Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

silniceOdbor územního plánování MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY připravil na 19. 1. 2017 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje HMP Vyšehradská jednání a návrzích změn územního plánu. Co se týká Letňan, bude se projednávat změna uzemní plánu pro budoucí silniční obchvat. 
Pozn. autora článku
Dle informace z radnice MČ Praha 18 MČ Praha 18, s navrhovanou změnou územního plánu nesouhlasí.


TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU -  stručný popis

Výpis z dokumentu:

Změnou se však částečně mění uspořádání vybrané komunikační sítě v území mezi Letňany a Kbely severovýchodně od letiště Letňany při zachování nabídky všech potřebných dopravních vztahů. Důvodem nového uspořádání komunikační sítě je omezení zásahu do ploch založené zeleně, zlepšení podmínek v území pro výraznější rozvoj nové zeleně. Změnou navržené uspořádání komunikací vychází v případě ulice Toužimské částečně ze situačního řešení jižních variant A,B vyhledávací studie „TV Kbely, stavba č.40032 – Komunikace Toužimská. Úpravy prostorového (zejména výškového) řešení ulice Toužimské však musí zachovat podmínky vyplývající z požadavků na letecký provoz letiště Letňany i za cenu zahloubení stávající komunikace. Navržená trasa výhledového radiálního propojení s Pražským okruhem je dle možností souvisejících s vymezeným územím změny UP upravena tak, aby vliv komunikace na plochy lesoparku byl co nejmenší. Původně uvažované řešení přes východní část lesoparku bylo městskou částí Praha 19 – Kbely odmítnuto a zpracovatel uvedené argumenty akceptoval. Změnou dochází k rozšíření celoměstského systému zeleně, Změna nenarušuje koncepci ÚSES, její součástí ale je formální zrušení funkčního interakčního prvku (IP), který je představován úzkým pásem dřevin podél železniční tratě. Tento pás dřevin zůstane reálně z velké části zachován, bude však nové plnit funkci izolační – odcloní novou komunikaci od stávajícího lesoparku založeného již dříve jižně od IP. Řešené území změny okrajově zasahuje do ochranného pásma národní přírodní památky Letiště Letňany a zároveň do evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 Praha – Letňany, kde je v obou případech předmětem ochrany populace kriticky ohroženého sysla obecného. Vzhledem k předmětu změny se nepředpokládá ovlivnění těchto limitů ochrany přírody.


Další informace a dokumentace najdete:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/spolecne_jednani.html