Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Zdravé Letňany

ZS Faitla 3Po předchozí dohodě s vedením ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC   a z pozice zastupitele MČ jsem se v pondělí 21. 3. 2022 zúčastnil jednání s pedagogickým sborem ZŠ. ohledně posunu zahájení výuky z 8.00 hodin na současných 8,30 hodin. Učitelé v současné době tento posun hodnotili kladně a sdělili mně, že na tripartitních schůzkách, které proběhly v listopadu, nezaznamenali od zákonných zástupců dětí žádné negativní reakce. Ředitelka školy počítá s erudovaným vyhodnocením na konci školního roku. Toto vyhodnocení obdržím, budu informovat Radu MČ a Vás.                  

Olaf Deutsch

insolventnisikani02Letňany budou v letošním roce hospodařit s rozpočtem ve výši 287 mil. CZK, kdy ale příjmy jsou pouze 183 mil. a zbývající část tvoří schodek 104 mil. CZK Do celkových příjmů – 183 mil CZK jsou navíc zahrnuty výnosy z pronájmů a prodejů městských bytů z minulých let ve výši 30 mil. CZK.

Tyto příjmy jsou však dlouhodobě neudržitelné a dřív nebo později zcela vyschnou. Schodek je pak ze 60 mil. CZK financován, sice bezúročnou, ale půjčkou od hl. m. Prahy. Tuto půjčku bude muset MČ od roku 2023 splácet. Je to tedy na úkor naší budoucnosti.A to není ještě všechno. Radnice plánuje i zapojení nevyužitých prostředků z roku 2021, což prohloubí letošní deficit o dalších 52 mil. CZK.

Finální plánovaný schodek roku 2022 je tedy neuvěřitelných 156 mil. CZK.

Rada chce ukázat, že všechno dokáže, proto jen investice tvoří skoro 40 % výdajů. Proti investicím určitě nemůžeme mnoho namítat. Obávám se, že pokud radnice rozjede vše, co si naplánovala, nebude schopna projekty uřídit. Při takovém objemu ve velkým rizikem, zda nedokončené investice nebudou brát peníze na provoz.  Možnosti úspor v sobě rozpočet nepochybně má. Jen na činnost úřadu se vynaloží téměř 100 mil.  Potřebujeme například 6 radních, kteří stejně hlasují všichni jednotně?
 Postoj vládnoucí koalice je jasný. Rozpočet je jediný možný správný, nikde se šetřit nedá. Kdo mluví o úsporách, je proti školám, lékařům, důchodcům, hasičům a vlastně všem, kdo má jakýkoliv příjem navázán na městskou část. Stejnou logikou by rozpočet mohl být naplánován s ještě větším schodkem, každému se přece dát 2x tolik.

Rozpočet odpovídá tomu, že je letos volební rok. Bude se hodně utrácet, ať to stojí, co to stojí. Radnice se pak před volbami pochlubit, kde všude střihala pásky.  Účtovat bude až nová koalice, ale to bude až po volbách.


Martin Krejčí – zastupitel za Zdravé Letňan

matepravovedetFinancování bazénu Letňany Lagoon není systémově řešeno a to již několik volebních období. Lagoon je sice částečně dotován MHMP a MČ Letňany, ale i tak se v důsledku omezení vstupu kvůli proticovidovým opatřením a současně snížení magistrátní dotace dostal do vážných potíží. Ke snížení dotací došlo kvůli režimu „de minimis“ t. j. omezení veřejné podpory poskytované ze strany hl. m. Prahy.


Společnost LETŇANY LAGOON, s.r.o. se proto 16. 08. 2021 obrátila na RADU MČ Praha 18 s žádostí o finanční pomoc. Rada MČ Lagoonu finanční podporu potvrdila. Dále RMČ uložila radnímu Nekolnému ve prospěch Lagoonu konat a to směrem k magistrátu Hl. m. Prahy, jeho orgánům a k Národní sportovní agentuře. Pro tento úkol hlasovali všichni členové rady MČ.


Jak dopadl na konci roku 2021 bazén Lagoon všichni víme a tak podrobněji podívejme na to, jak radní Nekolný plnil úkoly svěřené mu radou, tedy jak vykonával práci, za kterou je placen. Je třeba ještě dodat, že pan Nekolný (ANO) je nejen zastupitel a radní Letňan, ale i člen Výboru pro sport, člen Komise Rady HMP pro sport a zároveň je i zvolený zastupitel MHMP .


Jednání Výboru pro sport MHMP
1. Zápis z 8. jednání Výboru pro sport MHMP 9. 11. 2021 - Nekolný: přítomen, Lagoon neprojednával. Na jednání výboru radní Nekolný pouze podpořil tenisový turnaj

2. Zápis z 9. jednání Výboru pro sport MHMP 14. 12. 2021 - Nekolný : nepřítomen
Na tomto klíčovém výboru se např. řešily v bodě 5. informace o dostavbě bazénu na Šutce, investiční granty pro sport, výstavba sportovní haly Přípotoční a také problém financování sportoviště v době energetické krize


Jednání komise Rady HMP
1. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 17. 5. 2021: Nekolný nepřítomen


2. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 29. 6. 2021: Nekolný nepřítomen


3. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 20. 10. 2021: Nekolný přítomen,

Problematika Lagoonu se na jednání opět neprojednávala, na jednání byla projednána pouze žádost AVE s . r. o. a dotace 300 000,- Kč na turnaj seniorů v šachu


Vzhledem k tomu, že zastupitel Nekolný, ačkoliv dostal od RMČ Letňany přímo za úkol řešit problematiku Lagoonu ve výborech a komisích, vůbec Lagoon ani letňanský sport dle zápisů z programů neřešil a na jednání mnohdy ani nechodil. Naskýtá se otázka: je nám takového zástupce na MHMP vůbec třeba?

IMGP5791Zdravé Letňany přejí všem ženám ke svátku MDŽ vše nejlepší.

 

Trochu k historii MDŽ: 

Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen. Pevné datum nebylo stanoveno, bývalo v únoru a březnu.

Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickou obdobu Dne matek. Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

 

Letnany západLetňanský starosta Zdeněk Kučera na svém facebooku 24. ledna 2022 psal o metodice pro vytváření smluv městských částí s developery a kritizoval návrh HMP, který by podle starosty otevřel developerům dveře dokořán a vyzýval k tomu, že je potřeba se spojit s dalšími starosty a návrh HMP změnit.

 Na stejné stránce dne 27. ledna 2022 doslova napsal:

Dnes jsem na zastupitelstvu hl. m. Prahy bojoval za to, aby z nové úpravy kontribucí zmizela pasáž, která umožňovala developerům obejít městskou část při získávání souhlasu s výstavbou.

S tímto nejde než souhlasit, kdyby si ovšem Rada naší městské části nepřipravovala smlouvy k obrazu svému. Na zasedání našeho letňanského zastupitelstva, které se konalo dne 21. února 2022, jsme se dostali k projednání nového dodatku ke smlouvě o uspořádání poměrů v území Letňany západ. Místostarosta Lněnička, který sám materiál připravoval, představil vítězoslavně návrh, na základě kterého Letňany získají od investora finance v úhrnné výši 400 milionů korun. Ty by měly být použity na výstavbu nové základní školy s tím, že MČ získá spolu s pozemky také MŠ a vývařovnu.  Zatímco při projednávání původní smlouvy i původního návrhu dodatku se argumentovalo tím, že další peníze nejde vyjednat a naše argumenty ohledně toho, že navržená kontribuce neodpovídá celopražské metodice, byly s posměchem odmítány. Najednou to jde 😊  To co je předmětem nového dodatku se může zdát velkorysé a na první pohled se zdá, že investorovi a Radě městské části jde především o vybudování krásného prostředí pro obyvatele Letňan. Nic však není tak dokonalé, jak o tom na fóru plamenně hovořil pan místostarosta Lněnička.  Velkorysost zmíněné kontribuce ztrácí své kouzlo ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nároky na počet míst v nových školkách a školách překročí tisíc míst, přičemž průměrné náklady na takové jedno místo se dnes pohybují kolem milionu korun. A to samozřejmě nemluvíme o nárocích na ostatní veřejnou infrastrukturu, tedy zdravotnictví, sociální věci apod.

Opoziční zastupitelé za Zdravé Letňany však narazili v materiálu na další nedostatky a na jednání zastupitelstva požadovali jejich vysvětlení.

Ptali jsme se:

Proč investor požaduje, aby MČ zrušila původní požadavek na založení lesoparku a parkových ploch jako veřejně prospěšné stavby s tím, že toto území, je z pohledu vlastnických vztahů natolik roztříštěné, že vznik nového lesoparku neumožňuje a že MČ bere vlastně nový lesopark za již překonaný a neaktuální?

Odpovědí předkladatele místostarosty Lněničky byly vyhýbavé a dále situaci bagatelizoval s tím, že tam prý vlastně ani lesopark být neměl. Na dotaz, proč navrhují zrušit zelené plochy a lesopark jako jediné místo odpočinku občanů dostatečně neopověděl. My si ale odpovědět umíme. Požadavek na zřízení lesoparku jako veřejně prospěšné stavby je v přímém rozporu se zájmem investora a celý jeho záměr to může minimálně výrazně zkomplikovat.

Dále zastupitel Ondřej Miffek upozornil na nesrovnalost mezi starou a novou smlouvou a tím, že nová smlouva ve svém textu ruší klíčový odstavec původní smlouvy. Tím je opravdu důležitý nástroj Městské části a to sankce. Níže uvádíme, jakým způsobem to místostarosta Lněnička chtěl řešit.

 V článku B. Změny Smlouvy návrhu dodatku je přímo napsáno, že Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2) S ohledem na nový závazek Společnosti k úhradě Finančního příspěvku ve smyslu ustanovení čl. I. bodu 1.3.7 Smlouvy se ustanovení čl. II. bodu 2.2.1 Smlouvy mění tak, že se bez náhrady vypouští třetí odstavec pojednávající o smluvní pokutě pro případ překročení HPP.

obrázek. č. 2  původní smlouva s investorem

20220225 095224

 Ani na tento dotaz předkladatel neodpověděl a nakonec přestal na zastupitelstvu komunikovat úplně. Poté starosta udělal přestávku a koalice se odešla radit. Po poradě se opět hlasovalo a koalice nás přehlasovala. I zde se odpověď přímo nabízí, protože zrušení takové sankce umožní investorovi zatížit území ještě více, aniž by mu hrozila ze strany naší městské části dodatečná a významná sankce a zároveň se tím nijak neruší bezvýhradný souhlas naší městské části s projektem jako celkem.

       Poslední třešničkou na dortu je pak odvolání vlajkové lodi místostarosty Lneničky, tedy toho, že za závazky ze smlouvy, budou kromě investora, což je nicméně pouze klasická účelová firma pro daný projekt, také majitelé Central Group a Penta osobně.  Právě na připomínky, že závazky investora ze smlouvy budou obtížně vymahatelné pouze po daném investorovi, reagoval vítězoslavně místostarosta Lněnička tím, že sám osobně heroicky vyjednal osobní záruku pánů Dospivy a Kunovského.Nicméně i tato osobní záruka z dodatku zmizela a pro vymáhání závazků ze smlouvy tak zbývá pouze účelově založená firma výhradně pro tento projekt, kde riziko nesplnění těchto závazků není zcela zanedbatelné. Asi i v tomto případě považuje místostarosta Lněnička své předchozí heroické úspěchy za překonané.

Obrázek č. 3. Návrh nové smlouvy - zrušení sance pro investora

 20220225 095119

 

Co by to znamenal pro letňanské?  

 Odsouhlasením tohoto dodatku letňanskou koalicí bude pro tento projekt, který známe pod jménem „Letňany západ“, znamenat, že se stane eldorádem pro investora a to bez možnosti sankce a s omezenou možností vymáhat závazky ze smlouvy ze strany městské části.  A tak nám připadá minimálně velmi úsměvné, když pan starosta kritizuje práci prvního náměstka primátora HMP Hlaváčka na kontribuční metodice a píše, jak na jednání ZHMP bojoval za to, aby z nové úpravy kontribucí zmizela pasáž, která umožňovala developerům obejít městskou část a přitom schvaluje návrhy smluv, které jsou proti zájmům občanů Letňan. Koalici to však může být jedno, protože politicky výstavbu neodnese tato radniční garnitura, ale vedení radnice, za které se bude sídliště „Letňany západ“ stavět a samozřejmě především občané, to však ale už v době, kdy toto vedení Letňan bude již dávno v propadlišti dějin a ti, kteří se na tom všem podíleli spokojeně a v klidu v politickém důchodu.

Najde se opravdu ještě někdo, kdo se domnívá, že současné vedení radnice pracuje pro letňanské občany?

 

Strana 7 z 41