aviaOdbor územního plánování MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY připravil na 19. 1. 2017 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje HMP Vyšehradská jednání a návrzích změn územního plánu. Co se týká Letňan, bude se projednávat změna uzemní plánu pro budoucí  novou bytovou  výstavbu pro cca 6 000 obyvatel, která bude postavená v areálu Avie.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU -  stručný popis

Výpis z dokumentu:

Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, ani s územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy, v platném znění (ZÚR). Řešené území změny se dle ZÚR nachází v Transformační oblasti T/1 – Letňany – Avia, Letov, která je součástí kompaktního města. Důvodem změny je vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí, místo dnes již nevyužívaných stávajících objektů.

Revitalizace areálu AVIE na kvalitní multifunkční urbanistický soubor je v souladu s principy ochrany nezastavěného území. Vznikne nová komplexní městská čtvrť zahrnující nejen bydlení, ale i občanskou vybavenost v podobě školy, komerční vybavenost, plochy pro pracovní aktivity i rekreaci a sport, to vše propojeno veřejnými prostranstvími. Změna navrhuje místo současné plochy výrobní /VS/ převážně plochu všeobecně smíšenou /SV/ z důvodu umožnění vzniku nové městské čtvrti pro cca 6000 obyvatel s plnohodnotnou městskou vybaveností s lokálním centrem (náměstím), včetně založení nového městského parku a doplňkových ploch veřejné zeleně. Vzhledem k demografické situaci Letňan (viz Demografická prognóza MČ Prahy 18, březen 2014) zůstává klíčové navázat výstavbu rezidenčních kapacit v areálu AVIA na zvýšení kapacit mateřských a základních škol.

Další informace, kompletní dokumentace :ZDE