Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Letnany západLetňanský starosta Zdeněk Kučera na svém facebooku 24. ledna 2022 psal o metodice pro vytváření smluv městských částí s developery a kritizoval návrh HMP, který by podle starosty otevřel developerům dveře dokořán a vyzýval k tomu, že je potřeba se spojit s dalšími starosty a návrh HMP změnit.

 Na stejné stránce dne 27. ledna 2022 doslova napsal:

Dnes jsem na zastupitelstvu hl. m. Prahy bojoval za to, aby z nové úpravy kontribucí zmizela pasáž, která umožňovala developerům obejít městskou část při získávání souhlasu s výstavbou.

S tímto nejde než souhlasit, kdyby si ovšem Rada naší městské části nepřipravovala smlouvy k obrazu svému. Na zasedání našeho letňanského zastupitelstva, které se konalo dne 21. února 2022, jsme se dostali k projednání nového dodatku ke smlouvě o uspořádání poměrů v území Letňany západ. Místostarosta Lněnička, který sám materiál připravoval, představil vítězoslavně návrh, na základě kterého Letňany získají od investora finance v úhrnné výši 400 milionů korun. Ty by měly být použity na výstavbu nové základní školy s tím, že MČ získá spolu s pozemky také MŠ a vývařovnu.  Zatímco při projednávání původní smlouvy i původního návrhu dodatku se argumentovalo tím, že další peníze nejde vyjednat a naše argumenty ohledně toho, že navržená kontribuce neodpovídá celopražské metodice, byly s posměchem odmítány. Najednou to jde 😊  To co je předmětem nového dodatku se může zdát velkorysé a na první pohled se zdá, že investorovi a Radě městské části jde především o vybudování krásného prostředí pro obyvatele Letňan. Nic však není tak dokonalé, jak o tom na fóru plamenně hovořil pan místostarosta Lněnička.  Velkorysost zmíněné kontribuce ztrácí své kouzlo ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nároky na počet míst v nových školkách a školách překročí tisíc míst, přičemž průměrné náklady na takové jedno místo se dnes pohybují kolem milionu korun. A to samozřejmě nemluvíme o nárocích na ostatní veřejnou infrastrukturu, tedy zdravotnictví, sociální věci apod.

Opoziční zastupitelé za Zdravé Letňany však narazili v materiálu na další nedostatky a na jednání zastupitelstva požadovali jejich vysvětlení.

Ptali jsme se:

Proč investor požaduje, aby MČ zrušila původní požadavek na založení lesoparku a parkových ploch jako veřejně prospěšné stavby s tím, že toto území, je z pohledu vlastnických vztahů natolik roztříštěné, že vznik nového lesoparku neumožňuje a že MČ bere vlastně nový lesopark za již překonaný a neaktuální?

Odpovědí předkladatele místostarosty Lněničky byly vyhýbavé a dále situaci bagatelizoval s tím, že tam prý vlastně ani lesopark být neměl. Na dotaz, proč navrhují zrušit zelené plochy a lesopark jako jediné místo odpočinku občanů dostatečně neopověděl. My si ale odpovědět umíme. Požadavek na zřízení lesoparku jako veřejně prospěšné stavby je v přímém rozporu se zájmem investora a celý jeho záměr to může minimálně výrazně zkomplikovat.

Dále zastupitel Ondřej Miffek upozornil na nesrovnalost mezi starou a novou smlouvou a tím, že nová smlouva ve svém textu ruší klíčový odstavec původní smlouvy. Tím je opravdu důležitý nástroj Městské části a to sankce. Níže uvádíme, jakým způsobem to místostarosta Lněnička chtěl řešit.

 V článku B. Změny Smlouvy návrhu dodatku je přímo napsáno, že Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2) S ohledem na nový závazek Společnosti k úhradě Finančního příspěvku ve smyslu ustanovení čl. I. bodu 1.3.7 Smlouvy se ustanovení čl. II. bodu 2.2.1 Smlouvy mění tak, že se bez náhrady vypouští třetí odstavec pojednávající o smluvní pokutě pro případ překročení HPP.

obrázek. č. 2  původní smlouva s investorem

20220225 095224

 Ani na tento dotaz předkladatel neodpověděl a nakonec přestal na zastupitelstvu komunikovat úplně. Poté starosta udělal přestávku a koalice se odešla radit. Po poradě se opět hlasovalo a koalice nás přehlasovala. I zde se odpověď přímo nabízí, protože zrušení takové sankce umožní investorovi zatížit území ještě více, aniž by mu hrozila ze strany naší městské části dodatečná a významná sankce a zároveň se tím nijak neruší bezvýhradný souhlas naší městské části s projektem jako celkem.

       Poslední třešničkou na dortu je pak odvolání vlajkové lodi místostarosty Lneničky, tedy toho, že za závazky ze smlouvy, budou kromě investora, což je nicméně pouze klasická účelová firma pro daný projekt, také majitelé Central Group a Penta osobně.  Právě na připomínky, že závazky investora ze smlouvy budou obtížně vymahatelné pouze po daném investorovi, reagoval vítězoslavně místostarosta Lněnička tím, že sám osobně heroicky vyjednal osobní záruku pánů Dospivy a Kunovského.Nicméně i tato osobní záruka z dodatku zmizela a pro vymáhání závazků ze smlouvy tak zbývá pouze účelově založená firma výhradně pro tento projekt, kde riziko nesplnění těchto závazků není zcela zanedbatelné. Asi i v tomto případě považuje místostarosta Lněnička své předchozí heroické úspěchy za překonané.

Obrázek č. 3. Návrh nové smlouvy - zrušení sance pro investora

 20220225 095119

 

Co by to znamenal pro letňanské?  

 Odsouhlasením tohoto dodatku letňanskou koalicí bude pro tento projekt, který známe pod jménem „Letňany západ“, znamenat, že se stane eldorádem pro investora a to bez možnosti sankce a s omezenou možností vymáhat závazky ze smlouvy ze strany městské části.  A tak nám připadá minimálně velmi úsměvné, když pan starosta kritizuje práci prvního náměstka primátora HMP Hlaváčka na kontribuční metodice a píše, jak na jednání ZHMP bojoval za to, aby z nové úpravy kontribucí zmizela pasáž, která umožňovala developerům obejít městskou část a přitom schvaluje návrhy smluv, které jsou proti zájmům občanů Letňan. Koalici to však může být jedno, protože politicky výstavbu neodnese tato radniční garnitura, ale vedení radnice, za které se bude sídliště „Letňany západ“ stavět a samozřejmě především občané, to však ale už v době, kdy toto vedení Letňan bude již dávno v propadlišti dějin a ti, kteří se na tom všem podíleli spokojeně a v klidu v politickém důchodu.

Najde se opravdu ještě někdo, kdo se domnívá, že současné vedení radnice pracuje pro letňanské občany?