Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Návrh přípravného výboru na konání místního referenda „za udržitelný rozvoj Letňan“

podle Zákona č. 22/2004 Sb., Zákona o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění

Označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje

Území MČ Praha 18.

Znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu

 První otázka

Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti činila všechny zákonné kroky k tomu, aby uvnitř stabilizovaného území ohraničeného ulicemi Veselská, Tupolevova a Beranových nebylo možné realizovat žádné stavební projekty realizované soukromými investory spočívající ve výstavbě objektů pro bydlení (bytové domy) s podlahovou plochou větší, než 1 000 m2, a to zejména nevyslovila s takovou výstavbou svůj souhlas, nebo již daný souhlas, pokud je to právně možné a nezpůsobí to MČ Praha 18 významnou škodu, vzala zpět?

 Druhá otázka

Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti činila všechny zákonné kroky k tomu, aby v rámci rozvojových ploch na území MČ Praha 18 byla realizována pouze taková výstavba objektů pro bydlení (bytových domů), jejichž zatížení hrubou podlahovou plochou v souhrnu za daný projekt nepřesáhne hodnotu 3 000 m2 na 1 hektar celkového území daného projektu v dosud nezastavěných oblastech a hodnotu 6 000 m2 na 1 hektar v transformačních oblastech dosud využívaných k jiným účelům (tzv. brownfields), a to zejména nevyslovila s takovou výstavbou či změnou územního plánu svůj souhlas, nebo již takový souhlas s výstavbou či změnou územního plánu, pokud je to právně možné a nezpůsobí to MČ Praha 18 významnou škodu, vzala zpět?

 Třetí otázka

Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti vyjádřila svůj souhlas s výstavbou, či změnou územního plánu pro projekty s hrubou podlažní plochou určenou pro bydlení nad 1 000 m2 pouze za předpokladu, že negativní dopady takové výstavby v podobě zatížení existující infrastruktury (školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava apod.) budou jednoznačně kompenzovány odpovídajícím navýšením kapacity takové infrastruktury, a to ze strany investora, Městské části Praha 18 a / nebo Hlavního města Prahy a to nejpozději v době dokončení takové výstavby, nebo její významné části, nestanoví-li uzavřená smlouva s MČ Praha 18 pozdější termín.

Odůvodnění návrhu

 V posledních dvou dekádách došlo na území MČ Praha 18 k realizaci nové bytové výstavby, která významně zvýšila počet obyvatel MČ Praha 18 (přihlášených i nepřihlášených k trvalému pobytu).

Podle SLBD 2001 žilo na území MČ Praha 18 14 275 obyvatel, zatímco podle údajů ČSÚ ke konci roku 2020 to bylo již 21 992 obyvatel. Během této doby se počet obyvatel MČ Praha 18 zvýšil o 54,1 %. V tomto údaji však nejsou započtení obyvatelé bez trvalého pobytu v MČ Praha 18, jejichž počet se pohybuje v dalších několika tisících. Za dvě dekády se tak fakticky počet obyvatel MČ Praha 18 přibližně zdvojnásobil.

I přes tento vývoj a pravděpodobně zejména z tohoto důvodu se občané MČ Praha 18 (starousedlíci i nový občané, resp. obyvatelé) potýkají s řadou negativních externalit, které takto dynamický růst přináší. I přes dílčí investice zejména v oblasti školství a veřejné dopravy objektivně došlo ke zhoršení životních podmínek občanů, neboť došlo ke zhoršení dostupnosti v podstatě ve všech segmentech veřejných služeb včetně zdravotnictví či dopravy. Řada klíčových problému dosud nebyla vyřešena a není v silách MČ Praha 18 je vyřešit.

V průběhu posledních let však naopak došlo k zahájení dalších stavebních projektů (jak na území starých Letňan, tak také v nové výstavbě), které budou generovat další nižší tisíce obyvatel (pokračování výstavby v lokalitě Letňany východ, výstavba CPI uvnitř sídliště apod.). Kromě toho se pak dále připravuje zejména v rozvojových lokalitách (oblast letiště, lokalita Letňany západ, lokalita při ulici Tupolevova, areál Avia) další masivní výstavba, která může v celku generovat desítky tisíc nových obyvatel.

Příprava a povolování těchto projektů je v různé fázi, nicméně ve všech případech není s výjimkou částečného řešení problému školství řešena problematika ostatních negativních externalit, které by dopadly nejen na nové obyvatele, ale především na ty stávající.

Jsme přesvědčení, že další rozvoj Prahy jako celku je žádoucí, nicméně takový rozvoj nemůže být konán výhradně k tíži stávajících obyvatel rozvojem zasažených lokalit, bez řešení vznikajících negativních externalit a bez možnosti udržet alespoň stávající kvalitu života pro občany dané lokality, v našem případě MČ Praha 18.

Další rozvoj MČ Praha 18 proto považujeme za udržitelný pouze v případě, pokud budou respektovány alespoň základní podmínky, které udrží kvalitu života stávajících obyvatel na snesitelné úrovni.

Považujeme za nemožné dále zahušťovat již stabilizované území Letňan ohraničené ulicemi Veselská, Beranových a Tupolevova a obou kolonek (čakovická a prosecká). Tyto lokality považujeme za zcela nevhodné k jakékoliv další kapacitní výstavbě v podobě nových bytových domů. Již realizované projekty (např. dům v Křivoklátské ulici apod.) poškodily urbanistický ráz této lokality, v rámci kterého bylo kapacitní bydlení soustředěné v panelových domech doplněno alespoň částečně přiměřeným rozsahem veřejných ploch a zeleně. Jakékoliv zmenšování těchto ploch pak dále jen zhorší životní prostředí občanů zde žijících, přičemž zde je zároveň nejvyšší zastoupení starousedlíků, kteří změnami trpí nejvíce.

Současný počet obyvatel MČ Praha 18 zatěžuje území MČ již takovým zalidněnín (hustotou zalidnění), že i jen realizace jednoho ze 3 velkých projektů podle současných plánů developerů může vést k tomu, že hustota obyvatel na 1 km2 dosáhne úrovně například Jižního města a realizace všech 3 velkých projektů pak z Prahy 18 může udělat nejhustěji obydlenou část Prahy, čemuž však lokalita svou povahou i občanskou vybaveností a infrastrukturou zcela neodpovídá.

Jsme proto přesvědčení, že rozvojové projekty musí respektovat stávající zatížení území a zásadně ho nezvyšovat. Proto by mělo dojít k omezení zatížení zastavovaného území zejména u velkých developerských projektů tak, aby počet obyvatel zde nově žijících odpovídal stávající hustotě zalidnění na území MČ Praha 18. Proto by dle našeho názoru mělo dojít k omezení rozsahu plánované výstavby tak, aby její rozsah vyjádřený HPP a následně i počtem nových obyvatel dramaticky nezvyšoval zatížení celé lokality prostřednictvím kapacitní výstavby bez ohledu na reálné možnosti lokality.

Tím zásadně neodmítáme rozumný další rozvoj celé lokality, nicméně požadujeme, aby tento rozvoj byl veden základními principy udržitelnosti a ohledu ke stávajícím občanům MČ Praha 18, jejich potřebám a zájmům. Podle našeho názoru není možné lokalitu zatížit dalšími středními desítkami tisíc nových obyvatel bez toho, aby došlo k výraznému zhoršení kvality života v celé lokalitě pro staré i nové obyvatele. Takový rozvoj lokality považujeme za neudržitelný a nesprávný.

S dalším udržitelným rozvojem lokality také souvisí nutnost řešit negativní externality spojené se zatížením stávající veřejné infrastruktury. Již v tuto chvíli začíná Praha 18 pociťovat významné problémy v oblasti zdravotnictví či sociálních služeb a péče o seniory. Jako velmi problematická se jeví také situace v oblasti individuální i veřejné dopravy, kde dochází k přetěžování obou druhů dopravy (byť samozřejmě i vlivem dalších externích okolností).

Další rozvoj MČ Praha 18 by tedy měl být jednoznačně podmíněn tím, že dojde k realizaci takových opatření, která negativní externality způsobené výstavou výrazně sníží či eliminuje. V tomto případě je lhostejné, zda-li takové kroky podnikne HMP, MČ Praha, developeři či kdokoliv jiný.

Nicméně bez adekvátního řešení kapacit veřejných služeb a veřejné infrastrukturu zákonitě musí dojít ke kolapsu těchto služeb a infrastruktury, protože již navýšení počtu obyvatel o polovinu (viz výše) znamená výrazné komplikace a zhoršení životní úrovně, protože investice do těchto služeb a infrastruktury neodpovídají skutečným potřebám. Další navýšení počtu obyvatel ze stávajícího stavu na dvoj či dokonce trojnásobek je bez zajištění rozšíření kapacit a kvality těchto služeb a infrastruktury nemyslitelné a zcela v rozporu se zájmy současných občanů MČ Praha 18 a jakéhokoliv udržitelného rozumného rozvoje.

Zároveň je nutné zdůraznit, že eliminace způsobených problémů v oblasti veřejných služeb a infrastruktury nemůže být prováděna až v reakci na tento stav, ale souběžně s rozvojem tak, aby k těmto negativním vlivům nedocházelo, nebo alespoň pouze ve velmi omezené podobě.

Proto považujeme za nezbytné, aby jasná identifikace a plán řešení těchto negativních externalit byl přímou součástí řešení udržitelné rozvoje MČ Praha 18 a pro občany MČ Prahy 18 bylo zajištění řešení těchto negativních externalit jednoznačně garantováno v předstihu.

Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města

 Přípravný výbor navrhuje konání místního referenda v době konání prvního kola volby prezidenta republiky v předpokládaném termínu na začátku roku 2023. Oproti běžným nákladům, které má MČ se zajištěním voleb lze očekávat úsporu v nákladech na volební místnosti a volební komise (souběžné konání). Naopak lze předpokládat, že oproti běžným volbám bude muset MČ zajistit některé aktivit sama (např. tisk hlasovacích lístku).

Návrhový výbor odhaduje, že celkové náklady na provedení místního referenda by měly činit řádově nízké stovky tisíc Kč a měly by být uhrazeny z rozpočtu MČ v příslušné kapitole rozpočtu jako běžný výdaj prostřednictvím zařazení tohoto výdaje do plánovaného rozpočtu na rok 2023, nebo prostřednictvím rozpočtové změny.

Označení zmocněnce z členů přípravného výboru

 Olaf Deutsch, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen "adresa"), a jejich vlastnoruční podpisy.

 Ing. Ondřej Miffek, Ph.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Olaf Deutsch XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mgr. Zbyněk Walter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dušan Mourek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eduard Horák XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Přílohu tohoto návrhu přípravného výboru, která je jeho nedílnou součástí, tvoří podpisová listina podle § 11 Zákona č. 22/2004 Sb., Zákona o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění s očíslovanými podpisovými archy.

Podpisová listina podle § 11 Zákona č. 22/2004 Sb., Zákona o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění – podpisový arch číslo …

Označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje - Území MČ Praha 18.

 Znění otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu

  1. Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti činila všechny zákonné kroky k tomu, aby uvnitř stabilizovaného území ohraničeného ulicemi Veselská, Tupolevova a Beranových nebylo možné realizovat žádné stavební projekty realizované soukromými investory spočívající ve výstavbě objektů pro bydlení (bytové domy) s podlahovou plochou větší, než 1 000 m2, a to zejména nevyslovila s takovou výstavbou svůj souhlas, nebo již daný souhlas, pokud je to právně možné a nezpůsobí to MČ Praha 18 významnou škodu, vzala zpět?
  2. Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti činila všechny zákonné kroky k tomu, aby v rámci rozvojových ploch na území MČ Praha 18 byla realizována pouze taková výstavba objektů pro bydlení (bytových domů), jejichž zatížení hrubou podlahovou plochou v souhrnu za daný projekt nepřesáhne hodnotu 3 000 m2 na 1 hektar celkového území daného projektu v dosud nezastavěných oblastech a hodnotu 6 000 m2 na 1 hektar v transformačních oblastech dosud využívaných k jiným účelům (tzv. brownfields), a to zejména nevyslovila s takovou výstavbou či změnou územního plánu svůj souhlas, nebo již takový souhlas s výstavbou či změnou územního plánu, pokud je to právně možné a nezpůsobí to MČ Praha 18 významnou škodu, vzala zpět?
  3. Jste pro, aby MČ Praha 18 prostřednictvím svých orgánů v rámci své samostatné působnosti vyjádřila svůj souhlas s výstavbou, či změnou územního plánu pro projekty s hrubou podlažní plochou určenou pro bydlení nad 1 000 m2 pouze za předpokladu, že negativní dopady takové výstavby v podobě zatížení existující infrastruktury (školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava apod.) budou jednoznačně kompenzovány odpovídajícím navýšením kapacity takové infrastruktury, a to ze strany investora, Městské části Praha 18 a / nebo Hlavního města Prahy a to nejpozději v době dokončení takové výstavby, nebo její významné části, nestanoví-li uzavřená smlouva s MČ Praha 18 pozdější termín.

Jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresy

Olaf Deutsch - xxxxxxxxx Praha 18, Ing. Ondřej Miffek, Ph.D. xxxxxxxxxxxPraha 18, Mgr. Zbyněk Walter xxxxxxxxxxPraha 18, Dušan Mourek xxxxxxxxxxxxxPraha 18 a Eduard Horák xxxxxxxxxxxxPraha 18

 Jméno  a přijmení        Datum narození      Adresa                Podpis

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------