Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Volební program sdružení Česká pirátská strana s podporou občanského sdružení Zdravé Letňany 

Vážení voliči,

pokud se rozhodnete jít k volbám a dáte svůj hlas České pirátská straně a občanskému sdružení Zdravé Letňany  o. s. Slibujeme vám, že se budeme starat nejen o řešení velkých věcí, které se týkají celého správního obvodu Prahy 18 (což neznamená jen Letňany, ale i Nový Prosek), a  také věcí napohled drobných, trápících jen několik lidí v našem regionu. Na základě rozhovorů, které jsme s vámi vedli, a vašich podnětů, si dovolujeme předložit program, který dále přispěje ke zkvalitnění a zlepšení života v naší městské části. Místo všeobecných slibů vám nabízíme jasné závazky, jejichž plnění můžete v budoucnu snadno kontrolovat. Politici ve vedení města se musí chovat jako dobří hospodáři. Nesmějí dávat prostor k rozpínání korupce, jejímž důsled-kem  jsou předražené a nepotřebné projekty. Přehledný transparentní rozpočet, stanovení investičních priorit, které jsou reálné a pro město nezbytné, předvídatelnost a koncepčnost rozhodování vedení města jsou nutným základem pro zdravé finance a prosperitu Letňan.

Chceme MČ Prahu 18 čistou, kulturní, bezpečnou a bez korupce, takovou, aby se v ní spokojeně žilo všem generacím.

Vašich hlasů si velmi vážíme a děkujeme vám za ně.

Co chceme?

Chceme, aby se komunální politika stala opravdovou službou vám, občanům. Chceme zlepšovat kvalitu života v našem městě, reagovat na vaše podněty a připomínky, být s vámi v kontaktu.

Proč kandidujeme?

Chceme zlepšit život v Letňanech tak, aby se zde všichni cítili jako doma a Letňany pro ně nebyly pouze „noclehárnou“ před dalším pracovním dnem.  Naše lidské i profesní zkušenosti chceme využít k tomu, aby bylo zastupitelstvo MČ pro naše občany důvěryhodné, aby za svými občany stálo a naslouchalo jim.

Co občanům nabízíme?

Nabízíme respekt a zájem o vaše problémy, připomínky i podněty. Kvalitně fungující správa města je pro nás samozřej-mostí. Nebráníme se diskusi, nepohrdáme názory občanů a vítáme vaše připomínky. Radnice bude otevřena všem slušným lidem. Jsme tu pro vás, pro občany.

Nebudeme bořit a likvidovat práci předchozího vedení radnice Prahy 18!

Práce předchozích vedení radnice si vážíme a chceme zachovat každý smysluplný projekt, který je v našem regionu reali-zován nebo naplánován. Na mnohé projekty budeme navazovat. Likvidace dobré práce jiných lidí by byl krok špatným směrem a to v žádném případě dělat nebudeme.

Volební program: 

Oblast:

1. Školství

2. Veřejný život

3. Kultura

4. Stavební investice a životní prostředí

5. Zdravotnictví a sociální služby

6. Rozvoj služeb

7. Doprava

8. Bydlení

9. Rodina

10. Sport

11. Bezpečnost a pořádek

12. Informovanost občanů

Školství

ZS Faitla 3

Zajistíme efektivní financování provozu stávajících škol podle velikosti nemovitého majetku a počtu žáků včetně násled-né kontroly účelného využití finančních prostředků. 

 • Podpoříme integraci handicapovaných dětí do běžných tříd, v mezích možností jednotlivých škol.
 • Prověříme stav stávajícího školního stravování, zajistíme možnost výběru ve školních jídelnách a dohled nutričních specialistů nad jídelníčky.
 • Ve funkčním období převedeme školní kuchyně opět po jednotlivé základní školy.
 • Zrušíme organizaci Zařízení školního stravování.
 • Vynasnažíme se uspokojit požadavky letňanských žadatelů o umístění dětí do mateřských škol.
 • Podpoříme různorodost zaměření každé letňanské školy.
 • Budeme podporovat stávající volnočasové aktivity, které školy zajišťují.
 • Zlepšíme bezpečnost silničního provozu v okolí škol.
 • Budeme dbát o další rozvoj stávajících školních zahrad a sportovišť.

Veřejný život

 Prosadíme nepovolení dalších heren s výherními automaty a dalších provozoven, s nimiž se často pojí jednání ústící v narušování veřejného klidu a ohrožování výchovy mládeže.

Kultura

Jan Repka

 

 

 

   

 

 

 

 • Budeme podporovat činnost a projekty organizací, které přispějí k obohacení, zkvalitnění a rozšíření nabídky kulturních aktivit na území Letňan.
 • Prověříme funkčnost a rentabilitu Letňanské sportovně kulturní společnosti – jsme pro její zrušení
 • Podpoříme činnost místní knihovny
 • Preferujeme a podpoříme pravidelné kulturní projekty, např. Letňany nejen dětem, Rozlučte se s prázdninami, tradiční ples, festival dětských lidových muzik, festival lidových muzik, sochařské sympozium atd., které se stanou tradicí Letňan.

 Stavební investice a životní prostředí

Tesco - prejezd

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobře udržovaná zeleň v ulicích bude nejviditelnějším projevem snahy o příjemné a útulnější městské prostředí. Nedovolíme další zahušťování Letňan na úkor životního prostředí.

 • Podpoříme rozumnou rovnováhu mezi rozvojem MČ a ochranou její přírody před zničením a znehodnocením.
 • Budeme respektovat zájem občanů při realizaci velkých stavebních investic. (např. Letňanské lentilky)
 • Nedovolíme likvidaci další zeleně na území MČ ani v případě již odsouhlaseních investičních akcí.
 • Budeme navrhovat maximálnímu posunutí zahájení plánované výstavby bytových domů v areálu AVIE (2 500b.j.) a  podél ul. Tupolevova a Kbelská (za Tesco centrem) (3 000b.j.) na rok 2025.
 • Jsme proti rozšiřování a zahušťování Letňan bez dostatečné občanské vybavenosti a infrastruktury.  
 • Budeme usilovat o snížení hluku, montáží protihlukových zábran a omezením automobilového provozu a snížením rychlosti automobilů v prostoru Letňan  u ulice Tupolevova.
 • Realizujeme,  nebo revitalizujeme malá zákoutí určená k odpočinku a parkové ostrůvky s lavičkami a pískovišti pro maminky s dětmi.
 • Budeme usilovat o zlepšení čistoty městských komunikací, a to  především v oblastech s výrazně silnou dopravou.
 • Budeme řešit dopravní situaci na ulici Tupolevova u Kolonie au Avie zajištěním druhého přechodu pro chodce v místě zastávek MHD
 • Budeme nadále podporovat odstranění ekologických zátěží a problémů v oblasti Avie a Letova.
 • Udržíme stávající frekvenci stání velkoobjemových kontejnerů na domovní  a bioodpad.
 • Zajistíme osvětu mezi těmi, kteří neuklízejí po svých psech.
 • Budeme usilovat o zachování Lesoparku v současné podobě a podpoříme jeho další rozumný rozvoj.

 

Zdravotnictví a sociální služby

dchodci 1

 

 

 

 

 

 

 

Naší prioritou bude komplexní péče o občany a seniory. Formou grantů podpoříme veřejně prospěšné společnosti se so-ciálním programem pro sociálně slabší občany – důchodce, mladé rodiny s malými dětmi. Maximálně podpoříme vstup handicapovaných občanů na kulturní a sportovní akce, podpoříme neziskové organizace v této oblasti.

Senioři:

Naší prioritou je, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Jejich umístění ve specializovaných zařízeních je až poslední variantou řešení. Podpoříme kulturní a vzdělávací aktivity seniorů, jako jsou univerzity třetího věku a činnost stávajícího klubu pro seniory.

 • Podpoříme činnost organizací, které se starají o seniory a postižené občany.
 • Podpoříme projekt specializovaných zařízení poskytujících gerontologickou péči, včetně denního stacionáře s odpovídající kapacitou, případně formou grantů finančně podpoříme stávající  gerontologické centrum mimo oblast Letňan, které smluvně poskytne služby pro letňanské seniory.
 • Formou grantů zajistíme efektivní činnost organizací poskytujících sociální služby pro seniory naší městské části.
 • Budeme podporovat co nejdelší setrvání seniorů ve vlastním prostředí s využitím široké nabídky pečovatelských a zdravotních služeb.
 • Podpoříme asistenční (pečovatelské) služby pro seniory, včetně systému tísňové péče (signalizace, že má člověk pravdě-podobně zdravotní potíže atd.).
 • Podpoříme vytvoření přímého napojení ohrožených seniorů na pult Městské policie.

 

Handicapovaní občané:  

 • Budeme stabilně investovat do zkvalitňování chodníků, které jsou samy leckdy překážkou ztěžující pohyb   občanů.
 • Budeme usilovat o odstranění bariér pro jinak znevýhodněné občany.
 • Umožníme vstup handicapovaných občanů na kulturní a sportovní akce.
 • Podporujeme úzkou spolupráci s nevládními organizacemi, které se věnují práci s handicapovanými občany, a jejich podporu prostřednictvím grantů.
 • Zajistíme přístupnost nově budovaných staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 

Rozvoj služeb

Zmapujeme chybějící služby v MČ a živnostníky budeme motivovat snížením nájemného v nebytových prostorách     objektů v majetku MČ.

 • Budeme preferovat kvalitní místní firmy při udělování zakázek pro město, neboť z jejich prosperity bude mít zpětně užitek celá městská část.
 • Umožníme bezplatnou prezentaci místních firem na webových stránkách MČ .

 

Doprava

metra MHD

 

 

 

 

 

 

  

Prosadíme zklidnění frekventovaných komunikací MČ dalším omezením nákladní dopravy a dodržování dopravních předpisů a značek.

 • Podpoříme vyšší frekvenci kontrol dodržování rychlosti a dopravních předpisů v Letňanech a také kontrolu dodržování zákazu vjezdu, parkování na chodnících apod.
 • Bezpečnost chodců vyžaduje důraznější přístup. Důsledně budeme proto zavádět zpomalovací pásy a osvětlené pře-chody se světelnou výstrahou; provedeme revizi stávajících zpomalovacích prahů a neopodstatněné prahy odstraníme.
 • Zajistíme bezbariérovou úpravu chodníků pro vozíčkáře a kočárky a jejich sjízdnost v zimním období.
 • Budeme usilovat o zkvalitnění MHD v Letňanech dojezdy každé soupravy konečné stanice metra Letňany.
 • Navážeme na již rozpracované projekty MČ.
 • Zajistíme  úpravu trasy midilinky do Starých Letňan
 • Zajistím posílení linek autobusů MHD v oblasti Starých Letňany směrem k metru a zpět.

 

Bydlení

barevn letnany 3

 

 

 

 

 

  

 

 Nekompromisně budeme bojovat proti protiprávnímu užívaní obecních bytů

 • Vytvoříme podmínky pro různé formy bydlení se zapojením občanů.
 • Peníze z prodeje státních a uvolněných (neoprávněně využívaných bytů) použijeme především pro podporu bydlení pro mladé rodiny a sociálně potřebné.

Rodina

socskupiny 02 4-200x149

 

 

 

 

 

 

 

 Podpoříme rozvoj stávajících víceúčelových „Mateřských  center“  se širokou nabídkou aktivit pro matky na MD a další zájemce, nabídkou rekvalifikačních kurzů, včetně propojení na stávající aktivity letňanských seniorů.

 • Zajistíme podporu příměstských táborů pro děti od 6 do 15 let.
 • Podpoříme činnost společenských organizací pracujících s mládeží.
 • Podpoříme rozvoj nových dětských hřišť,  zajistíme jejich  běžnou údržbu .
 • Podpoříme vznik nového projektu „Domu dětí a mládeže“.
 • Udržíme stávající finanční rezervu dle § 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti.
 • Rezerva bude i nadále sloužit pro občany v krizové situaci nebo postižené živelnou pohromou.

Sport

ZS tupol Hriste

 

 

 

 

 

 

 

Sportoviště by měla sloužit všem věkovým skupinám občanů. Zajímavé sportovní programy budou získávat podporu for-mou grantů městské části. Podpoříme opravy stávajících a vznik nových cyklostezek v klidových zónách MČ a zajistíme propojení s ostatními částmi Prahy.

 • Zajistíme činnost sportovní komise MČ.
 • V rámci grantového programu města na podporu sportu a tělovýchovy chceme podporovat zejména aktivity pro děti a mládež.
 • Budeme podporovat stávající sportovní projekty organizací působících na území Letňan.
 • Realizujeme na vhodném místě skate park.
 • Podpoříme obnovu zrušené cyklotrasu A44 kolem letiště Ve spolupráci s MÚ Čakovice revitalizujeme stávající zdevastované sportovní hřiště, včetně nemovitosti „Chaloupka“ v Kolonii u Avie. 
 • Podpoříme výstavbu dalších malých sportovišť pro mládež jako důležitý prostředek prevence proti sociálně-patologickým jevům.

Bezpečnost a pořádek

policie

 

 

 

 

 

 

 Činnost městské policie považujeme za nutnost. Policisté a policistky by nadále vykonávali především pochůzkovou čin-nost, byli by na chodnících a u přechodů pro chodce a škol. Zvýšený dohled zavedeme v ulicích v parcích a v místech vyššího výskytu pouliční kriminality. Budeme prosazovat,  aby policie aktivně kontrolovala a zasahovala vůči závadovým osobám narušujícím veřejný pořádek v obci s tím,  že se tento problém budeme řešit novou závaznou vyhláškou.   

 • Prověříme efektivitu kamerového systému a jeho úspěšnosti v boji s kriminalitou. Teprve poté se můžeme rozhodnout, zda uvažovat o jeho rozšiřování jako nástroje proti majetkové či násilné kriminalitě. 
 • Budeme prosazovat hlídání přechodů pro chodce městkou policií u vytypovaných zastávkách MHD  místních ZŠ v době začátku školního vyučování a pro po dohodě se  místními ZŠ v době ukončení školního vyučování.
 • Zasadíme se o to, aby se vozidla odtahovala jen v případě, kdy budou překážkou silničního provozu.
 • Na základních školách finančně podpoříme preventivní akce zaměřené proti drogám, alkoholu a aktivity zaměřené na  podporu zdravého životního tylu a bezpečného chování (výživa, volný čas, dopravní výchova, komunikační dovednosti, právní vědomí, chování na internetu atd.
 • Rozšíříme spolupráci s městskou policií k zajištění větší bezpečnosti občanů (hlídky v ulicích) a bezpečnosti v okolí škol včetně přechodů a silničního provozu.
 • Budeme nadále podporovat činnost letňanských dobrovolných hasičů.

Informovanost občanů

matepravovedet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letňanské listy

Budeme informovat občany o dění v Letňanech v místním měsíčníku „Letňanské listy“ a na jeho elektronické verzi. Zavedením rubriky „Jiný názor“ umožníme pravidelně publikovat vybrané kritické názory, a tak zajistíme prostor pro celé spektrum veřejného mínění. Letňanské listy budou i nadále informovat o všech aktivitách naší městské části a o všech aktivitách radnice. K důležitým tématům letňanského života uspořádáme veřejnou diskusi.

Transparentní radnice

Zajistíme transparentní výběrové řízení na dodavatele MČ Praha 18, všechny smlouvy včetně dodatků a podkladů musí být dostupné v elektronické verzi na internetu, na vyžádání k nahlédnutí v listinné podobě. Zavedeme transparentní účetnictví, všechny finanční transakce, včetně účetních dokladů budou dostupné na internetu a k nahlédnutí v listinné podobě (pokud to neodporuje zákonu na ochranu osobních údajů).

Webové služby

Zajistíme maximální informovanost občanů o dění na radnici a hlavně poskytneme co možná nejširší, viditelné a přehledné informace o zahájení výběrových řízení; o všech výsledcích výběrových řízení budeme poskytovat podrobné informace. Výběrové řízení bude veřejné. Zajistíme, aby občané byli plně informováni o jednání rady a zastupitelstva MČ Praha 18.

Místní vývěsky

Veškerá důležitá sdělení budou rovněž vyvěšena na veřejných vývěskách. Motto :  Naším cílem je informovaný, aktivní a spokojený občan.