Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Koncept zápisu :

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 16. DUBNA 2018 (návrh č. 1)

Předsedající:  Mgr. Ivan Kabický, starosta Přítomni:  dle presenční listiny a zápisu ze zasedání Omluveni:   Pozdní příchod: --- Neomluveni:  Ověřovatelé:  

___________________________________________________________________________

ZAHÁJENÍ: Zasedání zahájil starosta v xx.xx hodin. Starosta konstatoval, že jednání ZMČ bylo řádně svoláno a vyhlášeno a při zahájení bylo přítomno xx členů ZMČ. Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého jednání ZMČ ze dne 26.02.2018 byl řádně ověřen a stvrzen podpisy zastupitelky Ivety Lojkové a zastupitele Milana Čmelíka. Starosta před zahájením jednání oznámil, že se z jednání pořizuje zvukový a obrazový záznam a zasedání bude online přenášeno na internetové stránky MČ Praha 18.   NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Žádost občanů MČ Praha 18 o projednání záležitostí ZMČ 2. Podnět č. 66/2017 na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 3. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC 4. Personální změny ve výborech ZMČ

II. INFORMACE 5. Změny rozpočtu – vlastní úpravy 6. Změny rozpočtu – dotace 7. Přijetí daru - MŠ Malkovského

III. DOTAZY A PODNĚTY ČLENŮ ZMČ IV. ZÁVĚR

Hlasování: pro   xx proti   x zdržel se   x Program jednání ne-byl přijat.

  ŽÁDOST OBČANŮ MČ PRAHA 18 O PROJEDNÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ ZMČ ZASTUPITEL MGR. ONDŘEJ LNĚNIČKA předkládá k žádosti občanů Městské části Praha 18 podané dne 9.3.2018 a z jejich pověření návrh k občany požadovaným bodům jednání: Bod č. x Místní referendum ve věci změny hranic MČ Praha 18 – oddělení lokality „Nový Prosek“ od MČ Praha 18 a její připojení k MČ Praha 9 Předkládá: zastupitel Lněnička Odbor: -- Zpracoval: Lněnička x.1 Usnesení č. xxx/Z2/18 1. ZMČ rozhoduje o konání místního referenda ve věci změny hranic Městské části Praha 18 - oddělení lokality „Nový Prosek“, tj. území vymezeného ulicemi Lovosická, Terezínská, Bechlínská, Zlonická, Kostomlatská a Chotěšovská, od Městské části Praha 18 a její připojení k Městské části Praha 9 takto: A. Místo konání referenda Místní referendum se koná pouze v lokalitě „Nový Prosek“, tj.: a) v území vymezeném ulicemi Lovosická, Terezínská, Bechlínská, Zlonická, Kostomlatská a Chotěšovská, a účastní se jej pouze osoby s trvalým pobytem v Letňanech ulicích Lovosická, Terezínská, Bechlínská, Zlonická, Kostomlatská a Chotěšovská; b) ve volebním okrsku č. 18012, ve kterém jsou oprávněni volit občané voliči s trvalým pobytem v ulicích pod adresou Lovosická 711/30, 559/32 a 768, Terezínská 678/5, 684/3, 685/1, 701/4, 701/6 a 702/7, Bechlínská 705/2 a 705/4, Zlonická 703/2 a 704/1, Kostomlatská 681/6, 682/8, 684/2, 684/4 a 685/1 a Chotěšovská 677/6, 678/2, 678/4, 679/5, 680/1, 680/3, 700/7, vše v Praze 9 - Letňanech. B. Doba konání Místní referendum se koná dne 29.6.2018 v době od 08:00 hod. do 20:00 hod. C. Otázka k rozhodnutí v místním referendu je tato: Souhlasíte s oddělením lokality „Nový Prosek“, tj. území vymezeného ulicemi Lovosická, Terezínská, Bechlínská, Zlonická, Kostomlatská a Chotěšovská, od Městské části Praha 18 a jejím připojením k Městské části Praha 9?

2. ZMČ ukládá tajemníkovi Úřadu městské části Praha 18, aby toto usnesení ZMČ o místním referendu vyvěsil na úřední desce Úřadu městské části Praha 18 dne 30.4.2018. x.2 Důvodová zpráva: x.2.1 Legislativní podklady: zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  x.2.2 Důvodová zpráva: Dne 9.3.2018 požádalo více jak 500 občanů o projednání záležitosti týkající se místního referenda ZMČ Praha 18. Jedná se o více, jak 4% plnoletých občanů Letňan, což osminásobně překračuje zákonné minimum, aby se danou věcí zastupitelstvo muselo zabývat – projednat ji. Obdobný návrh jako je žádost předložená občany, byl navržen k projednání ze strany ZMČ opakovaně (celkem 3-krát, a to při zasedání ZMČ, která se konala ve dnech 28.8.2017, 23.10.2017, 11.12.2017), ale ani v jednom případě neschválila většina zastupitelů jeho zařazení na pořad jednání ZMČ. Na základě žádosti občanů učiněné podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze musí být daná záležitost bez dalšího projednána zastupitelstvem, které o ní musí věcně rozhodnout. Lokalita „Nového Proseka“, tj. území vymezené ulicemi Lovosická, Terezínská, Bechlínská, Zlonická, Kostomlatská a Chotěšovská, vznikla mezi lety 2000 až 2005, kdy zde realizovala bytovou zástavbu – developerský projekt společnost Skanska Reality a.s. Území je fakticky odděleno od Městské části Praha 18 (Letňan) rušnou ulicí Kbelská. Spojení mezi centrální částí Letňan je přes ulici Kbelskou zajištěno lávkou pro pěší ústící u Letňanské kolonky. Dopravu zajišťuje MHD, autobusové linky 151, 166 a 201. Obyvatelé dané lokality uspokojují či se snaží uspokojit své občanské zájmy a potřeby obvykle na území Proseka (např. pošta či poliklinika). Přes ulici Lovosická (na území Prahy 9) jsou školy mateřské, základní i střední (gymnázium a průmyslovka). Zejména otázky školství a jeho dosažitelnosti jsou rozhodující pro úvahu o změně hranic, neboť všechny letňanské školy nejsou v bezprostřední (dochozí) vzdálenosti. Změna hranic by usnadnila život místním obyvatelům, neboť by odpadla, především v případě školství, nutnost cestování MHD či použití osobních automobilů. Současně by byl se zbytkem Proseka vytvořen jeden celek, který by podléhal téže samosprávě i státní správě (Praha 9). Občanům Nového Proseka by mělo být umožněno, aby se vyjádřili, zda jim vyhovuje stávající stav, tj. být součástí Letňan, nebo, zda preferují připojení k MČ Praha 9. Jen na jejich svobodném rozhodnutí by mělo být ponecháno zodpovězení otázky, která je v referendu pokládána, protože jich se daná problematika týká a oni sami nejlépe vědí, co bude pro uspokojování jejich zájmů a potřeb nejvýhodnější. Místní referendum zasáhne přibližně 1.000 obyvatel, z toho cca 250 mladších 18-ti let. Místní referendum by se konalo pouze v jednom volebním okrsku (18012), který je umístěn do detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 18 „Nový Prosek“ pod adresou Chotěšovská 680/1. D. Odhad nákladů Náklady spojené s konáním samotného místního referenda jsou v řádu jednotek tisíc korun českých, nanejvýš nízkých desítek tisíc Kč. Náklady jsou dány především tiskem hlasovacích lístků pro přibližně 750 oprávněných účastníků referenda, jejich odevzdáním do jedné hlasovací (volební) urny a počítáním hlasů a s tím vším spojenou činností příslušné (okrskové) hlasovací komise. Pokud jde o sekundární „náklady“, došlo by, pokud by změna hranic skutečně nastala, k čemuž je nutná ještě dohoda s Městskou částí Praha 9 a souhlas Zastupitelstva hl. m. Prahy, k poklesu poptávky (nároků) na letňanské školy, a to jak na úrovni škol mateřských, tak i základních. Samozřejmě by v případě odpojení došlo i ke změně dotačních vztahů nastavených k MČ Praha na základě kapitačního principu. x.2.3 Další přílohy nebo odkazy: mapa lokality „Nový Prosek“ priloha   žádost občanů podaná dne 9.3.2018 priloha x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned x.4 Zodpovídá:  starosta x.5 Hlasování: pro   xx proti   x zdržel se   x Usnesení ne-bylo přijato.

    Bod č. x Zachování parkoviště při ulici Tupolevova u „Nového vstupu do Letňan“ – Vyloučení zástavby pozemku parc. č. 629/138 v k. ú. Letňany, včetně nezastavění parkovacím domem Předkládá: zastupitel Lněnička Odbor: -- Zpracoval: Lněnička x.1 Usnesení č. xxx/Z2/18 ZMČ schvaluje, aby pozemek p.č. 629/138 ležící v k.ú. Letňany, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 18: a) byl i nadále užíván (určen) pouze k: - zajištění dopravní obslužnosti (pozemků a staveb a jejich obyvatel/vlastníků/uživatelů) a - řešení dopravy v klidu (parkování), a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako je tomu doposud, zejména pak takovým způsobem, který zabezpečí veřejné, volné a bezplatné parkování v dotčené lokalitě; b) nebyl využit k výstavbě žádných budov na tomto pozemku stojících; c) nebyl využit k výstavbě parkovacího domu na tomto pozemku stojícího. x.2 Důvodová zpráva: x.2.1 Legislativní podklady: zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník x.2.2 Důvodová zpráva: Dne 9.3.2018 požádalo více jak 500 občanů o projednání záležitosti týkající se zachování parkoviště při ulici Tupolevova. Jedná se o více, jak 4% plnoletých občanů Letňan, co osminásobně překračuje zákonné minimum, aby se danou věcí zastupitelstvo muselo zabývat – projednat ji. Dotčený pozemek vždy byl vždy využíván jako parkoviště. V jeho okolí během desítek let vyrostlo i nemalé množství stromů, dnes již vzrostlých, které stavební činnost zásadně ohrožuje, pokud jejich existenci přímo nevylučuje. Součástí předmětného pozemku byl dříve i pozemek, na kterém je dnes realizována čistě bytová výstavba (projekt „ELEMENT LETŇANY“), a to přesto, že podle někdejšího záměru z let 2002 - 2004 měl být v daném místě polyfunkčním dům JUNION, kterém měla mít rozhodující podíl právě parkovací kapacita. Takto (po roce 2014) vzniklý nedostatek parkovacích míst a další zatížení dopravní kapacity, které je zejména též důsledkem zahušťování zástavby, by neměl být řešen výstavbou parkovacího domu na pozemku parc. č. 629/138 ležícího v k. ú. Letňany, neboť to povede jen zhoršení životních podmínek v daném místě, zasáhne do kvality životního prostředí a současně se stane náhražkou toho, co mělo vzniknout podle záměru z let 2002 - 2004. Pozemek by měl být rozhodnutím ZMČ vyloučen z toho, aby se stal předmětem stavební činnosti a byl zachován alespoň stávající stav. Obdobný návrh jako je žádost předložená občany, byl navržen k projednání ze strany ZMČ opakovaně (dvakrát, a to při zasedání ZMČ, která se konala ve dnech 23.10.2017 a 11.12.2017), ale ani v jednom případě neschválila většina zastupitelů jeho zařazení na pořad jednání ZMČ. Na základě žádosti občanů učiněné podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze musí být daná záležitost bez dalšího projednána zastupitelstvem, které o ní musí věcně rozhodnout. x.2.3 Další přílohy nebo odkazy:  návrh stavby parkovacího domu priloha  situace priloha, priloha x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned x.4 Zodpovídá:  starosta x.5 Hlasování: pro   xx proti   x zdržel se   x Usnesení ne-bylo přijato.

  Bod č. x Přerušení procesů pořizování změn Územního plánu s. ú. HMP v k. ú. Letňany - Lesopark Předkládá: zastupitel Lněnička Odbor: -- Zpracoval: Lněnička x.1 Usnesení č. xxx/Z2/18 1. ZMČ nesouhlasí s dalším postupem v procesech pořizování změn územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP hl. m. Prahy) s výjimkou změny č. Z 3082/10, které se bezprostředně týkají pozemků nebo skupin pozemků ležících v k. ú. Letňany o výměře 5.000 m2 a vyšší (dále jen „dotčené pozemky“), 2. ZMČ nesouhlasí s propojením ulic Veselská a Toužimská tak, aby těleso (nové) komunikace  směřovalo na ulici Kramolínskou a protnulo pozemek parc. č. 526/5, 531/1, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 531/15, 531/20, 531/21, 531/26, 531/27 a /nebo 531/28, vše v k. ú. Letňany, 3. ZMČ žádá ZHMP, aby u dotčených pozemků:   a) přerušilo všechny procesy pořizování změn ÚP HMP, a to bez ohledu na fázi, ve které se nacházejí (podnět, zadání či návrh), b) neschvalovalo pořizování dalších změn ÚP HMP na základě došlých podnětů, a to do doby, než ZMČ Praha 18 schválí:  - uzavření smluv mezi MČ Praha 18 a vlastníky dotčených pozemků, jejichž předmětem (obsahem) bude alespoň ujednání o: • funkčním využití ploch a směrných kódech využití území v jednotlivých plochách dotčených pozemků, • řešení dopravy, v to čítajíc dopravní obslužnost a dopravu v klidu, u dotčených pozemků • způsobu a podpoře prodloužení linky metra „C“ ze strany vlastníků dotčených pozemků • příspěvku vlastníků dotčených pozemků na veřejnou vybavenost (veřejnou infrastrukturu) - Řešení dopravní obslužnosti (trasování komunikací) v rámci či u Letňanského lesoparku, a to u všech změn ÚP HMP, které se Letňanského lesoparku týkají. x.2 Důvodová zpráva: x.2.1 Legislativní podklady: zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník x.2.2 Důvodová zpráva: Dne 9.3.2018 požádalo více jak 500 občanů o projednání záležitosti týkající se územního plánování v rámci Letňan a řešení situace v Letňanském lesoparku. Jedná se o více, jak 4% plnoletých občanů Letňan, což osminásobně překračuje zákonné minimum, aby se danou věcí zastupitelstvo muselo zabývat – projednat ji. Územní plánování, zejména v dlouhodobém horizontu a ve vztahu k velkým územím, je jednou ze základních podmínek přiměřeného a dobrého rozvoje městské části. Letňany se musí a mohou rozvíjet, ale je nezbytně nutné, aby se tak nedělo živelně a k tíži jejich obyvatel. Rozsáhlými změnami ÚP je zatěžována infrastruktura, především dopravní, zasahuje se jimi do každodenního života obyvatel a jeho kvality. Je zcela zásadní, aby se jednotlivé probíhajících změny ÚP vzájemně koordinovaly a současně, aby byly otevřeně a transparentně nastaveny vztahy mezi MČ a vlastníky pozemků. V těchto vztazích musí vystupovat MČ, protože o její území se jedná. Mají-li vlastníci prospěch z infrastruktury Letňan, a současně zatíží-li změny ÚP, které se týkají jimi vlastněných pozemků, tuto infrastrukturu, musí tuto zátěž kompenzovat, a to tím spíše tam, kde se ze strany MČ části dostává vlastníkům podpory. Do doby, než budou vztahy mezi MČ Praha 18 a vlastníky dotčených pozemků upraveny smlouvami, které veřejně projedná a schválí letňanské zastupitelstvo, je namístě všechny procesy změn ÚP přerušit. Smlouvy musí vedle kompenzací samotných obsahovat i parametry možného funkčního využití (rozsahu – kvantity a kvality případné výstavby i poměry mezi jednotlivými plochami určenými k různému funkčnímu využití). Specifickou je pak situace v okolí Letňanského lesoparku, kde paralelně běží několik změn ÚP. I tyto změny musí být dány do vzájemného souladu a současně musí dojít i ke koordinaci s ostatními změnami ÚP: Jedinou výjimkou, je nepřerušení změny, která zamezuje rozčtvrcení lesoparku. V okamžiku, kdy bude dosaženo shody mezi vlastníky dotčených pozemků a MČ a bude vyjasněna situace s dopravou v lesoparku a jeho okolí, nastane čas, aby se k celé věci opětovně vrátilo letňanské ZMČ. x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned x.4 Zodpovídá:  starosta x.5 Hlasování: pro   xx proti   x zdržel se   x Usnesení ne-bylo přijato.   STAROSTA MGR. IVAN KABICKÝ Bod č. x Podnět č. 66/2017 na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Předkládá: starosta Kabický Odbor: -- Zpracoval: Kabický x.1 Usnesení č. xxx/Z2/18 ZMČ schvaluje zpětvzetí podnětu na pořízení změny ÚPn hl. m. Prahy – změna trasy propojovací komunikace lesopark Letňany, který je projednáván v orgánech Hl. m. Prahy pod č. 66/2017, za zásadní podmínky, že změna Z 2809/00 se nebude dále projednávat a celá problematika dotčené lokality bude ponechána k projednání v rámci Metropolitního plánu s tím, že vyústění plánované komunikace nebude zasahovat do nové zastavěné (obytné) části Letňan (ulice Kadečkové a okolí). x.2 Důvodová zpráva: x.2.1 Legislativní podklady: zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  x.2.2 Důvodová zpráva: Dne 21.02.2018 proběhlo na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy konzultační jednání ke změně Z 2809/00. Jednání se zúčastnili zástupci městských částí Praha 18, Praha – Čakovice a Praha – Kbely, pořizovatel změny ÚP (MHMP UZR) a zástupci zpracovatele změny ÚP (IPR Praha). Závěry jednání: 1) Pořizovatel UZR MHMP dokončí procesní úkony ke změně 2809/00 po společném jednání, tj. zpracuje pokyny pro rozhodnutí ZHMP, které by uložilo opětovně prověřit řešení změny novou studií. Tím je především myšleno výše uvedené posouzení na dopravním modelu. Tímto krokem bude vytvořen čas pro diskusi a hledání přijatelného řešení. 2) MČ Praha 18 na základě jednání ze dne 21.02.2018 stáhne podnět na změnu ÚP č. P66/2017 za konstatování, že problematika celé situace bude projednávána  v Metropolitním plánu. 3) MČ podají univerzální připomínku ke komunikačnímu řešení v oblasti v rámci společného jednání k Metropolitního plánu, díky které bude možno následně reagovat - upravit řešení Metropolitního plánu na základě výsledků z dopravního modelování. 4) IPR Praha během července/srpna zašle návrh scénářů pro modelování variant uspořádání komunikační sítě v území ve vazbě na zpracovaný model k SOKP 520. 5) MČ na základě podkladu zašlou své náměty na úpravu scénářů dopravního posuzování (jaké komunikace mají být vzaty v úvahu a v jaké vzájemné kombinaci). 6) Změna 3082 – na vypuštění komunikací z parku – cca v květnu a v červnu bude zadání v ZHMP. Její další postup a řešení bude koordinováno s dalším průběhem změny 2809 (ideálně sloučení). K výše uvedenému zápisu ze dne 21.02.2018, konkrétně k bodu 2) byla zaslána připomínka ve znění: MČ Praha 18 na základě jednání ze dne 21.02.2018 stáhne podnět na změnu ÚP č. P66/2017 za konstatování, že problematika celé situace bude projednávána v Metropolitním plánu za podmínky, že změna Z 2809/00 se nebude dále projednávat ve stávající podobě, naopak se rozšíří předmětné území k řešení dané situace, vždy však tak, že vyústění plánované komunikace nebude zasahovat do nové sídlištní části Letňan (ulice Kadečkové). Na základě shora uvedených závěrů jednání RMČ předložila podnět na zpětvzetí podnětu na pořízení změny ÚPn hl. m. Prahy – změna trasy propojovací komunikace lesopark Letňany, který je projednáván v orgánech Hl. m. Prahy pod č. 66/2017. MČ kategoricky odmítá vyústění z plánovaného přivaděče komunikace 520 vedeného přes Čakovice do centrální nové části Letňan v území od betonárky po ulici Kadečkové. Dalším argumentem proti navrženému řešení je předělení biokoridoru směrem od stávajícího lesoparku na Čakovice, Satalice. x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned x.4 Zodpovídá:  starosta x.5 Hlasování: pro   xx proti   x zdržel se   x Usnesení ne-bylo přijato.   ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY PAEDDR. VĚRA JEŽKOVÁ Bod č. x Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC Předkládá: zástupkyně starosty Ježková Odbor: EO Zpracovala: Kajínková x.1  Usnesení č. xxx/Z2/18 ZMČ schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci majetku v celkové hodnotě 868.792,53 Kč, který byl nabídnut ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC k bezúplatnému převodu MČ Praha 18. x.2 Důvodová zpráva: x.2.1 Legislativní podklady: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů x.2.2 Odůvodnění předkladu:   Na základě § 27, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb. má příspěvková organizace povinnost nabídnout přednostně bezúplatně svému zřizovateli majetek, který se pro ni stal nepotřebný. ZŠ a MŠ gen. Františka Fajtla DFC postupuje v souladu s tímto ustanovením a předkládá MČ Praha 18 nabídku majetku, jehož seznam je přílohou. Jedná se o nefunkční majetek. x.2.3 Další přílohy nebo odkazy: seznam majetku priloha x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned x.4 Zodpovídá: zástupkyně starosty Ježková (EO, OŠKT) x.5 Hlasování: pro   xx proti   x zdržel se   x Usnesení ne-bylo přijato.

  STAROSTA MGR. IVAN KABICKÝ Bod č. xx Personální změny ve výborech ZMČ Předsedající vyzval přítomné zastupitele k předložení případných návrhů na změny v obsazení výborů ZMČ.

  II. INFORMACE STAROSTA MGR. IVAN KABICKÝ Bod č. x Změny rozpočtu – vlastní úpravy Předkládá: starosta Kabický Odbor: EO Zpracoval: Kárník x.1 Informace  Starosta informuje na 2. jednání ZMČ, že RMČ svým usnesením č. 112/06/18 schválila níže uvedenou změnu rozpočtu: Rozpočtové opatření č. 06/18 změna rozpočtu OdPa Pol popis příjem (Kč) výdej (Kč) 3111 5xxx Mateřské školy – běžné výdaje  -79.000,00 3111 6xxx Mateřské školy – investiční výdaje  79.000.00

ZMČ vzalo informaci na vědomí. Bod č. x Změny rozpočtu – dotace Předkládá: starosta Kabický Odbor: EO Zpracovala: Hlubučková x.1 Informace  Starosta informuje na 2. jednání ZMČ, že RMČ svým usnesením č. 113/06/18 schválila níže uvedené změny rozpočtu: 1) Rozpočtové opatření č. 4/18 změna rozpočtu § Pol. popis příjem (Kč) výdej (Kč) 6330 4137 Investiční účelová dotace 10.000.000,00  3113 6xxx Základní školy  10.000.000,00

2) Rozpočtové opatření č. 5/18 změna rozpočtu § Pol. popis příjem (Kč) výdej (Kč) 6330 4137 Neinvestiční účelová dotace 57.500,00  3314 5xxx Činnosti knihovnické  57.500,00

ZMČ vzalo informaci na vědomí.

  ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY PAEDDR. VĚRA JEŽKOVÁ Bod č. x Přijetí daru - MŠ Malkovského Předkládá: zástupkyně starosty Ježková Odbor: OŠKT  Zpracovala: Horešovská x.1 Informace   Zástupkyně starosty Ježková informuje na 2. jednání ZMČ, že RMČ svým usnesením č. 107/06/18, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválila nabytí daru pro MŠ Malkovského, příspěvkovou organizaci se sídlem Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, od společnosti Lidl ČR, v.o.s., ve výši 156.000 Kč na výsadbu živých vrbových staveb a od Nadace Penta ve výši 1000 € k nákupu vodního prvku do zahrady MŠ.

ZMČ vzalo informaci na vědomí.   III. DOTAZY A PODNĚTY ČLENŮ ZMČ

  IV. ZÁVĚR Předsedající ukončil jednání dne xx.xx.2018 v xx.xx hodin.

______________________________________________________________________ Zapsala: Bc. Lucie Kubíčková (poslední č. usnesení 025/Z2/18) Obdrží: členové ZMČ (dokumenty dostupné v DMS Alfresco) předsedové komisí a výborů (e-mailem nebo k vyzvednutí v sekretariátu starosty) tajemník Ing. Vladislav Gerhard pov. ved. OKS Jana Hrušková ved. OHSI Martin Hrádek ved. OE Ing. Miroslav Kárník ved. OSM Zuzana Gladišová pov. ved. OSA Dana Vilingerová ved. OSPZ Mgr. Markéta Kolářová ved. OŠKT Bc. Marcela Horešovská ved. ŽO Bc. Roman Häusler ved. ODŽP Ing. Jana Káparová ved. OVÚR Ing. Václav Ryčl ved. OKT Bc. Lucie Kubíčková kronika