Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

Zápis z jednání Komise kultury a společenských organizací, které se konalo dne 13. 1. 2011 ve 20.00 hodin v prostorách radnice MČ Praha 18


přítomní: 
Pospíšilová za vv
Deutsch za vv
Halamová za ODS
Šorel za TOP 09

Omluveni:
Soukal za vv

Program jednání:

1) Návrhy vlastních aktivit Kulturní komise na rok 2011
 
• Rozlučte se s prázdninami, hlavní garant akce: Deutsch

foto z ročníku 2010 zde
• Letňany nejen dětem, hlavní garant akce: Deutsch

foto z ročníku 2010 zde
• Kinobus, hlavní garant akce: Halamová
• Vítání občánků, Z: Halamová
• Články do Letňanských  listů, hlavní garant akce: Šorel
• Kulturní akce knihovny MČ, hlavní garant akce: Soukal

ilustrační foto z  jedné akce knihovna MČ Praha 16 - Koncert skupiny Svitky  zde
• Letňanská drakyáda, hlavní garant akce: Šorel
• Letecký den 2012, hlavní garant akce: Šorel
• Masopust 2012, hlavní garant akce: Pospíšilová

2) Úkol z rady MČ – uložila Kulturní komisi zajistit spoluúčast na organizaci radničního plesu dne 18. 2. 2011 – po dohodě s tajemníkem Gerhardem je úkolem Kulturní komise zajistit pouze fotodokumentaci.
Z: Deutsch

foto z akce Radniční ples 2010 zde

3) Nové grantové schéma pro kulturu a společenské organizace na rok 2011  – pozn. nebude již podporována celoroční činnost organizací a proto finance budou směřovány přímo na konkrétní akce.  

4) Komise kultury doporučuje RMČ podpořit nové vydání knihy o Letňanech od autora Václava Šorela s kolektivem.

5) Předem projednat s vedoucími společenských organizací obsah podaných grantů na rok 2011. Je potřeba spolupracovat na podávání grantů s vedoucími kulturních a společenských organizací.
Z: Pospíšilová, Deutsch


6) Informace o návrhu smlouvy mezi MČ Praha 18 a Ekonom reality o zajištění sníženého pronájmu kulturního sálu pro potřeby MČ Praha 18. Smlouva byla projednávána pouze v radě MČ.

7) Plán jednání Kulturní komise na 1. pololetí 2011. Komise budou probíhat vždy ve 20.00 hodin ve čtvrtek na radnici MČ Praha 18.
13.1.
17. 2.
24. 3.
28. 4.
19. 5.
16. 6

8)  Kontaktní údaje: vyplnit a předat je v obálce do podatelny MČ Praha 18  pí. Šebkové
       Zajistit čtvrtletní vyúčtování Kulturní komise.
Z: Deutsch

9) Info: Podle aktuální  informace od pana Dvořáka  z Ekonom reality s.r.o. společnost Ekonom Reality s.r.o. na rok 2011 neplánuje podat granty na akce letňanských společenských organizací jako v roce 2010. 

10) Info : V roce 2011 budeme v Kulturní komisi projednávat pouze kulturní činnost.      Granty ostatních organizací, které zajišťují společenskou činnost, patří do kompetence  Školské komise a kulturních organizací. Vzhledem k tomu, že se činnosti prolínají, je navrženo a odsouhlaseno, aby granty kulturních a společenských organizací byly projednávány společně oběma  komisemi.

11) Info: Rozpočet MČ Praha 18 na podporu kulturní činnosti -  doposud rozpočet není schválen, granty budou vyhlášeny po schválení rozpočtu MČ Letňany.


    

Komise byla ukončena ve 21.30 hodin,
Další jednání komise je naplánováno na 17. 2. 2010 ve 20.00 hodin na radnici MČ Praha 18.

Zapsal:  Olaf Deutsch, člen komise
V Praze 13. 1. 2011