Bleskovka

Městská část Praha 18 vás zve na 9. ročník akce Drakiáda. Uskuteční se v sobotu 12. října 2019 od 13 hod. na ploše u OC LETŇANY. Registrace závodníků ZDARMA od 12 do 14.30 hod. Soutěž v pouštění draků: kategorie do 8 let * 9 – 14 let * nad 15 let. Vyhlášení vítězů cca v 16 hod. Pro každého soutěžícího je připraven dárek!  A také kreativní dílny klubu Slunečnice * atrakce * občerstvení. zdroj ZDE

List Letňan

Zápis ze zasedání dopravní komise RMČ Prahy 18
 
Datum: 20. 5. 2013Čas: 18:00 – 19:30 (trvání 1 h 30 min)
 
Přítomni: Vavřínka, Voříšek, Císařová; jako hosté: Strašil, Káparová, Zástěra, Deutsch, Davídek, Rydel.
Omluveni: Rejman, Hettner 
 
Bod 1 Návrhy občanského sdružení Zdravé Letňany, o.s.
DK na svém jednání uvítala členy občanského sdružení Zdravé Letňany, o.s. a vyslechla jejich návrhy týkající se dopravy v kolonii rodinných domů v prostoru ulic Běloveská, Žamberská, Novosvětská.
1) Komise byla upozorněna na chybějící značení jednosměrnosti v části ulice Běloveské (v části nejblíže centru Blue Orange). Zástupci ODŽP přislíbili upozornit na problém odbor TSO a značení doplnit.
2) Druhým návrhem občanského sdružení bylo zavedení obytné zóny v celém areálu.
To by však bylo velice finančně náročné a zástupci DK navrhli řešit dopravní situaci umístěním značek ZÓNA 30 a ZÓNA ZÁKAZ VJEZDU NAD 3,5 T. Zástupci o.s. navrhované řešení přijali jako dostatečné a ODŽP v dané věci podnikne další kroky.
3) Posledním návrhem ze strany o.s. bylo posunutí přechodu pro chodce přes ulici Tupolevova v místě zastávky Trutnovská.
Argumenty pro přesun jsou následující: přechod je nebezpečný; přechod již neslouží původní funkci, kdy plnil funkci nejpřímější pěší cesty ze zastávky Trutnovská k zadní vrátnici areálu AVIA; stále větší množství cestujících přechod nevyužívá a přebíhá frekventovanou ulici Tupolevova, neboť umístění přechodu významným způsobem prodlužuje pěší cestu na zastávku ve směru do centra (ta je sice na znamení, přesto je v celých Letňanech nejlépe obsloužena). Argumenty proti přesunu přechodu: nejvýznamnější problém mají údajně obyvatelé nejvzdálenější cípu kolonie, kteří však mají k dispozici také zastávku Krausova; vzdálenost od místa, kde nejvíce lidí přebíhá komunikaci k přechodu, kde mají přednost, je cca 80 m; téměř jakýkoliv přechod v Letňanech by potřeboval v současné době posun; obytný projekt připravovaný podél ulice Tupolevova směrem k ulici Kostelecké s přechodem počítá a počet obyvatel bude výrazně převyšovat počet obyvatel Letňanské kolonie.
 
Komise provedla na místě místní šetření s výsledkem:
•Od zastávky Trutnovská (červeného ukazatele) řádně přes přechod k nejbližšímu domu v kolonii – 157m dle měření na mapě, 190 kroků fyzickým měřením, doba poklidné chůze 1:58
•Od zastávky Trutnovská (červeného ukazatele) řádně přes přechod k nejvzdálenějšímu domu v kolonii – 497 m dle měření na mapě, doba poklidné chůze 6:00
•Od zastávky Trutnovská (červeného ukazatele) mimo přechod k nejvzdálenějšímu domu v kolonii – 333 m dle měření na mapě
•Od zastávky Krausova (červeného ukazatele) řádně přes přechod k nejbližšímu domu v kolonii – 248 m dle měření na mapě, doba poklidné chůze 2:25
 
Původně si zástupci o.s. představovali, že k přesunutí přechodu bude možné využít změnu v připravené a schváleném projektu zklidnění Tupolevovy ulice. Pro informaci je třeba uvést, že v průběhu vypracování projektu podnikl pan Deutsch kroky, jejichž cílem bylo výrazné posílení bezpečnosti na přechodu. Těmto krokům vyšla MČ při přípravě projektu zcela vstříc. Projekt zklidnění tak výrazně zlepšuje bezpečnost přechodu lepším osvětlení, zúžením komunikace a zpomalovacím fyzickými a vizuálními prvky.
Komise i zástupci samosprávy a státní správy seznámili zástupce o.s. s faktem, že jakákoliv změna v projektu povede ke znovuotevření schvalovacího procesu a prakticky tak znemožní realizaci projektu na několik let, neboť projekt přijde o přislíbenou finanční dotaci. Takový scénář si nepřejí ani zástupci o.s. Kompromisním návrhem je pak možnost nepřesouvat stávající přechod, ale umístit na ulici Tupolevovu ve směru do centra přechod další. Většina komise to však považuje za zbytečné, avšak bude-li návrhu nakloněn správce komunikace TSK, realizaci se nebrání.
Usnesení: Komise doporučuje umístění dopravního značení, tak jak bylo dohodnuto se zástupci o.s. Komise nedoporučuje zásah do projektu zklidnění Tupolevovy ulice, který by měl za následek ohrožení financování projektu. Komise nepovažuje zřízení druhého přechodu v poloze navrhovaném občanským sdružením za nutné, ale za přijatelné. 
  
Bod 2 MHD ve Starých Letňanech
Komise přivítala změny přijaté organizací ROPID, které se na území MČ projevují pouze rozšířením provozu autobusu 202, jedná se tak o další rozšíření přepravní nabídky ve Starých Letňanech. Zároveň místostarosta Zástěra potvrdil, že k prodloužení midilinky by mělo dojít v termínu od 1. 9. 2013.
 
Bod 4 Podchod u zastávky Avia Letňany, Letňanské korzo, zastávka Staré Letňany
Komise byla informována o dvou zásadních projektech týkajících se pěší dopravy v Letňanech. Prvním je projekt nových pěších cest po odstranění podchodu u zastávky Avia Letňany. Komise však také byla upozorněna na fakt, že společnost žádající o povolení bourat hledá nový způsob technologického provedení prací a proto se příprava začíná protahovat. Komise a zástupce samosprávy upozornili na to, že provedení prací je třeba dokončit v tomto roce.
Dalším projektem, který byl komisi představen byl plán na zbudování Letňanského korza, příjemné stezky pro chodce a cyklisty od zastávky Staré Letňany do lesoparku.
Posledním projektem je přemístění zastávky Staré Letňany ve směru na zastávku Avia Letňany a vybudování nového přechodu pro chodce. Tuto investici má na starost spol. Trigema jako stavebník projektu Barevné Letňany 2. Projekt bude realizován v nejbližších dnes a stavebník tak splnil podmínku připojení komunikace v projektu na ulici Beranových.
Usnesení: Komise doporučuje pokračovat v přípravě projektů.
 
 
Zapsal: VavřínkaOvěřil:__________
Začátkem jarní výstavní sezony v areálu PVA Expo Praha Letňany došlo k nárůstu provozu na komunikacích v okolí výstaviště. Letňanské silnice se tak opakovaně staly odstavnou plochou pro vozidla návštěvníků probíhajících veletrhů. Vedení městské části si neuspokojivou situaci uvědomuje, avšak není v možnostech letňanské samosprávy přijmout takové řešení, které by vyhovovalo všem zúčastněným subjektům. Na následujících řádcích jsou popsány možné varianty řešení spolu se zdůrazněním rizik při realizaci každé z nich.
Rychnovska 2Veřejně přístupná parkoviště bez omezení. Poté, co byl na základě vyhodnocení efektivity zrušen k 31. 12. 2012 systém vyhrazených parkovacích stání v Letňanech, vrátily se dotčené parkovací plochy do původního režimu veřejně přístupné komunikace, na kterých není parkování žádným způsobem regulováno. Ke zrušení systému došlo především z důvodu nemožnosti účinně sankcionovat řidiče, kteří pravidla nerespektovali, jelikož MČ Praha 18 není dle platné legislativy oprávněna provádět odtah vozidel. Veřejně přístupné komunikace jsou však z hlediska parkování atraktivní pro ty návštěvníky výstav, kteří své vozy nechtějí parkovat na placeném parkovišti u areálu výstaviště s kapacitou zhruba 2 000 míst či na některém ze zhruba šesti set míst P+R u konečné stanice metra C Letňany. Přestože obtíže spojené s výstavami nejsou aktuálně tak velké, jako tomu bylo před vybudováním metra v Letňanech, přetrvávají v podstatné míře dodnes. Pocítit je mohou zejména občané bydlící v kolonce u ulice Kbelská, dále potom v ulicích Dobratická, Chlebovická, Boletická, Protivínská a Tvrdého.
Městská část s provozovatelem výstaviště jedná o snížení ceny za parkování tak, aby návštěvníci výstav nevjížděli do sídliště, avšak lze předpokládat, že při zachování současného stavu bez regulace dopravy se budou komplikace podobného rázu objevovat i nadále. Jako dílčí řešení se v době konání výstav jeví umístění přechodného dopravního značení Zákaz vjezdu – mimo dopravní obsluhu na vjezdech u vybraných ulic, avšak nejedná se o řešení trvalé a nelze je účinně uplatňovat na všech místech, kde návštěvníci veletrhů své vozy parkují.
Číst dál: Zóny placeného parkovacího stání v Letňanech: ano, či ne?
Radnice 4Starosta městské části Praha 18 si Vás dovoluje pozvat na veřejnou diskuzi k tématu „Zrušení stavebního povolení – lokalita Chlebovická“. Setkání se uskuteční dne 21. května 2013 od 18hodin v obřadní síni Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany.
 
 
Radnice 4Starosta městské části Praha 18 si Vás dovoluje pozvat na veřejnou diskuzi k tématu „Zrušení stavebního povolení – lokalita Chlebovická“. Setkání se uskuteční dne 21. května 2013 od 18hodin v obřadní síni Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany.
 
 
socskupiny_01_0I v letošním roce se bude konat veřejná diskuse o problémech, které občanům Letňan ztrpčují život a trápí je. Pokud si také chcete popovídat se zástupci veřejné správy a pracovníky Úřadu městské části Praha 18, přijďte v pondělí 13. května před půl šestou do obřadní síně radnice. Připravena je bohatá tombola a občerstvení zdarma!
Pozvánka: zde
související články - témata  do možné diskuze:
Val Malkovského ulice zde
12-ti podlažní budova na ulici Křivoklátská zde
Nebezpečný přechod u Avie zde
{jcomments on}

Strana 101 z 105