Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Zdravé Letňany

Zdrave_Letnany_zelenaOrgány spolku Zdravé Letňany:


a) Valná hromada
b) Rada spolku


Stanovy spolku „Zdravé Letňany, z.s.

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

"Spolek „Zdravé Letňany, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Choceňská 158, Praha 9, 199 00

 

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  ochrany přírody a krajiny a péče o území,  k poskytování obecně prospěšné činnosti jako je organizování vzdělávacích aktivit, informačních služeb pro veřejnost a společenských akcí. Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky a je místně příslušnou organizační jednotkou."  

Čl. 3 
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 1. zajištění informačních služeb pro veřejnost, což je hlavním posláním spolku,

 2. ochrana přírody a krajiny, životního prostředí, tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy

 3. poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb pro veřejnost

Čl. 4 
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,

 2. organizování kampaní a petičních akcí,

 3. pořádání vzdělávacích a kulturních akcí (přednášky, semináře),

 4. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, veřejné zdraví, doprava a jiné  

 5. Zajištění provozu Informačního centra pro mládež (ICM)

 6. Výroba materiálů souvisejících s osvětovou činností sdružení,

 7. Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,

Čl.  5 
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

  Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,

 • aktivně se zapojovat do činnosti spolku dle článku č. 4 těchto stanov

 • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,

 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7 
Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  1. schválila případné změny stanov,

  2. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

  3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

  4. určila koncepci činnosti spolku na další období,

  5. stanovila výši členských příspěvků,

  6. schválila rozpočet spolku na příští období,

  7. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

  8. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

  9. vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
 2. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
 5. Rada spolkuje tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 6. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
 7. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

Čl. 8 
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny. 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne       5. 2. 2015    Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v (leden 2016 - bude upřesněno )

V Praze dne:  5. 2. 2015

 

 

 

Stanovy občanského sdružení

 


Článek I.
Úvodní ustanovení


"Občanské sdružení „Zdravé Letňany o.s.“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo v Zdravé Letňany o.s. Kopřivnická 614, Praha 9, 199 00

Článek II.
Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky
3. Sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou."  
4. Sdružení je právnickou osobou.


Článek III.
Cíl činnosti sdružení

1. Ochrana přírody a krajiny,
2. Ochrana životního prostředí,
3. Ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
4. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy,
5. Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
6. Ochrana zeleně v obci, 
7. Péče o území,
8. Organizování vzdělávacích aktivit pro mládež,
9. Zajištění provozu Informačního centra pro mládež (ICM),
10. Zajištění informačních služeb pro veřejnost, 
11. Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí,
12. Výroba materiálů souvisejících s osvětovou činností sdružení.

Článek IV.
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 16-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.
5. Zánik členství
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
e) zánikem sdružení

Článek V.
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení
c) být volen od 18-ti let do orgánů sdružení
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

Článek VI.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) revizní komise
d) kancelář sdružení


Článek VII.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy výboru a revizní komise
d) rozhoduje o zrušení členství
e) rozhoduje o zrušení sdružení
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek VIII
Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 1x ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
6. Plnou moc mohou dát všichni, kteří jsou oprávnění jednat jménem sdružení”.
7. K zajištění činnosti sdružení výbor zřídí kancelář sdružení.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.


Článek IX
   Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně 3 členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

Článek X
  Statutární orgán


1.        Statutárním orgánem sdružení je výbor.
2.        Předseda, místopředseda i ostatní členové výboru zastupují sdružení 
           navenek a jednají jeho jménem.
3. Předseda, místopředseda i ostatní členové výboru zastupují sdružení navenek a jednají  jménem sdružení. Nemusejí jednat jménem sdružení společně.

     Článek XI
    Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem.
2. Zdroji majetku zejména jsou:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

Článek XII
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutím valné hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Článek XIII
Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Praze dne:  ……………………………


Za valnou hromadu:

Návrh přípravného výboru na konání místního referenda „za udržitelný rozvoj Letňan“

podle Zákona č. 22/2004 Sb., Zákona o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění

Označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje

Území MČ Praha 18.

Znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu

 První otázka

Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti činila všechny zákonné kroky k tomu, aby uvnitř stabilizovaného území ohraničeného ulicemi Veselská, Tupolevova a Beranových nebylo možné realizovat žádné stavební projekty realizované soukromými investory spočívající ve výstavbě objektů pro bydlení (bytové domy) s podlahovou plochou větší, než 1 000 m2, a to zejména nevyslovila s takovou výstavbou svůj souhlas, nebo již daný souhlas, pokud je to právně možné a nezpůsobí to MČ Praha 18 významnou škodu, vzala zpět?

 Druhá otázka

Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti činila všechny zákonné kroky k tomu, aby v rámci rozvojových ploch na území MČ Praha 18 byla realizována pouze taková výstavba objektů pro bydlení (bytových domů), jejichž zatížení hrubou podlahovou plochou v souhrnu za daný projekt nepřesáhne hodnotu 3 000 m2 na 1 hektar celkového území daného projektu v dosud nezastavěných oblastech a hodnotu 6 000 m2 na 1 hektar v transformačních oblastech dosud využívaných k jiným účelům (tzv. brownfields), a to zejména nevyslovila s takovou výstavbou či změnou územního plánu svůj souhlas, nebo již takový souhlas s výstavbou či změnou územního plánu, pokud je to právně možné a nezpůsobí to MČ Praha 18 významnou škodu, vzala zpět?

 Třetí otázka

Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti vyjádřila svůj souhlas s výstavbou, či změnou územního plánu pro projekty s hrubou podlažní plochou určenou pro bydlení nad 1 000 m2 pouze za předpokladu, že negativní dopady takové výstavby v podobě zatížení existující infrastruktury (školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava apod.) budou jednoznačně kompenzovány odpovídajícím navýšením kapacity takové infrastruktury, a to ze strany investora, Městské části Praha 18 a / nebo Hlavního města Prahy a to nejpozději v době dokončení takové výstavby, nebo její významné části, nestanoví-li uzavřená smlouva s MČ Praha 18 pozdější termín.

Odůvodnění návrhu

 V posledních dvou dekádách došlo na území MČ Praha 18 k realizaci nové bytové výstavby, která významně zvýšila počet obyvatel MČ Praha 18 (přihlášených i nepřihlášených k trvalému pobytu).

Podle SLBD 2001 žilo na území MČ Praha 18 14 275 obyvatel, zatímco podle údajů ČSÚ ke konci roku 2020 to bylo již 21 992 obyvatel. Během této doby se počet obyvatel MČ Praha 18 zvýšil o 54,1 %. V tomto údaji však nejsou započtení obyvatelé bez trvalého pobytu v MČ Praha 18, jejichž počet se pohybuje v dalších několika tisících. Za dvě dekády se tak fakticky počet obyvatel MČ Praha 18 přibližně zdvojnásobil.

I přes tento vývoj a pravděpodobně zejména z tohoto důvodu se občané MČ Praha 18 (starousedlíci i nový občané, resp. obyvatelé) potýkají s řadou negativních externalit, které takto dynamický růst přináší. I přes dílčí investice zejména v oblasti školství a veřejné dopravy objektivně došlo ke zhoršení životních podmínek občanů, neboť došlo ke zhoršení dostupnosti v podstatě ve všech segmentech veřejných služeb včetně zdravotnictví či dopravy. Řada klíčových problému dosud nebyla vyřešena a není v silách MČ Praha 18 je vyřešit.

V průběhu posledních let však naopak došlo k zahájení dalších stavebních projektů (jak na území starých Letňan, tak také v nové výstavbě), které budou generovat další nižší tisíce obyvatel (pokračování výstavby v lokalitě Letňany východ, výstavba CPI uvnitř sídliště apod.). Kromě toho se pak dále připravuje zejména v rozvojových lokalitách (oblast letiště, lokalita Letňany západ, lokalita při ulici Tupolevova, areál Avia) další masivní výstavba, která může v celku generovat desítky tisíc nových obyvatel.

Příprava a povolování těchto projektů je v různé fázi, nicméně ve všech případech není s výjimkou částečného řešení problému školství řešena problematika ostatních negativních externalit, které by dopadly nejen na nové obyvatele, ale především na ty stávající.

Jsme přesvědčení, že další rozvoj Prahy jako celku je žádoucí, nicméně takový rozvoj nemůže být konán výhradně k tíži stávajících obyvatel rozvojem zasažených lokalit, bez řešení vznikajících negativních externalit a bez možnosti udržet alespoň stávající kvalitu života pro občany dané lokality, v našem případě MČ Praha 18.

Další rozvoj MČ Praha 18 proto považujeme za udržitelný pouze v případě, pokud budou respektovány alespoň základní podmínky, které udrží kvalitu života stávajících obyvatel na snesitelné úrovni.

Považujeme za nemožné dále zahušťovat již stabilizované území Letňan ohraničené ulicemi Veselská, Beranových a Tupolevova a obou kolonek (čakovická a prosecká). Tyto lokality považujeme za zcela nevhodné k jakékoliv další kapacitní výstavbě v podobě nových bytových domů. Již realizované projekty (např. dům v Křivoklátské ulici apod.) poškodily urbanistický ráz této lokality, v rámci kterého bylo kapacitní bydlení soustředěné v panelových domech doplněno alespoň částečně přiměřeným rozsahem veřejných ploch a zeleně. Jakékoliv zmenšování těchto ploch pak dále jen zhorší životní prostředí občanů zde žijících, přičemž zde je zároveň nejvyšší zastoupení starousedlíků, kteří změnami trpí nejvíce.

Současný počet obyvatel MČ Praha 18 zatěžuje území MČ již takovým zalidněnín (hustotou zalidnění), že i jen realizace jednoho ze 3 velkých projektů podle současných plánů developerů může vést k tomu, že hustota obyvatel na 1 km2 dosáhne úrovně například Jižního města a realizace všech 3 velkých projektů pak z Prahy 18 může udělat nejhustěji obydlenou část Prahy, čemuž však lokalita svou povahou i občanskou vybaveností a infrastrukturou zcela neodpovídá.

Jsme proto přesvědčení, že rozvojové projekty musí respektovat stávající zatížení území a zásadně ho nezvyšovat. Proto by mělo dojít k omezení zatížení zastavovaného území zejména u velkých developerských projektů tak, aby počet obyvatel zde nově žijících odpovídal stávající hustotě zalidnění na území MČ Praha 18. Proto by dle našeho názoru mělo dojít k omezení rozsahu plánované výstavby tak, aby její rozsah vyjádřený HPP a následně i počtem nových obyvatel dramaticky nezvyšoval zatížení celé lokality prostřednictvím kapacitní výstavby bez ohledu na reálné možnosti lokality.

Tím zásadně neodmítáme rozumný další rozvoj celé lokality, nicméně požadujeme, aby tento rozvoj byl veden základními principy udržitelnosti a ohledu ke stávajícím občanům MČ Praha 18, jejich potřebám a zájmům. Podle našeho názoru není možné lokalitu zatížit dalšími středními desítkami tisíc nových obyvatel bez toho, aby došlo k výraznému zhoršení kvality života v celé lokalitě pro staré i nové obyvatele. Takový rozvoj lokality považujeme za neudržitelný a nesprávný.

S dalším udržitelným rozvojem lokality také souvisí nutnost řešit negativní externality spojené se zatížením stávající veřejné infrastruktury. Již v tuto chvíli začíná Praha 18 pociťovat významné problémy v oblasti zdravotnictví či sociálních služeb a péče o seniory. Jako velmi problematická se jeví také situace v oblasti individuální i veřejné dopravy, kde dochází k přetěžování obou druhů dopravy (byť samozřejmě i vlivem dalších externích okolností).

Další rozvoj MČ Praha 18 by tedy měl být jednoznačně podmíněn tím, že dojde k realizaci takových opatření, která negativní externality způsobené výstavou výrazně sníží či eliminuje. V tomto případě je lhostejné, zda-li takové kroky podnikne HMP, MČ Praha, developeři či kdokoliv jiný.

Nicméně bez adekvátního řešení kapacit veřejných služeb a veřejné infrastrukturu zákonitě musí dojít ke kolapsu těchto služeb a infrastruktury, protože již navýšení počtu obyvatel o polovinu (viz výše) znamená výrazné komplikace a zhoršení životní úrovně, protože investice do těchto služeb a infrastruktury neodpovídají skutečným potřebám. Další navýšení počtu obyvatel ze stávajícího stavu na dvoj či dokonce trojnásobek je bez zajištění rozšíření kapacit a kvality těchto služeb a infrastruktury nemyslitelné a zcela v rozporu se zájmy současných občanů MČ Praha 18 a jakéhokoliv udržitelného rozumného rozvoje.

Zároveň je nutné zdůraznit, že eliminace způsobených problémů v oblasti veřejných služeb a infrastruktury nemůže být prováděna až v reakci na tento stav, ale souběžně s rozvojem tak, aby k těmto negativním vlivům nedocházelo, nebo alespoň pouze ve velmi omezené podobě.

Proto považujeme za nezbytné, aby jasná identifikace a plán řešení těchto negativních externalit byl přímou součástí řešení udržitelné rozvoje MČ Praha 18 a pro občany MČ Prahy 18 bylo zajištění řešení těchto negativních externalit jednoznačně garantováno v předstihu.

Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města

 Přípravný výbor navrhuje konání místního referenda v době konání prvního kola volby prezidenta republiky v předpokládaném termínu na začátku roku 2023. Oproti běžným nákladům, které má MČ se zajištěním voleb lze očekávat úsporu v nákladech na volební místnosti a volební komise (souběžné konání). Naopak lze předpokládat, že oproti běžným volbám bude muset MČ zajistit některé aktivit sama (např. tisk hlasovacích lístku).

Návrhový výbor odhaduje, že celkové náklady na provedení místního referenda by měly činit řádově nízké stovky tisíc Kč a měly by být uhrazeny z rozpočtu MČ v příslušné kapitole rozpočtu jako běžný výdaj prostřednictvím zařazení tohoto výdaje do plánovaného rozpočtu na rok 2023, nebo prostřednictvím rozpočtové změny.

Označení zmocněnce z členů přípravného výboru

 Olaf Deutsch, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen "adresa"), a jejich vlastnoruční podpisy.

 Ing. Ondřej Miffek, Ph.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Olaf Deutsch XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mgr. Zbyněk Walter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dušan Mourek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eduard Horák XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Přílohu tohoto návrhu přípravného výboru, která je jeho nedílnou součástí, tvoří podpisová listina podle § 11 Zákona č. 22/2004 Sb., Zákona o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění s očíslovanými podpisovými archy.

Podpisová listina podle § 11 Zákona č. 22/2004 Sb., Zákona o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění – podpisový arch číslo …

Označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje - Území MČ Praha 18.

 Znění otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu

 1. Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti činila všechny zákonné kroky k tomu, aby uvnitř stabilizovaného území ohraničeného ulicemi Veselská, Tupolevova a Beranových nebylo možné realizovat žádné stavební projekty realizované soukromými investory spočívající ve výstavbě objektů pro bydlení (bytové domy) s podlahovou plochou větší, než 1 000 m2, a to zejména nevyslovila s takovou výstavbou svůj souhlas, nebo již daný souhlas, pokud je to právně možné a nezpůsobí to MČ Praha 18 významnou škodu, vzala zpět?
 2. Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti činila všechny zákonné kroky k tomu, aby v rámci rozvojových ploch na území MČ Praha 18 byla realizována pouze taková výstavba objektů pro bydlení (bytových domů), jejichž zatížení hrubou podlahovou plochou v souhrnu za daný projekt nepřesáhne hodnotu 3 000 m2 na 1 hektar celkového území daného projektu v dosud nezastavěných oblastech a hodnotu 6 000 m2 na 1 hektar v transformačních oblastech dosud využívaných k jiným účelům (tzv. brownfields), a to zejména nevyslovila s takovou výstavbou či změnou územního plánu svůj souhlas, nebo již takový souhlas s výstavbou či změnou územního plánu, pokud je to právně možné a nezpůsobí to MČ Praha 18 významnou škodu, vzala zpět?
 3. Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti vyjádřila svůj souhlas s výstavbou, či změnou územního plánu pro projekty s hrubou podlažní plochou určenou pro bydlení nad 1 000 m2 pouze za předpokladu, že negativní dopady takové výstavby v podobě zatížení existující infrastruktury (školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava apod.) budou jednoznačně kompenzovány odpovídajícím navýšením kapacity takové infrastruktury, a to ze strany investora, Městské části Praha 18 a / nebo Hlavního města Prahy a to nejpozději v době dokončení takové výstavby, nebo její významné části, nestanoví-li uzavřená smlouva s MČ Praha 18 pozdější termín.

Jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresy

Olaf Deutsch - xxxxxxxxx Praha 18, Ing. Ondřej Miffek, Ph.D. xxxxxxxxxxxPraha 18, Mgr. Zbyněk Walter xxxxxxxxxxPraha 18, Dušan Mourek xxxxxxxxxxxxxPraha 18 a Eduard Horák xxxxxxxxxxxxPraha 18

 Jméno  a přijmení        Datum narození      Adresa                Podpis

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

panelk barevn letany

Místní referendum "Za udržitelný rozvoj Letňan" 

Kdy a kde  nás najdete s promo stánkem Zdravé Letňany,  věnovat se vám budou (pokud bude pěkné počasí) kolegové  od 16.00 do 18.00 hodin:

 

7. 7.   MHD Tupolevova ,   Olaf Deutsch, Tomáš Raška -  omlouváme se akce zrušena pro nepřízeň počasí

12. 7.  MHD Avia Letňany,  Zbyněk Walter, Radek Čermák, Martin Krejčí,  

14. 7. MHD Staré Letňany, Zbyněk Walter, Dušan Mourek,

18. 7. MHD Fryčovická , Zbyněk Walter, Dušan Mourek, + kolegové letňanští  Piráti,   akce zrušena pro nepřízeň počasí

 

 

Strana 5 z 41