Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Radnice

 

 

 

 

 

 

 

Svolání zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18

 Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     6. prosince 2021 (pondělí) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

 1. Zahájení

 2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

 3. Informace

 4. Dotazy a podněty členů ZMČ

 5. Dotazy a podněty občanů

 6. Závěr

  Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

  Program zastupitelstva: 

   

  Posunutí zahájení výuky ZŠ gen. F. Fajtla DFC

  zastupitel Deutsch

   

  Rozhodnutí o usnesení RMČ č. 402/16/21

  starosta Kučera

   

  Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci HMP

  starosta Kučera

   

  Návratná finanční výpomoc z rozpočtu HMP

  starosta Kučera

   

  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu HMP

  starosta Kučera

   

  Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022

  starosta Kučera

   

  Změna rozpočtu

  starosta Kučera

   

  Podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku parc. č. 766/1, k.ú. Letňany (U lesoparku) a kontribuční smlouva

  starosta Kučera

   

  Kupní smlouva (prodloužená Veselská)

  místostarosta Lněnička

   

  Pokračování v řízení u OS Praha 9 sp. zn. 67 C 55/2020

  místostarosta Lněnička

   

  Dohoda o uspořádání poměrů – Pražské vzdělávací středisko - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. a Mgr. Ing. I.I.

  místostarosta Lněnička

   

  Sloučení mateřské školy MŠ Příborská pod MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová investiční dotace ZŠ a MŠ Tupolevova

  místostarosta Lněnička

   

  Dotace na energie a služby MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová neinvestiční dotace MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová neinvestiční dotace MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová neinvestiční dotace ZŠ Fryčovická

  místostarosta Lněnička

   

  Bezúplatný převod herních prvků do majetku MČ

  místostarosta Lněnička

   

  Bezúplatný převod majetku MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Bezúplatný převod majetku MŠ Příborská

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – ZŠ Fryčovická

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – Zařízení školního stavování v Letňanech

  místostarosta Lněnička

   

  Nepotřebný majetek MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Nepotřebný majetek ZŠ Fryčovická

  místostarosta Lněnička

   

  Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení

  místostarostka Lojková

   

  Programy dotací pro rok 2022 v sociální oblasti a podmínky pro jejich poskytnutí

  místostarostka Lojková

   

  Programy dotací pro rok 2022 v oblasti kultury a volného času a podmínky pro jejich poskytnutí

  místostarostka Lojková

   

  Programy dotací pro rok 2022 v oblasti sportu a podmínky pro jejich poskytnutí

  radní Polák

   

  Prodej pozemků vlastníkům Společenství Tvrdého 287-288

  radní Halama

   

  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – DPP a.s.

  radní Nekolný

   

  Smlouva budoucí kupní – MS Letňanská, s.r.o.

  radní Nekolný

   

  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

  radní Nekolný

   

  Plány činností výborů ZMČ na rok 2022

  předsedové výborů

   

  Personální změny ve výborech ZMČ

  NVV

  II. Informace

  III. Dotazy a podněty členů ZMČ

  IV. Dotazy a podněty občanů

  V. Závěr

   

     

 7.