Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Informace z radnice MČ Praha 18

10 . problĂ©mĹŻ 2015 6Městská část Praha 18 v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 uspořádala v pondělí 4. října 2021 veřejné projednání, ze kterého vzešly náměty ke zlepšení života obyvatel v Letňanech. Tohoto setkání se zúčastnilo 65 občanů, včetně zaměstnanců Úřadu městské části, zástupců vedení radnice, zástupců žáků ZŠ, PČR a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací přišli hovořit o problémech, které je v Letňanech trápí a o možnostech jejich řešení.

Komentář: Zdravé Letňany,

Po zkušenostech z předchozích anket, není jistota zda přání občanů alespoň trochu ovlivní chování současného vedení naší radnice, přesto vám doporučujeme aby se občané Letňan této ankety účastnili. Anketu je potřeba brát jako jednu z možností jak poukázat na letňanský problém.

  Z veřejného fóra vzešly následující priority (jsou řazeny abecedně) a jejich důležitost jim přidělíte Vy, občané naší městské části, v ověřovací anketě:

 1. Navýšit celkový počet kontejnerů na odpad, zejména tříděný   

 2. Propojení do lesoparku – chodník

 3. Rozšíření nabídky sportovních kroužků, zejména atletiky

 4. Řešení shlukování osob bez domova u lékárny v „Bahoku“ i v celých Letňanech

 5. Řešení nedostatku parkovacích míst

 6. Stop zahušťování výstavby v Letňanech na úkor veřejné zeleně a parkování

 7. Vybudování kulturního sálu

 8. Vybudovat lavičky před ZŠ Fryčovická a opravit u školy zábradlí

 9. Zajistit dostatek pediatrů v Letňanech

 10. Zamezení vzniku černých skládek na území Letňan

 11. Zlepšení úklidu autobusových zastávek

Návod jak se zúčastnit ankety najdete ZDE

 Ilustrační foto

 

kytice 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MČ Praha 18 připravila pro občany Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež 2021, veletrh se koná ve středu 8. září 2021 od 9:00 do 16:30 hodin v obřadní síni letňanské radnice, Bechyňská 639.

Na místě mají občané možnost se seznámit s  organizacemi a kluby, které představí řadu možností jak zábavně, smysluplně a tvořivě trávit volný čas.  Ilustrační foto

Zdroj: letnany.cz

 

RadniceSVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).
Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;
Termín konání: 10. května 2021 (pondělí) od 17.00 hodin;
Navržený program jednání:
1) Zahájení
2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)
3) Informace
4) Dotazy a podněty členů ZMČ
5) Dotazy a podněty občanů
6) Závěr
Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.
V Praze 29. dubna 2021
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA v.r.
starosta městské části Praha 18
Zdroj: letnany.cz
Program :
 1. Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC
 2. Dohoda o změně závazku – SBD Stará náves-družstvo
 3. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
 4. Závěrečný účet MČ Praha 18 za rok 2020
 5. Účetní závěrka MČ Praha 18 k rozvahovému dni 31.12.2020
 6. Stanovení odměn členů Návrhového-volebního výboru ZMČ
 7. Rozpočtové opatření – čerpání rozpočtových prostředků na nenárokové složky
 8. Dotace pro SDH Letňany na rok 2021
 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2020/95/0298 – Letňany Rozvoj s.r.o.
 10. Kupní smlouva – BPT Development a.s.
 11. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů
 12. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC
 13. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ Tupolevova
 14. Bezúplatný převod majetku MŠ Příborská
 15. Bezúplatný převod majetku MŠ Malkovského
 16. Bezúplatný převod majetku ZŠ a MŠ Tupolevova
 17. Bezúplatný převod majetku ZŠ Fryčovická
 18. Bezúplatný převod majetku Zařízení školního stravování v Letňanech
 19. Smlouva o výpůjčce – MŠ Malkovského
 20. Smlouva o výpůjčce – MŠ Příborská
 21. Smlouva o výpůjčce – ZŠ Fryčovická
 22. Smlouva o výpůjčce – Zařízení školního stavování v Letňanech
 23. Účelové neinvestiční dotace MŠ Malkovského
 24. Účelové neinvestiční dotace ZŠ Fryčovická
 25. Účelová investiční dotace ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC
 26. Účelové dotace ZŠ a MŠ Tupolevova
 27. Poskytnutí dotací pro rok 2021 v sociální oblasti
 28. Poskytnutí dotací pro rok 2021 v oblasti kultury a volného času
 29. Vyhodnocení dotačního řízení v oblasti sportu za rok 2020
 30. Poskytnutí dotací pro rok 2021 v oblasti sportu
 31. Nabídka pozemku parc. č. 788/31, k.ú. Letňany
 32. Prodej pozemku parc. č. 312/3, k.ú. Letňany
 33. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2019/95/0266 – GawaTel-CZ, s.r.o.
 34. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
 35. Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN, a.s.
 36. Smlouva o zřízení služebnosti IS – Dial Telecom, a.s.
 37. Smlouva o zřízení služebnosti IS – Dial Telecom, a.s.
 38. Personální změny ve výborech ZMČ

Radnice                                                                                  

 

Svolání zasedání

Zastupitelstva městské části Praha 18

 Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     23. listopadu 2020 (pondělí) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

 1. Zahájení

 2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

 3. Informace

 4. Dotazy a podněty členů ZMČ

 5. Dotazy a podněty občanů

 6. Závěr

  Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

  V Praze 12. listopadu 2020

    Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, v.r.

  starosta městské části Praha 18

   Program jednání naleznete: ZDE

Rychnovska 2Magistrát hl. m. Prahy, který je podle zákona zřizovatelem zón placeného stání, vyhověl požadavku vedení MČ Praha 18 a posunul termín spuštění zón placeného stání v Letňanech na 5. dubna 2021. Důvodem změny je aktuální zhoršující se epidemiologická situace, a s ní související snaha ochránit zdraví letňanských občanů a poskytnout jim více času na vyřízení parkovacího oprávnění.

Číst dál: Původně plánovaný termín spuštění 4. ledna 2021 se mění.