Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Informace z radnice MČ Praha 18

FázovánĂ­ Lentilek 120701 1024x723Městská část Praha 18 Letňany prezentovala v pondělí 19. února 2018  „Návrh Metropolitního plánu z pohledu Městské části Praha 18 - Letňany, pokud vás zajímá jak se plán připravuje  z pohledu Letňan podívejte se na níže uvedený záznam.

Záznam z veřejné prezentace na téma „Návrh Metropolitního plánu :

http://letnany.cz/zaznam-z-verejne-prezentace-na-tema-navrh-metropolitniho-planu-z-pohledu-mestske-casti-praha-18/d-47694

Plán ke stažení :

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan-ke-stazeni

policie 2Městskou část obcházejí podvodní prodejci energií V naší MČ se v poslední době vyskytly případy, kdy byli občané osloveni s nabídkou výhodnějšího odběru elektrické energie s tím, že tuto akci vyhlásila Městská část Praha 18 ve spolupráci se společností PRE a.s. formou veřejné aukce na dodávku elektrické energie.  MČ Praha 18 nespolupracuje se společností PRE a.s. na veřejných aukcích na dodávky elektrické energie pro jednotlivé občany Prahy 18 a ani sama podobné aukce neorganizuje. Je na každém z Vás, s kým smlouvu na odběr elektrické energie uzavře. Doporučujeme Vám si při změně dodavatele řádně prověřit slibované skutečnosti!

Zdroj:letnany.cz

LANDA KONCERT 2

 Rada MČ Letňany 13. prosince  2017 ustanovila  pracovní skupinu, která bude koordinovat činnost dopravy, kultury, životního prostředí a bezpečnosti s dotyčnými orgány státní správy při konání hudebních a jiných akcí na území MČ Praha 18 v r. 2018 a vzala na vědomí níže uvedené akce:

Číst dál: Letňanská pracovní skupina pro konání velkých kulturních akcí

Kontejnery budou v MČ Praha 18 zaváženy v určený den ve 14:00 hod. a týž den v 18:00 hodin budou odváženy. Po celou dobu nasazení bude u kontejneru obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu.

Dle pokynů Odboru ochrany prostředí, oddělení odpadů MHMP jsou VOK určeny na OBJEMNÝ ODPAD OD OBYVATEL hl. m. PRAHY a do kontejneru je zakázáno odkládat bioodpad, živnostenský odpad a nebezpečné složky odpadu.

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty.

Zavážení: p á t e k 14:00 hod.

Odvoz: p á t e k 18:00 hod.

„ Projekt je hrazen a organizován hl. m. Prahou “

Číst dál: Velkoobjemové kontejnery v Letňanech - listopad

 

Koncept Zápisu: 8. zasedání - pozvánka

Zastupitelstva městské části Praha 18

23. října 2017

(návrh č. 1)

Předsedající:             Mgr. Ivan Kabický, starosta

Přítomni:                   dle presenční listiny a zápisu ze zasedání

Omluveni:                             

Neomluveni:             

Ověřovatelé:             

___________________________________________________________________________

Zahájení:

Zasedání zahájil starosta v xx.xx hodin.

Starosta konstatoval, že jednání ZMČ bylo řádně svoláno a vyhlášeno a při zahájení bylo přítomno xx členů ZMČ.

Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého jednání ZMČ ze dne 28.8.2017 byl řádně ověřen a stvrzen podpisy zastupitelky pí Michaely Řepové a zastupitele p. Oldřicha Miffka.

Starosta před zahájením jednání oznámil, že se z jednání pořizuje zvukový a obrazový záznam a zasedání bude online přenášeno na internetové stránky MČ Praha 18.

Navržený program jednání:

 1. Dodatek č. 1 dohody č. S-2017/95/0051

 1. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 775/1, k.ú. Letňany
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce a.s.
 3. Prodej NJ č. 296/101 (kryt CO)
 4. Prodej NJ č. 299/101 (kryt CO)
 5. Humanitární fond MČ Praha 18 – změna pravidel
 6. Žádost o povolení splátek
 1. Změna účelu dotace pro MŠ Příborská

 2. Změna účelu dotace pro ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC

 3. Účelová dotace pro ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

 4. Vyhlášení programů dotací pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času a podmínek pro jejich poskytnutí

 5. Úprava rozpočtu

 6. Udělení čestného občanství MČ Praha 18 – Bohuslav Vyletal

 7. Udělení čestného občanství MČ Praha 18 – Anna Huječková

 8. Udělení Ceny MČ Praha 18 – Václav Šorel

 9. Udělení Ceny MČ Praha 18 – Dana Hybšová

 10. Udělení Ceny MČ Praha 18 – prom. ped. František Synek

 11. Udělení Ceny MČ Praha 18 – PaedDr. Lenka Pospíšilová

 12. Udělení Ceny MČ Praha 18 – Lucie Hradecká

 1. Personální změny ve výborech ZMČ

II. Informace

 1. Změny rozpočtu – dotace za srpen 2017
 2. Změny rozpočtu – dotace
 3. Změny rozpočtu – dotace
 1. Změny rozpočtu – vlastní úpravy

 2. Poškození dobrého jména MČ Praha 18

 3. Informace o anketě Deset problémů Letňan

III. Dotazy a podněty členů ZMČ

IV. Závěr

Číst dál: 23. října se koná 8. zasedání, ZMČ Praha 18 Letňany - koncept zápisu

Strana 10 z 31