Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

RadniceSVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).
Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;
Termín konání: 10. května 2021 (pondělí) od 17.00 hodin;
Navržený program jednání:
1) Zahájení
2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)
3) Informace
4) Dotazy a podněty členů ZMČ
5) Dotazy a podněty občanů
6) Závěr
Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.
V Praze 29. dubna 2021
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA v.r.
starosta městské části Praha 18
Zdroj: letnany.cz
Program :
 1. Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC
 2. Dohoda o změně závazku – SBD Stará náves-družstvo
 3. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
 4. Závěrečný účet MČ Praha 18 za rok 2020
 5. Účetní závěrka MČ Praha 18 k rozvahovému dni 31.12.2020
 6. Stanovení odměn členů Návrhového-volebního výboru ZMČ
 7. Rozpočtové opatření – čerpání rozpočtových prostředků na nenárokové složky
 8. Dotace pro SDH Letňany na rok 2021
 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2020/95/0298 – Letňany Rozvoj s.r.o.
 10. Kupní smlouva – BPT Development a.s.
 11. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů
 12. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC
 13. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ Tupolevova
 14. Bezúplatný převod majetku MŠ Příborská
 15. Bezúplatný převod majetku MŠ Malkovského
 16. Bezúplatný převod majetku ZŠ a MŠ Tupolevova
 17. Bezúplatný převod majetku ZŠ Fryčovická
 18. Bezúplatný převod majetku Zařízení školního stravování v Letňanech
 19. Smlouva o výpůjčce – MŠ Malkovského
 20. Smlouva o výpůjčce – MŠ Příborská
 21. Smlouva o výpůjčce – ZŠ Fryčovická
 22. Smlouva o výpůjčce – Zařízení školního stavování v Letňanech
 23. Účelové neinvestiční dotace MŠ Malkovského
 24. Účelové neinvestiční dotace ZŠ Fryčovická
 25. Účelová investiční dotace ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC
 26. Účelové dotace ZŠ a MŠ Tupolevova
 27. Poskytnutí dotací pro rok 2021 v sociální oblasti
 28. Poskytnutí dotací pro rok 2021 v oblasti kultury a volného času
 29. Vyhodnocení dotačního řízení v oblasti sportu za rok 2020
 30. Poskytnutí dotací pro rok 2021 v oblasti sportu
 31. Nabídka pozemku parc. č. 788/31, k.ú. Letňany
 32. Prodej pozemku parc. č. 312/3, k.ú. Letňany
 33. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2019/95/0266 – GawaTel-CZ, s.r.o.
 34. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
 35. Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN, a.s.
 36. Smlouva o zřízení služebnosti IS – Dial Telecom, a.s.
 37. Smlouva o zřízení služebnosti IS – Dial Telecom, a.s.
 38. Personální změny ve výborech ZMČ