Volební program sdružení Česká pirátská strana s podporou občanského sdružení Zdravé Letňany 

Vážení voliči,

pokud se rozhodnete jít k volbám a dáte svůj hlas České pirátská straně a občanskému sdružení Zdravé Letňany  o. s. Slibujeme vám, že se budeme starat nejen o řešení velkých věcí, které se týkají celého správního obvodu Prahy 18 (což neznamená jen Letňany, ale i Nový Prosek), a  také věcí napohled drobných, trápících jen několik lidí v našem regionu. Na základě rozhovorů, které jsme s vámi vedli, a vašich podnětů, si dovolujeme předložit program, který dále přispěje ke zkvalitnění a zlepšení života v naší městské části. Místo všeobecných slibů vám nabízíme jasné závazky, jejichž plnění můžete v budoucnu snadno kontrolovat. Politici ve vedení města se musí chovat jako dobří hospodáři. Nesmějí dávat prostor k rozpínání korupce, jejímž důsled-kem  jsou předražené a nepotřebné projekty. Přehledný transparentní rozpočet, stanovení investičních priorit, které jsou reálné a pro město nezbytné, předvídatelnost a koncepčnost rozhodování vedení města jsou nutným základem pro zdravé finance a prosperitu Letňan.

Chceme MČ Prahu 18 čistou, kulturní, bezpečnou a bez korupce, takovou, aby se v ní spokojeně žilo všem generacím.

Vašich hlasů si velmi vážíme a děkujeme vám za ně.

Co chceme?

Chceme, aby se komunální politika stala opravdovou službou vám, občanům. Chceme zlepšovat kvalitu života v našem městě, reagovat na vaše podněty a připomínky, být s vámi v kontaktu.

Proč kandidujeme?

Chceme zlepšit život v Letňanech tak, aby se zde všichni cítili jako doma a Letňany pro ně nebyly pouze „noclehárnou“ před dalším pracovním dnem.  Naše lidské i profesní zkušenosti chceme využít k tomu, aby bylo zastupitelstvo MČ pro naše občany důvěryhodné, aby za svými občany stálo a naslouchalo jim.

Co občanům nabízíme?

Nabízíme respekt a zájem o vaše problémy, připomínky i podněty. Kvalitně fungující správa města je pro nás samozřej-mostí. Nebráníme se diskusi, nepohrdáme názory občanů a vítáme vaše připomínky. Radnice bude otevřena všem slušným lidem. Jsme tu pro vás, pro občany.

Nebudeme bořit a likvidovat práci předchozího vedení radnice Prahy 18!

Práce předchozích vedení radnice si vážíme a chceme zachovat každý smysluplný projekt, který je v našem regionu reali-zován nebo naplánován. Na mnohé projekty budeme navazovat. Likvidace dobré práce jiných lidí by byl krok špatným směrem a to v žádném případě dělat nebudeme.

Volební program: 

Oblast:

1. Školství

2. Veřejný život

3. Kultura

4. Stavební investice a životní prostředí

5. Zdravotnictví a sociální služby

6. Rozvoj služeb

7. Doprava

8. Bydlení

9. Rodina

10. Sport

11. Bezpečnost a pořádek

12. Informovanost občanů

Školství

ZS Faitla 3

Zajistíme efektivní financování provozu stávajících škol podle velikosti nemovitého majetku a počtu žáků včetně násled-né kontroly účelného využití finančních prostředků. 

Veřejný život

 Prosadíme nepovolení dalších heren s výherními automaty a dalších provozoven, s nimiž se často pojí jednání ústící v narušování veřejného klidu a ohrožování výchovy mládeže.

Kultura

Jan Repka

 

 

 

   

 

 

 

 Stavební investice a životní prostředí

Tesco - prejezd

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobře udržovaná zeleň v ulicích bude nejviditelnějším projevem snahy o příjemné a útulnější městské prostředí. Nedovolíme další zahušťování Letňan na úkor životního prostředí.

 

Zdravotnictví a sociální služby

dchodci 1

 

 

 

 

 

 

 

Naší prioritou bude komplexní péče o občany a seniory. Formou grantů podpoříme veřejně prospěšné společnosti se so-ciálním programem pro sociálně slabší občany – důchodce, mladé rodiny s malými dětmi. Maximálně podpoříme vstup handicapovaných občanů na kulturní a sportovní akce, podpoříme neziskové organizace v této oblasti.

Senioři:

Naší prioritou je, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Jejich umístění ve specializovaných zařízeních je až poslední variantou řešení. Podpoříme kulturní a vzdělávací aktivity seniorů, jako jsou univerzity třetího věku a činnost stávajícího klubu pro seniory.

 

Handicapovaní občané:  

 

Rozvoj služeb

Zmapujeme chybějící služby v MČ a živnostníky budeme motivovat snížením nájemného v nebytových prostorách     objektů v majetku MČ.

 

Doprava

metra MHD

 

 

 

 

 

 

  

Prosadíme zklidnění frekventovaných komunikací MČ dalším omezením nákladní dopravy a dodržování dopravních předpisů a značek.

 

Bydlení

barevn letnany 3

 

 

 

 

 

  

 

 Nekompromisně budeme bojovat proti protiprávnímu užívaní obecních bytů

Rodina

socskupiny 02 4-200x149

 

 

 

 

 

 

 

 Podpoříme rozvoj stávajících víceúčelových „Mateřských  center“  se širokou nabídkou aktivit pro matky na MD a další zájemce, nabídkou rekvalifikačních kurzů, včetně propojení na stávající aktivity letňanských seniorů.

Sport

ZS tupol Hriste

 

 

 

 

 

 

 

Sportoviště by měla sloužit všem věkovým skupinám občanů. Zajímavé sportovní programy budou získávat podporu for-mou grantů městské části. Podpoříme opravy stávajících a vznik nových cyklostezek v klidových zónách MČ a zajistíme propojení s ostatními částmi Prahy.

Bezpečnost a pořádek

policie

 

 

 

 

 

 

 Činnost městské policie považujeme za nutnost. Policisté a policistky by nadále vykonávali především pochůzkovou čin-nost, byli by na chodnících a u přechodů pro chodce a škol. Zvýšený dohled zavedeme v ulicích v parcích a v místech vyššího výskytu pouliční kriminality. Budeme prosazovat,  aby policie aktivně kontrolovala a zasahovala vůči závadovým osobám narušujícím veřejný pořádek v obci s tím,  že se tento problém budeme řešit novou závaznou vyhláškou.   

Informovanost občanů

matepravovedet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letňanské listy

Budeme informovat občany o dění v Letňanech v místním měsíčníku „Letňanské listy“ a na jeho elektronické verzi. Zavedením rubriky „Jiný názor“ umožníme pravidelně publikovat vybrané kritické názory, a tak zajistíme prostor pro celé spektrum veřejného mínění. Letňanské listy budou i nadále informovat o všech aktivitách naší městské části a o všech aktivitách radnice. K důležitým tématům letňanského života uspořádáme veřejnou diskusi.

Transparentní radnice

Zajistíme transparentní výběrové řízení na dodavatele MČ Praha 18, všechny smlouvy včetně dodatků a podkladů musí být dostupné v elektronické verzi na internetu, na vyžádání k nahlédnutí v listinné podobě. Zavedeme transparentní účetnictví, všechny finanční transakce, včetně účetních dokladů budou dostupné na internetu a k nahlédnutí v listinné podobě (pokud to neodporuje zákonu na ochranu osobních údajů).

Webové služby

Zajistíme maximální informovanost občanů o dění na radnici a hlavně poskytneme co možná nejširší, viditelné a přehledné informace o zahájení výběrových řízení; o všech výsledcích výběrových řízení budeme poskytovat podrobné informace. Výběrové řízení bude veřejné. Zajistíme, aby občané byli plně informováni o jednání rady a zastupitelstva MČ Praha 18.

Místní vývěsky

Veškerá důležitá sdělení budou rovněž vyvěšena na veřejných vývěskách. Motto :  Naším cílem je informovaný, aktivní a spokojený občan.