Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

Zdravé Letňany

Stanovy spolku „Zdravé Letňany, z.s.

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

"Spolek „Zdravé Letňany, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Choceňská 158, Praha 9, 199 00

 

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  ochrany přírody a krajiny a péče o území,  k poskytování obecně prospěšné činnosti jako je organizování vzdělávacích aktivit, informačních služeb pro veřejnost a společenských akcí. Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky a je místně příslušnou organizační jednotkou."  

Čl. 3 
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 1. zajištění informačních služeb pro veřejnost, což je hlavním posláním spolku,

 2. ochrana přírody a krajiny, životního prostředí, tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy

 3. poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb pro veřejnost

Čl. 4 
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,

 2. organizování kampaní a petičních akcí,

 3. pořádání vzdělávacích a kulturních akcí (přednášky, semináře),

 4. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, veřejné zdraví, doprava a jiné  

 5. Zajištění provozu Informačního centra pro mládež (ICM)

 6. Výroba materiálů souvisejících s osvětovou činností sdružení,

 7. Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,

Čl.  5 
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

  Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,

 • aktivně se zapojovat do činnosti spolku dle článku č. 4 těchto stanov

 • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,

 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7 
Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  1. schválila případné změny stanov,

  2. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

  3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

  4. určila koncepci činnosti spolku na další období,

  5. stanovila výši členských příspěvků,

  6. schválila rozpočet spolku na příští období,

  7. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

  8. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

  9. vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
 2. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
 5. Rada spolkuje tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 6. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
 7. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

Čl. 8 
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny. 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne       5. 2. 2015    Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v (leden 2016 - bude upřesněno )

V Praze dne:  5. 2. 2015

 

 

 

Stanovy občanského sdružení

 


Článek I.
Úvodní ustanovení


"Občanské sdružení „Zdravé Letňany o.s.“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo v Zdravé Letňany o.s. Kopřivnická 614, Praha 9, 199 00

Článek II.
Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky
3. Sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou."  
4. Sdružení je právnickou osobou.


Článek III.
Cíl činnosti sdružení

1. Ochrana přírody a krajiny,
2. Ochrana životního prostředí,
3. Ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
4. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy,
5. Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
6. Ochrana zeleně v obci, 
7. Péče o území,
8. Organizování vzdělávacích aktivit pro mládež,
9. Zajištění provozu Informačního centra pro mládež (ICM),
10. Zajištění informačních služeb pro veřejnost, 
11. Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí,
12. Výroba materiálů souvisejících s osvětovou činností sdružení.

Článek IV.
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 16-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.
5. Zánik členství
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
e) zánikem sdružení

Článek V.
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení
c) být volen od 18-ti let do orgánů sdružení
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

Článek VI.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) revizní komise
d) kancelář sdružení


Článek VII.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy výboru a revizní komise
d) rozhoduje o zrušení členství
e) rozhoduje o zrušení sdružení
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek VIII
Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 1x ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
6. Plnou moc mohou dát všichni, kteří jsou oprávnění jednat jménem sdružení”.
7. K zajištění činnosti sdružení výbor zřídí kancelář sdružení.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.


Článek IX
   Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně 3 členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

Článek X
  Statutární orgán


1.        Statutárním orgánem sdružení je výbor.
2.        Předseda, místopředseda i ostatní členové výboru zastupují sdružení 
           navenek a jednají jeho jménem.
3. Předseda, místopředseda i ostatní členové výboru zastupují sdružení navenek a jednají  jménem sdružení. Nemusejí jednat jménem sdružení společně.

     Článek XI
    Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem.
2. Zdroji majetku zejména jsou:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

Článek XII
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutím valné hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Článek XIII
Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Praze dne:  ……………………………


Za valnou hromadu:

matepravovedetNetradičně od 19. hodiny začínalo jednání letňanského zastupitelstva dne 20.9.2021. Dalo se celkem očekávat, že to bude dlouhá šichta.Prvním bodem byla petice občanů dotčených výstavbou školní tělocvičny u staré budovy ZŠ Rychnovská. Občané v ní požadovali, aby se zastupitelstvo v rámci svých pravomocí zasadilo o to, aby dopady stavby na jejich životy byly co nejmenší. K bodu se rozpoutala vášnivá debata plná emotivních výlevů, argumentačních faulů, mlžení a osobních útoků a to nejen mezi zastupiteli navzájem, ale i na občany, kteří přišli svou petici podpořit a vysvětlit. K dobru věci ale dodejme, že usnesení bylo s drobnými úpravami nakonec schváleno a věřme, že vedení městské části svým závazkům dostojí a zájmy dotčených občanů bude hájit. Druhým důležitým bodem byla žádost společnosti provozující letňanský Lagoon o mimořádnou finanční pomoc ve výši 1 milionu korun, bez níž by hrozilo uzavření bazénu. Tato problematika je velmi složitá. Na jednu stranu všichni chápeme, že zařízení tohoto typu byla restriktivními opatřeními vlády zásadně poškozena. Na stranu druhou nebyla sama, to stejné se dá říci o desítkách jiných nejen letňanských organizací, které se vydaly ze svých rezerv a mnohé bohužel i zkrachovaly.  V zájmu zachování provozu bazénu nakonec zastupitelstvo podporu schválilo, ovšem s tím, že je celou věc třeba řešit systémově i se zapojením hl. města Praha, abychom se ve stejné situaci neocitli za pár měsíců znovu. Zároveň je bohužel toto řešení nespravedlivé vůči mnoha jiným organizacím, které v rámci státních kompenzací také dostaly zlomky celkových ztrát. Zastupitelstvo tedy nezvolilo dobré řešení, ale řešení ze všech možných to nejméně špatné.
Posledním klíčovým bodem bylo parkoviště Jančova, kde náš klub dlouhodobě prosazuje jasné stanovisko, které by vedení MČ zavazovalo k tomu, aby v rámci svých pravomocí učinilo vše pro to, aby se parkoviště neoplotilo a nezpůsobilo tak v zásadě kolaps parkování v dotčené lokalitě. Koalice přišla se svým protinávrhem, který navrhoval vyzvat občany k tomu, aby vedení MČ sdělili, co vše by si ve vztahu k vlastníkovi zmíněné lokality přáli. To sice vypadá velmi demokraticky, ale ve skutečnosti je to jen zástěrka. Vedení MČ by přeci mělo vědět, že občané si nepřejí další zahušťování zástavby a tím zhoršování kvality života v Letňanech. Na to není třeba dalších "anket". Výsledkem stejně bude sdělení, že s tím MČ nemůže nic dělat. Celé zastupitelstvo se opět neslo v konfrontačním duchu, který tentokrát směřoval nejen k opozičním zastupitelům, ale i k občanům, kteří měli tu "drzost" přijít na zastupitelstvo se svými požadavky, přáními či problémy. Do krásných vět o věcnosti byly, jako obvykle, ukryty obstrukce, neochota věci řešit, protiútoky a snaha odvést debatu úplně někam jinam.V závěru zastupitelstva upozornil zastupitel Miffek na to, že starosta při nakládání s financemi MČ nepostupoval v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo ukončilo své jednání okolo 1:30 dne 21.9.2021.
Zdravé Letňany
RadniceZASEDÁNÍ LETŇANSKÉHO ZASTUPITELSTVA SKONČILO DŘÍVE, NEŽ ZAČALO
KVŮLI PARKOVIŠTI V JANČOVĚ
Velice rychlý průběh mělo jednání zastupitelstva MČ Praha 18 dne 26.7.2021. Obvykle víceméně formální schválení programu dnes vedlo k předčasnému ukončení zasedání.
Celému tomuto selhání radniční koalice předcházel moment, kdy zastupitel za Zdravé Letňany Radek Čermák navrhl, aby byl do programu jednání zařazen bod "Parkoviště Jančova". Jelikož stále hrozí oplocení parkoviště a tedy velká komplikace pro obyvatele okolí, chtěly Zdravě Letňany dát usnesením nejvyššího orgánu městské části jasně najevo, že městská část s tímto krokem nesouhlasí a využije všech prostředků k tomu, aby k němu nedošlo.
Koaliční zastupitelé Milan Bušek (ODS), Ondřej Lněnička (ODS) Helena Lukešová (ANO), Ivan Polák (bez PP), Stanislav Nekolný (ANO), Iveta Lojková (TOP 09) a Michaela Řepová (TOP 09) však zřejmě usoudili, že tento bod není pro Letňany důležitý a jeho zařazení do programu nepodpořili. Skutečně věcný postoj k této věci zaujali pouze starosta Zdeněk Kučera (ANO) a Ivan Kabický (bez PP). Ani to však na zařazení bodu do programu nestačilo.
Opoziční zastupitelé za Zdravé Letňany se následně rozhodli, že program bez tohoto bodu nepodpoří. Ten tak získal pouze 9 hlasů z potřebných 10 a jednání zastupitelstva tím skončilo.
Až tedy budete někdy zase číst z pera koaličních zastupitelů dlouhé elaboráty o tom, jak chtějí jednat věcně a v zájmu Letňan, vzpomeňte si na tento moment. "Věcně" budou jednat pouze o tom, co se jim samotným líbí. A když něco navrhne opozice, tak to smetou se stolu jen proto, že to navrhla opozice.
Zdravé Letňany

JPG sportovni hala zs generala frantiska fajtla dfc 3 1 240x121Letňanští opoziční zastupitelé, včetně zastupitelů za Zdravé Letňany, se připojili k občanské petici, která byla dne 29. 3. 2021 doručena na Úřad MČ Praha 18. Petice se týká „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ a je určená pro Zastupitelstvo městské části Praha 18.

I když nakonec investice nebude činit avizovaných 65 mil. Kč, na což jsme jako opoziční zastupitelé upozorňovali na posledním zastupitelstvu a bylo nám to horlivě vyvracováno s tím, že ceny stavebních prací se posunuly směrem nahoru, je i nadále jasné, že tato stavba v rozpočtu městské části udělá obrovskou díru a velmi zatíží letňanské životní prostředí. Nová tělocvična může hospodaření celé městské části dostat do značných potíží.

Jsme toho názoru, že tělocvična ke škole patří. Všichni však dobře víme, že jen o kousek dál stojí tělocvična Třinecká i se zázemím. Tuto tělocvičnu MČ vlastní a investovala do ní. Samozřejmě, objekt není přímo v areálu školy, což je vždy komplikace, ale je to komplikace řešitelná.

Zde uvádíme krátký výňatek z PETICE K VÝSTAVBĚ „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ určené pro Zastupitelstvo městské části Praha 18 a Zastupitelstvo hlavního města Prahy, podané dne 29. 3. 2021 do podatelny MČ Praha 18:

My, níže podepsaní občané, si uvědomujeme nutnost a potřebu výstavby nové sportovní haly,       která u školy v Rychnovské ulici chybí a záměr jako takový schvalujeme.

Nesouhlasíme:

 • s navrhovaným megalomanským projektem této výstavby, který významně zatíží rozpočet naší městské části

 • s umístěním této haly do stísněných podmínek mezi školou, Bludovickou ulicí a domem BD Omega a domů a zahrad v ulici Dudkova, protože takto navržená stavba trvale významně zasáhne do osobního života obyvatel sousedních domů, především obyvatel domu BD Omega

 • s vybudováním venkovního hřiště situovaného na střechu sportovní haly a ani s přístupností řešenou dvěma bočními náspy, které tuto stavbu ještě zvětší. Dle našeho názoru by toto zamýšlené venkovní hřiště bylo využíváno více pro jiné, komerční účely, než pro potřeby žáků základní školy, a tak nesmyslně a zbytečně ještě více narušovalo osobní život obyvatel sousedních domů i v časech mimo výuku základní školy

 • se zbytečným vykácením stromů a keřů, které nejsou v prostoru stavby, jen za účelem lepší dostupnosti stavební a jiné techniky apod.

 • s vybudováním parkoviště pro návštěvníky sportovní haly, s příjezdem Bludovickou ulicí na straně vchodů do bytového domu BD Omega č.p. 396 - 400, kde je platný zákaz vjezdu

prováděcí projekt tělocvičny zpracovává firma Arch.Design s.r.o.

Návrh tělocvičny:

Další související článek:

 

Strana 5 z 37