Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Výběr ze ZÁPISU Z 20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 z  21. LISTOPADU 2018 Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA Ověřovatel: Halama Martin, Ing. Dále přítomni: Lněnička Ondřej, Mgr. Lojková Iveta Sehnal Pavel, Ing.

Omluveni: Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru Přizvaní: Gerhard Vladislav, Ing., tajemník Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti Předsedající

matepravovedetRADNÍ ING. MARTIN HALAMA Bod č. 7 Prodej částí pozemků parc. č. 629/160 a 629/52, vše k.ú. Letňany - záměr Předkládá: radní Halama Odbor: OSM Zpracovala: Gladišová 7.1 Usnesení č. 452/20/18 1. RMČ schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 629/160 o výměře cca 98 m² a části pozemku parc.č. 629/52 o výměře cca 59 m², vše k.ú. Letňany, společnosti Trei Real Estate Czech Republik s.r.o., IČ 25708261, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8-Karlín, za cenu 3.600 Kč za m². 2. RMČ schvaluje dělení pozemků parc. č. 629/52 a 629/160, k.ú. Letňany.

7.2 Důvodová zpráva:

7.2.1 Legislativní podklady: zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

7.2.2 Důvodová zpráva: Dne 05.09.2018 požádala společnost Trei Real Estate Czech Republik s.r.o. IČ 25708261 o prodej části pozemku parc.č. 629/160 o výměře cca 98 m² a části pozemku parc.č. 629/52 o výměře cca 59 m² vše k.ú. Letňany. Společnost je vlastníkem pozemku parc.č. 629/22 jehož součástí je stavba č.p. 473 – prodejna potravin Penny Market a dalších sousedních pozemků. V současné době má společnost v nájmu část pozemku parc.č. 629/160 k.ú. Letňany a žádá o prodej jeho části a zároveň žádá o prodej části pozemku parc.č. 629/52 k.ú. Letňany, který slouží jako vjezd pro zásobování prodejny. Za tyto části pozemků nabízí částku 3.600 Kč/m² s tím, že oddělovací geometrický plán a další dokumentaci související s převodem zajistí na vlastní náklady. Cena pozemků dle aktuální cenové mapy je 3.000 Kč/m². 7.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

7.4 Zodpovídá: radní Halama – OSM

7.5 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel  Usnesení bylo přijato.

Zdroj: úřední deska MČ

Vyjádření spolku Zdravé Letňany: Nechápeme z jakého důvodu se zbavuje MČ svého pozemku.  MČ se  tím vlastně zbavuje možnosti do budoucna ovlivnit co na  sloučeném  pozemku může majitel - postavit.