Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

matepravovedetJiž při schvalování rozpočtu na rok 2020 jsme připomínkovali, že rozpočet naší MČ prochází poměrně velkou expanzí v oblasti provozních výdajů. V roce 2017 rostly běžné výdaje v porovnání s předchozím rokem o 8%, v roce 2018 již o 10,6% a v roce 2019 dokonce o 13%. Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2019 byl překročen o 21 mil. Kč a byl tak o 15% vyšší. Tempo růstu se tak neustále navyšuje, což se pak plně projeví v období hospodářského útlumu, kdy MČ nedosáhne plánovaných příjmů. Běžné výdaje však bude muset realizovat, protože jde víceméně o provozní nebo smluvně zajištěné náklady. To se může velice rychle negativně projevit na životě v naší městské části, kdy bude nutné škrtat zejména investice, či odkládat opravy chodníků, údržbu, kulturní akce atd.

Celkový schodek se rozpočtu pohybuje nyní okolo 65 mil. CZK. Nezahrnuje však v sobě žádné výpadky příjmů v souvislosti s COVID. Je velmi pravděpodobné, že výpadek na straně příjmů bude značný. Financování schodků prodejem bytů není dlouhodobě udržitelné, a nemělo by být ani strategií Městské části.

K tématu rozpočtu se na svém posledním jednání vyjádřil i finanční výbor, jehož jsem členem. Na počátku roku 2020 jsme na Zastupitelstvu nejprve schválili rozpočet se schodkem 19,8 mil. Ten se hned na stejném Zastupitelstvu navýšil o dalších 38 mil. na rekonstrukci školy Místecká. Další rozpočtová opatření (opatření jsou různého charakteru, FV překvapilo i jejich množství) se pak probírala v rámci Finančního výboru dne 11. 5. 2020,  který k nim zaujal následující stanovisko

  1. FV považuje počet provedených rozpočtových změn (opatření) za vysoký.

  2. FV konstatuje, že vlivem prováděných a plánovaných rozpočtových změn dochází k dalšímu prohlubování schodku rozpočtu MČ, včetně čerpání vnitřních rezerv rozpočtu.

  3. FV konstatuje, že provedené rozpočtové změny dosud nezohledňují rizika plynoucí ze současné situace na příjmové i výdajové straně rozpočtu MČ.

  4. FV konstatuje, že vzhledem k současné situaci v oblasti veřejných rozpočtů a s ohledem na současné hospodaření MČ nelze vyloučit ohrožení udržitelného hospodaření MČ v následujících letech.

  5. FV je připraven poskytnout plnou součinnost RMČ při diskusi a dalším plánování opatření na podporu letňanských občanů a firem, stejně jako v otázkách vhodných úprav rozpočtu a snížení rizik spojených se současnými a budoucími dopady stávající a budoucí ekonomické situace národního hospodářství a veřejných rozpočtů.

    Zdravé Letňany pevně věří, že Rada Městské části nebere otázku rozpočtu na lehkou váhu a nefunguje stylem „po nás potopa“. Zatím o tom úplně nejsme přesvědčeni, hospodaření však budeme sledovat ať už v rámci Zastupitelstva, tak Finančního výboru.  Martin Krejčí, člen Finančního výboru ZMČ Praha 18