Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

3145251 1095657 SK Prosek foto

Vážení občané,

po posledním setkání petičního výboru jsme se rozhodli, že vás budeme detailně informovat o nejnovějších událostech kolem petice proti zástavbě areálu SK Prosek. Nejdříve musíme konstatovat, že náš původní hlavní cíl – tedy zamezení jakékoli výstavbě na území areálu SK Prosek se nenaplnil. Nicméně již když jsme šli do celé petiční akce, nepřistupovali jsme k ní z pozice výhry či nevýhry v loterii – šlo nám primárně o zamezení výstavby, ale také o záchranu jednak genia loci celého místa a zároveň záchranu sportu a tradičního fotbalu, který na Prosek nezastupitelně dlouhá desetiletí patří.

Když jsme v listopadu minulého roku začínali sepsáním petice a sběrem podpisů, byli jsme přesvědčení, že situace se dá řešit jinak než změnou územního plánu a že existuje prostor pro spolupráci s pražským magistrátem, Národní sportovní agenturou či Ministerstvem školství a tělovýchovy. Podařilo se nám zvrátit některá souhlasná stanoviska, např. Prahy 9, která v červnu minulého roku se změnou územního plánu souhlasila. Stejně tak se nám podařilo dostat celou záležitost na veřejnost a zapojit do ní celou řadu politiků i aktivistů, kteří se jasně postavili na naši stranu. Podařilo se tak zamezit i zrychlenému pořízení změny územního plánu ze strany Magistrátu hl.m.Prahy, a naši petici na městském zastupitelstvu projednat. Bohužel však přišla koronavirová krize, se kterou přišly i zásadní škrty v rozpočtech všech výše zmíněných organizací.

V červenci 2020 jsme se od Prahy dozvěděli, že prostředky na velkou investici do areálu SK Prosek hlavní město nemá a varianta se změnou územního plánu je tak stále reálná. V té době nás oslovili i samotní zástupci SK Prosek. Deklarovali své odhodlání s transparentním jednáním o budoucnosti areálu, do kterého chtějí zapojit i občany Prahy 9 a Prahy 18 a aktivní veřejnost.

3145251 1095657 SK Prosek

Proč má smysl diskutovat a jednat dále?

Ochota otevřeně jednat o budoucnosti areálu se potvrdila 10. října 2020, kdy se konala veřejná prezentace záměru rekonstrukce areálu SK Prosek, byť kvůli epidemii v online prostoru. I přestože jsme při opakovaných pracovních jednáních na Magistrátu hl.m.Prahy vybízeli opakovaně jeho představitele i představitele Prahy 9 a 18, aby se snažili přijít s konstruktivním řešením, žádné životaschopné řešení na stůl nikdo nepřinesl. Poté, co jsme si uvědomili, že v této situaci reálně hrozí, že politici vyhoví změně územního plánu bez další participace veřejnosti na osudu tradičních sportovišť, přistoupili jsme na vícestrannou dohodu s SK Prosek, která umožňuje občanům se podílet na návrhu nové podoby areálu a kontrole dohodnutých pravidel i podmínek. Zde je také důležité zmínit, že v novém Metropolitním plánu je celé území vedené jako zastavitelné a pokud bude platit od začátku roku 2022, jak je zatím v plánu, majitel pozemků může poté ihned celý areál zavřít, srovnat se zemí a zastavět domy. I na toto jsme několikrát upozorňovali místní politiky.

Jednáním s představiteli SK Prosek, MČ Praha 18 a Fotbalovou akademií Praha se členům petičního výboru Milanu Balahurovi a Olafu Deutschovi podařilo zajistit, aby byl při dalších krocích souvisejících s areálem SK Prosek brán zřetel na zájmy občanů a našich petentů. MČ Praha 9 se k této společné iniciativě zatím nepřipojila.

Bylo přijato společné závazné Memorandum o spolupráci, v němž se našemu Petičnímu výboru podařilo dosáhnout několika zásadních opatření a kontrolních mechanismů:

– Oproti původnímu záměru bude zachováno plnohodnotné fotbalové hřiště;

– Území navržené pro zástavbu bude zregulováno Regulačním plánem, který je nadřazen nad územní plán a tím pádem i budoucí vlastník pozemků bude muset respektovat požadavky občanů;

– Je zřizována Pracovní komise, kde budou zástupci všech podepsaných stran a zájemců z řad občanů. Tato komise vtiskne ve spolupráci s architekty charakter nového sportovního areálu a taktéž případné výstavby;

– Bude zachována činnosti všech stávajících sportovních oddílů včetně Fotbalové akademie;

– Bude zřízen transparentní účet, kde každý bude moci zkontrolovat tok peněz na investice v areálu SK Prosek;

– SK Prosek bude pravidelně informovat veřejnost o postupech přípravy návrhů a výstupy z veřejných prezentací veřejnosti budou zapracovány do regulačního plánu území;

Podpisem a dodržováním bodů Memoranda bude tedy zajištěno, že celý proces bude transparentní, pod dohledem veřejnosti a po celou dobu neuhne z nastavených kritérií, jak někdy bývá bohužel v Praze zvykem. Jsme na začátku cesty, ale je to cesta konkrétní, s jasným cílem a způsobem řešení, který je aktuálně i dle našeho přesvědčení tím nejvhodnějším kompromisem mezi požadavky všech zúčastněných stran.

To jsou tedy konkrétní body, kterých se podařilo dosáhnout díky zájmu a podpory od Vás petentů, které si velmi vážíme. V naší práci a hlídání projektu tak, aby nový areál skutečně sloužil občanům Prahy 9 a 18, stejně jako sportovním oddílům, budeme samozřejmě pokračovat a o novinkách vás budeme průběžně informovat.

Aby tato zpráva byla úplná, chceme vás informovat ještě o jedné věci, která se v souvislosti s areálem SK Prosek objevila ve třetím čtvrtletí roku 2020.

V říjnu tohoto roku Praha 9 nechala za 181 500, – Kč vypracovat architektonický návrh na areál SK Prosek. Z tohoto kroku jsme velmi rozpačití, nerozumíme, proč Praha 9 nechala zpracovat studií na areál, který jí nepatří, ale hlavně bez konzultací se sportovními oddíly SK Prosek, které by jej měly využívat. Přestože jsme opakovaně žádali o průvodní dopis či pověření ze strany zastupitelstva či rady k této studií (které by řešilo např. způsob financování nebo zbytek areálu) Praha 9, resp. zadavatel místostarosta Tomáš Portlík nám jej neposkytl. Historie našeho dotazu i odpovědi jsou zde

Z odpovědí navíc vyplynulo, že k tomuto svému projektu nemá MČ Praha 9 ani žádný rozpočet a financování. Podle vyjádření pana místostarosty jeho návrh počítá s financováním ze strany i MČ Praha 18 a Magistrátu hl.m.Prahy. Praha 18 i magistrát však po dotazech opakovaně popřely, že by těmito finančními prostředky v řádech až stovek milionů na výstavbu nových sportovních hal disponovaly či je vůbec pro tento projekt zvažovaly poskytnout. Stejně tak s nimi tento návrh MČ Praha 9 ani neprojednala. V neposlední řadě s návrhem nesouhlasí ani SK Prosek, protože tento projekt počítá s bezúplatným převodem pozemků klubu na město a funkčnost navrhované sportovní haly je z hlediska sportovních oddílů SK Prosek Praha podle sdělení klubů naprosto nedostačující.

Proto sami nevíme, co si o tomto kroku máme myslet – zda se jedná o předvolební kampaň, k utišení občanů- petentů, nebo nekonstruktivní návrh, který má za cíl aktivitu petice rozmlžit. Když jsme se navíc dozvěděli, že začátkem prosince se konala schůze na MČ Praha 9, kde všechny zúčastněné strany dostaly zákaz zvát členy našeho petičního výboru, toto naše podezření zesílilo a my jsme se tuto iniciativu rozhodli nepodpořit.

Na okraj k ilustraci přístupu MČ Praha 9 lze zmínit i v tichosti připravovanou zástavbu parkoviště v blízkosti areálu SK Prosek, o které občané Prahy 9 aktuálně nemají tušení a nemají šanci se k ní vyjádřit. I proto oceňujeme nový přístup SK Prosek, kdy občanům klub nabídl zapojit se přímo do rozhodování nad tím, jak má v budoucnu vypadat okolí, kde bydlí.

Aktuálně tedy vzniká výše zmíněná pracovní skupina a SK Prosek bude dále rozpracovávat navržená sportoviště formou dokumentace k územnímu rozhodnutí. Součástí této pracovní skupiny bude i senátor Lukáš Wagenknecht a zástupci obyvatel z Prahy 9 a Prahy 18. Věříme, že i díky naší účasti budou všechna další úřední řízení probíhat dle zákona a v zájmu obyvatel a sportu na Praze 9 a Praze 18. O postupu a vývoji Vás budeme pravidelně informovat.

Zákres, který ukazuje srovnání jednotlivých variant naleznete zde

Celé znění Memoranda naleznete zde

https://novyprosek.files.wordpress.com/2021/01/memorandum.pdf