Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Zdravé Letňany

Lémant 1Předali jsme dne 13. 12. 2021 na Magistrát níže uvedené připomínky k navrhované změně územního plánu č. 3204 ke stavbě zhruba 1500 bytů v části areálu Avie u Letňanských zahrad. Navrhovaná salámová metoda výstavby dle spolku Zdravé Letňany není správná, je třeba stavět v koordinaci s návrhy druhého investora. Nesoulad řešení se týká hlavně plánovaného dopravního napojení na Beranových ale také chybějící veřejné vybavenosti. Co tento investor přinese obyvatelům Letňan kromě zátěže stávající infrastruktury?

 Připomínky spolku Zdravé Letňany:

 Výstavba vyvolaná změnou územního plánu č. 3204 v rozsahu zhruba 1500 bytů (dle prezentace investora) je plně závislá na výstavbě ve zbytku areálu, nelze ji proto realizovat bez řešení celku. Pokud má být změna provedena samostatně, je třeba postupovat následovně:

 1) Zahrnout navrhované dopravní řešení dle studie areálu Avia s napojením do Veselské ulice přes areál logistického centra u křižovatky s ulicí Miroslava Hajna s dalším pokračováním po připravovaném východním obchvatu Letňan. Další připojovací bod areálu má být dle studie areálu Avia u křižovatky Veselské a Ivančické ulice. Je třeba zamezit přímému napojení na ulici Beranových, kde by si řidiči zkracovali cestu od Čakovic do centra hustou zástavbou starých Letňan. Komunikace je třeba vymezit v územním plánu včetně oddělení zeleným pásem.

2) Zahrnout územní a projektovou přípravu tramvajové tratě do Kobylis, která je součástí studie areálu Avia jako opatření zamezující nárůstu individuální automobilové dopravy a kompenzační opatření, které má snížit stávající intenzity individuální automobilové dopravy, neboť výrazně zkrátí dojezdovou dobu MHD směrem na Prahu 8. Zahrnout funkční plochu pro tramvajovou trať jako podmiňující stavbu.

3) Zahrnout plochu veřejné vybavenosti pro zřízení školského nebo zdravotnického zařízení.

4) Zohlednit stávající výstavbu rodinných domů na severovýchodní straně areálu.

 

matepravovedetNetradičně od 19. hodiny začínalo jednání letňanského zastupitelstva dne 20.9.2021. Dalo se celkem očekávat, že to bude dlouhá šichta.Prvním bodem byla petice občanů dotčených výstavbou školní tělocvičny u staré budovy ZŠ Rychnovská. Občané v ní požadovali, aby se zastupitelstvo v rámci svých pravomocí zasadilo o to, aby dopady stavby na jejich životy byly co nejmenší. K bodu se rozpoutala vášnivá debata plná emotivních výlevů, argumentačních faulů, mlžení a osobních útoků a to nejen mezi zastupiteli navzájem, ale i na občany, kteří přišli svou petici podpořit a vysvětlit. K dobru věci ale dodejme, že usnesení bylo s drobnými úpravami nakonec schváleno a věřme, že vedení městské části svým závazkům dostojí a zájmy dotčených občanů bude hájit. Druhým důležitým bodem byla žádost společnosti provozující letňanský Lagoon o mimořádnou finanční pomoc ve výši 1 milionu korun, bez níž by hrozilo uzavření bazénu. Tato problematika je velmi složitá. Na jednu stranu všichni chápeme, že zařízení tohoto typu byla restriktivními opatřeními vlády zásadně poškozena. Na stranu druhou nebyla sama, to stejné se dá říci o desítkách jiných nejen letňanských organizací, které se vydaly ze svých rezerv a mnohé bohužel i zkrachovaly.  V zájmu zachování provozu bazénu nakonec zastupitelstvo podporu schválilo, ovšem s tím, že je celou věc třeba řešit systémově i se zapojením hl. města Praha, abychom se ve stejné situaci neocitli za pár měsíců znovu. Zároveň je bohužel toto řešení nespravedlivé vůči mnoha jiným organizacím, které v rámci státních kompenzací také dostaly zlomky celkových ztrát. Zastupitelstvo tedy nezvolilo dobré řešení, ale řešení ze všech možných to nejméně špatné.
Posledním klíčovým bodem bylo parkoviště Jančova, kde náš klub dlouhodobě prosazuje jasné stanovisko, které by vedení MČ zavazovalo k tomu, aby v rámci svých pravomocí učinilo vše pro to, aby se parkoviště neoplotilo a nezpůsobilo tak v zásadě kolaps parkování v dotčené lokalitě. Koalice přišla se svým protinávrhem, který navrhoval vyzvat občany k tomu, aby vedení MČ sdělili, co vše by si ve vztahu k vlastníkovi zmíněné lokality přáli. To sice vypadá velmi demokraticky, ale ve skutečnosti je to jen zástěrka. Vedení MČ by přeci mělo vědět, že občané si nepřejí další zahušťování zástavby a tím zhoršování kvality života v Letňanech. Na to není třeba dalších "anket". Výsledkem stejně bude sdělení, že s tím MČ nemůže nic dělat. Celé zastupitelstvo se opět neslo v konfrontačním duchu, který tentokrát směřoval nejen k opozičním zastupitelům, ale i k občanům, kteří měli tu "drzost" přijít na zastupitelstvo se svými požadavky, přáními či problémy. Do krásných vět o věcnosti byly, jako obvykle, ukryty obstrukce, neochota věci řešit, protiútoky a snaha odvést debatu úplně někam jinam.V závěru zastupitelstva upozornil zastupitel Miffek na to, že starosta při nakládání s financemi MČ nepostupoval v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo ukončilo své jednání okolo 1:30 dne 21.9.2021.
Zdravé Letňany
RadniceZASEDÁNÍ LETŇANSKÉHO ZASTUPITELSTVA SKONČILO DŘÍVE, NEŽ ZAČALO
KVŮLI PARKOVIŠTI V JANČOVĚ
Velice rychlý průběh mělo jednání zastupitelstva MČ Praha 18 dne 26.7.2021. Obvykle víceméně formální schválení programu dnes vedlo k předčasnému ukončení zasedání.
Celému tomuto selhání radniční koalice předcházel moment, kdy zastupitel za Zdravé Letňany Radek Čermák navrhl, aby byl do programu jednání zařazen bod "Parkoviště Jančova". Jelikož stále hrozí oplocení parkoviště a tedy velká komplikace pro obyvatele okolí, chtěly Zdravě Letňany dát usnesením nejvyššího orgánu městské části jasně najevo, že městská část s tímto krokem nesouhlasí a využije všech prostředků k tomu, aby k němu nedošlo.
Koaliční zastupitelé Milan Bušek (ODS), Ondřej Lněnička (ODS) Helena Lukešová (ANO), Ivan Polák (bez PP), Stanislav Nekolný (ANO), Iveta Lojková (TOP 09) a Michaela Řepová (TOP 09) však zřejmě usoudili, že tento bod není pro Letňany důležitý a jeho zařazení do programu nepodpořili. Skutečně věcný postoj k této věci zaujali pouze starosta Zdeněk Kučera (ANO) a Ivan Kabický (bez PP). Ani to však na zařazení bodu do programu nestačilo.
Opoziční zastupitelé za Zdravé Letňany se následně rozhodli, že program bez tohoto bodu nepodpoří. Ten tak získal pouze 9 hlasů z potřebných 10 a jednání zastupitelstva tím skončilo.
Až tedy budete někdy zase číst z pera koaličních zastupitelů dlouhé elaboráty o tom, jak chtějí jednat věcně a v zájmu Letňan, vzpomeňte si na tento moment. "Věcně" budou jednat pouze o tom, co se jim samotným líbí. A když něco navrhne opozice, tak to smetou se stolu jen proto, že to navrhla opozice.
Zdravé Letňany

JPG sportovni hala zs generala frantiska fajtla dfc 3 1 240x121Letňanští opoziční zastupitelé, včetně zastupitelů za Zdravé Letňany, se připojili k občanské petici, která byla dne 29. 3. 2021 doručena na Úřad MČ Praha 18. Petice se týká „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ a je určená pro Zastupitelstvo městské části Praha 18.

I když nakonec investice nebude činit avizovaných 65 mil. Kč, na což jsme jako opoziční zastupitelé upozorňovali na posledním zastupitelstvu a bylo nám to horlivě vyvracováno s tím, že ceny stavebních prací se posunuly směrem nahoru, je i nadále jasné, že tato stavba v rozpočtu městské části udělá obrovskou díru a velmi zatíží letňanské životní prostředí. Nová tělocvična může hospodaření celé městské části dostat do značných potíží.

Jsme toho názoru, že tělocvična ke škole patří. Všichni však dobře víme, že jen o kousek dál stojí tělocvična Třinecká i se zázemím. Tuto tělocvičnu MČ vlastní a investovala do ní. Samozřejmě, objekt není přímo v areálu školy, což je vždy komplikace, ale je to komplikace řešitelná.

Zde uvádíme krátký výňatek z PETICE K VÝSTAVBĚ „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ určené pro Zastupitelstvo městské části Praha 18 a Zastupitelstvo hlavního města Prahy, podané dne 29. 3. 2021 do podatelny MČ Praha 18:

My, níže podepsaní občané, si uvědomujeme nutnost a potřebu výstavby nové sportovní haly,       která u školy v Rychnovské ulici chybí a záměr jako takový schvalujeme.

Nesouhlasíme:

  • s navrhovaným megalomanským projektem této výstavby, který významně zatíží rozpočet naší městské části

  • s umístěním této haly do stísněných podmínek mezi školou, Bludovickou ulicí a domem BD Omega a domů a zahrad v ulici Dudkova, protože takto navržená stavba trvale významně zasáhne do osobního života obyvatel sousedních domů, především obyvatel domu BD Omega

  • s vybudováním venkovního hřiště situovaného na střechu sportovní haly a ani s přístupností řešenou dvěma bočními náspy, které tuto stavbu ještě zvětší. Dle našeho názoru by toto zamýšlené venkovní hřiště bylo využíváno více pro jiné, komerční účely, než pro potřeby žáků základní školy, a tak nesmyslně a zbytečně ještě více narušovalo osobní život obyvatel sousedních domů i v časech mimo výuku základní školy

  • se zbytečným vykácením stromů a keřů, které nejsou v prostoru stavby, jen za účelem lepší dostupnosti stavební a jiné techniky apod.

  • s vybudováním parkoviště pro návštěvníky sportovní haly, s příjezdem Bludovickou ulicí na straně vchodů do bytového domu BD Omega č.p. 396 - 400, kde je platný zákaz vjezdu

prováděcí projekt tělocvičny zpracovává firma Arch.Design s.r.o.

Návrh tělocvičny:

Další související článek:

 

JPG sportovni hala zs generala frantiska fajtla dfc 2 1 240x121Reakce petentů na informace o výstavbě nové tělocvičny pro ZŠ Generála Františka Fajtla v Rychnovské ulici, uvedené v Letňanských listech – duben 2021
Jako obyvatelé okolních domů školy, kde má výstavba sportovní haly probíhat, musíme reagovat na článek v posledních Letňanských listech.
V září 2020 nám byl celý projekt představen prezentací na ÚMČ, kde jsme byli našimi zastupiteli informováni, že budova sportovní haly bude zapuštěna do země. Podle představeného projektu má být přesto vysoká 8 – 9 m nad zemí, což v článku v Letňanských listech není p. místostarostou Ondřejem Lněničkou zmíněno. Takže nová tělocvična, která bude mít na své střeše ještě hřiště, bude zcela jistě stínit jak třídám ve škole, tak všem okolním domům. Navíc bude ve velmi stísněném prostoru mezi současnými budovami a dětem vezme kus zahrady.
V článku je dále uvedeno, že v tělocvičně budou pořádány různé společenské akce a bude ji využívat i letňanská veřejnost. Na zmíněné prezentaci byla tato možnost popřena a byli jsme ujištěni, že tělocvična bude sloužit pouze dětem v době vyučování. Dětem samozřejmě tělocvičnu přejeme.
Stejně tak jsme byli ujištěni p. starostou, že bude v rámci možnosti zachováno co možná nejvíce vzrostlých stromů a není v plánu žádné nové parkoviště. Dle našich informací ovšem projekt s parkovištěm počítá.
Dalším nesplněným slibem je reakce na náš požadavek kompenzací ohledně narušení komfortu našeho bydlení a našich životů. Po dohodě s p. místostarostou Lněničkou jsme mu naše požadavky obratem zaslali e-mailem a to po prezentaci v září. Do dnešního dne, přes opakované výzvy, nemáme odpověď.
Za většinu obyvatel přilehlých domů
Stanislava Bohuňková, Jana Kyselová, Petra Čakurdová

Strana 9 z 41