Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Zdravé Letňany

matepravovedetFinancování bazénu Letňany Lagoon není systémově řešeno a to již několik volebních období. Lagoon je sice částečně dotován MHMP a MČ Letňany, ale i tak se v důsledku omezení vstupu kvůli proticovidovým opatřením a současně snížení magistrátní dotace dostal do vážných potíží. Ke snížení dotací došlo kvůli režimu „de minimis“ t. j. omezení veřejné podpory poskytované ze strany hl. m. Prahy.


Společnost LETŇANY LAGOON, s.r.o. se proto 16. 08. 2021 obrátila na RADU MČ Praha 18 s žádostí o finanční pomoc. Rada MČ Lagoonu finanční podporu potvrdila. Dále RMČ uložila radnímu Nekolnému ve prospěch Lagoonu konat a to směrem k magistrátu Hl. m. Prahy, jeho orgánům a k Národní sportovní agentuře. Pro tento úkol hlasovali všichni členové rady MČ.


Jak dopadl na konci roku 2021 bazén Lagoon všichni víme a tak podrobněji podívejme na to, jak radní Nekolný plnil úkoly svěřené mu radou, tedy jak vykonával práci, za kterou je placen. Je třeba ještě dodat, že pan Nekolný (ANO) je nejen zastupitel a radní Letňan, ale i člen Výboru pro sport, člen Komise Rady HMP pro sport a zároveň je i zvolený zastupitel MHMP .


Jednání Výboru pro sport MHMP
1. Zápis z 8. jednání Výboru pro sport MHMP 9. 11. 2021 - Nekolný: přítomen, Lagoon neprojednával. Na jednání výboru radní Nekolný pouze podpořil tenisový turnaj

2. Zápis z 9. jednání Výboru pro sport MHMP 14. 12. 2021 - Nekolný : nepřítomen
Na tomto klíčovém výboru se např. řešily v bodě 5. informace o dostavbě bazénu na Šutce, investiční granty pro sport, výstavba sportovní haly Přípotoční a také problém financování sportoviště v době energetické krize


Jednání komise Rady HMP
1. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 17. 5. 2021: Nekolný nepřítomen


2. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 29. 6. 2021: Nekolný nepřítomen


3. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 20. 10. 2021: Nekolný přítomen,

Problematika Lagoonu se na jednání opět neprojednávala, na jednání byla projednána pouze žádost AVE s . r. o. a dotace 300 000,- Kč na turnaj seniorů v šachu


Vzhledem k tomu, že zastupitel Nekolný, ačkoliv dostal od RMČ Letňany přímo za úkol řešit problematiku Lagoonu ve výborech a komisích, vůbec Lagoon ani letňanský sport dle zápisů z programů neřešil a na jednání mnohdy ani nechodil. Naskýtá se otázka: je nám takového zástupce na MHMP vůbec třeba?

IMGP5791Zdravé Letňany přejí všem ženám ke svátku MDŽ vše nejlepší.

 

Trochu k historii MDŽ: 

Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen. Pevné datum nebylo stanoveno, bývalo v únoru a březnu.

Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickou obdobu Dne matek. Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

 

Letnany západLetňanský starosta Zdeněk Kučera na svém facebooku 24. ledna 2022 psal o metodice pro vytváření smluv městských částí s developery a kritizoval návrh HMP, který by podle starosty otevřel developerům dveře dokořán a vyzýval k tomu, že je potřeba se spojit s dalšími starosty a návrh HMP změnit.

 Na stejné stránce dne 27. ledna 2022 doslova napsal:

Dnes jsem na zastupitelstvu hl. m. Prahy bojoval za to, aby z nové úpravy kontribucí zmizela pasáž, která umožňovala developerům obejít městskou část při získávání souhlasu s výstavbou.

S tímto nejde než souhlasit, kdyby si ovšem Rada naší městské části nepřipravovala smlouvy k obrazu svému. Na zasedání našeho letňanského zastupitelstva, které se konalo dne 21. února 2022, jsme se dostali k projednání nového dodatku ke smlouvě o uspořádání poměrů v území Letňany západ. Místostarosta Lněnička, který sám materiál připravoval, představil vítězoslavně návrh, na základě kterého Letňany získají od investora finance v úhrnné výši 400 milionů korun. Ty by měly být použity na výstavbu nové základní školy s tím, že MČ získá spolu s pozemky také MŠ a vývařovnu.  Zatímco při projednávání původní smlouvy i původního návrhu dodatku se argumentovalo tím, že další peníze nejde vyjednat a naše argumenty ohledně toho, že navržená kontribuce neodpovídá celopražské metodice, byly s posměchem odmítány. Najednou to jde 😊  To co je předmětem nového dodatku se může zdát velkorysé a na první pohled se zdá, že investorovi a Radě městské části jde především o vybudování krásného prostředí pro obyvatele Letňan. Nic však není tak dokonalé, jak o tom na fóru plamenně hovořil pan místostarosta Lněnička.  Velkorysost zmíněné kontribuce ztrácí své kouzlo ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nároky na počet míst v nových školkách a školách překročí tisíc míst, přičemž průměrné náklady na takové jedno místo se dnes pohybují kolem milionu korun. A to samozřejmě nemluvíme o nárocích na ostatní veřejnou infrastrukturu, tedy zdravotnictví, sociální věci apod.

Opoziční zastupitelé za Zdravé Letňany však narazili v materiálu na další nedostatky a na jednání zastupitelstva požadovali jejich vysvětlení.

Ptali jsme se:

Proč investor požaduje, aby MČ zrušila původní požadavek na založení lesoparku a parkových ploch jako veřejně prospěšné stavby s tím, že toto území, je z pohledu vlastnických vztahů natolik roztříštěné, že vznik nového lesoparku neumožňuje a že MČ bere vlastně nový lesopark za již překonaný a neaktuální?

Odpovědí předkladatele místostarosty Lněničky byly vyhýbavé a dále situaci bagatelizoval s tím, že tam prý vlastně ani lesopark být neměl. Na dotaz, proč navrhují zrušit zelené plochy a lesopark jako jediné místo odpočinku občanů dostatečně neopověděl. My si ale odpovědět umíme. Požadavek na zřízení lesoparku jako veřejně prospěšné stavby je v přímém rozporu se zájmem investora a celý jeho záměr to může minimálně výrazně zkomplikovat.

Dále zastupitel Ondřej Miffek upozornil na nesrovnalost mezi starou a novou smlouvou a tím, že nová smlouva ve svém textu ruší klíčový odstavec původní smlouvy. Tím je opravdu důležitý nástroj Městské části a to sankce. Níže uvádíme, jakým způsobem to místostarosta Lněnička chtěl řešit.

 V článku B. Změny Smlouvy návrhu dodatku je přímo napsáno, že Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2) S ohledem na nový závazek Společnosti k úhradě Finančního příspěvku ve smyslu ustanovení čl. I. bodu 1.3.7 Smlouvy se ustanovení čl. II. bodu 2.2.1 Smlouvy mění tak, že se bez náhrady vypouští třetí odstavec pojednávající o smluvní pokutě pro případ překročení HPP.

obrázek. č. 2  původní smlouva s investorem

20220225 095224

 Ani na tento dotaz předkladatel neodpověděl a nakonec přestal na zastupitelstvu komunikovat úplně. Poté starosta udělal přestávku a koalice se odešla radit. Po poradě se opět hlasovalo a koalice nás přehlasovala. I zde se odpověď přímo nabízí, protože zrušení takové sankce umožní investorovi zatížit území ještě více, aniž by mu hrozila ze strany naší městské části dodatečná a významná sankce a zároveň se tím nijak neruší bezvýhradný souhlas naší městské části s projektem jako celkem.

       Poslední třešničkou na dortu je pak odvolání vlajkové lodi místostarosty Lneničky, tedy toho, že za závazky ze smlouvy, budou kromě investora, což je nicméně pouze klasická účelová firma pro daný projekt, také majitelé Central Group a Penta osobně.  Právě na připomínky, že závazky investora ze smlouvy budou obtížně vymahatelné pouze po daném investorovi, reagoval vítězoslavně místostarosta Lněnička tím, že sám osobně heroicky vyjednal osobní záruku pánů Dospivy a Kunovského.Nicméně i tato osobní záruka z dodatku zmizela a pro vymáhání závazků ze smlouvy tak zbývá pouze účelově založená firma výhradně pro tento projekt, kde riziko nesplnění těchto závazků není zcela zanedbatelné. Asi i v tomto případě považuje místostarosta Lněnička své předchozí heroické úspěchy za překonané.

Obrázek č. 3. Návrh nové smlouvy - zrušení sance pro investora

 20220225 095119

 

Co by to znamenal pro letňanské?  

 Odsouhlasením tohoto dodatku letňanskou koalicí bude pro tento projekt, který známe pod jménem „Letňany západ“, znamenat, že se stane eldorádem pro investora a to bez možnosti sankce a s omezenou možností vymáhat závazky ze smlouvy ze strany městské části.  A tak nám připadá minimálně velmi úsměvné, když pan starosta kritizuje práci prvního náměstka primátora HMP Hlaváčka na kontribuční metodice a píše, jak na jednání ZHMP bojoval za to, aby z nové úpravy kontribucí zmizela pasáž, která umožňovala developerům obejít městskou část a přitom schvaluje návrhy smluv, které jsou proti zájmům občanů Letňan. Koalici to však může být jedno, protože politicky výstavbu neodnese tato radniční garnitura, ale vedení radnice, za které se bude sídliště „Letňany západ“ stavět a samozřejmě především občané, to však ale už v době, kdy toto vedení Letňan bude již dávno v propadlišti dějin a ti, kteří se na tom všem podíleli spokojeně a v klidu v politickém důchodu.

Najde se opravdu ještě někdo, kdo se domnívá, že současné vedení radnice pracuje pro letňanské občany?

 

Letnany západDneska před čtvrtou hodinou ranní koaliční zastupitelé za ODS, ANO a TOP09 za pomoci přeběhlíka Ivana Poláka prohlasovali v zastupitelstvu důležité body ohledně nové zástavby. Místostarosta Ondřej Lněnička, známý z kauzy "provize" za výstavbu nové čtvrti u Tesca, prosadil další úlevu pro developera: nebude muset platit sankce za neplnění smlouvy a z projektu zmizí plánovaná veřejně prospěšná stavba letňanského centrálního parku. Podle slov zastupitelů tam může být až 15 tisíc lidí. Další výstavbu asi 1000 bytů schválila koalice mezi Místeckou a bývalou Kikou, zhruba 1500 bytů je plánováno na malém území vedle Letňanských zahrad. Vzdorovali jsme několik hodin, ale koaliční většina nás převálcovala.
 
 
Co bylo připraveno  zastupitelům  k jednání do včerejšího  jednání ZMČ  (jde pouze o výběr z rozsáhlého materiálu), kromě návrhu smlouvy bez sankcí na investora:

Dohoda o změně smlouvy č. S-2020/95/0298 – Letňany Rozvoj s.r.o.  (pozn.  nové plánované sidliště Letňany západ mezi objektem Tesco a Kolonií u Proseka)

Předkládá: místostarosta Lněnička                                 Zpracoval: Lněnička

- Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. S-2020/95/0298 o uspořádání poměrů v území Letňany Západ se společností Letňany Rozvoj s.r.o., IČ 07658699, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, uzavřené dne 01.06.2020 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je navýšení spolupodílu investora do území (kontribuce) peněžitým plněním na celkovou částku 400.000.000,-Kč, a to ve znění uvedeném v příloze 1 usnesení;

- Předmětné území, které je změnou ÚP dotčeno, bylo z pohledu vlastnických vztahů natolik roztříštěné, že vznik nového lesoparku neumožňovalo; navíc vlastníci s využitím území pro lesopark a parkové plochy nesouhlasili a o převod pozemků pro naplnění těchto účelů nemají zájem.

- Funkci rozsáhlé rekreační plochy pro potřeby (nejen) obyvatel městské části Praha 18 plně převzal, a to již od roku 2010 Lesopark Letňany ve východní části k.  . Letňany při hranicích s městskýi částmi Praha 19 a Čakovice. 

Pozn: investor se domnívá, že lidé mohou využívat Lesopark, který je cca 3 km vzdálený.

- Vzhledem k výše uvedenému se navrhuje netrvat na požadavku zachování VPS 6│ZP│33 Praha 18 – založení lesoparku a parkových ploch uplatněného v rámci připomínek k návrhu zadání změny č. Z 3036/10, neboť jej MČ má projekt centrálného lesoparku  za překonaný a neaktuální. 

Pozn:  na základě čeho soudí investor Letňany rozvoj s. r. o. , že projekt  lesoparku  je překonaný a neaktuální.

BazenJak už asi víte, na pondělním mimořádném zastupitelstvu se nepodařilo schválit finanční dotaci Lagoonu Letňany ve výši 1 milion korun, jež by bazénu pomohl pokrýt část provozních nákladů a přežít těžké covidové období. Bod programu předložil jeden z radních Ivan Polák. Tento bod, který měl pomoci letňanskému plaveckému areálu byl však po zahájení zastupitelstva výrazně změněn a nahrazen návrhem, kdy měla finanční prostředky 1 milion Kč. bazénu zajistit teplická developerská společnost. Šlo by tedy o nejistou dohodu, protože v době jednání zastupitelstva nebyla předložena žádná závazná smlouva a nabýváme dojmu, že vše má trochu podezřelé pozadí. Nyní se koalice ANO, ODS, TOP09 a Svobodní vymlouvá na rozpočtové provizorium, které však pro ní do pondělního odpoledne nebylo žádným problémem.

Místostarosta Lněnička pak celou koaliční manipulaci završil zveřejněním soukromých telefonních čísel našich zastupitelů na facebooku a to bez jejich souhlasu. Naše zastupitele za klub Zdravé Letňany lze samozřejmě kdykoliv kontaktovat, a to na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.., nebo na telefonních číslech, , která na facebooku zveřejnil koaliční zástupce naší radnice, místostarosta, Ondřej Lněnička

Je nám moc líto, kam celá situace dospěla a věříme, že letňanský bazén nebude nucen opět zavřít alespoň díky pomoci pražského magistrátu.

Tadeáš Štěpka, Piráti z Letňan 

Zdroj: fb: piratiletnany

Související článek:  Lagoon opět v ohrožení

 

Strana 7 z 41