přenosu na webových stránkách MČ, odkaz bude včas zveřejněn na titulní stránce www.letnany.cz.

-         V případě dotazů či příspěvků do diskuze prosíme občany o jejich předání v písemné podobě před začátkem jednáním asistentce, která bude přítomna u vstupu do obřadní síně.

 
Zdroj:  letnany.cz

 

Program  1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které se koná v pondělí 27. LEDNA 2020

NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ: (poslední verze .... možná )

eaitngpaper03

1. Fond pro sport a tělovýchovu v Letňanech

2. Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 18 na rok 2020

3. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 18 na rok 2020

4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2025

5. Změny rozpočtu 6. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům

7. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ Tupolevova 8. Nepotřebný majetek ZŠ Fryčovická

9. Nepotřebný majetek MŠ Malkovského 10. Nepotřebný majetek MŠ Příborská

11. Smlouva o spolupráci SK PROSEK PRAHA

12. Smlouva o spolupráci LETŇANY LAGOON s.r.o.

13. Smlouva o spolupráci Letňany Rozvoj s.r.o. 14. Prodej bytové jednotky č. 3, Křivoklátská 255, k.ú. Letňany

15. Vyhlášení programů dotací na rok 2020 v oblasti kultury a volného času a podmínek pro jejich poskytnutí – II. kolo 1

6. Vyhlášení programů dotací na rok 2020 v oblasti sportu a podmínek pro jejich poskytnutí – II. kolo

17. Poskytnutí účelové dotace LETŇANY LAGOON, s.r.o.

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – CETIN a.s.

19. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům – Letňany Sever s.r.o.

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy – Avia Energo s.r.o.

21. Příspěvek uvolněným zastupitelům ze Sociálního fondu MČ Praha 18

22. Jednací řád výborů 23. Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ na rok 2020

24. Plán činnosti Finančního výboru ZMČ na rok 2020

25. Plán činnosti Výboru ZMČ pro školství, vzdělávání a sport na rok 2020

26. Plán činnosti Výboru ZMČ pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti na rok 2020 27. Plán činnosti Výboru ZMČ pro dopravu a životní prostředí na rok 2020 28. Plán činnosti Výboru ZMČ pro majetek, bezpečnost a ICT na rok 2020

29. Plán činnosti Výboru ZMČ pro územní rozvoj a plánování na rok 2020

30. Plán činnosti Výboru ZMČ pro otevřenou radnici na rok 2020 31. Personální změny ve výborech ZMČ

II. INFORMACE

32. Zpráva o činnosti RMČ za období xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

33. Změny rozpočtu 

34. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro otevřenou radnici za 2. pololetí 2019

35. Přijetí darů – ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

36. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Příborská

37. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Malkovského

38. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC

39. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Tupolevova

40. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Fryčovická

41. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Zařízení školního stravování v Letňanech

42. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti  za 2. pololetí 2019

43. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro školství, vzdělávání a sport za 2. pololetí 2019