Strategický plán rozvoje městské části
Městská část Praha 18 dosud řešila identifikované potřeby a problémy svých občanů v oblasti veřejného života a trvale udržitelného rozvoje zpracováním individuálních projektů a dílčích strategických dokumentů vztahujících se k jednotlivým oblastem trvale udržitelného rozvoje.
Z výše uvedeného však stále zřetelněji vyplývá potřeba zpracovat dlouhodobý rozvojový dokument - strategický plán rozvoje městské části. V rámci snahy o „dobrou správu“ obce Městská část přistoupila k programu MA 21 a její principy chce uplatňovat i při realizaci SP. Dále bude při jeho realizaci také využívat metodu komunitního plánování (za účasti veřejnosti) , se kterou má dlouhodobě dobré zkušenosti. Veřejné fórum „Desatero problémů“,
které poprvé proběhlo 19.dubna 2010 se nesetkalo s velkým zájmem občanů pravděpodobně  nesprávnou volbou hodiny konání. Následná anketa však potvrdila, že zájem ze strany  občanů je velký. Na projekt tvorby SP se pokusí Městská část Praha 18 získat prostředky  z Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí.


Jaké budou přínosy pro občana?
Pokud se budete přímo účastnit procesu strategického plánování, máte možnost spolurozhodnout o konečném výběru prioritních problémů, jež intenzivně vnímáte, protože ovlivňují kvalitu vašeho života.
·- Můžete také ovlivnit pořadí, ve kterém budou vybrané problémy řešeny, případně i to, jakým způsobem (návrh nejúčinnějšího a nejlevnějšího opatření).
- Tím, že se podílíte na rozhodování, stáváte se zároveň spoluodpovědným za to, na co a jakým způsobem se využijí finanční prostředky z rozpočtu obce a případně i z ostatních veřejných rozpočtů
- Máte právo podílet se na kontrole plnění společně stanovených strategických cílů i na kontrole efektivity realizovaných opatření
-  V případě zjištění závažných nedostatků máte právo požadovat jejich odstranění či nápravu


Co je strategické plánování a strategický plán rozvoje města
Krátkodobé tradiční postupy plánování, typicky formou sestavování a schvalování rozpočtu města, se omezují na řešení aktuálních dílčích problémů a přímo se podřizují okamžitým ekonomickým a jiným možnostem města. Z těchto důvodů nemohou v dlouhodobém výhledu zajistit cílený a systematický rozvoj a směřování města. Oproti tomu strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup, založený
na konsensu místních představitelů i občanů, vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti, který optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytyčeného cíle. Spolupracují na něm všichni představitelé města i další subjekty, významné v rámci města. Dochází tak k nalezení široké shody na dalším vývoji města. Odhaluje slabiny i přednosti města, stanovuje směr jeho dalšího vývojj se měřuje aktivity města na řešení jeho hlavních problémů a určuje priority města pro stanovený časový úsek (návrhové období). Výstupem tohoto procesu je strategický plán rozvoje města – střednědobý až dlouhodobý dokument, formulující společnou strategickou rozvojovou vizi dalšího směřování města jako celku, která na základě názorové shody všech subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení strategického plánu vyjadřuje obecnoureálnou představu budoucího stavu města. Vytyčuje základní směr rozvoje města ve formě cílového stavu, kterého by mělo být dosaženo. K uskutečnění rozvojové vize strategický plán stanovuje prioritní osy rozvoje, jejich strategické cíle, opatření a dílčí rozvojové aktivity,
jejichž realizací by mělo být sledovaného stavu dosaženo.


Co musí obsahovat kvalitní strategický plán/koncepce?
Strategický plán stanoví cíle, termíny případně cesty, jak cílů dosáhnout. Dále definuje vnější prostředí, ve kterém se plán realizuje, a také vlastní schopnosti a motivace k uskutečnění zamýšleného plánu. Strategický plán může mít jeden či více cílů. Větší rozvojové plány se obvykle skládají z dílčích politik - akčních plánů.


Strategický plán by tedy měl obsahovat:
- podrobnou a přesnou analýzu stavu, včetně vývojových trendů
- SWOT analýzu, popř. problémovou analýzu (tj. vážené priority vyplývající ze slabých stránek SWOT analýzy);
- soubor priorit a konkrétních, kvantifikovaných střednědobých a dlouhodobých strategických cílů, které řeší problémy projevující se ve slabých stránkách SWOT analýzy; cíle mají respektovat principy udržitelného rozvoje a limitní kapacitu únosnosti prostředí.
- soubor konkrétních opatření, včetně subjektů odpovědných za jejich realizaci;
- odborný odhad předpokládaných nákladů na realizaci jednotlivých opatření;
- přehled reálných zdrojů finančních prostředků na realizaci jednotlivých opatření;
- soubor indikátorů, které jsou určeny managementu i veřejnosti a slouží k objektivní kontrole plnění strategických cílů.
- Náklady musí odpovídat skutečnosti a využití finančních zdrojů musí být reálné. Plnění jednotlivých strategických cílů musí především vycházet z možností rozpočtu obce/města.

 

 Zdroj :  zápis z RMČ 3/2011