Bleskovka

Drakiádu sice byla zrušená ale využijte její ,,On-line,, verzi! Vyfoťte se s drakem, viz letáček, a zašlete směrem k nám, soutěžíme o hodně krásných cen. Další informace naleznete ZDE

avie koloieNová Avia je jednou ze čtyř velkých čtvrtí, které se připravují na území Letňan. Čítá zhruba 14 tisíc nových obyvatel. Kontrast prvorepublikových vilek s výstavbou, kterou připravují developeři ve spolupráci s letňanskou radnicí, je nejvíce vidět v Kolonii u Avie, kde by měly nedaleko rodinných domků vyrůst věžáky.  Náš spolek nesouhlasí s touto masivní výstavbou, dokud nebude vyřešeno dopravní napojení (dálniční okruh, obchvat Letňan, tramvajová trať), ale také nové školy, školky, zdravotní střediska a jiné potřebné služby. Investor sice zpracoval smysluplné studie, ale do připravované změny územního plánu nebyly zapracovány.  Může se stát, že investor po schválení změny areál prodá a nový developer pěkné obrázky zahodí do koše. Jen výstavba nové školy, která je bezpodmínečně nutná, by pak včetně pozemku přišla město na astronomických půl miliardy korun.

Tento dopis jsme odeslali na Magistrát. Čím více se nás ozve, tím lépe, připomínky se zasílají do pátku 30. srpna!

Magistrát hl. m. .Prahy  Odbor územního rozvoje  Jungmanova 34/29  110 21 Praha 1

V Praze dne 26. 8. 2019

 

Věc: Připomínky ke změně územního plánu Z 2808/00 – Multifunkční využití areálu Avia Letňany

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., s veřejnou vyhláškou a oznámením o veřejném projednání a vystavení celoměstsky významných změn vlny IV, Magistrátu hl. m. Prahy – odbor územního rozvoje, ze dne 9. 7. 2019; rovněž na základě veřejné prezentace změny územního plánu, která proběhla na Úřadě městské části Praha 18 a veřejného projednání na IPR hl. m. Prahy vám sdělujeme níže uvedené připomínky:

1. Nesoulad změny ÚP Z 2808/00 se Zásadami územního rozvoje  Návrh změny územního plánu nesplňuje podmínky stanovené v Zásadách územního rozvoje hl. města Prahy (transformační oblast T1). Citujeme: „Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území:  

a) vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních  příležitostí,

 b) koordinace jednotlivých záměrů,

c) zajištění odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch v povodích vodotečí s nedostatečnými retenčními kapacitami,  

d) zohlednění kvality životního prostředí z pohledu ochrany veřejného zdraví při umísťování obytných a jiných citlivých funkcí, zejména podél železniční trati a podél komunikací s intenzivní dopravou.  Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci:  

a) navrhnout způsob využití a prostorové regulativy odpovídající poloze ve městě a možnostem dopravní obsluhy,  

b) založit vnitřní systémové vazby dopravy, včetně pěší, a zeleně,

c) navrhnout způsob hospodaření s vodou využitím místních územních podmínek pro výstavbu retenčních prostorů na dešťové kanalizaci před jejím vyústěním do vodotečí.“

2. Návrh změny ÚP Z 2808/00 v sousedství Kolonie u Avie  Prezentovaný návrh změny ÚP nebere v úvahu stávající výškovou hladinu přilehlé zástavby rodinných domů Kolonie u Avie, ale ani plánovaný projekt nové výstavby rodinných domů, která je připravovaná v rámci rozšíření městské lokality Čakovice u komunikace Tupolevova. Zástavba RD v Kolonii u Avie je vysoká nanejvýš dvě nadzemní podlaží. Realizací uvedené změny by v Novosvětské ulici vznikla odsazená uliční fronta s výškovým rozdílem nejméně 5 NP. Nyní navrhovaný koeficient míry využití území odpovídá zástavbě na východ od ulice Beranových. Oproti tomu v metropolitním plánu je navržena lépe vyhovující výšková regulace 4 NP. Vysokopodlažní výstavba bude mít zásadní vliv na krajinný ráz.  Tento rozdíl je pro spolek Zdravé Letňany z. s. nepřijatelný a požadujeme návrh změny přepracovat tak, aby navazující zástavba měla stejný charakter rodinných domů se zahradami. Za urbanisticky hodnotnější řešení považujeme vytvoření izolačního pásu o šířce 100 metrů, kde bude soustředěna zeleň, oddechové, sportovní a jiné nerušící aktivity. Podobně je toto území už nyní řešeno na opačné straně Kolonie u Avie v ulici Běloveské.

3. Dopravní řešení dle návrhu změny ÚP Z 2808/00  Vzhledem k tomu, že nová čtvrť bude zahrnovat zhruba 14 tisíc obyvatel, enormně se zvýší tlak na stávající komunikační síť. V Letňanech přibudou tisíce nových aut. Přitom stávající komunikační síť je přetížena. Oproti této skutečnosti nejsou přijata žádná kompenzační opatření.

Požadujeme:  

1) Podmínit výstavbu v areálu zprovozněním severovýchodní části Pražského okruhu, severního obchvatu Čakovic (severně od OC Čakovice) a východního obchvatu Letňan (přes areál Letov).  

2) Podmínit výstavbu v areálu zprovozněním tramvajové trati ze Sídliště Ďáblice do nové čtvrti. Za nejvhodnější řešení považujeme ukončení tramvajové trati až na hranici Prahy a Středočeského kraje, kde by bylo umístěno velké parkoviště P+R. Cestujících z nové zástavby bude tolik, že i samotné autobusy by vytvořily zácpu před příjezdem na metro Letňany. (Podotýkáme, že železniční trať č. 070 má překročenou kapacitu a výstavba prodloužení metra se v současnosti z ekonomických důvodů neplánuje.)  

3) Zachovat, nikoliv rušit plochy pro odstavy a otáčení autobusů. Obratiště autobusů bývalé zastávky Avia-sever, situované uprostřed areálu, je nahrazeno parkem. Nová poloha obratiště u zastávky Avia Letňany (situovaná do křižovatky!) naopak neumožňuje obracení a odstavy páteřních linek s jedno- nebo dvoukloubovými autobusy. Obratiště Avia Letňany má navíc špatnou pěší dostupnost.

 4) Nesouhlasíme se zrušením výjezdu z Kolonie u Avie na Tupolevovu ulici a rušením ploch pro MHD. V rámci uvedené změny územního plánu je zrušen výjezd z Kolonie u Avie do ulice Tupolevovy a nahrazen zelení.  

5) Pro chodce a cyklisty požadujeme zahrnout přímé propojení ulic Žamberské a K Avii v souladu s generelem cyklistické dopravy hl. m. Prahy (celoměstská cyklotrasa A43).  

6) Upozorňujeme, že navrhovaná změna je v rozporu s dopravní studií prezentovanou investorem. Oproti studii je ve změně územního plánu navrženo obnovení průjezdu z Čakovic ulicí Beranových, které přinese obrovskou dopravní zátěž pro Staré Letňany. Naopak nové komunikace navrhované v dopravní studii, ve změně územního plánu nejsou obsaženy.

4. Stávající ekologická zátěž v Areálu Avie  Dále upozorňujeme, že navržená změna nebere v úvahu, že v oblasti budoucího staveniště sídliště ve stávajícím Areálu Avie nebyl vyřešen problém staré ekologické zátěže, který vznikl na území Letňan ale i Čakovic dlouhodobým působením průmyslových areálů s dlouhou historií. Dle informace z ÚMČ Praha 18 se ve výrobních podnicích používaly při výrobě uhlovodíky s obsahem chlóru, které se z důvodu špatného zabezpečení dostaly do spodních a povrchových vod. Tomuto faktu musí být přizpůsobeny plochy pro hospodaření s dešťovou a jinou vodou.

5. Občanská vybavenost nové čtvrti  Změna územního plánu je v rozporu s předloženou zastavovací studií, neboť oproti studii nezahrnuje plochy pro občanskou vybavenost, jako jsou školská a zdravotnická zařízení. Je zvláštní, že za novou školu je vydávaná stávající Střední škola mediální grafiky a tisku. Rovněž zdravotní středisko a jiná zařízení služeb v návrhu nejsou obsažena. Požadujeme jejich doplnění.  

Spolek Zdravé Letňany z. s.  Choceňská 158, Praha 18  Olaf Deutsch, předseda spolku