Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

star nvesLetňanské zastupitelstvo, koalice i opozice, včetně zastupitelů klubu Zdravé Letňany, schválilo na  letošním 3. zasedání dne 10. května 2021 pokyn ve věci dalšího jednání k uzavření dohody/smlouvy s SBD Stará náves-družstvo, Stará náves 691, Praha 9 – Letňany o zrušení zákazu převodu spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech.  MČ Praha 18 a SBD Stará náves-družstvo se na základě smlouvy ze dne 25.06.2002 sdružily za účelem výstavby čtyř bytových domů o celkové kapacitě 58 bytových jednotek, objektu garáží a technické infrastruktury v rámci stavby s názvem „58 b. j. Letňany, Stará Náves vč. IT“ na části pozemku parc. č. 10/1, v k. ú. Letňany, obec Praha.

K tomuto došlo i vzhledem k tomu, že MČ Praha 18 již není vůči hl. m. Praze vázána omezením doby (20 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí), po kterou se nesmělo se spoluvlastnickými podíly na stavbě (budově), popř. na bytech v ní, nakládat (převádět je).

Vedení radnice na zastupitelstvu dále přislíbilo a zavázalo se, že bude sestavena v této záležitosti nezávislá odborná pracovní komise a věc bude dále po projednání ve výborech ZMČ a v nové vzniklé pracovní komisi postoupena dále k jednání do RMČ a následně s návrhem smlouvy/dohody do ZMČ Praha 18 a do dalšího jednání. Na jednání budou zastupitelé hlasovat i o ceně prodeje 58 bytových jednotek stávajících členům družstva, která není doposud projednaná. Klub zastupitelů Zdravé Letňany věří, že komise ZMČ navrhne cenu ke spokojenosti členů družstva.

Program ZMČ ZDE

 Olaf Deutsch, Zdravé Letňany