Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

matepravovedetReagovali jsme  na záměr MČ Praha 18,  který by vyvěšen na úřední desce a v pondělí 6. 1. 2020 jsme předali na podatelnu letošní první nasouhlasné stanovisko. Naše nesouhlasné se týkalo  záměru  č.j.: 34458/2019 OSM  uzavřít dohodu o narovnání s TJ Letov Letňany a SK Tiebreak, (společnost vede člen rady MČ Praha 18 radní ing. Halama) včetně uzavření na ní závislých nájemní smlouvy a pachtovní smlouvy s TJ Letov Letňany, který byl zveřejněn  ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze na úřední desce úřadu MČ Praha 18  na základě usnesení Rady městské části Praha 18 č. 572/23/19 ze dne 20. 12. 2019 Spolek Zdravé Letňany  z. s. nesouhlasí  se záměrem MČ Praha 18  uzavřít dohodu o narovnání s TJ Letov Letňany a SK Tiebreak, včetně uzavření na ní závislé nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 78 m² v objektu Třinecká 650, Praha 9 Letňany a na ní závislé pachtovní smlouvy na pozemky parc.č. 607/2, parc. č. 607/4 a části pozemků parc. č. 607/5 a parc. č. 607/1, vše v k.ú. Letňany se spolkem TJ Letov Letňany IČ 00550396 se sídlem Třinecká 650, Praha 9 Letňany z ohledem na níže uvedené nejasnosti a nesrovnalosti.  Dále konstatujeme, že obecně je celá struktura smluv dosti nejasná, včetně výpočtu pohledávek a odporuje principům dobré veřejné správy, zejména principu nestrannosti a přesvědčivosti. Dále musíme připomenout, že je s podivem, že takto důležitá věc je vyvěšena v době vánočních svátků a dovolených. 

Stanovisko spolku Zdravé Letňany :

 1. Připomínky k DOHODĚ O NAROVNÁNÍ

 • Nebyl předložen podrobný položkový rozpočet investic do tenisových kurtů umístěných na dotčených pozemcích uskutečněných ze strany, který je údajně uveden na straně 27 ve třetím sloupci v řádcích č. 1 až 8 znaleckého posudku, který rovněž nebyl přeložen. Prosíme o doložení

 • Na základě, kterého rozhodnutí či dohody s podpisy všech tří stran bylo projednáno níže uvedené rozdělení investic na -LETOVA částka 4.800.000,-Kč – a TIEBREAKU částkou 116.000,-Kč. Prosíme o doložení.

 • Nebyla předložena dokumentace k (ukončenému?) soudnímu řízení mezi MČP18 a TIEBREAKEM s uvedením náhrady nákladů soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 201/2016 a v odvolacím řízení u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13Co 351/2018 v celkové výši 213.494,-Kč (za řízení v prvním stupni ve výši 174.087,-Kč a za řízení ve druhém stupni ve výši 39.407,-Kč). Žádáme o přeložení.

 • Žádáme o přeložení účetního dokladu z částky zaplacené MČP18 ze strany LETOVA ve výši 554.374,-Kč, která je dána jistinou ve výši 392.600,23Kč.

 • Hodnota tenisových kurtů umístěných na dotčených pozemcích byla určena jedním znaleckým posudkem na částku 2.368.680 Kč, (znalecký posudek č. 5 640–12–2019, zhotovitel Česká znalecka, a.s.). Nesouhlasíme s tím, že byla hodnota pozemku ohodnocena pouze jedním znaleckým posudkem. Pro správné určení ceny pozemků je nutné a to jako spolek navrhujeme objednat ještě dva odborné znalecké posudky. Prosíme o doplnění

   Žádáme předložit podklady pro vytvoření a samotnou objednávku pro vyhotovení odborného znaleckého posudku.

 • Žádáme předložit kompletní znalecký posudek + přílohy č. 5 640–12–2019 vyhotovený zhotovitelem Českou znaleckou, a.s., včetně faktury za provedené služby.  

 1. Připomínky ke SMLOUVĚ O NÁJMU

  Doba nájmu Bod 5. 1 návrhu smlouvy

 • Nesouhlasíme, aby doba nájmu byla stanovaná na pevnou dobu určitou na 10 let, a počíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy bez možnosti zrušení smlouvy, navrhujeme pevnou dobu nájmu snížit na 5 let, s roční zkušební dobou.

 • Nesouhlasíme s tím, že po skončení výše uvedené doby nájmu se nájemní smlouva automaticky prodlouží o 3 roky a 10 měsíců, ledaže by nájemce oznámil pronajímateli, že na prodloužení/pokračování této nájemní smlouvy nemá zájem. Tímto bodem se vlastně pronajímá pozemek na dobu 13 let a 10 měsíců. Dle nás se jedná o účelový bod vložený do návrhu smlouvy.

 • Nesouhlasíme s bodem smlouvy 5. 2 Smluvní strany nejsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět dříve než po uplynutí sjednané doby určité nájmu dle této smlouvy, ledaže by došlo k podstatnému porušení smluvních podmínek, protože pronajímatel nemá možnost v případně nutnosti smlouvu zrušit ani v případě, že uhradí nájemci proinvestované finance do zhodnocení areálu.

 • Dále žádáme přeložit níže uvedenou dokumentaci, uvedenou v návrhu smlouvy o nájmu:

  Příloha č. 1 – situační plánek předmětu nájmu

  Příloha č. 3 – položkový výčet uskutečněných investic

  Příloha č. 4 – znalecký posudek ohledně hodnoty tenisových kurtů

  Příloha č. 5 - Drobné úpravy

 1. Připomínky k Pachtovní smlouvě

  Předmět pachtu bod 2.3

  Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že na základě dohody o narovnání má pachtýř za propachtovatelem pohledávku na náhradu hodnoty tenisových kurtů ve výši 2.206.333,50Kč (dále jen „náhrada hodnoty tenisových kurtů“), které dříve vybudoval na pozemcích parc. č. 607/1 část o výměře 2059 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, parc. č. 607/2 o výměře 524 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 607/4 o výměře 1727 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 607/5 část o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, všechny ležící v k.ú. Letňany, obci Praha.

  Žádáme o předložení rozpis pohledávek na náhradu hodnoty tenisových kurtů ve výši 2.206.333,50Kč

   3. Doba pachtu

  - Nesouhlasíme, aby doba pachtu byla stanovaná na pevnou dobu určitou na 10 let, a počíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy bez možnosti zrušení smlouvy, navrhujeme pevnou dobu nájmu snížit na 5 let, s roční zkušební dobou.

  - Nesouhlasíme s tím, že po skončení výše uvedené doby pachtu se pachtovní smlouva automaticky prodlouží o 3 roky a 10 měsíců, ledaže by pachtýř oznámil propachtovateli, že na prodloužení/pokračování této pachtýřské smlouvy nemá zájem. Tímto bodem se vlastně svěřuje pozemek do pachtu na dobu 13 let a 10 měsíců. Dle nás se jedná o účelový bod vložený návrhu smlouvy.

   7. Ukončení a změna pachtu

  Smluvní strany sjednávají, že před uplynutím 10 let sjednané doby určité pachtu dle této smlouvy ji nemohou vypovědět, ledaže by došlo k podstatnému porušení smluvních podmínek. Po uplynutí této doby lze tuto smlouvu vypovědět tuto Smlouvu zejména též v následujících případech, pokud Pachtýř nenapraví porušení ve lhůtě 15 dní od písemné výzvy Propachtovatele:

  Nesouhlasíme s bodem 7. 2 protože v případě nutnosti MČ nemá možnost 13 let pachtovní smlouvu vypovědět, jedná se účelový bod této pachtovní smlouvy