Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) schválilo s účinností  ke dni 19. října 2016 dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ na rok 2017 (čj. MSMT-29 463/2016-2), který je založen na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže. Ten navazuje na loňský pilotní ročník programu zaměřeného na podporu práce s dětmi a mládeží na krajské úrovni a je jedním
 z prostředků, jak pokrýt oblasti a podpořit organizace, které jinak nemají možnost vedle organizací s nadregionální nebo celostátní působností uspět.

Program je určen pouze krajům, které následně vyhlásí a realizují jednotlivé krajské výzvy podle kritérií uvedených v Programu. Dotace ze strany MŠMT může dosáhnout max. 70 % celkových nákladů projektu a minimální spoluúčast kraje je 30 %.

Cílem programu je:

1. podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,


2. podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,


3. podpořit dialog mezi mladými lidmi se zástupci krajů,


4. rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,


5. vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež,


6. zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi
 a mládeží,


7. rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práce s dětmi a mládeží,


8. podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,


9. podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže a multikulturní výchovy.

Priority Programu jsou:


1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;


2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;


3. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže
 o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení
 do veřejného prostoru;


4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.


 Na tento dotační program je v rozpočtu ministerstva alokována částka 7 mil. Kč, která bude dle požadavků krajů poměrně přerozdělena.

Uzávěrka pro přijetí žádostí ze strany krajů je 7. prosinec 2016.

Ke stažení: Naplnovani_Koncepce_podpory_mladeze_kraj_2017.doc