Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Naše aktivity

matepravovedetV pátek se konala schůze na Magistrátu HMP za účasti radního pro školství a sport Víta Šimrala, předsedy komise pro sport Ladislava Kosa, místopředsedy výboru pro územní plán, senátora Lukáše Wagenknechta, zástupců Prahy 18, Prahy 9, SK Prosek a zástupců petičního výboru Nový Prosek.  MČ Praha 18 zastupoval  místostarosta Ondřej Lněnička a radní Martin Halama ,  chyběl starosta MČ Praha 18 ale  i odpovědný radní za sport pan Stanislav Nekolný.   Cílem jednání bylo najít vyhovující řešení pro záchranu stávajícícího  neutěšenhého  stavu sportoviště SK Prosek.

Závěry ze schůze jsou následující:l

 - Radní Šimral dává změnu územního plánu, požadovanou SK Prosek a doporučenou radou Letňan, do souvislostí s existencí míst ve zdejších školách.
- Radní Šimral navštíví co nejdříve  sportoviště SK Prosek, aby se seznámil se stavem věcí a podle toho navrhne řešení.
- pan radní uznal, že současně navrhované řešení není nejlepší a bude brát v potaz názor občanů, kteří podepsali petici proti zástavbě v areálu SK Prosek.
- Místopředseda Výboru pro územní plán Tomáš Murňák uznal, že požadovaný koeficient G je dosti vysoký.
- Senátor Wagenknecht se bude snažit docílit, ve spolupráci s magistrátem, investic do opravy haly a umělého hřiště. Toto řešení se zdá i radnímu pro sport jako vhodnější a bude se snažit najít prostředky v rozpočtu Prahy.

Na závěr něco málo k výzvě, kterou nám předal místostarosta Lněnička, který inicioval zřízení fondu pro sport a tělovýchovu v Letňanech a chce tímto způsobem navýšit finanční podporu do letňanského sportu. Petičnímu výboru se to zdá tato již několikráte zveřejněná aktivita pana místostarosty jako čirý populismus, vzhledem ke všem souvislostem, které od začátku listopadu popisujeme v souvislosti s SK Prosek.

Milan Balahura a OLaf Deutsch,  za petiční výbor Nový Prosek

 

 

matepravovedetVážení sousedé,

rád bych poděkoval radnici Prahy 18, že mě v pondělí pozvala na Výbor ZMČ pro školství, vzdělávání a sport, kde se řešila problematika sportu na území Letňan. Děkuji za účast našemu senátorovi Lukášovi Wagenknechtovi. Za petiční výbor byl ještě přítomen předseda spolku Zdravé Letňany Olaf Deutsch. Na veřejnou schůzi výboru, přestože byla naplánovaná den před dlouho plánovanou akcí na Praze 9, dorazilo kolem 30 občanů, za což jim moc děkujeme❗️ Radnice samozřejmě velmi chytře zařadila problém s odprodejem půlky pozemku SK Prosek až na konec, takže hodinu a půl???? jsme všichni poslouchali nikým nepopíranou pravdu, že radnice má málo peněz nebo, že Lagoon Letňany potřebuje velké investice, aby mohl pokračovat v provozu. Následná diskuze se samozřejmě točila jen kolem areálu SK Prosek. Byli jsme znovu konfrontování tezí: „Buď nám seženete 200 milionů na novou halu, nebo areál SK Prosek zanikne.“ Senátor Wagenknecht správně poukázal na to, proč radnice, přestože dobře ví, že sama peníze nemá, před tím než přistoupila na variantu zástavby, neoslovila magistrát, který těmito prostředky disponuje❗️❗️❗️ Proč to byl petiční výbor, který dokázal velmi rychlé sjednat schůzku s radním pro sport Vítem Šimralem, ale radnice pouze poslala mail, kde ho pozvala na schůzi výboru?  Na závěr bych jenom napsal, že se na výboru samozřejmě nic nevyřešilo???? Ale stále u mě zůstává otázka, kterou jsem i panu Lněničkovi na místě položil, proč obyčejní lidé, kteří chodí do práce, musí ve svém volném čase suplovat funkci radnice? Proč místo toho, abychom trávili čas s rodinami, musíme chodit na různé výbory, zasedání rady, zastupitelstva a hlídat naše politiky, jestli zase na nás nechystají nějakou levou? ???? Jinak ke dnešnímu dni petici podepsalo 2599 lidí, kteří nechtějí výstavbu v areálu a chtějí, aby toto místo sloužilo výhradně sportu a volnočasovým aktivitám.

     Na závěr přidávám pozvání na Zastupitelstvo MČ Praha 18 Letňany, které se koná v pondělí 27.1. od 17:00 na radnici, Bechyňská 639❗️ Pozvánka na tuto schůzi mi dorazila až 23. 1.  odpoledne – děsivá představa, že program zastupitelstva vedení radnice plánuje 2 pracovní dny dopředu, což ještě jednou potvrzuje nekompetentnost vedení Letňan. Bohužel nemůžu dorazit, protože kalendář na další týden plánuji hodně dopředu. Petiční výbor zastoupí Olaf Deutsch. 11. bod jednání bude smlouva s SK Prosek❗️ Se sousedským pozdravem,  

Milan Balahura

peticePřinášíme Vám  několik málo zpráv z našeho boje proti zástavbě areálu SK Prosek:  V současné době evidujeme necelých 1800 podpisů, což je výborný výsledek, na který můžeme být všichni pyšní. Prosím, pokud u sebe máte ještě nějaké podpisy, prosím hoďte mi je do schránky nebo odneste na jedno z petičních míst. Stále platí pozvání na diskuzi, kterou organizuje MČ Praha 9, ke které jsme vytvořili událost na Facebooku a prosíme, šiřte ji dál, aby se tohoto setkání zúčastnilo co nejvíce lidí, kterým vadí zástavba místo sportovišť. https://www.facebook.com/events/1461902263975206/  Velmi nás potěšilo i nové vydání Letňanských listů, kde naši petici najednou podporuje místostarosta Letňan za ODS Ondřej Lněnička. ❗️ Tento názorový zvrat o 180° nás velmi potěšil, ale budeme pečlivě hlídat, zda doteď největší propagátor změny územního plánu a následného prodeje fotbalových hřišť  dodrží svá slova, přesvědčí své kolegy z rady MČ Praha 18  a společně zrevokují své souhlasné stanovisko. Stejně tak netrpělivě čekáme až na Magistrát hl.m. Prahy dorazí žádost Letňan, aby se sportovišti SK Prosek se počítalo v metropolitním plánu, abychom neřešili podobnou kauzu za 2 roky. ❗️ Tyto sliby nám evidentně potvrdí na Výboru ZMČ pro školství, vzdělávání a sport 20. 1. 2019 od 17:00 hod. v Obřadní síni MČ Praha 18, a zveme všechny, protože jednání výborů je přístupné veřejnosti. Bohužel Praha 18 asi s Prahou 9 nekomunikují a nevěděli, že toto stené téma se bude řešit další den  na radnici Prahy 9.

Co je důležité, že  jsme se dnes sešli s našimi senátory Lukášem Wagenknechtem (Praha 18) a Davidem Smoljakem (Praha 9).  Oba senátoři i nám vyjádřili  podporu a přislíbili další pomoc v našem snažení. Na závěr bychom  vám  chtěli poděkovat za podporu, kterou nám vyjadřujete, za srdíčka na vzkazech, které vhazujete s petičními archy. Těší nás to a asi i proto se nevzdáváme. Děláme, co můžeme, ale je to vše v našem volném čase

 Se sousedským pozdravem,

Milan Balahura a Olaf Deutsch

 www.novyprosek.cz

 foto:   Milan Balahura , Olaf Deutsch , David Smoljak a Lukáš Wagenknecht v U Hubatků.

matepravovedetReagovali jsme  na záměr MČ Praha 18,  který by vyvěšen na úřední desce a v pondělí 6. 1. 2020 jsme předali na podatelnu letošní první nasouhlasné stanovisko. Naše nesouhlasné se týkalo  záměru  č.j.: 34458/2019 OSM  uzavřít dohodu o narovnání s TJ Letov Letňany a SK Tiebreak, (společnost vede člen rady MČ Praha 18 radní ing. Halama) včetně uzavření na ní závislých nájemní smlouvy a pachtovní smlouvy s TJ Letov Letňany, který byl zveřejněn  ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze na úřední desce úřadu MČ Praha 18  na základě usnesení Rady městské části Praha 18 č. 572/23/19 ze dne 20. 12. 2019 Spolek Zdravé Letňany  z. s. nesouhlasí  se záměrem MČ Praha 18  uzavřít dohodu o narovnání s TJ Letov Letňany a SK Tiebreak, včetně uzavření na ní závislé nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 78 m² v objektu Třinecká 650, Praha 9 Letňany a na ní závislé pachtovní smlouvy na pozemky parc.č. 607/2, parc. č. 607/4 a části pozemků parc. č. 607/5 a parc. č. 607/1, vše v k.ú. Letňany se spolkem TJ Letov Letňany IČ 00550396 se sídlem Třinecká 650, Praha 9 Letňany z ohledem na níže uvedené nejasnosti a nesrovnalosti.  Dále konstatujeme, že obecně je celá struktura smluv dosti nejasná, včetně výpočtu pohledávek a odporuje principům dobré veřejné správy, zejména principu nestrannosti a přesvědčivosti. Dále musíme připomenout, že je s podivem, že takto důležitá věc je vyvěšena v době vánočních svátků a dovolených. 

Stanovisko spolku Zdravé Letňany :

 1. Připomínky k DOHODĚ O NAROVNÁNÍ

 • Nebyl předložen podrobný položkový rozpočet investic do tenisových kurtů umístěných na dotčených pozemcích uskutečněných ze strany, který je údajně uveden na straně 27 ve třetím sloupci v řádcích č. 1 až 8 znaleckého posudku, který rovněž nebyl přeložen. Prosíme o doložení

 • Na základě, kterého rozhodnutí či dohody s podpisy všech tří stran bylo projednáno níže uvedené rozdělení investic na -LETOVA částka 4.800.000,-Kč – a TIEBREAKU částkou 116.000,-Kč. Prosíme o doložení.

 • Nebyla předložena dokumentace k (ukončenému?) soudnímu řízení mezi MČP18 a TIEBREAKEM s uvedením náhrady nákladů soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 201/2016 a v odvolacím řízení u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13Co 351/2018 v celkové výši 213.494,-Kč (za řízení v prvním stupni ve výši 174.087,-Kč a za řízení ve druhém stupni ve výši 39.407,-Kč). Žádáme o přeložení.

 • Žádáme o přeložení účetního dokladu z částky zaplacené MČP18 ze strany LETOVA ve výši 554.374,-Kč, která je dána jistinou ve výši 392.600,23Kč.

 • Hodnota tenisových kurtů umístěných na dotčených pozemcích byla určena jedním znaleckým posudkem na částku 2.368.680 Kč, (znalecký posudek č. 5 640–12–2019, zhotovitel Česká znalecka, a.s.). Nesouhlasíme s tím, že byla hodnota pozemku ohodnocena pouze jedním znaleckým posudkem. Pro správné určení ceny pozemků je nutné a to jako spolek navrhujeme objednat ještě dva odborné znalecké posudky. Prosíme o doplnění

   Žádáme předložit podklady pro vytvoření a samotnou objednávku pro vyhotovení odborného znaleckého posudku.

 • Žádáme předložit kompletní znalecký posudek + přílohy č. 5 640–12–2019 vyhotovený zhotovitelem Českou znaleckou, a.s., včetně faktury za provedené služby.  

 1. Připomínky ke SMLOUVĚ O NÁJMU

  Doba nájmu Bod 5. 1 návrhu smlouvy

 • Nesouhlasíme, aby doba nájmu byla stanovaná na pevnou dobu určitou na 10 let, a počíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy bez možnosti zrušení smlouvy, navrhujeme pevnou dobu nájmu snížit na 5 let, s roční zkušební dobou.

 • Nesouhlasíme s tím, že po skončení výše uvedené doby nájmu se nájemní smlouva automaticky prodlouží o 3 roky a 10 měsíců, ledaže by nájemce oznámil pronajímateli, že na prodloužení/pokračování této nájemní smlouvy nemá zájem. Tímto bodem se vlastně pronajímá pozemek na dobu 13 let a 10 měsíců. Dle nás se jedná o účelový bod vložený do návrhu smlouvy.

 • Nesouhlasíme s bodem smlouvy 5. 2 Smluvní strany nejsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět dříve než po uplynutí sjednané doby určité nájmu dle této smlouvy, ledaže by došlo k podstatnému porušení smluvních podmínek, protože pronajímatel nemá možnost v případně nutnosti smlouvu zrušit ani v případě, že uhradí nájemci proinvestované finance do zhodnocení areálu.

 • Dále žádáme přeložit níže uvedenou dokumentaci, uvedenou v návrhu smlouvy o nájmu:

  Příloha č. 1 – situační plánek předmětu nájmu

  Příloha č. 3 – položkový výčet uskutečněných investic

  Příloha č. 4 – znalecký posudek ohledně hodnoty tenisových kurtů

  Příloha č. 5 - Drobné úpravy

 1. Připomínky k Pachtovní smlouvě

  Předmět pachtu bod 2.3

  Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že na základě dohody o narovnání má pachtýř za propachtovatelem pohledávku na náhradu hodnoty tenisových kurtů ve výši 2.206.333,50Kč (dále jen „náhrada hodnoty tenisových kurtů“), které dříve vybudoval na pozemcích parc. č. 607/1 část o výměře 2059 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, parc. č. 607/2 o výměře 524 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 607/4 o výměře 1727 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 607/5 část o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, všechny ležící v k.ú. Letňany, obci Praha.

  Žádáme o předložení rozpis pohledávek na náhradu hodnoty tenisových kurtů ve výši 2.206.333,50Kč

   3. Doba pachtu

  - Nesouhlasíme, aby doba pachtu byla stanovaná na pevnou dobu určitou na 10 let, a počíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy bez možnosti zrušení smlouvy, navrhujeme pevnou dobu nájmu snížit na 5 let, s roční zkušební dobou.

  - Nesouhlasíme s tím, že po skončení výše uvedené doby pachtu se pachtovní smlouva automaticky prodlouží o 3 roky a 10 měsíců, ledaže by pachtýř oznámil propachtovateli, že na prodloužení/pokračování této pachtýřské smlouvy nemá zájem. Tímto bodem se vlastně svěřuje pozemek do pachtu na dobu 13 let a 10 měsíců. Dle nás se jedná o účelový bod vložený návrhu smlouvy.

   7. Ukončení a změna pachtu

  Smluvní strany sjednávají, že před uplynutím 10 let sjednané doby určité pachtu dle této smlouvy ji nemohou vypovědět, ledaže by došlo k podstatnému porušení smluvních podmínek. Po uplynutí této doby lze tuto smlouvu vypovědět tuto Smlouvu zejména též v následujících případech, pokud Pachtýř nenapraví porušení ve lhůtě 15 dní od písemné výzvy Propachtovatele:

  Nesouhlasíme s bodem 7. 2 protože v případě nutnosti MČ nemá možnost 13 let pachtovní smlouvu vypovědět, jedná se účelový bod této pachtovní smlouvy

   

 


 

106Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme požádali MČ Praha 18 o poskytnutí informace o evidenci služebních vozidel v majetku MČ Praha 18, a to jak ve využívání pracovníků orgánů státní správy, ale i orgánů samosprávy. O některých perličkách vás informujeme.

1) Počet ujetých kilometrů od ledna do října 2019 uvolněných zastupitelů bez uvedení jména.

...Škoda Octavia 27 150 Km Škoda Fabia 10 260 Km Škoda Superb 9 685 Km Škoda Octavia 4 215 Km

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

To je snad víc než cesta kolem světa. Přitom většinu povinností mají uvolnění zastupitelé po Letňanech.

2) Uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 18 nevyplňují žádný záznam o provozu svého předěleného vozidla.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

Koaliční členové Zastupitelstva MČ Praha 18 nepovažují záznam z provozu služebního vozidla za důležitý a tak o tom kde se auta našich zastupitelů prohánějí, nikdo nemá ani potuchy. Uvolnění zastupitelé jezdí bez závazných obecních pravidel a proto také nikde neuvádějí kdy a kam jedou a také proč tam jedou. Zastupitelé ale opomenuli, že se podpisem v předávacím protokolu přidělených služebních vozidel zavázali, že budou pravidelné vést alespoň evidenci veškerých jízd.

3) Nebyla předložena, ani jedna dohoda o poskytování služebního vozidla k užívání pro soukromé účely.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

Tak to vypadá, že uvolnění zastupitelé převzatá vozidla nepoužívají pro soukromé účely ale i cesta autem z domova na úřad je soukromá jízda. Podle ujetých kilometrů se domníváme, že některá vozidla se užívají pro soukromé a možná i podnikatelské účely. Dále, pokud se radničních vozidel užívá na základě uzavřené smlouvy pro soukromé účely tak se zvyšuje o procento z ceny vozidla daňový základ uživatele. Zda dochází k daňovému podvodu, to ale zjistí kontrolní výbor ZMČ Praha 18.

4) „Pravidla autoprovozu v podmínkách ÚMČ Praha 18“ platí od května roku 2019.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

V roce 2019 přesněji 9. května vzešly v platnost nová „Pravidla autoprovozu v podmínkách ÚMČ Praha 18“ ale po důsledném prostudování jsme zjistili, že pravidla platí pouze pro zaměstnance MČ. Z čilé komunikace na našem fb jsme se dozvěděli, že původní návrh pravidel platil i pro naše radní, místostarosty ale i pro starostu ale před vlastním schválením musel tajemník p. Gerhard na příkaz pana ………………. původní, asi i tu správnou verzi pravidel předělat. Co musel tajemník vyškrtnout je všem jasné.

Další nesrovnalosti v používání radničních vozidel, zjistí kontrolní výbor ZMČ Praha 18, kterému poskytneme veškerá naše zjištění.

Strana 12 z 37