Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

matepravovedetVýběr ze zápisu z   19. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18   -    7. LISTOPADU 2018

Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA Ověřovatel: Halama Martin, Ing.

Dále přítomni: Lněnička Ondřej, Mgr. Lojková Iveta Omluveni: Sehnal Pavel, Ing. Gerhard Vladislav, Ing., tajemník Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru

Přizvaní: Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti

Bod č. 10 Konání akcí na území MČ Praha 18 v r. 2019

Usnesení č. 424/19/18

 Předkládá: místostarostka Lojková 

RMČ bere na vědomí konání akcí na území MČ Praha 18 v r. 2019:

Datum                                                         Akce                          Předpokládaný počet návštěvníků

27.04.2019                              Majáles + Utubering                      20.000

30.04.2019                              Čarodějnice                                   1.000

26.05.2019                              MUSE                                          25.000

7.-08.07.2019                         Ed Sheeran                                  50.000 x 2

13.-14.07.2019                       UPfestival                                    10.000

18.08.2019                              Metallica                                     50.000

17.-21.09.2019                       FOR ARCH                                 71.000

28.09.2018                              MARPO + TroubleGang            15.000

Komentář spolku Zdravé Letňany: Promítne se počet akcí v návrhu rozpočtu MČ Praha 18 na rok 2019?

 

Bod č. 11 Uzavírání smluv a objednávek na kulturní akce MČ Praha 18

Předkládá: místostarostka Lojková

Usnesení č. 425/19/18

1. RMČ pověřuje místostarostku Lojkovou k uzavírání (podepisování) smluv a objednávek na zajištění kulturních akcí, které bude MČ Praha 18 pořádat do konce roku 2018.                                                                                                                                                                                                                                                               2. RMČ pověřuje místostarostku Lojkovou k uzavírání (podepisování) smluv a objednávek na zajištění kulturních akcí, které bude MČ Praha 18 pořádat v roce 2019.  3. RMČ ukládá místostarostce Lojkové předložit informaci o vyúčtování každé akce.

 

Komentář spolku Zdravé Letňany:

Plán akcí na rok 2019 bude sice předložen po projednání Výborem ZMČ pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti, kdo ale bude mít ve výboru převahu?

 

Bod č. 28 Smlouva o nájmu částí pozemků – záměr

Předkládá: místostarostka Lojková

1 Usnesení č. 442/19/18

1. RMČ schvaluje záměr uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc.č. 629/138 o výměře 116,5 m², parc. č. 629/251 o výměře 449,3 m² a parc.č. 629/252 o výměře 451,5 m² se společností Element Letňany s.r.o., IČ 03690300, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2018 do 31.03.2019 za nájemné ve výši 2 Kč/m²/den.

2. RMČ ukládá OSM zajistit zveřejnění záměru.

28.2 Důvodová zpráva 28.2.1 Legislativní podklady:  zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

28.2.2 Odůvodnění předkladu: Společnost Element Letňany, s.r.o. IČ 03690300, žádá o uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc.č. 629/138 o výměře 116,5 m², parc.č. 629/251 o výměře 449,3 m² a parc.č. 629/252 o výměře 451,5 m². Společnost měla uzavřenou smlouvu o nájmu do 30.11.2018 a nyní žádá o uzavření nové smlouvy na menší výměru a dobu určitou od 01.12.2018 do 31.03.2019 za nájemné ve výši 2 Kč/m²/den.

28.2.3 Další přílohy nebo odkazy: záměr priloha 28.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned 28.4 Zodpovídá: místostarostka Lojková – OSM 28.5 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato.

Komentář spolku Zdravé Letňany:   Není to málo paní Lojková,  kolik vlastně za pronájem platí běžný občan z Letňan?

 Zdroj: Zapisy z RMČ Praha 18

http://www.letnany.cz/zapisy-z-jednani-rady-mc-praha-18/ds-1669/archiv=0&p1=37670