Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

ZÁPIS
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
11. LISTOPADU 2010
________________________________________________________________________________
Přítomní zastupitelé (viz presenční listina):
1) JUDr. Silvie Brandová
2) Ing. Josef Dobrý
3) Ing. Martin Halama
4) Ing Jaroslav Hanzal
5) PaedDr. Věra Ježková
6) Mgr. Ivan Kabický
7) Mgr. Hana Karásková
8) Emil Kassl
9) David Kolínský
10) Štěpán Korch
11) Ondřej Lerch
12) Mgr. Ondřej Lněnička
13) Iveta Lojková
14) Oldřich Miffek
15) Ing. Ondřej Miffek
16) Ing. Jan Mikulecký, PhD.
17) PaedDr. Lenka Pospíšilová
18) Helena Říhová
19) Ing. Stanislav Tomášek
20) Ing. Tomáš Raška
21) Bc. Martin Zástěra
________________________________________________________________________________
Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Tomášek Emil Kassl

2
ZAHÁJENÍ
V souladu s § 87 odst. 2, resp. § 61 odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb. se dosavadní starosta městské
části Praha 18, Mgr. Ivan Kabický, ujal předsednictví ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské
části Praha 18 (dále ZMČ) a zahájil zasedání v 18.00 hodin.
Úvodem vystoupil dětský sbor „Hrajeto“, který působí při ZŠ a MŠ gen. Františka Fajtla, DFC,
pod vedením učitelky a zastupitelky PaedDr. Lenky Pospíšilové.
Tajemník Úřadu městské části Praha 18, Ing. Vladislav Gerhard, představil přítomné vedoucí
odborů Úřadu městské části Praha 18, vysvětlil nově zvoleným zastupitelům použití elektronického
hlasovacího zařízení a informoval o výsledku voleb do ZMČ. Dále osvědčil řádné zvolení všech
přítomných zastupitelů; oznámil, že byla ověřena platnost všech členů ZMČ a na základě ověření
totožnosti všichni zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení za člena ZMČ vydané registračním
úřadem. Ing. Vladislav Gerhard oznámil, že byly splněny všechny podmínky pro složení slibu člena
zastupitelstva a že všichni zastupitelé zapsaní v prezenční listině mohou skládat slib člena
zastupitelstva.
Předsedající poděkoval panu tajemníkovi a konstatoval, že ustavující zasedání ZMČ bylo
dle zákona č. 131/2000 Sb. řádně svoláno a dle presenční listiny je přítomno 21 členů (z celkového
počtu 21), takže ZMČ je usnášeníschopné dle § 90 zákona č. 131/2000 Sb.
________________________________________________________________________________
SLOŽENÍ SLIBU ČLENA ZASTUPITELSTVA
Předsedající v souladu s § 50 zákona č. 131/2000 Sb. vyzval přítomné zastupitele ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy ZMČ, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí).
Předsedající přečetl slib stanovený § 50 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. a jmenovitě vyzval přítomné
zastupitele ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a jeho stvrzení podpisem na samostatné
listině, která je nedílnou součástí zápisu.
Předsedající, Mgr. Ivan Kabický, složil slib zastupitele do rukou druhého nejstaršího člena
zastupitelstva, dle znění § 50 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., Ing. Stanislava Tomáška.
Předsedající prohlásil, že všichni přítomní členové ZMČ složili řádně zákonem předepsaný slib.
Žádný z členů ZMČ neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
________________________________________________________________________________
POVĚŘENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ A ZAPISOVATELEK ZÁPISU
Předsedající určil ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Stanislava Tomáška a zastupitele p. Emila
Kassla.
Zastupitelé Ing. Stanislav Tomášek a p. Emil Kassl s tímto pověřením souhlasili.
Předsedající oznámil, že vyhotovením zápisu z jednání jsou pověřeny paní Jana Hrušková a paní
Lucie Kubíčková, obě zaměstnankyně Úřadu městské části Praha 18.
________________________________________________________________________________
3
PROGRAM JEDNÁNÍ
Předsedající předložil ZMČ návrh programu jednání, který byl doporučen Radou městské části
Praha 18 (dále RMČ) usnesením č. 431/18/10 a zveřejněn na úřední desce, ke schválení:
Program jednání:
1) Schválení Jednacího řádu ZMČ
2) Schválení Volebního řádu ZMČ
3) Zřízení Návrhového-volebního výboru, volba jeho členů
4) Volba starosty
5) Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů RMČ
6) Volba zástupců starosty a ostatních členů RMČ
7) Volba předsedů Finančního výboru a Kontrolního výboru
8) Zpráva Návrhového-volebního výboru
9) Pověření členů ZMČ k podepisování listin, ve smyslu § 43 zák. č. 131/2000 Sb.
10) Vystoupení starosty MČ Praha 18, závěr
Předsedající vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé k navrženému pořadu jednání připomínku,
dotaz či protinávrh.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné námitky, dal předsedající o pořadu jednání hlasovat.
Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0
Program ustavujícího zasedání ZMČ byl přijat.
4
1) SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZMČ
Předsedající předložil návrh Jednacího řádu zasedání ZMČ, který byl doporučen RMČ usnesením
č. 432/18/10, ke schválení. Předsedající uvedl, že předložený návrh Jednacího řádu ZMČ vychází
z dosavadního platného a účinného Jednacího řádu ZMČ s tím, že jsou v něm upraveny podrobnosti
týkající se ustavujícího zasedání ZMČ a provedeny drobné změny, které vycházejí z praxe
uplatněné v minulém volebním období.
Předsedající vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé připomínku, dotaz či protinávrh
k navrženému usnesení.
Po diskuzi předsedající přijal, jako předkladatel navrženého usnesení, za své úpravu odst. 4 §4 a
úpravu odst. 5 §15 (předmětná úprava je v textu jednacího řádu vyznačena tučným písmem).
K navrženému jednacímu řádu byl vznesen jeden protinávrh.
Protinávrh č. 1 k návrhu Jednacího řádu:
Zastupitel Ing. Ondřej Miffek navrhl změnu znění celého odst. 9 § 10 Jednacího řádu ZMČ takto:
Občan MČ Praha 18, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjádřit na zasedání Zastupitelstva své
stanovisko, a to dvakrát, pokaždé v maximální délce 1 minuty u každého projednávaného bodu.
Hlasování: pro 7 proti 8 zdržel 6
Protinávrh nebyl přijat.
Protinávrh nebyl přijat, předsedající nechal hlasovat o usnesení v navrženém znění:
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 48/Z4ust/10:
1. ZMČ ruší usnesení č. 51/Z5/08.
2. ZMČ schvaluje Jednací řád ZMČ v tomto znění:
J E D N A CÍ ŘÁ D
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
§ 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 18 (dále jen Zastupitelstvo) upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání,
hlasování, kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva a způsob pořízení zápisu ze zasedání Zastupitelstva.
2. Jednací řád je závazný pro všechny účastníky zasedání Zastupitelstva.
§ 2
Pravomoc Zastupitelstva
1. Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze,
zvláštními zákony a Statutem hl. m. Prahy.
2. Zastupitelstvo zruší usnesení Rady MČ Praha 18 a usnesení výboru Zastupitelstva, jestliže je v rozporu s právním
předpisem nebo usnesením Zastupitelstva.
5
3. Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení Rady MČ Praha 18, jehož výkon pozastavil starosta podle § 102
zákona o hl. m. Praze.
§ 3
Příprava zasedání Zastupitelstva
1. Zasedání Zastupitelstva připravuje a pořad jednání navrhuje Rada MČ Praha 18. Stanoví datum, místo, dobu a
navrhne program jednání.
2. Materiály (zprávy a návrhy) mohou Zastupitelstvu předkládat: Rada MČ Praha 18, členové Zastupitelstva, tajemník
Úřadu MČ Praha 18 a předsedové výborů Zastupitelstva (dále jen předkladatelé).
3. Materiály pro jednání Zastupitelstva se předkládají písemně. Za úplnou přípravu, přesné a kvalitní vyhotovení
materiálu a jeho úpravu odpovídá předkladatel. Předkladatel odpovídá rovněž za to, že jím předkládaný materiál je
v souladu s obecně závaznými předpisy.
4. Materiál musí obsahovat:
a) název předloženého materiálu,
b) jméno předkladatele s uvedením zpracovatele,
c) obsah předloženého materiálu,
d) návrh usnesení; navrhuje-li se v usnesení úkol, musí být v návrhu uveden nositel úkolu a termín plnění,
e) důvodovou zprávu, případně příslušné přílohy,
f) legislativní či jiný podklad.
5. Materiály určené pro jednání Zastupitelstva předkládají odbory, odpovídající za jejich přípravu, Radě MČ Praha
18, a to v termínu určeném v organizačním opatření pro přípravu zasedání.
Rada MČ Praha 18 projedná materiály pro zasedání Zastupitelstva komplexně tak, aby mohly být členům
Zastupitelstva předány s návrhy usnesení v termínu nejpozději do 7 dnů před zasedáním Zastupitelstva, pokud
zvláštní zákony nestanoví závazně lhůtu delší.
Při svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva se tento odstavec nepoužije.
6. Termíny uvedené v § 3 odst. 5 tohoto jednacího řádu platí pro všechny předkladatele.
7. V případě, že občan MČ Praha 18, který dosáhl věku 18 let, požádá o projednání určité záležitosti v oblasti
samostatné působnosti Zastupitelstvem a v případě, že daná žádost je podepsána nejméně 0,5% občanů MČ Praha
18, musí tuto žádost Zastupitelstvo projednat na svém zasedání nejpozději do 60 dnů. Stejnou povinnost má
Zastupitelstvo v případě, že podání učiní fyzická osoba, která je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému
pobytu v MČ Praha 18 a že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Dále má
Zastupitelstvo tuto povinnost i v případě, že podání učiní fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na
území MČ Praha 18 nemovitost.
8. Zastupitelstvo je povinno vyřizovat návrhy, připomínky a podněty podané Zastupitelstvu občanem MČ Praha 18,
který dosáhl věku 18 let, bezodkladně, nejdéle do 60 dnů. Stejnou povinnost má i v případě, že podání učiní fyzická
osoba, která je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v MČ Praha 18 a že tak stanoví mezinárodní
smlouva, kterou je ČR vázán a která byla vyhlášena. Dále má Zastupitelstvo tuto povinnost i v případě, že podání
učiní fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území MČ Praha 18 nemovitost.
9. Přípravu zasedání Zastupitelstva po organizační stránce zajišťuje odbor kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 18.
§ 4
Svolání zasedání Zastupitelstva
1. Zasedání Zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého pořadu jednání starosta MČ Praha 18, a to
podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
Starosta MČ Praha 18 je oprávněn pověřit ke svolání zasedání Zastupitelstva místostarostu.
2. Starosta MČ Praha 18 je povinen svolat zasedání Zastupitelstva na základě písemné žádosti jedné třetiny všech jeho
členů, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla Úřadu MČ Praha 18 doručena písemná žádost, která musí
obsahovat předmět jednání.
3. Starosta MČ Praha 18 je povinen svolat zasedání Zastupitelstva též na základě písemné žádosti primátora hl. m.
Prahy, nebo na základě žádosti podepsané nejméně 0,5% občanů MČ Praha 18 do 60 dnů.
4. Pozvání na zasedání Zastupitelstva se členům Zastupitelstva zasílá prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) a
prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději 7 dní před datem zasedání Zastupitelstva. Uvedenou lhůtu
lze zkrátit, jestliže starosta MČ Praha 18 svolá mimořádné zasedání Zastupitelstva. Pozvání obsahuje datum, místo
a čas zahájení zasedání Zastupitelstva a navržený pořad jednání.
6
5. Materiály určené k projednání Zastupitelstvem jsou členům Zastupitelstva zasílány v elektronické podobě na jimi
uvedené elektronické adresy (e-maily), spolu s oznámením starosty o svolání Zastupitelstva, případně si materiály
mohou zastupitelé vyzvednout v písemné formě v sekretariátu tajemníka nebo starosty.
6. Úřad MČ Praha 18 informuje občany MČ Praha 18 o datu, místě, době a navrženém pořadu jednání
připravovaného zasedání Zastupitelstva na úřední desce Úřadu MČ Praha 18, a to nejméně 7 dní před jeho
konáním.
7. Zasedání Zastupitelstva je veřejné.
§ 5
Účast členů Zastupitelstva na zasedání
1. Členové Zastupitelstva jsou povinni zúčastňovat se zasedání Zastupitelstva.
2. Nemůže-li se člen Zastupitelstva zúčastnit zasedání, je povinen se omluvit starostovi MČ Praha 18 do zahájení
zasedání Zastupitelstva. Členové zastupitelstva sdělují starostovi MČ Praha 18 rovněž pozdní příchod nebo
předčasný odchod.
3. Účast na zasedání Zastupitelstva stvrzují členové Zastupitelstva před zahájením zasedání vlastnoručním podpisem
do prezenční listiny.
4. Členové Zastupitelstva zaujímají v jednací síni vyhrazená místa podle zasedacího pořádku.
5. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité
záležitosti spadající do samostatné působnosti MČ Praha 18 v Zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu
pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona
nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání Zastupitelstva, které má danou záležitost
projednávat.
§ 6
Účast tajemníka Úřadu MČ Praha 18 na zasedání Zastupitelstva
1. Zasedání Zastupitelstva se zúčastňuje tajemník Úřadu MČ Praha 18 s hlasem poradním.
2. Tajemník Úřadu může vystupovat ke všem projednávaným otázkám, přičemž především upozorňuje na platnou
právní úpravu a otázky spojené s činností Úřadu MČ Praha 18.
§ 7
Pořad jednání
1. Návrh pořadu jednání Zastupitelstva vychází z materiálů projednaných a doporučených Radou MČ Praha 18
k projednání Zastupitelstvu.
2. O zařazení písemných návrhů, které nebyly předány ve stanovené lhůtě na pořad jednání nebo nebyly projednány
Radou MČ Praha 18 se hlasuje bez rozpravy před hlasováním o návrhu pořadu jednání.
3. Zamítne-li Zastupitelstvo zařadit návrh do pořadu jednání, je nepřípustné tento návrh znovu předložit v průběhu
zasedání Zastupitelstva.
4. Zastupitelstvo schvaluje pořad jednání hlasováním. Takto schválený pořad jednání je konečný.
§ 8
Ustavující zasedání Zastupitelstva a složení slibu členem Zastupitelstva
1. Ustavujícímu zasedání Zastupitelstva předsedá dosavadní starosta MČ Praha 18 a není-li jej, pak nejstarší člen
Zastupitelstva, a to do doby, než je zvolen (nový) starosta MČ Praha 18 nebo zástupce starosty MČ Praha 18.
2. Člen Zastupitelstva složí slib na začátku prvního zasedání Zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní.
3. Slib člena Zastupitelstva zní:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
4. Slib složí člen Zastupitelstva do rukou předsedajícího zasedání Zastupitelstva a pronese slovo „slibuji“.
Předsedající ustavujícího zasedání Zastupitelstva skládá slib jako poslední do rukou druhého nejstaršího člena
Zastupitelstva. Složení slibu stvrdí člen Zastupitelstva svým podpisem.
7
§ 9
Řízení zasedání Zastupitelstva
1. Zasedání Zastupitelstva řídí starosta MČ Praha 18 nebo jím pověřený zástupce starosty (dále jen předsedající).
2. Předsedající zahajuje a řídí zasedání Zastupitelstva, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje jednání
Zastupitelstva a dbá o to, aby jednání mělo důstojný průběh.
3. Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je podle prezence přítomna
v jednací síni nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva.
4. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva půl hodiny po stanovené době začátku zasedání,
předsedající zasedání Zastupitelstva ukončí a svolá náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů
ode dne ukončeného zasedání.
5. Při zahájení zasedání Zastupitelstva předsedající prohlásí, že Zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno a
konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, počet omluvených a neomluvených členů.
6. Předsedající pověří dva členy Zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání Zastupitelstva.
7. Předsedající sdělí, zda byl ověřen zápis z minulého zasedání Zastupitelstva.
8. Předsedající sdělí, zda proti zápisu byly vzneseny námitky. O případných námitkách rozhodne po vyjádření
ověřovatelů Zastupitelstvo. Zápis, proti kterému nebyly učiněny námitky se považuje za schválený.
9. Předsedající předloží ke schválení pořad jednání Zastupitelstva.
10. Předsedající upozorní na Návrhový - volební výbor, jako stálý orgán Zastupitelstva ve složení předseda,
místopředseda a člen. Návrhový - volební výbor přijímá návrhy usnesení, zaznamenává změny v návrzích usnesení,
přednáší návrhy změn usnesení a organizačně zajišťuje tajné hlasování.
11. Předsedající vyhlásí přestávku v jednání Zastupitelstva na základě žádosti předsedy Návrhového - volebního
výboru.
§ 10
Průběh zasedání
1. K jednotlivým bodům schváleného pořadu jednání vystupují předkladatelé.
2. Předkladatel v úvodním slově především seznámí členy Zastupitelstva s navrženým usnesením a problematikou
předkládaného materiálu.
3. Předkladatel může vzít svůj návrh zpět, pokud se o něm ještě nehlasovalo.
4. Po vystoupení předkladatele zahájí předsedající rozpravu. Před ukončením rozpravy nelze přistoupit k hlasování
o návrhu.
5. Rozprava se vede ke každému bodu pořadu jednání zvlášť. Pokud to charakter materiálů umožňuje, může
Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy přesunout body pořadu jednání nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více
bodům pořadu jednání.
6. Do rozpravy se přihlašují členové Zastupitelstva písemně nebo ústně před zahájením zasedání nebo v průběhu
zasedání. Předsedající uděluje slovo členům Zastupitelstva. Ostatním účastníkům zasedání včetně oprávněných
osob uděluje slovo se souhlasem Zastupitelstva vyjádřeným hlasováním.
7. Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor nebo poslanec nebo člen Zastupitelstva hl.m. Prahy,
musí mu být uděleno. (§ 60, odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb.).
8. Čestný občan MČ Praha 18 má právo na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska v souladu s jednacím
řádem (§ 10 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.).
9. Občan MČ Praha 18, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjádřit na zasedání Zastupitelstva své stanovisko, a to
dvakrát, pokaždé v maximální délce 1 minuty u každého projednávaného bodu. Stanoviska občanů jsou časově
omezena celkovou maximální délkou všech příspěvků 30 minut u každého bodu, a to vždy, jakmile předkladatel
ukončí svůj návrh předkladu, tedy předtím, než začne rozprava zastupitelů.
10. Slova se smí ujmout jen ten, komu je předsedající udělí. Předsedající uděluje slovo řečníkům v tom pořadí, v jakém
se přihlásili do diskuse. Kdo není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo přítomen v jednací síni, ztrácí své pořadí a
pokud chce vystoupit v rozpravě, musí se znovu přihlásit. Mluví se z určeného místa.
11. Délka diskusního vystoupení nesmí být delší než 5 minut. Diskutující může vystoupit k jednomu bodu jednání
nejvýše dvakrát. Řečnická doba se prodlouží o dalších 5 minut, rozhodne-li o tom, na návrh diskutujícího,
zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. Výjimkou z tohoto ustanovení je rozprava k návrhu rozpočtu městské části
a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok – k těmto bodům programu jednání není počet
vystoupení diskutujících omezen. V počtu vystoupení není také omezen vždy předkladatel konkrétního materiálu.
8
12. Mimo pořadí v rozpravě udělí předsedající slovo členům Zastupitelstva, kteří se hlásí s technickou poznámkou
osobní nebo věcnou nebo namítají porušení jednacího řádu či právního předpisu. Technická poznámka nebo
námitka porušení jednacího řádu či porušení právního předpisu nesmí trvat déle než 1 minutu.
13. Člen Zastupitelstva může k návrhu usnesení podat doplňující návrh, pozměňující návrh nebo protinávrh (dále jen
protinávrh), a to buď písemně nebo jej přesně zformuluje a nadiktuje Návrhovému - volebnímu výboru.
14. Člen Zastupitelstva může dát návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje ihned bez rozpravy.
15. Rozprava je ukončena vyčerpáním přihlášek do diskuse nebo rozhodnutím Zastupitelstva o ukončení rozpravy.
Po ukončení rozpravy se může předkladatel ujmout závěrečného slova.
16. Po skončení rozpravy a případném závěrečném slově předkladatele vyzve předsedající členy Zastupitelstva
k hlasování o návrhu usnesení.
§ 11
Hlasování
1. Zastupitelstvo rozhoduje hlasováním. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je vždy třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
2. Hlasování se může provádět těmito způsoby:
- aklamačním hlasováním,
- jmenovitým aklamačním hlasováním,
- tajným hlasováním.
Aklamační hlasování se provádí zvednutím ruky nebo pomocí hlasovacího zařízení s tím, že každý ze zastupitelů
hlasuje vlastní hlasovací kartou.
Jmenovité aklamační hlasování se uskutečňuje tak, že k navrženému usnesení, o němž má být hlasováno, hlasují
postupně jednotliví členové Zastupitelstva v abecedním pořadí daném jejich příjmením a jménem, a to tak, že
uvedou, zda jsou pro, proti či zda se zdržují nebo pomocí hlasovacího zařízení s tím, že každý ze zastupitelů hlasuje
vlastní hlasovací kartou.
Tajné hlasování je prováděno hlasovacími lístky. Tajné hlasování organizačně zajišťuje Návrhový - volební výbor.
3. Volby se mohou provádět:
- aklamačním hlasováním,
- jmenovitým aklamačním hlasováním,
- tajným hlasováním.
Aklamační hlasování se provádí zvednutím ruky nebo pomocí hlasovacího zařízení s tím, že každý ze zastupitelů
hlasuje vlastní hlasovací kartou.
Jmenovité aklamační hlasování se uskutečňuje tak, že po oznámení jména a příjmení kandidáta, o němž má být
hlasováno, hlasují postupně jednotliví členové Zastupitelstva v abecedním pořadí daném jejich příjmením a
jménem, a to tak, že uvedou, zda jsou pro, proti či zda se zdržují nebo pomocí hlasovacího zařízení s tím, že každý
ze zastupitelů hlasuje vlastní hlasovací kartou.
Tajné hlasování je prováděno hlasovacími lístky. Tajné hlasování organizačně zajišťuje Návrhový - volební výbor.
Volby se řídí schváleným Volebním řádem Zastupitelstva.
4. O návrzích usnesení se hlasuje v tom znění, v jakém byly písemně předloženy nebo ústně předneseny
předkladatelem návrhu, event. formulovány předsedajícím či předsedou Návrhového - volebního výboru.
5. O návrzích se hlasuje v tomto pořadí:
1) návrh na odročení
2) návrh na odkázání jinému orgánu obce k projednání
3) návrhy pozměňovací k základnímu návrhu
4) základní návrh
6. Pokud byly k návrhu usnesení podány protinávrhy, hlasuje se nejprve o posledním protinávrhu a pokračuje se
v pořadí až k původnímu návrhu. V případě schválení jednoho z protinávrhů se o ostatních již nehlasuje. V případě,
že žádný z protinávrhů nebyl schválen, hlasuje se o původním návrhu.
7. Pokud je návrh usnesení předložen ve variantách, pořadí hlasování o jednotlivých variantách stanoví předkladatel.
Neučiní-li tak, pořadí hlasování o jednotlivých variantách stanoví předsedající. Schválením jedné z variant se o
ostatních již nehlasuje.
9
§ 12
Dotazy a podněty členů Zastupitelstva
1. Součástí každého pořadu jednání Zastupitelstva je bod „Dotazy a podněty členů Zastupitelstva“.
2. Členové Zastupitelstva mají právo na jednání vznášet dotazy a podněty a tyto podávají písemně předsedajícímu
v průběhu zasedání. Během projednávání bodu „Dotazy a podněty členů Zastupitelstva“ se mohou vznášet ústní
dotazy a podněty.
3. Dotazy a podněty mají právo vznášet zastupitelé na Radu MČ Praha 18 a její jednotlivé členy, na předsedy výborů
Zastupitelstva, na předsedy komisí Rady MČ Praha 18, na tajemníka Úřadu MČ Praha 18, na vedoucí odborů
Úřadu MČ Praha 18 a ředitele organizací zřizovaných MČ Praha 18; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.
Pokud člen Zastupitelstva podá námitky proti odpovědi na dotaz, rozhodne o věci Zastupitelstvo hlasováním.
§ 13
Péče o důstojný průběh zasedání Zastupitelstva
1. Předsedající může po předchozím upozornění odejmout slovo řečníkovi, který se odchyluje od projednávané věci,
překračuje stanovenou řečnickou lhůtu nebo porušuje jednací řád Zastupitelstva a zneužívá technické poznámky
nebo námitky.
2. Návrh směřující k maření nebo svévolnému zdržování jednání Zastupitelstva může předsedající po schválení
Zastupitelstvem vyloučit z jednání.
3. Vznese-li člen Zastupitelstva námitky proti rozhodnutí předsedajícího, rozhodne o nich Zastupitelstvo hlasováním
bez rozpravy.
§ 14
Přerušení a ukončení zasedání Zastupitelstva
1. Předsedající může se souhlasem Zastupitelstva přerušit zasedání a stanovit dobu jeho pokračování téhož dne nebo
příštího dne, není-li stanoveno jinak. Podá-li žádost o přerušení některý z členů Zastupitelstva, je mu předsedajícím
vyhověno po souhlasném odhlasování Zastupitelstvem, a to maximálně na dobu 30 minut.
2. Předsedající prohlásí zasedání Zastupitelstva za ukončené, pokud klesl počet přítomných členů Zastupitelstva
pod nadpoloviční většinu nebo ze závažných důvodů, zejména pokud nastaly okolnosti znemožňující nerušený
průběh jednání. V těchto případech svolá starosta MČ Praha 18 zasedání Zastupitelstva znovu do 15 dnů
k projednání zbývajícího pořadu jednání.
3. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán.
§ 15
Zápis a záznam ze zasedání Zastupitelstva
1. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta MČ (nebo pověřený místostarosta)
Praha 18 a určení ověřovatelé.
2. V zápise se uvádí:
a) datum a místo konání zasedání
b) kdy bylo zasedání zahájeno a ukončeno
c) kdy bylo zasedání přerušeno a kdy bylo v přerušeném zasedání pokračováno
d) přehled přítomných členů Zastupitelstva
e) přehled omluvených členů Zastupitelstva a členů, kteří se nedostavili na zasedání
f) jméno předsedajícího
g) jména pověřených členů Zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání
h) schválený pořad jednání
i) průběh rozpravy se jmény řečníků a funkcí (pokud nejsou členy Zastupitelstva)
j) doplňující a pozměňující návrhy včetně navrhovatelů
k) přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání včetně průběhu a výsledku hlasování
l) dotazy a podněty, které byly podány a zaznamenány
m) podpis starosty MČ Praha 18
n) podpisy ověřovatelů
Na žádost zastupitele nechá předsedající hlasovat o tom, aby v zápise bylo též uvedeno, jak hlasovali jmenovitě
jednotliví zastupitelé.
10
3. Zápis ze zasedání Zastupitelstva se vyhotovuje do 7 pracovních dnů po skončení zasedání a je uložen na Úřadu MČ
Praha 18 k nahlédnutí. Veřejnosti je rovněž zápis, upravený s ohledem na zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, přístupný na internetových stránkách Úřadu MČ Praha 18.
4. Usnesení Zastupitelstva se zasílají do sedmi dnů po skončení zasedání členům Zastupitelstva, vedoucím odborů
Úřadu MČ Praha 18 a orgánům jichž se usnesení dotýká. Usnesení podepisuje starosta a zástupce starosty MČ
Praha 18.
5. Součástí originálu zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina a písemné materiály ze zasedání
Zastupitelstva.
6. V případě použití hlasovacího zařízení při zasedání Zastupitelstva se vyhotovuje zvukový záznam.
7. Veškeré materiály a záznamy ze zasedání Zastupitelstva se archivují u tajemníka Úřadu MČ Praha 18.
§ 16
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a činnosti Rady MČ Praha 18
1. V půlročních intervalech jsou Zastupitelstvu předkládány zprávy o plnění usnesení Zastupitelstva.
2. Rada MČ Praha 18 podává pololetně na zasedání Zastupitelstva zprávu o své činnosti.
§ 17
Odvolání orgánů Zastupitelstva
1. Návrh na odvolání orgánů Zastupitelstva se podává v písemné formě. Návrh musí být podepsán nejméně jednou
třetinou všech členů Zastupitelstva a musí obsahovat důvody odvolání. Návrh se podává předsedovi Návrhového -
volebního výboru na zasedání Zastupitelstva.
2. Po podání tohoto návrhu svolá starosta MČ Praha 18 k jednání pověřené zastupitele zvolených politických stran
Zastupitelstva a projedná s nimi důvody odvolání.
3. Návrh na odvolání orgánů Zastupitelstva se projedná na následujícím zasedání Zastupitelstva. Při hlasování o
návrhu na odvolání se postupuje podle § 11 tohoto jednacího řádu.
4. V případě, že během projednávání bodu o návrhu na odvolání dojde k přerušení zasedání Zastupitelstva a návrh
nebude projednán, je nutné podat návrh nový.
§ 18
Závěrečná ustanovení
1. O otázkách neupravených tímto Jednacím řádem rozhodne Zastupitelstvo v případě potřeby v mezích obecně
závazných právních předpisů.
2. Tento Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem, dne 11.11.2010.
3. Dnem 11.11.2010 pozbývá platnosti a účinnosti Jednací řád schválený Zastupitelstvem dne 11.12.2008 usnesením
č. 51/Z5/08.
HLASOVÁNÍ: pro 15 proti 1 zdržel se 5
Usnesení bylo přijato.
11
2) SCHVÁLENÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU ZMČ
Předsedající předložil návrh Volebního řádu ZMČ, který byl doporučen RMČ usnesením
č. 433/18/10, ke schválení.
Předsedající vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé připomínku, dotaz či protinávrh
k navrženému Volebnímu řádu ZMČ.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné námitky, dal předsedající hlasovat o usnesení
v navrženém znění.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 49/Z4ust/10:
1. ZMČ ruší usnesení č. 44/Z4/06.
2. ZMČ schvaluje Volební řád ZMČ v tomto znění:
VOL E B N Í Ř Á D
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
čl. I
VOLBA STAROSTY, ZÁSTUPCŮ STAROSTY A ČLENŮ RADY
I. Společná ustanovení
1. Zastupitelstvo MČ Praha 18 (dále jen Zastupitelstvo) volí starostu MČ Praha 18, zástupce starosty a další členy
Rady MČ Praha 18.
2. Volby se mohou provádět aklamačním hlasováním, jmenovitým aklamačním hlasováním nebo tajným hlasováním.
Aklamační hlasování se provádí zvednutím ruky nebo pomocí hlasovacího zařízení s tím, že každý ze zastupitelů
hlasuje vlastní hlasovací kartou. Jmenovité aklamační hlasování se uskutečňuje tak, že po oznámení jména a
příjmení kandidáta, o němž má být hlasováno, hlasují postupně jednotliví členové Zastupitelstva v abecedním
pořadí daném jejich příjmením a jménem, a to tak, že uvedou, zda jsou pro, proti či zda se zdržují.
3. Návrh kandidátů předkládají členové Zastupitelstva Návrhovému -volebnímu výboru v časovém limitu stanoveném
Zastupitelstvem a to písemně.
4. Každý navrhovaný kandidát je povinen se na vyzvání předsedy Návrhového -volebního výboru představit
Zastupitelstvu a prohlásit, zda s navrhovanou kandidaturou souhlasí. Vyslovení nesouhlasu znamená vyškrtnutí z
kandidátní listiny.
5. Kandidáti mohou před volbou vystoupit v časovém limitu 3 minut, a to v pořadí v jakém byly předloženy návrhy
Návrhovému - volebnímu výboru.
6. Volební procedura může být nejvýše dvoukolová. Na jednom zasedání Zastupitelstva může volební procedura pro
každou funkci proběhnout maximálně dvakrát.
II. Veřejné hlasování
(aklamační hlasování a jmenovité aklamační hlasování)
1. Volba starosty MČ Praha 18
a) O kandidátech na funkci starosty MČ Praha 18 se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy návrhy podle bodu I.3.
a I.4. Zvolen je kandidát, který obdrží nejvíce hlasů, nejméně však nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
b) V případě, že žádný z kandidátů neobdrží hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva, postupují do
2. kola 2 kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží ve 2. kole
nadpoloviční většinu hlasů všech členů Zastupitelstva, konají se volby nové.
12
2. Volba zástupců starosty MČ Praha 18
a) O kandidátech se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy návrhy podle bodu I.3. a I.4. O každém kandidátovi se
hlasuje jednotlivě. Zvoleni jsou ti kandidáti na funkci zástupců starosty, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, nejméně
však nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
b) Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně kandidátů, než je stanovený počet zástupců starosty, postupuje do 2.
kola dvojnásobný počet kandidátů než je počet neobsazených míst, a to kandidáti, kteří obdrželi v 1. kole nejvyšší
počet hlasů. Pokud ani ve 2. kole není zvolen stanovený počet zástupců starosty, uskuteční se na neobsazená místa
volby nové.
3. Volba členů Rady MČ Praha 18
a) O kandidátech se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy návrhy podle bodu I.3. a I.4. O každém kandidátovi se
hlasuje jednotlivě. Zvoleni jsou ti kandidáti na funkci členů Rady, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, nejméně však
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
b) Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně kandidátů, než je stanovený počet členů Rady, postupuje do 2. kola
dvojnásobný počet kandidátů než je počet neobsazených míst, a to kandidáti, kteří obdrželi v 1. kole nejvyšší počet
hlasů. Pokud ani ve 2. kole není zvolen stanovený počet členů Rady, uskuteční se na neobsazená místa volby nové.
III. Tajné hlasování
Tajné hlasování organizačně zajišťuje Návrhový - volební výbor, který rovněž řídí průběh tajného hlasování.
1. Volba starosty MČ Praha 18
a) Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u toho kandidáta, pro kterého člen
Zastupitelstva hlasuje. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém není zakroužkován žádný kandidát anebo na kterém
je zakroužkováno více než jeden kandidát. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný. Hlasovací lístek vkládá člen
zastupitelstva osobně do urny.
b) Návrhový - volební výbor provede sčítání hlasů. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nejvíce hlasů, nejméně však
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží hlasy nadpoloviční
většiny všech členů Zastupitelstva, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postupují dva kandidáti, kteří
v prvním kole obdrželi nevyšší počet hlasů. V případě, že ani ve druhém kole není zvolen starosta, konají se volby
nové.
2. Volba zástupců starosty MČ Praha 18
a) Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u toho kandidáta, pro kterého člen
Zastupitelstva hlasuje. Člen Zastupitelstva může takto označit pouze takový počet kandidátů, kolik je
Zastupitelstvem stanovený počet zástupců starosty. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém není zakroužkován
žádný kandidát anebo na kterém je zakroužkováno více kandidátů, než má být voleno. Jinak upravený hlasovací
lístek je neplatný. Hlasovací lístek vkládá člen zastupitelstva osobně do urny.
b) Návrhový - volební výbor provede sčítání hlasů. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů,
nejméně však nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
c) Pokud žádný z kandidátů neobdrží hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva nebo nadpoloviční
většinu hlasů obdrží méně kandidátů, než je stanovený počet zástupců starosty, uskuteční se druhé kolo voleb.
Postupuje do něj dvojnásobný počet kandidátů než je počet neobsazených míst, a to kandidáti, kteří obdrželi
v prvním kole nejvyšší počet hlasů.
d) Volba ve druhém kole se provádí shodně jako v prvním kole s tím, že neplatný je i hlasovací lístek, na kterém je
zakroužkováno více kandidátů než kolik je ve druhém kole voleno.
e) Pokud ani ve druhém kole není zvolen stanovený počet zástupců starosty, uskuteční se na neobsazená místa volby
nové.
3. Volba členů Rady MČ Praha 18
a) Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u toho kandidáta, pro kterého člen
Zastupitelstva hlasuje. Člen Zastupitelstva může takto označit pouze takový počet kandidátů, kolik je
Zastupitelstvem stanovený počet neuvolněných členů Rady. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém není
zakroužkován žádný kandidát anebo na kterém je zakroužkováno více kandidátů, než má být voleno. Jinak
upravený hlasovací lístek je neplatný. Hlasovací lístek vkládá člen Zastupitelstva osobně do urny.
b) Návrhový - volební výbor provede sčítání hlasů. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů,
nejméně však nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
13
c) Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně kandidátů, než je stanovený počet neuvolněných členů Rady,
uskuteční se druhé kolo voleb. Postupuje do něj dvojnásobný počet kandidátů než je počet neobsazených míst, a to
kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvyšší počet hlasů.
d) Volba ve druhém kole se provádí shodně jako v prvním kole s tím, že neplatný je i hlasovací lístek, na kterém je
zakroužkováno více kandidátů než kolik je ve druhém kole voleno.
e) Pokud ani ve druhém kole není zvolen stanovený počet členů Rady, uskuteční se na neobsazená místa volby nové.
čl. II
VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18
1. Zastupitelstvo volí předsedu výboru z řad členů Zastupitelstva.
2. Zastupitelstvo dále volí místopředsedu výboru z řad členů Zastupitelstva .
3. Na volbu předsedy, místopředsedy a členů výborů Zastupitelstva se vztahují přiměřeně ustanovení pro volby dle čl.
I. tohoto volebního řádu.
čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem, tj. 11. listopadu 2010.
2. Výklad tohoto volebního řádu provádí jménem Návrhového - volebního výboru jeho předseda.
3. Tímto dnem pozbývá platnosti Volební řád, schválený Zastupitelstvem usnesením č. 44/Z4/06, ze dne
19. prosince 2006.
HLASOVÁNÍ: pro 21 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
________________________________________________________________________________
Předsedající předložil návrh, aby se veškeré volební procedury na dnešním ustavujícím zasedání
ZMČ konaly aklamačním hlasováním prostřednictvím hlasovacího zařízení s tím, že s pomocí
softwaru, který je součástí tohoto zařízení, budou výsledky hlasování zaznamenány v tištěné podobě
jako jmenovité hlasování a budou součástí zápisu.
Předsedající vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé připomínku, dotaz či protinávrh
k navrženému usnesení.
K navrženému usnesení o způsobu hlasování byl vznesen jeden protinávrh.
Protinávrh č. 1 k navrženému způsobu hlasování při volebních procedurách:
Zastupitel Ing. Ondřej Miffek navrhl, aby při volebních procedurách na ustavujícím zasedání ZMČ
dne 11.11.2010 bylo hlasováno tajnou volbou.
Hlasování: pro 8 proti 11 zdržel 2
Protinávrh nebyl přijat.
Protinávrh nebyl přijat, předsedající nechal hlasovat o usnesení v navrženém znění:
14
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 50/Z4ust/10:
ZMČ schvaluje v rámci všech volebních procedur na ustavujícím zasedání ZMČ dne 11.11.2010
použití aklamačního hlasování prostřednictvím hlasovacího zařízení s následně tištěným
záznamem o hlasování jednotlivých zastupitelů.
HLASOVÁNÍ: pro 14 proti 5 zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.
15
3) ZŘÍZENÍ NÁVRHOVÉHO - VOLEBNÍHO VÝBORU ZMČ, VOLBA JEHO ČLENŮ
I. Zřízení Návrhového–volebního výboru ZMČ
Předsedající předložil návrh, dle usnesení RMČ č. 434/18/10, na zřízení tříčlenného Návrhového–
volebního výboru ZMČ jako stálého orgánu ZMČ, a to ve složení předseda, místopředseda a člen,
který bude pověřen i řízením voleb na dnešním ustavujícím zasedání ZMČ.
Zároveň je navrženo tímto usnesením zrušit Návrhovo–mandátový výbor, který byl zřízen
na ustavujícím zasedání ZMČ dne 29.11.2006 jako stálý orgán ZMČ pro volební období 2006 –
2010, a to z toho důvodu, že jeho funkci bude plnit nově zřizovaný Návrhový-volební výbor, který
bude jeho obměnou a současně bude zajišťovat i organizaci voleb, ke kterým bude docházet
na zasedáních ZMČ.
Předsedající vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé připomínku, dotaz či protinávrh
k navrženému usnesení.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné námitky, dal předsedající hlasovat o usnesení
v navrženém znění.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 51/Z4ust/10:
1) ZMČ ruší Návrhovo–mandátový výbor ZMČ, který byl zřízen a působil jako stálý orgán ZMČ
pro volební období 2006 – 2010.
2) ZMČ zřizuje Návrhový–volební výbor ZMČ jako stálý orgán ZMČ ve složení předseda,
místopředseda a člen.
3) ZMČ pověřuje Návrhový–volební výbor ZMČ řízením voleb v rámci ustavujícího zasedání
ZMČ.
HLASOVÁNÍ: pro 21 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
________________________________________________________________________________
Předsedající požádal přítomné zastupitele, kteří chtějí podat návrhy na obsazení jednotlivých pozic
Návrhového-volebního výboru, aby se přihlásili do diskuze pomocí hlasovacího zařízení a přednesli
své návrhy, a to jednotlivě s uvedením kandidáta a navrhované pozice.
Po diskuzi předsedající zrekapituloval předložené návrhy.
16
II. Volba předsedy, místopředsedy a člena Návrhového – volebního výboru ZMČ
Do funkce předsedy Návrhového-volebního výboru ZMČ Praha 18 byl navržen zastupitel
Mgr. Ondřej Lněnička (návrh zastupitele Ing. Stanislava Tomáška).
Do funkce místopředsedy Návrhového-volebního výboru ZMČ Praha 18 byl navržen zastupitel
Emil Kassl (návrh zastupitele Ing. Jaroslava Hanzala).
Do funkce člena Návrhového-volebního výboru ZMČ Praha 18 byl navržen zastupitel Ing. Tomáš
Raška (návrh zastupitele Bc. Martina Zástěry).
Předsedající vyzval navržené kandidáty, aby se vyjádřili k navržené kandidatuře. Všichni navržení
zastupitelé kandidaturu přijali.
Předsedající nechal hlasovat o návrzích jednotlivě:
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 52/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Mgr. Ondřeje Lněničku do funkce předsedy Návrhového–volebního výboru
ZMČ.
HLASOVÁNÍ: pro 21 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato; zastupitel Mgr. Ondřej Lněnička byl zvolen předsedou Návrhovéhovolebního
výboru ZMČ.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 53/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Emila Kassla do funkce místopředsedy Návrhového–volebního výboru
ZMČ.
HLASOVÁNÍ: pro 19 proti 0 zdržel se 2
Usnesení bylo přijato; zastupitel Emil Kassl byl zvolen místopředsedou Návrhového–volebního
výboru ZMČ.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 54/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Ing. Tomáše Rašku členem Návrhového–volebního výboru ZMČ.
HLASOVÁNÍ: pro 20 proti 0 zdržel se 1
Usnesení bylo přijato; zastupitel Ing. Tomáš Raška byl zvolen členem Návrhového-volebního
výboru ZMČ.
________________________________________________________________________________
Návrhový-volební výbor byl zřízen jako stálý orgán ZMČ ve složení:
předseda: Mgr. Ondřej Lněnička
místopředseda: p. Emil Kassl
člen: Ing. Tomáš Raška
17
Předsedající požádal Návrhový-volební výbor, aby se ujal své funkce a oznámil, že tajemníkem
Návrhového-volebního výboru bude pro ustavující zasedání ZMČ paní Hana Saitzová,
zaměstnankyně ÚMČ Praha 18.
Zároveň předsedající upozornil, že dle schváleného volebního řádu musí být všechny návrhy
na kandidáty podávány písemně.
Předseda Návrhového-volebního výboru vyhlásil 3minutovou přestávku za účelem odevzdání
písemných návrhů na kandidáty pro obsazení funkce starosty.
Po přestávce předseda Návrhového-volebního výboru seznámil přítomné zastupitele s jednotlivými
předloženými návrhy.
18
4) VOLBA STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
Do funkce starosty městské části Praha 18, uvolněného pro výkon veřejné funkce, byl navržen
zastupitel Mgr. Ivan Kabický (návrh zastupitele Ing. Stanislava Tomáška).
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval Mgr. Ivana Kabického, aby se vyjádřil k navržené
kandidatuře.
Mgr. Ivan Kabický kandidaturu přijal.
Předseda Návrhového-volebního výboru zahájil aklamační hlasování prostřednictvím hlasovacího
zařízení.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 55/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Mgr. Ivana Kabického starostou městské části Praha 18, uvolněným
pro výkon veřejné funkce.
HLASOVÁNÍ: pro 14 proti 5 zdržel se 2
Usnesení bylo přijato; zastupitel Mgr. Ivan Kabický byl zvolen uvolněným starostou.
________________________________________________________________________________
Protože starostou byl zvolen Mgr. Ivan Kabický, dosavadní starosta, pokračoval dále v řízení
ustavujícího zasedání, v souladu s § 61 zákona č. 131/2000 Sb.; z pozice nově zvoleného starosty.
19
5) STANOVENÍ POČTU ČLENŮ RADY MČ PRAHA 18
Starosta předložil návrh, doporučený RMČ usnesením č. 435/18/10, na stanovení celkového počtu
sedm členů RMČ.
Na základě povolebních vyjednávání politických stran dále starosta předložil návrh na složení
sedmičlenné RMČ: starosta, jeden zástupce starosty uvolněný pro výkon veřejné funkce, tři zástupci
starosty neuvolnění pro výkon veřejné funkce a dva členové RMČ neuvolnění pro výkon veřejné
funkce.
Starosta vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé připomínku, dotaz či protinávrh k navrženému
usnesení.
K navrženému usnesení byl vznesen jeden protinávrh.
Protinávrh č. 1 k návrhu obsazení RMČ:
Zastupitel Ing. Ondřej Miffek navrhl změnu znění navrženého usnesení takto:
1. ZMČ schvaluje sedmičlenné obsazení Rady městské části Praha 18 na období 2010 – 2014.
2. ZMČ schvaluje obsazení Rady městské části Praha 18 na období 2010 – 2014 v tomto složení:
1) starosta, uvolněný pro výkon veřejné funkce
2) zástupce starosty, uvolněný pro výkon veřejné funkce
3) zástupce starosty, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
4) člen Rady MČ, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
5) člen Rady MČ, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
6) člen Rady MČ, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
7) člen Rady MČ, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
HLASOVÁNÍ: pro 7 proti 10 zdržel se 4
Protinávrh nebyl přijat.
Protinávrh nebyl přijat, předsedající nechal hlasovat o usnesení v navrženém znění:
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 56/Z4ust/10:
1. ZMČ schvaluje sedmičlenné obsazení Rady městské části Praha 18 na období 2010 – 2014.
2. ZMČ schvaluje obsazení Rady městské části Praha 18 na období 2010 – 2014 v tomto složení:
1) starosta, uvolněný pro výkon veřejné funkce
2) zástupce starosty, uvolněný pro výkon veřejné funkce
3) zástupce starosty, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
4) zástupce starosty, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
5) zástupce starosty, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
6) člen Rady MČ, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
7) člen Rady MČ, neuvolněný pro výkon veřejné funkce
HLASOVÁNÍ: pro 14 proti 6 zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.
20
________________________________________________________________________________
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval přítomné zastupitele, aby podali písemné návrhy
pro obsazení funkce uvolněného zástupce starosty, následně zastupitele seznámil s jednotlivými
předloženými návrhy.
21
6) VOLBA ZÁSTUPCŮ STAROSTY A ČLENŮ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
I. Volba zástupce starosty, uvolněného pro výkon veřejné funkce
Do funkce zástupce starosty městské části Praha 18, uvolněného pro výkon veřejné funkce, byla
navržena zastupitelka Iveta Lojková (návrh zastupitele Ing. Stanislava Tomáška).
Předseda Návrhového–volebního výboru vyzval zastupitelku Ivetu Lojkovou, aby se vyjádřila
k navržené kandidatuře.
Zastupitelka Iveta Lojková kandidaturu přijala.
Předseda Návrhového–volebního výboru zahájil aklamační hlasování prostřednictvím hlasovacího
zařízení.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 57/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitelku Ivetu Lojkovou zástupkyní starosty městské části Praha 18, uvolněnou
pro výkon veřejné funkce.
HLASOVÁNÍ: pro 12 proti 6 zdržel se 3
Usnesení bylo přijato; zastupitelka Iveta Lojková byla zvolena uvolněnou zástupkyní starosty.
________________________________________________________________________________
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval přítomné zastupitele, aby podali písemné návrhy
pro obsazení funkcí tří neuvolněných zástupců starosty, následně zastupitele seznámil
s jednotlivými předloženými návrhy.
22
II. Volba zástupců starosty neuvolněných pro výkon veřejné funkce
Do funkcí tří zástupců starosty městské části Praha 18, neuvolněných pro výkon veřejné funkce,
byli navrženi tito kandidáti (návrh zastupitele Ing. Stanislava Tomáška):
1) zastupitelka PaedDr. Věra Ježková
2) zastupitel Ing. Stanislav Tomášek
3) zastupitel Bc. Martin Zástěra
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval navržené kandidáty na funkce neuvolněných
zástupců starosty, aby se vyjádřili k navržené kandidatuře.
Všichni navržení zastupitelé kandidaturu přijali.
Předseda Návrhového-volebního výboru zahájil aklamační hlasování prostřednictvím hlasovacího
zařízení v pořadí, v jakém byly jednotlivé návrhy podány.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 58/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitelku PaedDr. Věru Ježkovou zástupkyní starosty městské části Praha 18,
neuvolněnou pro výkon veřejné funkce.
HLASOVÁNÍ: pro 17 proti 4 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato; zastupitelka PaedDr. Věra Ježková byla zvolena neuvolněnou zástupkyní
starosty.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 59/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Ing. Stanislava Tomáška zástupcem starosty městské části Praha 18,
neuvolněným pro výkon veřejné funkce.
HLASOVÁNÍ: pro 20 proti 0 zdržel se 1
Usnesení bylo přijato; zastupitel Ing. Stanislav Tomášek byl zvolen neuvolněným zástupcem
starosty.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 60/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Bc. Martina Zástěru zástupcem starosty městské části Praha 18,
neuvolněným pro výkon veřejné funkce.
HLASOVÁNÍ: pro 12 proti 4 zdržel se 5
Usnesení bylo přijato; zastupitel Bc. Martin Zástěra byl zvolen neuvolněným zástupcem starosty.
________________________________________________________________________________
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval přítomné zastupitele, aby podali písemné návrhy
pro obsazení funkcí dvou neuvolněných členů RMČ, následně zastupitele seznámil s jednotlivými
předloženými návrhy.
23
III. Volba členů rady neuvolněných pro výkon veřejné funkce
Do funkcí dvou členů Rady městské části Praha 18, neuvolněných pro výkon veřejné funkce, byli
navrženi tito kandidáti (návrh zastupitele Ing. Stanislava Tomáška):
1) zastupitel Mgr. Ondřej Lněnička
2) zastupitel Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval navržené kandidáty na funkce neuvolněných členů
RMČ, aby se vyjádřili k navržené kandidatuře.
Oba navržení zastupitelé kandidaturu přijali.
Předseda Návrhového-volebního výboru zahájil aklamační hlasování prostřednictvím hlasovacího
zařízení v pořadí, v jakém byly jednotlivé návrhy podány.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 61/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Mgr. Ondřeje Lněničku členem Rady městské části Praha 18, neuvolněným
pro výkon veřejné funkce.
HLASOVÁNÍ: pro 17 proti 4 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato; zastupitel Mgr. Ondřej Lněnička byl zvolen neuvolněným členem Rady.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 62/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Ing. Jana Mikuleckého, Ph.D. členem Rady městské části Praha 18,
neuvolněným pro výkon veřejné funkce.
HLASOVÁNÍ: pro 15 proti 4 zdržel se 2
Usnesení bylo přijato; zastupitel Ing. Jan Mikulecký, Ph.D., byl zvolen neuvolněným členem
Rady.
________________________________________________________________________________
24
7) VOLBA PŘEDSEDŮ FINANČNÍHO VÝBORU A KONTROLNÍHO VÝBORU
Starosta navrhl, aby z Finančního výboru ZMČ a Kontrolního výboru ZMČ byli odvoláni všichni
jejich dosavadní předsedové a členové.
Starosta vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé připomínku, dotaz či protinávrh k navrženému
usnesení.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné námitky, dal starosta hlasovat o usnesení v navrženém
znění.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 63/Z4ust/10:
ZMČ odvolává všechny stávající členy Kontrolního výboru ZMČ a Finančního výboru ZMČ,
včetně předsedů těchto výborů.
HLASOVÁNÍ: pro 21 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
________________________________________________________________________________
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval přítomné zastupitele, aby podali písemné návrhy
pro obsazení funkce předsedy Finančního výboru ZMČ, následně zastupitele seznámil
s jednotlivými předloženými návrhy.
25
I. Volba předsedy Finančního výboru ZMČ
Do funkce předsedy Finančního výboru ZMČ byli navrženi tito kandidáti:
1) zastupitel Ing. Ondřej Miffek (návrh zastupitele Oldřicha Miffka)
2) zastupitel Ing. Martin Halama (návrh zastupitele Ing. Stanislava Tomáška)
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval navržené kandidáty na funkci předsedy Finančního
výboru ZMČ, aby se vyjádřili k navržené kandidatuře.
Oba navržení zastupitelé kandidaturu přijali.
Předseda Návrhového-volebního výboru zahájil aklamační hlasování prostřednictvím hlasovacího
zařízení v pořadí, v jakém byly jednotlivé návrhy podány.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 64/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Ing. Ondřeje Miffka předsedou Finančního výboru Zastupitelstva městské
části Praha 18.
HLASOVÁNÍ: pro 7 proti 5 zdržel se 9
Usnesení nebylo přijato.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 65/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Ing. Martina Halamu předsedou Finančního výboru Zastupitelstva městské
části Praha 18.
HLASOVÁNÍ: pro 12 proti 6 zdržel se 3
Usnesení bylo přijato; zastupitel Ing. Martin Halama byl zvolen předsedou Finančního výboru
ZMČ.
________________________________________________________________________________
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval přítomné zastupitele, aby podali písemné návrhy
pro obsazení funkce předsedy Kontrolního výboru ZMČ, následně zastupitele seznámil
s jednotlivými předloženými návrhy.
26
II. Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ
Do funkce předsedy Kontrolního výboru ZMČ byl navržen zastupitel Ing. Jaroslav Hanzal (návrh
zastupitele Emila Kassla).
Předseda Návrhového-volebního výboru vyzval zastupitele Ing. Jaroslava Hanzala, aby se vyjádřil
k navržené kandidatuře.
Ing. Jaroslav Hanzal kandidaturu přijal.
Předseda Návrhového-volebního výboru zahájil aklamační hlasování prostřednictvím hlasovacího
zařízení.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č. 66/Z4ust/10:
ZMČ volí zastupitele Ing. Jaroslava Hanzala předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva
městské části Praha 18.
HLASOVÁNÍ: pro 17 proti 0 zdržel se 3
Usnesení bylo přijato; zastupitel Ing. Jaroslav Hanzal byl zvolen předsedou Kontrolního výboru
ZMČ.
O usnesení č. 66/Z4ust/10 nehlasoval zastupitel Oldřich Miffek.
________________________________________________________________________________
Starosta oznámil ukončení voleb starosty, zástupců starosty, členů Rady městské části Praha 18,
předsedů Kontrolního výboru a Finančního výboru a vyhlásil 10minutovou přestávku, aby mohl
Návrhový-volební výbor zpracovat svou závěrečnou zprávu.
27
8) ZPRÁVA NÁVRHOVÉHO - VOLEBNÍHO VÝBORU
Zprávu Návrhového-volebního výboru přednesl jeho předseda, zastupitel Mgr. Ondřej Lněnička,
v následujícím znění:
ZÁPIS
NÁVRHOVÉHO-VOLEBNÍHO VÝBORU
z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 18
dne 11. listopadu 2010
Návrhový - volební výbor ve složení:
Předseda: Mgr. Ondřej Lněnička
Místopředseda: p. Emil Kassl
Člen: Ing. Tomáš Raška
zaznamenal následující průběh jednotlivých volebních aktů a hlasování:
1) Volba starosty uvolněného pro výkon veřejné funkce
Forma hlasování: aklamací za pomoci hlasovacího zařízení
Předložené návrhy: zastupitel Ing. Stanislav Tomášek navrhl Mgr. Ivana Kabického
Zvolen Mgr. Ivan Kabický – hlasování: pro: 14 proti: 5 zdržel se: 2
2) Volba zástupkyně starosty uvolněné pro výkon veřejné funkce
Forma hlasování: aklamací za pomoci hlasovacího zařízení
Předložené návrhy: zastupitel Ing. Stanislav Tomášek navrhl p. Ivetu Lojkovou
Zvolena p. Iveta Lojková – hlasování: pro: 12 proti: 6 zdržel se: 3
3) Volba zástupců starosty neuvolněných pro výkon veřejné funkce
Forma hlasování: aklamací za pomoci hlasovacího zařízení
Předložené návrhy: zastupitel Ing. Stanislav Tomášek navrhl:
PaedDr. Věru Ježkovou, Ing. Stanislava Tomáška, Bc. Martina Zástěru
Zvoleni:
1) PaedDr. Věra Ježková – hlasování: pro: 17 proti: 4 zdržel se: 0
2) Ing. Stanislav Tomášek – hlasování: pro: 20 proti: 0 zdržel se: 1
3) Bc. Martin Zástěra – hlasování: pro: 12 proti: 4 zdržel se: 5
4) Volba členů RMČ neuvolněných pro výkon veřejné funkce
Forma hlasování: aklamací za pomoci hlasovacího zařízení
Předložené návrhy: zastupitel Ing. Stanislav Tomášek navrhl
Mgr. Ondřeje Lněničku, Ing. Jana Mikuleckého
Zvoleni byli:
1) Mgr. Ondřej Lněnička – hlasování: pro: 17 proti: 4 zdržel se: 0
2) Ing. Jan Mikulecký – hlasování: pro: 15 proti: 4 zdržel se: 2
5) Volba předsedy Finančního výboru ZMČ Praha 18
28
Forma hlasování: aklamací za pomoci hlasovacího zařízení
Předložené návrhy: 1. zastupitel p. Oldřich Miffek navrhl Ing.Ondřeje Miffka
2. zastupitel Ing. Stanislav Tomášek navrhl Ing.Martina Halamu
Nezvolen byl Ing. Ondřej Miffek – hlasování: pro: 7 proti: 5 zdržel se: 9
Zvolen byl Ing. Martin Halama – hlasování: pro: 12 proti: 6 zdržel se: 3
6) Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 18
Forma hlasování: aklamací za pomoci hlasovacího zařízení
Předložené návrhy: zastupitel p. Emil Kassl navrhl Ing. Jaroslava Hanzala
Zvolen byl Ing. Jaroslav Hanzal – hlasování: pro: 17 proti: 0 zdržel se: 3 + 1 nehlasoval
7) Závěrečná zpráva Návrhového - volebního výboru
Návrhový - volební výbor potvrdil, že průběh voleb na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 18 dne 11. listopadu 2010 byl v souladu s přijatým volebním řádem.
Návrhový - volební výbor stvrdil podpisy všech svých členů platnost zvolení:
starosty, uvolněného pro výkon veřejné funkce Mgr. Ivana Kabického.
zástupkyně starosty, uvolněné pro výkon veřejné funkce p. Ivety Lojkové
zástupkyně starosty, neuvolněné pro výkon veřejné funkce PaedDr. Věry Ježkové
zástupce starosty, neuvolněného pro výkon veřejné funkce Ing. Stanislava Tomáška
zástupce starosty, neuvolněného pro výkon veřejné funkce Bc. Martina Zástěry
člena Rady MČ, neuvolněného pro výkon veřejné funkce Mgr. Ondřeje Lněničky
člena Rady MČ, neuvolněného pro výkon veřejné funkce Ing. Jana Mikuleckého
předsedy Finančního výboru ZMČ Ing. Martina Halamy
předsedy Kontrolního výboru ZMČ Ing. Jaroslava Hanzala
Podpisy členů Návrhového - volebního výboru:
Předseda: Mgr. Ondřej Lněnička
Místopředseda: p Emil Kassl
Člen: Ing. Tomáš Raška
29
9) POVĚŘENÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 K PODEPISOVÁNÍ LISTIN,
VE SMYSLU § 43 ZÁKONA Č. 131/2000 SB., O HL. M. PRAZE
Dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu hl. m. Prahy nebo
městské části předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující
tento právní úkon doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny; doložku
podepisují 2 členové Zastupitelstva hl. m. Prahy nebo městské části, které tím příslušné
zastupitelstvo pověřilo.
S ohledem na uvedené, starosta předložil návrh, který doporučila RMČ usnesením č. 436/18/10, aby
k podepisování doložky byli pověřeni všichni řádně zvolení členové RMČ.
Starosta vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé připomínku, dotaz či protinávrh k navrženému
usnesení.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné námitky, dal starosta hlasovat o usnesení v navrženém
znění.
________________________________________________________________________________
USNESENÍ č.67/Z4ust/10:
ZMČ pověřuje všechny řádně zvolené členy Rady městské části Praha 18 k podepisování doložky
ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.
HLASOVÁNÍ: pro 16 proti 4 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
O usnesení č. 67/Z4ust/10 nehlasoval zastupitel Oldřich Miffek.
30
10) VYSTOUPENÍ STAROSTY MČ PRAHA 18
1) Starosta požádal přítomné zastupitele, aby předložili návrhy kandidátů na členy Finančního a
Kontrolního výboru ZMČ tak, aby bylo možné je projednat na příštím řádném zasedání ZMČ.
2) Starosta oznámil předpokládaný termín řádného zasedání ZMČ - čtvrtek 16.12.2010 od 17.00
hodin.
3) Starosta požádal přítomné zastupitele, aby do příštího zasedání RMČ zvážili možnost stát se
oddávajícím zastupitelem.
4) Starosta oznámil plánovaný termín nejbližšího zasedání RMČ - středa 24.11.2010 od 16.00
hodin.
11) ZÁVĚR
Starosta ukončil ustavující zasedání ZMČ ve 20.35 hodin.
31
________________________________________________________________________________
Zapsaly: Jana Hrušková, Lucie Kubíčková
Obdrží: Mgr. Ivan Kabický, starosta
Iveta Lojková, zástupkyně starosty
PaedDr. Věra Ježková, zástupkyně starosty
Ing. Stanislav Tomášek, zástupce starosty
Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.
Bc. Martin Zástěra
a ostatní členové ZMČ
Ing. Vladislav Gerhard, tajemník
Lucie Kubíčková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka (OKT)
Jana Hrušková, vedoucí odboru kanceláře starosty (OKS)
Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického (OE)
Mgr. Markéta Kolářová, vedoucí odboru humanitního (OH)
Martin Hrádek, vedoucí odboru hospodářské správy a investic (OHSI)
Vendula Swiderová, vedoucí odboru správních agend (OSA)
Zuzana Gladišová, vedoucí odboru správy majetku (OSM)
Jaroslava Šebková, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy (OŠKT)
Ing. Jana Káparová, vedoucí odboru odpravy a životního prostředí (ODŽP)
Ing. Václav Ryčl, vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování (OVÚR)
Bc. Josef Pavlas, vedoucí živnostenského odboru (ŽO)
kronika
________________________________________________________________________________
Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Tomášek Emil Kassl