Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

socskupiny 02 200x149Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, úlevy na daních, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek.

 

Na co se nejčastěji ptáte

Jak je to s důchodovým pojištěním?

Myslíte, že doba studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ se počítá do nároku na důchod? To už bohužel neplatí. Během studia si můžete důchodové pojištění zajistit od 18. narozenin buď dobrovolnými platbami, jako OSVČ nebo v zaměstnání (u DPČ platíte pojistné od příjmu 2500 Kč/měsíčně, u DPP od příjmu 10000 Kč/měsíčně). Nejnižší dobrovolné pojistné činilo v roce 2016 1891 Kč, v roce 2017 zaplatíte 1977 Kč.

Do kdy jsem studentem po maturitní zkoušce?

Po maturitě jste považováni za studenta až do konce letních prázdnin, ale jen v případě, že celý měsíc nepracujete (s výdělkem, který by zakládal účast na nemocenském pojištění) nebo nemáte nárok na podporu. Nastoupíte letos na VŠ? Pak omezení týkající se výdělku/podpory o prázdninách neplatí a navíc se za soustavnou přípravu považuje doba od skončení studia SŠ do dne, kdy se stanete studentem VŠ.

Co když ze zdravotních důvodů jdu na náhradní termín maturitní zkoušky?

Jestliže jdete ze zdravotních důvodů na náhradní termín maturitní zkoušky, jste považováni za studenta do dne vykonání zkoušky.

Co když neudělám maturitu a půjdu na opravný termín?

U opravného termínu máte status studenta do konce prázdnin.

Kombinované/dálkové studium

U studia na VŠ zákon formu studia neřeší až do doby ukončení studia, můžete mít tedy libovolnou výdělečnou činnost nebo dokonce pobírat podporu. U jiného než denního studia na VOŠ nebo SŠ o status můžete přijít – viz následující body.

Práce při studiu, studium při práci

Na VŠ si můžete přivydělat bez omezení bez ohledu na formu studia, omezení vás čekají až při ukončování studia. VOŠ a SŠ v jiné než denní formě studia jsou omezeny výší výdělku. Pokud výdělečná činnost zakládá účast na nemocenském pojištění, ztrácíte status studenta.

Evidence na ÚP a podpora v nezaměstnanosti

Na úřad práce se můžete evidovat i v době studia, i poté, co vám status skončí. Na podporu ovšem máte nárok jen v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli (nebo vám bylo odváděno) důchodové pojištění. U denního studia SŠ, VOŠ a libovolné formy studia VŠ můžete pobírat podporu a nemá to vliv na status studenta, u jiných forem na SŠ a VOŠ status ztrácíte.

Jak status neztratit, když to u přijímaček nevyjde

Status vám může zůstat v těchto případech: •pomaturitní jazykové studium – musí jít o denní studium po celý školní rok, škola musí mít akreditaci a studium musíte zahájit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce. •studium SŠ nebo VOŠ – pozor na výdělečnou činnost a formu studia, jak píšeme v předchozích bodech •studium na jiné VŠ. Přehled dalších kol přijímání přihlášek najdete v tomto článku.

Jak je to s pomaturitním studiem jazyků?

Aby vám zůstal status studenta, musíte se do pomaturitního studia přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce. Škola musí mít akreditaci MŠMT, ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin po celý školní rok. Na ukončování studia se vztahují stejné podmínky, jako po maturitní zkoušce (viz Do kdy jsem studentem po maturitní zkoušce?)

Mám v přípravném kurzu status studenta?

Pokud nejde o pomaturitní jazykové studium, jak píšeme v předchozím bodě, nebo kurz v kombinaci s tímto studiem, status studenta vám nezůstává.

Vyhazov z VŠ

Často se nás ptáte, do kdy jste studentem v případě, že vás studium vysoké školy nebaví nebo neplníte studijní povinnosti. Tady vás ale musíme odkázat na studijní a zkušební řád dané školy – právě ten totiž tento termín určuje.

Co obnáší status studenta

Status studenta = studentské výhody.

Výhody získáváte jako student denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ. Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. •Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. roku •Daňové výhody: sleva na dani z příjmu 4 020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let, sleva na dítě do 26. roku •Sociální dávky (přídavky aj.) do 26. roku věku •Slevy v dopravě, kultuře a podobně

Kdy status vzniká

Pokud je vám do 26 let, status vzniká (nebo se obnovuje) dnem zápisu do studia. Informaci o tom, kterých typů studia se to týká, najdete v předchozím odstavci.

U pomaturitního studia musíte zahájit studium do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce či absolutoriu, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin týdně po dobu celého školního roku, v kurzu musí být nejvýše 18 studentů a musí se jednat o akreditovanou instituci (přehled oprávněných institucí naleznete zde).

Kdy status zaniká

Dosažením 26. roku věku

Úspěšným absolvováním školy - za absolventy SŠ a VOŠ hradí pojištění stát do konce prázdnin (31.8.), u VOŠ s 3,5letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna, u VŠ měsíc po závěrečných státních zkouškách. Pokud ale celý měsíc vykonáváte výdělečnou činnost nebo pobíráte podporu a nestanete se v témže roce studentem VŠ, ztrácíte status studenta.

Opravné termíny maturity a absolutoria - u opravných termínů (maturita, absolutorium) je student považován za nezaopatřené dítě do 31.8. U náhradního termínu, kde student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.

Zanechání studia VŠ, SŠ nebo VOŠ - ztrácíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia, u SŠ i VOŠ může jít o pozdější datum, které je uvedeno v písemném prohlášení

Vyloučení ze studia VŠ (za podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky) - studentem přestáváte být dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci

Vyloučení ze studia SŠ - pokud 5 vyučovacích dnů chybíte bez řádné omluvy (týká se studentů s ukončenou povinnou školní docházkou), vyzve ředitel vás nebo zákonného zástupce k doložení důvodu, jestliže do 10 dnů od doručení nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, dle zákona jste posledním dnem lhůty zanechali studia

Vyloučení ze studia VOŠ - pokud 20 vyučovacích dní chybíte bez řádné omluvy, vyzve vás ředitel písemně k doložení důvodu, pokud do 3 týdnů od doručení výzvy nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, má se za to, že posledním dnem lhůty zanecháváte studia

Přerušením studia - za podmínek daných předpisy VŠ (studijní a zkušební řád) můžete studium i opakovaně přerušit, po dobu přerušení nejste studentem. Opětovným zápisem do studia se studentem opět stáváte, při splnění podmínky do 26 let věku.

Pobyt v zahraničí

Zahraniční výjezd za účelem výdělečné činnosti nemusíte oznamovat ČSSZ, můžete se přihlásit k dobrovolnému pojištění, viz níže. Podmínky zaměstnávání, registrace a platby pojistného musíte zjistit u příslušných zahraničních institucí, kontakty na úřady v zemích EU najdete zde.

Pokud vyjíždíte do zahraničí jako student, záleží na typu výjezdu: •U pobytů, kde zůstáváte studentem dané vysoké školy s českou akreditací, o status nepřicházíte •U pobytů, kde přerušíte studium v Čechách a pokračujete na škole v zahraničí, mohou nastat dva případy: ◦MŠMT školu uznává za rovnou studiu na VŠ v ČR (§ 12 odst. 2c zákona o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. v platném znění) - o status nepřicházíte ◦MŠMT školu neuznává - pak status studenta ztrácíte

To, zda zahraniční školu MŠMT uznává nebo ne, doporučujeme ověřit přímo na MŠMT. Pozor, renomé školy nemusí vůbec souviset s tím, zda je ze strany MŠMT uznána či ne.

Jak je to se sociálním pojištěním

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn

Jakmile dosáhnete 18 let, přestáváte jako student být důchodově pojištěn. Pojistné už za vás nehradí stát. Pokud nevykonáváte výdělečnou činnost, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod. Jako studenti také nemáte nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a pod., jelikož nejste účastni nemocenského pojištění.

Jak si můžete pojistné zajistit

Pojistné můžete platit dobrovolně (min. pojistné 2017 je 1 977 Kč). Přihlašujete se na ČSSZ.

Pokud nastoupíte do zaměstnání, přihlášení provádí a pojistné odvádí zaměstnavatel. Pojistné se týká i dohod, DPČ od příjmu 2 500 Kč, DPP od příjmu 10 000 Kč.

Začnete-li podnikat, jste jako studenti považováni za osoby samostatně výdělečně činné s vedlejší činností. Rozhodná částka pro vedlejší činnost v r. 2017 byla stanovena na 67 756 Kč. Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud se nepřihlásíte, účast na něm nevzniká.

Evidence na ÚP. Na podporu v nezaměstnanosti ovšem máte nárok pouze v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění (nebo jej odváděl zaměstnavatel), viz náš článek zde.

Zdravotní pojištění

Změnu na zdravotní pojišťovně hlásí při vašem nástupu do studia daná škola.

Pokud přesáhnete 26. rok nebo školu ukončíte aniž byste nastoupili do zaměstnání nebo se neevidujete na úřadu práce, hlásíte změnu pojišťovně vy a nahlašujete se jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné je v tomto roce 1 485 Kč měsíčně.

V případě brigád se i u DPP zdravotní pojištění odvádí, a to od příjmu 10 000 Kč, u praktického výcviku se pojistné neodvádí.

Právní kličky

Aby to nebylo moc jednoduché, upravuje problematiku statusu studenta hned několik předpisů.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb. v platném znění)

§ 5 a) pojištěnec je osoba s příjmy ze závislé činnosti s výjimkou žáka/studenta s příjmy pouze z praktického výcviku, DPP s příjmy, které nezakládají účast na nemocenském pojištění, DPČ s příjmem pod stanovený příjem

§ 7 odst. 1 a) se jako státní pojištěnec uvádí nezaopatřené dítě, nezaopatřenost se posuzuje dle zákona o státní sociální podpoře

Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)

§ 5 pojištění se účastní zaměstnanci a DPP, DPČ s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu a nejsou od daně osvobozeny, a dosáhnou "rozhodného příjmu" (§ 6) a OSVČ

§ 6  bod 2 rozhodný příjem vyhlašuje MPSV, od 1. 1. 2012 se zvýšil na částku 2 500 Kč (zdroj zde)

§ 7a DPP pro placení pojistného částka za měsíc musí přesáhnout 10 000 Kč

Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.)

§ 10 výdělečná činnost zahrnuje OSVČ a činnost v ČR, která zakládá účast na nemocenském pojištění

§ 11 určuje, že nezaopatřeným dítětem je dítě po ukončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání

§ 12 za soustavnou přípravu stanovuje studium na SŠ (sem se podle § 12 odst. 2 c zařazují i VOŠ) a VŠ v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, a kurzech cizích jazyků (pomaturitní studium, odst. 1 d, blíže předpis 267/2013 Sb. a 19/2014 Sb.). Výjimkou je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na SŠ, pokud jste výdělečně činní podle § 10 nebo máte nárok na podporu v nezaměstnanosti/při rekvalifikaci.

§ 13 soustavná příprava na SŠ zahrnuje také dobu po úspěšném vykonání závěrečné/maturitní zkoušky nebo absolutoria v květnu/červnu do konce školního roku, dobu školních prázdnin po ukončení studia. Prázdniny se nezapočítávají, pokud celý měsíc vykonáváte výdělečnou činnost, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti/při rekvalifikaci. Výjimkou je případ, kdy se ještě v témže roce po ukončení SŠ stanete studentem VŠ.

§ 14 soustavná příprava na VŠ začíná dnem, kdy se stanete studentem VŠ a končí dnem ukončení VŠ studia. Do té doby se počítá doba od skončení SŠ. Měsíc, kdy řádně ukončíte studium na VŠ, se také počítá, měsíc po řádném ukončení se počítá v případě, že nevykonáváte celý měsíc výdělečnou činnost podle § 10, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti/rekvalifikaci. Dále se do soustavné přípravy zahrnuje doba po ukončení VŠ do dne, kdy se stanete studentem té samé nebo jiné VŠ, pokud studium navazuje na ukončení studia na VŠ, nejdéle pak po dobu 3 kalendářních měsíců po kalendářním měsíci, kdy jste ukončili studium na VŠ. A pak ještě případ přerušení studia na VŠ po dobu, kdy trvala mateřská nebo rodičovská dovolená.

Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.)

§ 5 pojištění se účastní podle odst. 2 a uvádí osoby na ÚP pokud pobírají podporu v nezaměstnanosti/rekvalifikaci a max. 3 roky, pokud nemají nárok na podporu. Odst. 3 uvádí zaměstnance v pracovním poměru.

§ 6 pokud podáte přihlášku k účasti na pojištění, jste pojištění i po dobu soustavné přípravy (SŠ nebo VŠ)

§ 9 uvádí podmínky pojištění OSVČ, odst. 6 pak upřesňuje, že v případě SVČ provozované osobou považovanou za nezaopatřené dítě jde o vedlejší SVČ

Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)

§ 6

odst. 4 příjmy z dohody o provedení práce jsou daněny od 10 000 Kč

§ 35ba sleva na studenta ve výši 4 020 Kč po dobu soustavné přípravy, do 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu do 28 let

Školský zákon (561/2004 Sb.)

§ 96 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku

§ 68 a 98 zanechání studia SŠ/VOŠ dnem doručení písemného oznámení nebo data uvedeného v oznámení, pokud jde o pozdější datum, absence 20 vyučovacích dnů (viz předpis)

Zákon o vysokých školách (111/1998 Sb.)

§ 48 až 69, zejména:

§ 54 Za podmínek daných studijním a zkušebním řádem může být studium i opakovaně přerušeno, v době přerušení není osoba studentem, § 61 dnem opětovného zápisu do studia se opět stává studentem

§ 56 (1) Studium se dále ukončuje

a) zanecháním studia,

b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu,

(c a d se týkají odnětí akreditace),

e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67 (podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky).

(2) Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. a) je den, kdy bylo vysoké škole nebo fakultě, kde je student zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia.

Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm.b) je den stanovený studijním a zkušebním řádem.

(c a d se týkají odnětí akreditace),

Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. e) je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci

§ 61 Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.

V tomto článku jsme vyšli z jednotlivých zákonných norem a naší laické interpretace, informace jsme ověřovali písemně a telefonicky na jednotlivých úřadech. Neodpovídáme za chyby vzniklé z mylné interpretace, aktualizace norem apod. Všechny informace doporučujeme ověřit na příslušných úřadech nebo u zdravotní pojišťovny. Není technicky možné odpovídat na dotazy s žádostí na výpočet konkrétních plateb a podobně - děkujeme za pochopení.

Zdroj:kampomaturite.cz