Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Školství

 

Kbicka Garhard 2 cr V roce 2009 začal tehdejší a od 13.9.2013 i nynější starosta MČ Praha 18 Mgr. Ivan Kabický  prosazovat „úžasnou věc“, odejmout školám jejich školní jídelny a spojit je do další příspěvkové organizace.
 
Co to mělo přinést:
- zbavení odpovědnosti ředitelů za „spotřební koše“ ve školních jídelnách (tento problém se řešil za deset let, co si pamatuji pouze 1 či 2x), starostí o ŠJ, aby se mohli více věnovat škole a výuce
- zlevnění cen obědů ve všech kategoriích, pro které jídelny vařily
- jednotné dodavatelsko - spotřebitelské vztahy 
- zvýšení kvality jídel a rozšíření poskytovaných služeb ( snídaně, zdravé svačiny, výběr ze tří jídel v každé provozovně)
- nezvýšení finančních nákladů a nákladů na energie
 
 
Co to přineslo:
Číst dál: Co nám přinesla organizace Zařízení školního stravování v Letňanech v období 2010 - 2012
MS Priborska 2Rodiče předškoláků, nepřehlédněte!
Vedení městské části Praha 18 opět vychází vstříc všem zaměstnaným rodičům a zajistilo v letňanských mateřských školách provoz o letních prázdninách.
Všechny mateřinky budou zavřené pouze poslední srpnový týden, tedy od 26. do 30. srpna 2013.
MŠ Havířovská: otevřeno 1. 7. až 12. 7.
MŠ Příborská: otevřeno 15. 7. až 26. 7.
MŠ Malkovského: otevřeno 29. 7. až 9. 8.
MŠ Rychnovská: otevřeno 12. 8. až 23. 8.
Bc. Marcela Horešovská, odd. školství
Zdroj: letnany.cz
Rodičovský příspěvek
Tři podstatné změny v novele zákona se týkají možností přerušení studia. Velmi významná změna zasáhne placení poplatků za studium.
Důležité změny zákona směřující k novým rodičům jsou následující:
msmt_11- Student může přerušit studium na takzvanou „uznanou dobu rodičovství“ – tedy na období mateřské a   rodičovské dovolené. Tato uznaná doba rodičovství může u těhotných studentek začít osm týdnů před plánovaným termínem porodu.
- Student má právo požádat o opětovný zápis do studia dříve, než uplyne doba, po kterou bylo toto studium přerušeno.
- Studenti (resp. studentky – matky) mají nárok na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností (pro postup do dalšího semestru) o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené, pokud nevyužijí přerušení studia. Pokud se tedy studentky rozhodnou po porodu zkusit školu zvládnout bez přerušení, zákon jim vychází vstříc alespoň posunutím důležitých termínů.
- Uznaná doba rodičovství se nepočítá do celkové doby studia, ze které se následně počítá poplatek za jeho prodloužení. Období od osmi týdnů před porodem až do třetích narozenin dítěte mají noví rodiče „zdarma“ navíc ke své standardní době studia, ať již mají studium v tomto období přerušené, aktivní nebo ukončené jinak než řádně.
K tomu, aby vám škola uznala výše vypsané nároky, je zapotřebí předložit písemnou žádost a úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte. Těhotné studentky musí přinést kopii těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným datem porodu a kopii rodného listu dítěte pak dodat nejpozději do dvaceti týdnů po porodu.
Zdroj: NICM
mladezeu_02_3A hýbou se i žáci letňanských základních škol. Pohybové skladby nacvičené v rámci projektu Česko se hýbr ve školách plných zdraví děti předvedou na soutěžní přehlídce, která se bude konat ve čtvrtek 25. dubna od 10 hodin ve Sport Centru Praha v Letňanech. Přijďte se na ně podívat! Vstup ZDARMA.

{jcomments on}MS_Havirosvska_3Vážení rodiče,  proběhl zápis do mateřských škol, a to v termínu 9. a 10. dubna 2013. Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenosti, které se zápisem mám :Dle § 34 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 - od počtu výše uvedených dětí se odvíjí počet volných míst v mateřských školách.

 

- O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje dle výše uvedeného zákona pouze ředitel příslušné školy.

- V případě, že si podáte stížnost na nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, na ÚMČ Praha 18 bude prošetřena v zákonném termínu, ale odpověď zní,  že dle zákona č. 561/2004 Sb., o tomto rozhoduje ředitel školy a nikoliv městská část. Žádný z volených zástupců či pracovníků městské části příslušného odboru tuto kompetenci nemá a pokud by tak učinil, porušil by vyšší právní normu, což je zákon č. 561/2004 Sb.

 


V případě, že si budete podávat odvolání proti nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, dovoluji si Vám doporučit:

 

a) odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podávejte vždy řediteli příslušné školy v termínu, který je Vám sdělen, či je stanoven v pravidlech pro přijetí dítěte. Odvolacím místem v případě nepřijetí je Magistrát hlavního města Prahy, nikoliv MČ Praha 18.


b) v případě, že jste podali přihlášky na více škol, odvolávejte se jednotlivě. Hromadné odvolání je neplatné, bude Vám vráceno, a to buď osobně, či na adresu trvalého pobytu, pokud jej zašlete poštou. V případě, že jej omylem zašlete či podáte v podatelně ÚMČ Praha 18 bude postupováno obdobně. Při této prodlevě se Vám krátí čas na podání odvolání v řádném termínu. Každá škola je samostatný právní subjekt – příspěvková organizace.


c) Při psaní odvolání si vezměte na pomoc pravidla pro přijetí, té dané školy, kde se odvoláváte a odvolávejte se na jejich základě. Jednotlivá pravidla se mohou lišit.

V Letňanských listech bylo uveřejněno, že od září 2013 bude otevřena, v I.etapě nová mateřská škola s kapacitou 50 volných míst v ulici Beranových.
Pevně věřím, že i tento relativně malý počet volných míst, pomůže byť malou měrou trochu vyřešit zoufalou situaci s nedostatkem volných míst v mateřských školách.
Investoři, kteří nám tu vesele zastavují zelené plochy a orné půdy si do svých propagačních materiálů dávají, že tu jsou mateřské školy a základní školy?
Nový spoluobyvatelé, pak počítají s tím, že jejich dítě bude bez problémů umístěno do předškolních zařízení, opak je však pravdou.
Teď momentálně je zoufalá situace v předškolních zařízeních, v blízké budoucnosti se tato situace bude opakovat v základních školách.     

Jaroslava Šebková  

Strana 4 z 5