Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

Zdravé Letňany

matepravovedetInformujeme Vás o jednání, které proběhlo v úterý 26. listopadu v administrativních prostorách areálu SK Prosek. K jednacímu stolu nás vyzvalo dotčené vedení SK Prosek, které tak zareagovalo na naší petici „Novy Prosek“, která je namířená proti zástavbě proseckých sportovišť. Za petiční výbor se jednání zúčastnil Milan Balahura, člen petičního výboru, předseda spolku Zdravé Letňany a zastupitel Olaf Deutsch a dále člen spolku Zdravé Letňany a zastupitel Zbyněk Walter.  V  kanceláři svazu nás přijali Viktor Furman, Karel Kapr a správce sportovního areálu (ještě tam byl jeden pán, ale jméno si nepamatuji). Bylo pro nás překvapením, že se jednání účastnil i letňanský místostarosta Ondřej Lněnička. Začátek jednání probíhal v duchu vy lžete, matete lidi, protože říkáte, že chceme zlikvidovat sport …..dále,  proč jste nás neoslovili a dopředu si nenechali vysvětlit náš záměr. Viktor Furman nám několikrát zdůraznil, doslova ….. také nemáme radost z toho, že musíme nechat zastavět areál fotbalového stadionu, ale není jiná možnost jak udržet v areálu sport a postavit moderní sportovní halu. Dá se říci, že obhajoba návrhu změny ÚP končila větami  …..když nebudeme mít peníze na provoz areálu tak celý areál zavřeme a tak nekritizujte a navrhněte svoje lepší řešení, nám jde především o udržení sportu. 

Číst dál: Jednání s vedením SK Prosek

Přijdeme o svá sportoviště?

 

nový prosek

Vážení sousedé,

obracím se na vás, jako zástupce petičního výboru s prosbou o podpis a propagaci této petice mezi Vaše sousedy, Vaší rodinu a Vaše přátele. Dne 30.10.2019 Rada MČ Praha 18 Letňany souhlasila se změnou územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zkráceným postupem, spočívající ve změn funkčního využití na pozemcích parc. č. 600/13, 600/14, 600/19, 600/23, 600/24, 600/66, 600/335, 600/345, 600/346, 600/347, 600/348, 600/349, 600/351, 600/354, 600/355, 600/356, vše v k. ú. Letňany, z funkce SP - sportu na funkční plochu SV – všeobecně smíšené s kódem míry využití území G. Znamená to, že místo sportovišť v areálu SK Prosek vyroste další rozsáhlá zástavba! Další bytové domy ještě více napnou již tak přetížené prvky občanské vybavenosti, jakými jsou školky, školy či Poliklinika Prosek a zhoršení parkovací situace na celém sídlišti. Přestože Výbor pro územní rozvoj a plánování MČ Praha 18 Letňany doporučil zajistit uzavření plánovací smlouvy s majiteli pozemků tak, aby v této smlouvě bylo zajištěno, že i do budoucna bude zajištěn provoz sportovních klubů v současné době působících v uvedené lokalitě, tak zaprvé v usnesení Rady MČ se tato formulace neobjevuje, zadruhé jedná se o nějaký příslib, který majitel pozemků nemusí po schválení změn územního plánu reflektovat. Upozorňuji, že pouze část pozemků leží v katastrálním území Letňan, další část je na území Prahy 9 a těsně sousedí s pozemky zástavby u Polikliniky Prosek. Jako občané vnímáme velice negativně zahušťování urbanisticky stabilizovaného území Střížkova. Proseka a Letňan. Zvlášť za situace, kdy je na území MČ Praha 9 největší brownfield v Praze, který navíc obsluhuje nejméně vytížená stanice pražského metra - Kolbenova. Stejně tak na území Letňan je bývalý průmyslový areál Avia, kde se taktéž počítá s masivní zástavbou. Změnu územního plánu provádí Zastupitelstvo hl. m. Prahy, proto je potřeba spojit síly a posbírat co nejvíce podpisů, abychom měli silný argument pro zastupitele a o sportoviště nepřišli. Další zasedání ZHMP je 12.12.2019. Více informací naleznete na www.novyprosek.cz. Vyplněné petiční archy, byť s jedním podpisem, vhazujte do schránky Balahurovi, Chotěšovská 700/7.

S pozdravem,

Milan Balahura 774 620 083 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petice Nový Prosek  stáhnout

488d4bd59c65dfc45b575d29cc4c6823

  V pondělí 21.10.2019 proběhlo další pravidelné jednání Finančního výboru. Jedním z témat bylo i projednání prvního návrhu rozpočtu na rok 2020. Jednání se zúčastnil i starosta MČ Zdeněk Kučera, který však odešel ještě předtím, než se téma rozpočtu začalo projednávat. Poměrně překvapivé bylo, že FV nikdo z vedení radnice rozpočet nepředstavil. Prozatím tak nevíme nic o cílích a vizích radnice na příští rok. Dle slov předsedy FV, Ondřeje Miffka, je letošní projednávání velice nestandardní, kdy s ním nikdo z vedení radnice nekomunikuje, není znám harmonogram schvalování (na rozdíl od předcházejících let) a rovněž i podklady dostal až těsně přes zasedáním výboru.  Předložený rozpočet je velmi optimistický po výdajové stránce, s navrhovaných schodkem cca 71 mil. CZK. FV tedy zaujal stanovisko významné redukce nákladů a oprav chyb, jako byly například duplicitní položky. Postup radnice ke schvalování rozpočtu budou Zdravé Letňany podrobně sledovat.  Člen finančního výboru

Radnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření zastupitelského klubu Zdravé Letňany.

 Vzhledem k poslední události, ke které došlo minulý týden a tou bylo fyzické napadení zastupitele za ODS, místostarosty pana Mgr. Ondřeje Lněničky, a to přímo na radnici Městské části Praha 18 jsme se rozhodli k tomuto níže uvedenému prohlášení:

Klub zastupitelů Zdravé Letňany odsuzuje útok na zastupitele za ODS pana Mgr. Ondřeje Lněničku, ať již byl motiv jakýkoliv. Řešení jakýchkoli problémů by mělo zůstat vždy v mezích slušného chování, fyzické řešení problémů považuje klub Zdravé Letňany opovrženíhodný.

 Klub Zdravé Letňany

avie koloieNová Avia je jednou ze čtyř velkých čtvrtí, které se připravují na území Letňan. Čítá zhruba 14 tisíc nových obyvatel. Kontrast prvorepublikových vilek s výstavbou, kterou připravují developeři ve spolupráci s letňanskou radnicí, je nejvíce vidět v Kolonii u Avie, kde by měly nedaleko rodinných domků vyrůst věžáky.  Náš spolek nesouhlasí s touto masivní výstavbou, dokud nebude vyřešeno dopravní napojení (dálniční okruh, obchvat Letňan, tramvajová trať), ale také nové školy, školky, zdravotní střediska a jiné potřebné služby. Investor sice zpracoval smysluplné studie, ale do připravované změny územního plánu nebyly zapracovány.  Může se stát, že investor po schválení změny areál prodá a nový developer pěkné obrázky zahodí do koše. Jen výstavba nové školy, která je bezpodmínečně nutná, by pak včetně pozemku přišla město na astronomických půl miliardy korun.

Tento dopis jsme odeslali na Magistrát. Čím více se nás ozve, tím lépe, připomínky se zasílají do pátku 30. srpna!

Magistrát hl. m. .Prahy  Odbor územního rozvoje  Jungmanova 34/29  110 21 Praha 1

V Praze dne 26. 8. 2019

 

Věc: Připomínky ke změně územního plánu Z 2808/00 – Multifunkční využití areálu Avia Letňany

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., s veřejnou vyhláškou a oznámením o veřejném projednání a vystavení celoměstsky významných změn vlny IV, Magistrátu hl. m. Prahy – odbor územního rozvoje, ze dne 9. 7. 2019; rovněž na základě veřejné prezentace změny územního plánu, která proběhla na Úřadě městské části Praha 18 a veřejného projednání na IPR hl. m. Prahy vám sdělujeme níže uvedené připomínky:

1. Nesoulad změny ÚP Z 2808/00 se Zásadami územního rozvoje  Návrh změny územního plánu nesplňuje podmínky stanovené v Zásadách územního rozvoje hl. města Prahy (transformační oblast T1). Citujeme: „Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území:  

a) vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních  příležitostí,

 b) koordinace jednotlivých záměrů,

c) zajištění odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch v povodích vodotečí s nedostatečnými retenčními kapacitami,  

d) zohlednění kvality životního prostředí z pohledu ochrany veřejného zdraví při umísťování obytných a jiných citlivých funkcí, zejména podél železniční trati a podél komunikací s intenzivní dopravou.  Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci:  

a) navrhnout způsob využití a prostorové regulativy odpovídající poloze ve městě a možnostem dopravní obsluhy,  

b) založit vnitřní systémové vazby dopravy, včetně pěší, a zeleně,

c) navrhnout způsob hospodaření s vodou využitím místních územních podmínek pro výstavbu retenčních prostorů na dešťové kanalizaci před jejím vyústěním do vodotečí.“

2. Návrh změny ÚP Z 2808/00 v sousedství Kolonie u Avie  Prezentovaný návrh změny ÚP nebere v úvahu stávající výškovou hladinu přilehlé zástavby rodinných domů Kolonie u Avie, ale ani plánovaný projekt nové výstavby rodinných domů, která je připravovaná v rámci rozšíření městské lokality Čakovice u komunikace Tupolevova. Zástavba RD v Kolonii u Avie je vysoká nanejvýš dvě nadzemní podlaží. Realizací uvedené změny by v Novosvětské ulici vznikla odsazená uliční fronta s výškovým rozdílem nejméně 5 NP. Nyní navrhovaný koeficient míry využití území odpovídá zástavbě na východ od ulice Beranových. Oproti tomu v metropolitním plánu je navržena lépe vyhovující výšková regulace 4 NP. Vysokopodlažní výstavba bude mít zásadní vliv na krajinný ráz.  Tento rozdíl je pro spolek Zdravé Letňany z. s. nepřijatelný a požadujeme návrh změny přepracovat tak, aby navazující zástavba měla stejný charakter rodinných domů se zahradami. Za urbanisticky hodnotnější řešení považujeme vytvoření izolačního pásu o šířce 100 metrů, kde bude soustředěna zeleň, oddechové, sportovní a jiné nerušící aktivity. Podobně je toto území už nyní řešeno na opačné straně Kolonie u Avie v ulici Běloveské.

3. Dopravní řešení dle návrhu změny ÚP Z 2808/00  Vzhledem k tomu, že nová čtvrť bude zahrnovat zhruba 14 tisíc obyvatel, enormně se zvýší tlak na stávající komunikační síť. V Letňanech přibudou tisíce nových aut. Přitom stávající komunikační síť je přetížena. Oproti této skutečnosti nejsou přijata žádná kompenzační opatření.

Požadujeme:  

1) Podmínit výstavbu v areálu zprovozněním severovýchodní části Pražského okruhu, severního obchvatu Čakovic (severně od OC Čakovice) a východního obchvatu Letňan (přes areál Letov).  

2) Podmínit výstavbu v areálu zprovozněním tramvajové trati ze Sídliště Ďáblice do nové čtvrti. Za nejvhodnější řešení považujeme ukončení tramvajové trati až na hranici Prahy a Středočeského kraje, kde by bylo umístěno velké parkoviště P+R. Cestujících z nové zástavby bude tolik, že i samotné autobusy by vytvořily zácpu před příjezdem na metro Letňany. (Podotýkáme, že železniční trať č. 070 má překročenou kapacitu a výstavba prodloužení metra se v současnosti z ekonomických důvodů neplánuje.)  

3) Zachovat, nikoliv rušit plochy pro odstavy a otáčení autobusů. Obratiště autobusů bývalé zastávky Avia-sever, situované uprostřed areálu, je nahrazeno parkem. Nová poloha obratiště u zastávky Avia Letňany (situovaná do křižovatky!) naopak neumožňuje obracení a odstavy páteřních linek s jedno- nebo dvoukloubovými autobusy. Obratiště Avia Letňany má navíc špatnou pěší dostupnost.

 4) Nesouhlasíme se zrušením výjezdu z Kolonie u Avie na Tupolevovu ulici a rušením ploch pro MHD. V rámci uvedené změny územního plánu je zrušen výjezd z Kolonie u Avie do ulice Tupolevovy a nahrazen zelení.  

5) Pro chodce a cyklisty požadujeme zahrnout přímé propojení ulic Žamberské a K Avii v souladu s generelem cyklistické dopravy hl. m. Prahy (celoměstská cyklotrasa A43).  

6) Upozorňujeme, že navrhovaná změna je v rozporu s dopravní studií prezentovanou investorem. Oproti studii je ve změně územního plánu navrženo obnovení průjezdu z Čakovic ulicí Beranových, které přinese obrovskou dopravní zátěž pro Staré Letňany. Naopak nové komunikace navrhované v dopravní studii, ve změně územního plánu nejsou obsaženy.

4. Stávající ekologická zátěž v Areálu Avie  Dále upozorňujeme, že navržená změna nebere v úvahu, že v oblasti budoucího staveniště sídliště ve stávajícím Areálu Avie nebyl vyřešen problém staré ekologické zátěže, který vznikl na území Letňan ale i Čakovic dlouhodobým působením průmyslových areálů s dlouhou historií. Dle informace z ÚMČ Praha 18 se ve výrobních podnicích používaly při výrobě uhlovodíky s obsahem chlóru, které se z důvodu špatného zabezpečení dostaly do spodních a povrchových vod. Tomuto faktu musí být přizpůsobeny plochy pro hospodaření s dešťovou a jinou vodou.

5. Občanská vybavenost nové čtvrti  Změna územního plánu je v rozporu s předloženou zastavovací studií, neboť oproti studii nezahrnuje plochy pro občanskou vybavenost, jako jsou školská a zdravotnická zařízení. Je zvláštní, že za novou školu je vydávaná stávající Střední škola mediální grafiky a tisku. Rovněž zdravotní středisko a jiná zařízení služeb v návrhu nejsou obsažena. Požadujeme jejich doplnění.  

Spolek Zdravé Letňany z. s.  Choceňská 158, Praha 18  Olaf Deutsch, předseda spolku

Strana 12 z 36