Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

aviaOdbor územního plánování MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY připravil na 19. 1. 2017 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje HMP Vyšehradská jednání a návrzích změn územního plánu. Co se týká Letňan, bude se projednávat změna uzemní plánu pro budoucí  novou bytovou  výstavbu pro cca 6 000 obyvatel, která bude postavená v areálu Avie.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU -  stručný popis

Výpis z dokumentu:

Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, ani s územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy, v platném znění (ZÚR). Řešené území změny se dle ZÚR nachází v Transformační oblasti T/1 – Letňany – Avia, Letov, která je součástí kompaktního města. Důvodem změny je vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí, místo dnes již nevyužívaných stávajících objektů.

Revitalizace areálu AVIE na kvalitní multifunkční urbanistický soubor je v souladu s principy ochrany nezastavěného území. Vznikne nová komplexní městská čtvrť zahrnující nejen bydlení, ale i občanskou vybavenost v podobě školy, komerční vybavenost, plochy pro pracovní aktivity i rekreaci a sport, to vše propojeno veřejnými prostranstvími. Změna navrhuje místo současné plochy výrobní /VS/ převážně plochu všeobecně smíšenou /SV/ z důvodu umožnění vzniku nové městské čtvrti pro cca 6000 obyvatel s plnohodnotnou městskou vybaveností s lokálním centrem (náměstím), včetně založení nového městského parku a doplňkových ploch veřejné zeleně. Vzhledem k demografické situaci Letňan (viz Demografická prognóza MČ Prahy 18, březen 2014) zůstává klíčové navázat výstavbu rezidenčních kapacit v areálu AVIA na zvýšení kapacit mateřských a základních škol.

Další informace, kompletní dokumentace :ZDE