Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

 matrixpravo

 

 

 

 

ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ  RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

12. PROSINCE 2018

Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA

Ověřovatel: Lněnička Ondřej, Mgr.

Dále přítomni: Halama Martin, Ing.

Lojková Iveta

Sehnal Pavel, Ing.

Přizvaní: Gerhard Vladislav, Ing., tajemník

Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP

Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti

Přizvaný a omluven: Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru

Předsedající

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Počet pracovníků ÚMČ Praha 18 na rok 2019

2. Stlačený pracovní týden

3. Krátkodobé zdravotní volno

4. Zavedení automatického nahrávání hovorů

5. Rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky „Úklidové služby ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639“

6. Petice proti prodeji části parkoviště u Penny Marketu v Havířovské ulici č. 473 a přilehlé zeleně

 7. Změny rozpočtu – dotace

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2017/04/0073

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2018/04/0036

10. Komise pro veřejné zakázky

 11. Prodej pozemků pod garážemi – stanovení ceny

12. Smlouva o právu provést stavbu – Dial Telecom a.s. a Pe3ny Net s.r.o.

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Dial Telecom a.s. a Pe3ny Net s.r.o.

 14. Smlouva o nájmu částí pozemků – Element Letňany s.r.o.

15. Smlouva o právu provést stavbu – Přírodní plovárna Prosek

 16. Žádost o svěření pozemku parc. č. 543/4 do svěřené správy MČ

17. Komise Zdravého města a místní Agendy 21

18. Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Tupolevova

19. Dodatečné dodání chladícího a mrazícího zařízení pro ZŠSvL“

20. Projektová žádost o dotaci v rámci projektu v programu ERASMUS +

21. Kulturní akce Letňanské rockové Vánoce s Vildou

22. Ples MČ Praha 18

23. Plán kulturních akcí MČ Praha 18 na rok 2019

24. Dohoda o spolupráci - ABF a.s.

25. Zprostředkovatelská smlouva na akvizici inzerce pro LL

26. Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava bytu č. 45, Tupolevova 516“

27. Rozhodnutí o výběru zhotovitele VZ „Výměna vodoměrů v domech MČ Praha 18“

28. Prodloužení nájmu bytu č. 26, Tupolevova 515

29. Prodloužení nájmu bytu č. 39, Tupolevova 516

30. Prodloužení nájmu bytu č. 21, Křivoklátská 285

31. Prodloužení nájmu bytu č. 28, Křivoklátská 285

32. Prodloužení nájmu bytu č. 28, Rýmařovská 475

33. Podání výpovědi z nájmu bytu č. 60, Rýmařovská 475

34. Žádost o připsání osoby do nájemní smlouvy

35. Nájem budovy Rychnovská 124 – záměr snížení nájemného

36. Pronájem nebytového prostoru Křivoklátská 285/100 – záměr

37. Dohoda o ukončení smlouvy č. 9/N/VHČ/2003

38. Dodatek ke smlouvě č. S-2018/95/0032

39. Pronájem vývěsních skříněk před budovou pošty

40. Výroba vjezdových rezidenčních karet v době velkých kulturních akcí 2019 – 2020

41. Projekt „Krásné Letňany 2040 – Smart City“

Místostarosta Ing. Pavel Sehnal v souladu s § 51 (4) zákona č. 131/2000 Sb. oznámil skutečnosti vztahující se k bodu č. 24 programu jednání.

 

Výběr z programu:

 6. Petice proti prodeji části parkoviště u Penny Marketu v Havířovské ulici č. 473 a přilehlé zeleně

Předkládá: tajemník Gerhard

Odbor: -- Zpracoval: Gerhard

6.1 Usnesení č. 493/23/18

1. RMČ bere na vědomí petici proti prodeji části parkoviště u Penny Marketu v Havířovské ulici č. 473 a přilehlé zeleně, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, doručenou ÚMČ dne 07.12.2018, vedenou pod čj. MC18-32850/2018-OKT.

2. RMČ schvaluje postoupení petice k projednání Kontrolnímu výboru s následným projednáním ZMČ.

3. RMČ ukládá starostovi informovat petiční výbor o postupu vyřizování petice.

 6.2 Důvodová zpráva:

6.2.1 Legislativní podklady:

 zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 zákona č.85/1990 Sb.

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

6.2.2 Důvodová zpráva:

Dne 07.12.2018 byla na podatelnu ÚMČ zástupci spolku Zdravé Letňany z.s. doručena petice „proti prodeji části parkoviště u Penny Marketu v Havířovské ulici 473 a přilehlé zeleně“ adresovaná starostovi MČ Praha 18.

Dle VOP tajemníka jsou petice adresované subjektům a orgánům samosprávy evidovány OKT a předkládány grémiu starosty (RMČ) ke stanovení dalšího postupu ve vyřizování dané petice.

6.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned, jednání ZMČ

6.4 Zodpovídá: starosta, KV

6.5 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 14

Smlouva o nájmu částí pozemků – Element Letňany s.r.o.

Předkládá: radní Halama

Odbor: OSM Zpracovala: Gladišová

14.1 Usnesení č. 501/23/18

1. RMČ schvaluje uzavření smlouvy se společností Element Letňany s.r.o., IČ 03690300, o nájmu částí pozemků parc. č. 629/138 o výměře 116,5 m², parc.č. 629/251 o výměře 449,3 m² a parc. č. 629/252 o výměře 451,5 m² tj. celkem 1.017,3 m². Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2018 do 30.03.2019 za nájemné ve výši 5 Kč/m²/den.

2. RMČ bere na vědomí vyjádření Ing. Ondřeje Šlosárka ze dne 27.11.2018 a odpověď OSM ze dne 05.12.2018.

3. RMČ ukládá OSM zajistit uzavření smlouvy.

14.2 Důvodová zpráva:

14.2.1 Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

14.2.2 Důvodová zpráva:

Společnost Element Letňany s.r.o. IČ 03690300 měla uzavřenou nájemní smlouvu č. S-2018/95/0179 na části pozemků parc.č. 629/138, 629/251 a 629/252 o celkové výměře 1.682 m². Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 30.11.2018 za nájemné ve výši 2 Kč/m²/den. Společnost požádala o uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.12.2018 do 30.03.2019 s nájemným ve výši 2 Kč/m²/den. Usnesením č. 442/19/18 byl zveřejněn záměr pronájmu od 14.11.2018 do 30.11.2018 a k záměru se ve stanovené lhůtě dopisem ze dne 27.11.2018 vyjádřil Ing. Ondřej Šlosárek.

14.2.3 Další přílohy nebo odkazy:

příloha č. 1 – smlouva priloha

příloha č. 2 – situace priloha

příloha č. 3 – vyjádření Ing. Šlosárek priloha

příloha č. 4 – odpověď na vyjádření priloha

14.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

14.4 Zodpovídá: radní Halama - OSM

14.5 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 15

Smlouva o právu provést stavbu – Přírodní plovárna Prosek

Předkládá: radní Halama

Odbor: OSM Zpracovala: Gladišová

15.1 Usnesení č. 502/23/18

1. RMČ schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přírodní plovárna Prosek“, kterou bude dotčena část pozemku parc.č. 813/5, k.ú. Letňany, s panem Ardenjanem Nairou, IČ 70746303, bytem Chotěšovská 678/2, Praha 9 Letňany.

2. RMČ ukládá OSM zajistit uzavření smlouvy.

15.2 Důvodová zpráva:

15.2.1 Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

zákon č. 183/2006 Sb., územní plánování a stavební řád

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

15.2.2 Důvodová zpráva:

Ing. Monika Procházková na základě plné moci od investora pana Ardenjana Naira, IČ 70746303, bytem Chotěšovská 678/2, Praha 9 Letňany, požádala MČ Praha 18 o souhlas se stavbou „Přírodní plovárna Prosek“ jako podklad pro územní řízení. V návaznosti na tuto stavbu je plánováno zpevnění stávající komunikace na části pozemku parc.č. 813/5 k.ú. Letňany (ostatní komunikace), který má MČ Praha 18 ve svěřené správě, z tohoto důvodu bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu.

15.2.3 Další přílohy nebo odkazy:

příloha č. 1 – žádost priloha

příloha č. 2 – situace priloha

příloha č. 3 – návrh smlouvy priloha

15.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

15.4 Zodpovídá: radní Halama – OSM

15.5 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 16

Žádost o svěření pozemku parc. č. 543/4 do svěřené správy MČ

Předkládá: radní Halama

Odbor: OSM Zpracovala: Gladišová

16.1 Usnesení č. 503/23/18

RMČ doporučuje ZMČ schválit podání žádosti Hlavnímu městu Praze o svěření pozemku parc. č. 543/4, jehož součástí je budova č.p. 688, to vše k.ú. Letňany, do svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Městské části Praha 18 a jejich převod z LV 439 na LV 455, k.ú. Letňany.

16.2 Důvodová zpráva:

16.2.1 Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

16.2.2 Důvodová zpráva:

Výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 543/4 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 688, to vše k.ú. Letňany je hl.m. Praha a MČ Praha 18 jej má vypůjčený na základě smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/04/002646/2017. S ohledem na účel výpůjčky a stav budovy je předpokládána rozsáhlá rekonstrukce prostor, která bude vyžadovat vysoké finanční náklady a z tohoto důvodu by MČ Praha 18 požádala o svěření pozemku včetně budovy do správy.

16.2.3 Další přílohy nebo odkazy:

situace priloha

16.3 Termín realizace přijatého usnesení: jednání ZMČ

16.4 Zodpovídá: radní Halama (OSM)

16.5 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 23

Kulturní akce MČ Praha 18 na rok 2019

Předkládá: místostarostka Lojková

Odbor: OKS Zpracovala: Říhová

23.1 Usnesení č. 510/23/18

1. RMČ schvaluje záměr pořádání kulturních akcí MČ Praha 18 na rok 2019:

Název akce

Termín konání akce

Masopust

02.03.2019

Reprezentační ples MČ Praha 18

15.03.2019

Den zdraví

10.04.2019

Den země

24.04.2019

Čarodějnice

30.04.2019

Běh naděje

29.05.2019

Letňany nejen dětem

31.05. - 01.06.2019

Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež

04.09.2019

Vinobraní

07.09.2019

Pivobraní

20.09. - 21.09.2019

Legendy věnce buřtů

květen – listopad 2019

Country festival

květen – listopad 2019

Buřty v rytmu country

květen – listopad 2019

Sportovní hry pro seniory

02.10.2019

Drakiáda

12.10.2019

Den zdraví

30.10.2019

Rozsvícení vánočního stromu

01.12.2018

Besídka pro seniory a osoby se ZP

04.12.2019

Mikulášská nadílka

05.12.2019

Vánoční polévka

23.12.2019

Bod č. 24

Dohoda o spolupráci - ABF a.s.

Předkládá: zástupkyně starosty Lojková

Odbor: OKS Zpracovala: Saitzová

24.1 Usnesení č. 511/23/18

1. RMČ schvaluje uzavření dohody o spolupráci se společností ABF, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice, jejímž předmětem je propagace společnosti na stránkách tištěné verze časopisu Letňanské listy, dále na webu MČ Praha 18 a časopisu Letňanské listy a na Facebooku Naše Letňany. Jako protiplnění poskytne společnost ABF MČ Praha 18 volné či dotované vstupenky na vybrané veletrhy.

2. RMČ ukládá OKS zajistit uzavření dohody.

24.2 Důvodová zpráva

24.2.1 Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

24.2.2 Odůvodnění předkladu:

Spolupráce MČ se společností ABF trvá od roku 2012. Společnost ABF každoročně poskytuje MČ Praha 18 volné vstupenky na vybrané veletrhy pro zaměstnance ÚMČ Praha 18 a zároveň vstupenky zdarma či slevy na vstupenky pro občany MČ Praha 18, které jsou otištěny v celém nákladu Letňanských listů (k 31.12.2018 to tak bylo 11.700 ks volně přístupných vstupenek/slev/vybraná vydání).

MČ jako protiplnění poskytovala společnosti ABF prostor pro propagaci veletrhů v časopise Letňanské listy, na webových stránkách MČ a LL i na facebooku Naše Letňany.

24.2.3 Další přílohy nebo odkazy:

dohoda o spolupráci priloha

24.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

24.4 Zodpovídá: zástupkyně starosty Lojková – OKS

24.5 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 25

Zprostředkovatelská smlouva na akvizici inzerce pro LL

Předkládá: zástupkyně starosty Lojková

Odbor: OKS Zpracovala: Saitzová

25.1 Usnesení č. 512/23/18

1. RMČ schvaluje postup s využitím výjimky z ustanovení Pravidel pro zadávání zakázek a uzavření zprostředkovatelské smlouvy, jejímž předmětem je akvizice inzerce pro časopis Letňanské listy za provizi, s Ing. Filipem Zikmundem, trvale bytem Pavla Beneše 750/12, Praha – Letňany, a to na dobu určitou s platností od 01.01.2019 do 31.12.2019.

2. RMČ ukládá OKS zajistit uzavření smlouvy.

25.2 Důvodová zpráva:

25.2.1 Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 98/012 Sb., Zákoník práce

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

směrnice tajemníka č. 5/2016, verze 1 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

25.2.2 Odůvodnění předkladu:

Ing. Filip Zikmund prováděl od roku 2017 na základě zprostředkovatelské smlouvy, uzavřené s MČ Praha 18 jako vydavatelem časopisu Letňanské listy, akvizici inzerce pro tento časopis. Uvedená činnost byla prováděna za paušální provizi 30.000 Kč včetně DPH/vydání (+ podílovou provizi ve výši 15 % ze zisku nad 70.000 Kč bez DPH při dosažení zisku nad 100.000 Kč/vydání).

Vhledem k ukončení smlouvy k 31.12.2018 a s ohledem na zájem obou stran (tedy MČ Praha 18, respektive redakční rady Letňanských listů, i zprostředkovatele Ing. Zikmunda) na trvání spolupráce, navrhuje předsedkyně redakční rady LL uzavření nové Zprostředkovatelské smlouvy na rok 2019.

25.2.3 Další přílohy nebo odkazy:

zprostředkovatelská smlouva priloha

25.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

25.4 Zodpovídá: zástupkyně starosty Lojková – OKS

25.5 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 41

Projekt „Krásné Letňany 2040 – Smart City“

Předkládá: místostarosta Sehnal

Odbor: -- Zpracoval: Sehnal

41.1 Usnesení č. 528/23/18

RMČ schvaluje záměr projektu „Krásné Letňany 2040 – Smart City“, který stanoví generel dalšího rozvoje MČ Letňany s výhledem na dalších 20 let, a to zejména s ohledem na současnou a budoucí potřebu obyvatel MČ v oblasti školství, bydlení, zaměstnanosti a volnočasového vyžití.

41.2 Důvodová zpráva

41.2.1 Legislativní podklady:

 zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

41.2.2 Odůvodnění předkladu:

Cílem projektu je vytvořit generel dalšího rozvoje MČ ve všech oblastech potřeb občanů a s využitím dlouhodobého plánování zdrojů a potřeb jej rozpracovat do jednotlivých etap, které bude potřeba zabezpečit potřebnou infrastrukturou.

Po dílčím projednání v RMČ bude návrh projektu předložen ZMČ ke schválení s tím, aby mohl být následně naplňován v jednotlivých krocích (tedy vstupní analýza, vytvoření komunikačních nástrojů, diskuse s občany a jejich podněty, vlastní zpracování záměru, diskuse nad výstupem, projednání ve Výborech, Radě a konečně schválení ZMČ).

41.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

41.4 Zodpovídá: místostarosta Sehnal

41.5 Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 3

Usnesení nebylo přijato.