Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

 ZS Faitla2Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Č.j. V Praze dne 19. 5. 2014

Věc: Vyjádření ředitele školy ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC k "Petici rodičů za zachování výuky matematiky dle prof. Hejného jako hlavního způsobu výuky matematiky", kterou škola obdržela dne 23.4.2014

Cílem ředitele školy je sjednocení způsobu výuky v jednotlivých předmětech tak, aby bylo dosaženo logické návaznosti a výuka dosahovala smysluplnějšího a jednotnějšího charakteru s ohledem na skladbu žáků ve škole danou příslušnou spádovou oblastí (nejedná se o výběrovou školu, mnoho cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků průměrných...) a navýšení počtu žáků v budoucích prvních třídách jako důsledku demografického vývoje v Praze. Na základě případů, které ředitel školy řešil s nespokojenými rodiči

(přestupy ze školy, nezájem o přestup do naší školy z důvodu výuky matematiky dle metody prof. Hejného, problémy žáků při doučování externím vyučujícím či rodičem - není možné dostatečné upevňování, procvičování) a konzultací s několika řediteli pražských a mimopražských škol, kteří mají s výukou této alternativní metody na své škole zkušenosti, a dále na základě konzultací se speciálními pedagogy z pedagogicko psychologické poradny a s vyučujícími matematiky na II. stupni ZŠ dospělo vedení školy k závěru, že je vhodné zvolit pro výuku matematiky jinou (řekněme běžnou či klasickou) metodu výuky. Z tohoto důvodu jsem rozhodl ve spolupráci s předmětovou komisí matematiky, že bude vybrána jedna z učebnic, která bude odpovídat zadaným parametrům. Učebnice od nakladatelství Fraus, která podporuje výuku podle metody prof. Hejného, může být nadále používána jako doplňková učebnice. Toto rozhodnutí se týká pouze nastupujících žáků do 1. ročníku, současných žáků se změna netýká. Škola je svým školním vzdělávacím programem zaměřena na esteticko-výchovné předměty, což již samo o sobě vymezuje její specifičnost. Další specifikaci školy nepokládám za vhodnou, a to i z důvodu reálně omezené možnosti volby školy rodiči v důsledku vysokého procenta uchazečů ze spádové oblasti, které bude v příštích letech kulminovat. Existuje velké množství rodičů, kteří zastávají opačný názor než pisatelé petice (je tedy možné očekávat i petici proti výukové metodě prof. Hejného). Dlouhodobý nátlak, který vyvíjejí někteří rodiče, někteří učitelé a někteří členové SRPŠ na ředitele a potažmo vedení školy, vede k zasahování do pravomocí a kompetencí ředitele školy 2

ve smyslu školského zákona. Odpovědným za vzdělávání žáků je ředitel školy, a proto též rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání. Za této situace není možné zodpovědně rozvíjet školu dle koncepce rozvoje, kterou ředitel školy úspěšně naplňuje. Petice a manipulace s rodiči způsobuje mnohé disturbance a neklid nejen ve škole - mezi učiteli, ale i na území městské části - v Letňanech. Osobně jsem přesvědčen, že míra dosaženého liberalismu v současném školství se podílí na jeho destabilizaci. Tyranie aktuálního, moderního a módního je umocňována na úkor osvědčených principů. Kdo neuznává veškeré aktuální trendy a novinky je obviňován ze zpátečnictví, tmářství a bývá označen za nepřítele pokroku. Rovněž nadměrná a ne příliš regulovaná diverzita výběru vede mimo jiné ke znepřehlednění současného stavu a radikalizujícím se konfliktům. Vzhledem k pracovním zkušenostem a působení na všech úrovních školství (základní, středoškolské, vysokoškolské) i ve vědeckém výzkumu vím, o čem mluvím. Srovnávací písemné práce žáků v rámci ročníku školy pochopitelně nemohou být považovány za reprezentativní vzorek, který cokoliv vypovídá o kvalitě dané výukové metody. Stejně tak nelze přisuzovat úspěchy některých žáků v matematických soutěžích (Klokan, Cvrček) nové metodě výuky. Do hry vstupují parametry intelektu žáků, kvalita výuky učitele apod. I přes masivní propagaci a zavádění této metody "na trh" během několika let se touto metodou jako hlavního způsobu výuky matematiky učí na zanedbatelné části škol v ČR. Učitelé II. stupně naší školy nemají zájem vyučovat touto metodou matematiku na II. stupni ZŠ, tudíž chybí návaznost při přechodu žáků z prvního na druhý stupeň, která je však velice důležitá. V žádném případě nelze učit jinou metodou na prvním stupni a jinou metodou pak na stupni druhém. V takovém případě ani metoda prof. Hejného nemůže být pro vzdělávání přínosem, protože její pojetí tím postrádá smysl. Další problém vyvstává při přijímání nových kvalifikovaných učitelů, kteří neprošli na fakultách výukou metodiky prof. Hejného vzhledem ke specifičnosti metody (dle názoru zastánců se jedná o "vlastní filosofii"). Výuka je realizována dle mých informací pouze na univerzitách v Praze a v Ostravě. Vzhledem k nízkým finančním prostředkům z ONIV není možnost dostatečného proškolení všech vyučujících na metodu prof. Hejného. Zda se metoda výuky dle prof. Hejného projeví jako úspěšná a dlouhodobě realizovatelná se teprve v budoucnu ukáže. Osobně o tom nejsem zcela přesvědčen. Metodu obhajují z odborníků vesměs jednotlivci. Mnohé specifické evoluční novinky se již mnohokrát v historii vývoje života ukázaly nakonec dlouhodobě jako neživotaschopné. To samé se už několikrát projevilo i v kulturní evoluci "nových výukových metod" (množiny, kritické myšlení, nesčetné metody výuky cizích jazyků). Tam je však faktor času mnohem rychlejší. Petice rodičů je dnes již oblíbený letňanský evergreen (uplynul sotva rok od doby, kdy někteří rodiče běhali po zastávkách MHD s peticí za odvolání bývalé ředitelky školy, příště se může petice týkat např. plánování mimoškolních akcí školy či otázek výběru zaměstnanců pedagogického sboru). Petici rodičů, kterých se navíc opatření netýká, považuji za neoprávněné zasahování do kompetencí ředitele školy. Vzhledem k těmto skutečnostem zůstává rozhodnutí ředitele školy 3

i nadále v platnosti (metoda prof. Hejného jako možná doplňková metoda výuky matematiky na I. stupni ZŠ). I když toho již dnes z osvícenských iluzí mnoho nezbývá, vždy je třeba se křečovitě držet té ze všech nejproblematičtější - totiž víry ve zdravý lidský rozum. V Praze dne 19. 5. 2014 RNDr. Pavel Kučera, Ph.D. ředitel školy

Související článek ZDE