Adresát:
Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614
199 00 Praha 9
Vážený pane předsedo,
píši Vám v odpovědi na Váš podnět z března tohoto roku, který se týká bezpečnosti provozu na komunikaci Tupolevova. Podnět byl dne 18. 3. 2013 projednán dopravní komisí RMČ, která posuzovala jednak vhodnost navrhovaných opatření a příslušnost městské části Praha 18 k jejich případné realizaci.
Pechod_kolonie_AviePředně mi dovolte uvést, že komunikace je zařazena v plánu rekonstrukcí komunikací v rámci činnosti Technické správy hl. m. Prahy pro následující období. Ve druhé polovině roku 2010 došlo k výměně povrchu  v úseku Tuplevova x Beranových - Tupolevova x Veselská. Součástí této rekonstrukce bylo i zařazení takových prvků dopravního značení, které přispěly ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci. Od roku 2010 proběhlo několik jednání se zástupci TSK a Magistrátu hl. m. Praha ohledně dokončení třetí etapy rekonstrukce Tupolevovy x Veselská - Tupolevova x Kostelecká. Výsledkem těchto jednání je zařazení III. etapy rekonstrukce Tupolevovy do harmonogramu prací TSK pro rok 2014. Předpokládáme tak, že by k rekonstrukci mělo dojít v průběhu prvního pololetí roku 2014. Součástí prací bude podobně jako v prvních dvou etapách instalace prvků dopravního značení, které zvýší bezpečnost provozu na komunikaci. Namátkou bych uvedl vytvoření jízdních pruhů pro cyklisty či umístění citibloků uprostřed přechodů (tzv. ostrůvků) tak, aby umožnili snadnější přechod vozovky. Vzhledem k tomu, že provedená opatření se osvědčila již u prvních etap, předpokládáme podobné efekt i v souvislosti s realizací poslední etapy rekonstrukci komunikace Tupolevova.
K vašemu podnětu sděluji, že tento bude v nejbližší době postoupen Technické správě komunikací hl. m. Praha, která má komunikaci ve správě a která je jediným oprávněným subjektem pro provádění jakýchkoliv zásahů do dopravního značení. Postoupení bude doplněno o stanovisko dopravní komise RMČ, která konstatovala, že umístění zpomalovacích pruhů za situace, kdy má být povrch komunikace v nejbližší době rekonstruován, není vhodné. Jako možné opatření komise navrhla umístění sloupů veřejného osvětlení v místě přechodu u zastávky MHD Trutnovská.
Podobné sloupy jsou již několik let umístěny například u blízké zastávky Krausova, kde se i díky tomuto opatření zvýšila viditelnost. Umístění sloupů veřejného osvětlení tak bude  doporučeno jako vhodné s ohledem na shora uvedené skutečnosti. Samotná realizace je však plně v kompetenci Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a tak v případě potřeby doporučuji se s jakýmikoliv doplňujícími návrhy na změnu dopravního značení a jiných úprav na komunikaci obrátit se přímo na tuto organizaci, která má komunikaci Tupolevova ve správě.
S pozdravem
Martin Zástěra, zástupce starosty MČ Praha 18
Žádost Občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. ze dne 1. 3. 2013