Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

koloNavrženým záměrem Magistrátu hlavního města Prahy je vybudování 3 rekreačních cyklotras v celkové délce 7,217 km. Cyklotrasy jsou řešeny jako jednosměrné trasy se začátkem i koncem na stávající hlavní cyklotrase A262. Celý areál cyklostezek je rozložen na dvou vrcholech stávající navážky ve stávajícím Lesoparku Letňany. Cyklostezka je navržena jako stavba trvalá. Toto území díky své modelaci a v důsledku absence husté, vzrostlé vegetace je atraktivní pro terénní cyklistiku. Oba kopce dle MHMP  využívají vyznavači terénní cyklistiky.  Investor – Magistrát hlavního města Prahy se rozhodl vyhovět poptávce občanů po terénní cyklostezce a vybudovat 3 regulérní rekreační cyklotrasy. Pozemky dotčené navrženým záměrem jsou součástí širšího území Lesoparku Letňany. (pozn. :  Nevíme sice, kteří občané o cyklostezku žádali  ale to nám snad jednou možná MHMP vysvětlí, protože v anketě „10-ti problémů Letňan“ to určitě nebylo.)

Popis trasy:
Navržená cyklotrasa je situována v severním kvadrantu lesoparku. Jedná se o území, které je modelováno navážkami hlušin z výstavby metra. Investor – Magistrát hl. m. Prahy je vůči poptávce po sportovním vyžití vstřícný a přistoupil k záměru uspokojit poptávku po terénní cyklostezce a vybudovat terénní cyklostezku s trasami různého stupně obtížnosti. Bude se jednat o veřejný sportovní areál. Stávající návrh areálu cyklostezky je výsledkem úvah o řešení, které minimalizuje případné negativní vlivy na životní prostředí. Výměra areálu cyklostezky by činila 106 294 m2. Oznamovaný záměr obsahuje vybudování tří rekreačních cyklotras v celkové délce 7,001 km. Cyklotrasy jsou řešeny jako jednosměrné trasy se začátkem i koncem na stávající hlavní cyk-lotrase A262. Areál je rozložen na dvou vrcholech stávající navážky ve stávajícím lesoparku Letňany. Vpravo od cyklotrasy A262 se nachází trasy A1 a A2, nalevo pak trasa FEO.

Trasa A1
Jedná se o jednosměrnou trasu délky 3281 m s převýšením 114,73 výškových metrů. Trasa je konstrukční šířky 1 000 mm a umožňuje průjezdní profil 1 500 mm. Trasa začíná na úpatí pravého kopce navážky u odpočívadla z laviček a informační tabule.
Trasa A2
Jedná se o jednosměrnou trasu délky 2812 m s převýšením 77,93 výškových metrů. Trasa je konstrukční šířky 1 000 mm a umožňuje průjezdní profil 1 500 mm. Trasa začíná na vrcholu pravého kopce navážky u odpočívadla z laviček a informační tabule.

Trasa FEO (For Expert Only)
Jedná se o jednosměrnou trasu délky 692 m s převýšením 19,39 výškových metrů. Trasa je
konstrukční šířky 1 000 mm a umožňuje průjezdní profil 1 500 mm. Trasa začíná na jižním
úpatí levého kopce navážky a končí na témže úpatí blíže k cyklotrase A262.

Zdroj: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA983

Vyjádření odpůrců: 

Základní organizace Strany zelených Praha 18 Letňany :

"ZO SZ Praha 18 nesouhlasí s výstavbou single trekového areálu v letňanském lesoparku. Stavba v navrhované podobě by znemožnila rekreační využití významné části lesoparku pro širokou veřejnost." Podle mě není pravda, že má návrh minimální vliv na faunu a floru.

Zdravé Letňany r. s.

1) Navrhovaná síť cyklotras je na navrhované území příliš hustá. 
2) Předložený záměr nerespektuje stávající stezky vychozené a používané pěšími, což ve výsledku povede ke střetům cyklistů a pěších.
3) V projektu navíc není dořešena dopravní obsluha tzn. záchranných složek, dále není dořešen odvoz odpadu a ani doprava materiálu.
4) Záměr nerespektuje charakter kopců - navážky z výstavby metra, protože kácení zeleně v navrhovaném rozsahu naruší soudržnost povrchu a tím dojde postupem času k půdní erozi a postupnému rozrušení kopců.
5) Realizací záměru se naruší volný přístup do krajiny.