Bleskovka

Letňanská Kazimírka zveřejnila termíny letních táborů pro sezónu 2022 Již nyní můžete vyplnit předběžný zájem a termíny si zapsat do kalendáře Termíny naleznete na webových stránkách https://www.kazimirka.cz/

 

MČ Praha 18 na období 2010 - 2014 vychází ze znalosti potřeb obyvatel MČ, opírá se o výsledky sociodemografické studie, která bude základem i pro vypracování Strategického plánu rozvoje městské části Praha 18. Programové prohlášení zahrnuje podstatné body programů politických stran, které tvoří koalici stojící v čele MČ.

 

Hlavní důraz bude kladen na bezpečnost, čisté životní prostředí, zkvalitnění dopravy a na zlepšení komunikace s veřejností. Veřejná správa a komunikace s občany: otevřená komunikace s občany i s využitím informačních médií a technologií; pravidelná kontrola hospodaření a činnosti organizací zřizovaných MČ; pokračování v transparentních výběrových řízeních; aplikace moderních metod řízení
a zvyšování kvality a efektivity činností Úřadu MČ; „Zdravé město“ a Agenda MA21; rozvoj veřejné správy jako služby občanům; rozšiřování nabídky systému Czech-Point. Životní prostředí: převzetí pozemků a správy zeleně v rámci vybraných území MČ; pokračování v rozvoji lesoparku; podpora vzniku nových zelených ploch;
důsledné sankcionování vlastníků neudržovaných pozemků; využití spolupráce s Městskou policií při dodržování úklidu psích exkrementů.

Bydlení a regenerace sídliště:

 

podpora výstavby kvalitních rodinných i bytových domů, a to jen ve vhodných oblastech vymezených Územním plánem hl. m. Prahy; příprava a realizace koncepčních kroků a projektů pro regeneraci sídliště; ponechání části bytového fondu v majetku MČ pro sociálně potřebné občany a jeho další rozvoj; investování finančních rostředků z prodeje bytů do revitalizace, oprav a údržby majetku a do zvyšování
kvality bydlení.

 

Školství:

snižování energetické náročnosti budov škol a školských zařízení; pokračování v modernizaci škol a školských zařízení; zkvalitňování a modernizace vzdělávání v mateřských a základních školách; vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených dětí a žáků; podpora prevence sociálně patologických jevů.
Doprava:

pokračování oprav a rekonstrukcí komunikací pro pěší i vozidla s důrazemna bezbariérové provedení a zklidnění komunikací; vybudování nových parkovacích stání v místech s nedostačující kapacitou; zabezpečení kvalitní dopravní obslužnosti celého území městské části, rozvoj provozu midilinky pro občany se sníženou pohyblivostí; vybudování přístupu do lesoparku pro pěší a cyklisty; podpora a spolupráce s hl.
m. Praha při dokončení stavby vnitřního a vnějšího silničního okruhu; rozšiřování sítě tras pro cyklisty. Bezpečnost: rozšíření a modernizace kamerového systému s využitím dotací; plnění a rozšiřování programu prevence kriminality; snaha o navýšení počtu strážníků Městské policie; kontrola iniciativního a důsledného přístupu strážníků Městsképolicie k předcházení protiprávního jednání v ulicích MČ a při řešení zjištěných deliktů; podpora činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů;vybudování nové služebny Městské policie.
 

Zdravotnictví a sociální oblast:

vybudování klubu pro děti a mládež; vytváření podmínek pro rozšiřování zdravotnických služeb a míst jejich poskytování; poskytování sociálních služeb a podpora činnosti neziskových organizací v této oblasti;
komunitní plánování sociálních služeb a péče; podpora činnosti Klubu seniorů; omezení činnosti heren.

 Kultura, sport a volný čas:

pravidelné pořádání kulturních a sportovních akcí, rozvíjení sportu a turistiky, vytváření podmínek k využívání sportovišť zejména dětmi a mládeží, dokončení rekonstrukce objektu tělocvičny v Třinecké ulici, finanční
podpora činnosti společenských, kulturních a sportovních organizací v rámci grantových schémat.

 Hospodaření městské části:

zapojení finančních zdrojů (dotační tituly, strukturální fondy EU) do financování MČ; sestavování vyrovnaných rozpočtů; trvalá kontrola hospodaření.


Zaměstnanost a podnikání: pokračování ve spolupráci s Úřadem práce; zahájení spolupráce
s Hospodářskou komorou zřízením kontaktního centra na ÚMČ Praha 18; podpora pořádání
farmářských trhů.

Text
Mgr. Ondřej Lněnička
starosta MČ Praha 18
Mgr. Ivan Kabický
radní MČ Praha 18
Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty

Rada MČ Praha 18 navazuje na výsledky práce samosprávy předchozího
volebního období. Jejím prvořadým cílem je, aby Letňany byly pro
obyvatele místem, kde se neustále zvyšuje kvalita jejich života.
Zdroj : Letňanské LISTY 04 I 2011