Bleskovka

Městská část Praha 18 a její starosta Mgr. Zdeněk Kučera, MBA vás zve na veřejné setkání s občany na téma Prezentace plánu rozvoje území LETIŠTĚ LETŇANY které se bude konat ve středu 17. června od 18 hodin v obřadní síni radnice, Bechyňská 639, Praha 18-Letňany. Setkání se zúčastní vedení MČ Praha 18. Pozváni jsou také starostové sousedících městských částí Praha 19-Kbely a Praha-Čakovice.

matepravovedet• tehdejší starosta MČ Praha 18 Mgr. Ivan Kabický se rozhodl, že odejme školám školní jídelny a udělá z nich Zařízení školního stravování. Přes veškeré připomínky a námitky ze strany tehdejší vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy a auditora, že tak je to postaveno je realizace, jednak skoro neuskutečnitelná, a to hlavně oddělením energií, prostor, delimitace zaměstnanců, ale hlavně neschopnosti zařízení být finančně soběstačné s nárůstem pracovníků vedení. Krom toho organizace by musela platit DPH, na něž si při skromných finančních prostředcích, které se školským zařízením vydělá ve vedlejší hospodářské činnosti, prostě nemá.
• Žádné tabulky s porovnání a výpočtem nákladů a argumenty výše jmenovaných jej neodvrátili od jeho vize, která již od začátku byla chybná a zakládala se na osobním umanutosti, nebyli dost dobré. Dokonce osobně vedl kampaň pro rodiče na školách jaké to přinese pro všechny výhody.
• Vzhledem k tomu, že každý úředník je povinen dle organizačního řádu plnit příkazy nadřízeného, tak se konalo.
• Za neuvěřitelných podmínek, kdy neuvolněná zástupkyně starosty prohlásila, že s tím nechce mít nic společného, ač školství a školská zařízení by měla mít ve své kompetenci ona, zaujala pozici mrtvého brouka. Přitom jí byly veškeré informace poskytnuty i s jasným stanoviskem vedoucí odboru školství, že to není dobrý nápad a špatně to dopadne.
• Právní oddělení sice dostalo za úkol spolupracovat s OŠKT ve všech směrech, pouze došlo o patro níž a žádalo podklady pro delimitaci a zřizovací listinu po výše dotčeném odboru, neboť nebylo schopné to vyřešit (právní služby pro ÚMČ Praha 18 zajišťovala a zajišťuje firma, kde má svůj podíl bývalý starosta MČ Praha 18 na základě velmi tučné mandátní smlouvy). Tak vedoucí hledala, pátrala, volala na všechny strany, psala e-mil s dotazy a prosbami o pomoc, aby se paskvilu zvaném Zařízení školního stravování vdechl život.
• Všichni, kterých se dotazovala i MHMP ji od oddělení ŠJ od škol zrazovali, poslední odpor kladla starostovi ještě v září 2009, vše marné. Mgr. Kabický ji neustále ujišťoval, že s řízení ŠJ nebude mít žádné problémy, vše zařídí ředitel.
• Další odbory, které byly vedoucí OŠKT osloveny se problematice takřka nevěnovali a směrem k vedení projevovali servilní nadšení z nově vznikající organizace.
• Když se konal konkurs, který si vedl sám pan starosta.  Vedoucí chtěla konkurs zrušit, ale byla přesvědčena ostatními členy o opaku. Na základě konkursního řízení jmenovala rada MČ Praha 18 do funkce ředitele absolventa odboru politologie a vzorného člena místní ODS Mgr. Davida Červenku, čili člověka bez jakýchkoliv zkušeností, ale dobře zapsaného nahoře, později se proslýchalo, že je se starostou nějak spřízněn?
• Když 1.1.2010 začalo samostatné Zařízení školního stravování v Letňanech fungovat pronesla vedoucí odboru školství tuto památnou větu:„Tohle za dva roky skončí velkým průšvihem“ (to poslední slovo bylo daleko vulgárnější).


• Pan ředitel sice stravování vůbec nerozuměl, ale měl zastánce shora. Auditor mu poskytl veškeré dostupné podklady a informace, které nebyly příliš akceptovány. Vedoucí odboru, ač se snažila jak se snažila byla soustavně obcházena, na její připomínky nebyl brán zřetel, a pokud si dovolila mít písemné připomínky, či nedej Bože požadavky, vždy končila na koberečku u pana starosty, který na ní řval, co si to dovoluje, že pan ředitel ví, co dělá a ať si to již nikdy nedovolí.
• Začalo to jako velká šou, články v Letňanských listech, jak to vše bude úžasné, jak se sníží náklady, co vše se bude vařit, jak se budou dělat zdravé svačiny pro děti apod.
• Co se mu povedlo, zlikvidovat bývalou vedoucí školní jídelny paní Černíkovou, která se patrně nechtěla pořídit jeho požadavkům a scestného řízení diletanta. Přivést si vlastní dodavatele – dle jeho výběru, a nenechat si ty, co měly jídelny osvědčené, jak v kvalitě a rychlosti dodávek zboží. Je tu důvodné podezření, že to nebylo zadarmo?
• Do svého rádoby manažerského týmu si nabral nesmyslné množství lidí, kteří o správě a účetnictví příspěvkové organizace, potažmo vedení ŠJ nevěděli zhola nic, ale byli to „odbornící“. Kolik peněz se vyplatilo na dohodách o pracovní činnosti pro nic za nic¬¬¬¬? To ví Bůh a Svatý Václav.
• Zavedené standardy pro odhlašování a přihlašování obědů se zrušili, cena stravného pro děti se zvýšila za dobu působení ZŠS několikrát bez předchozího upozornění  několikrát, ač byl ředitel upozorňován, že takhle to nejde. Ceny pro učitele a cizí strávníky také stoupaly geometrickou řadou a MČ poskytovala zvýšené příspěvky na stravování zaměstnanců škol.
• Na stížnosti rodičů se takřka nestačilo odpovídat, pan ředitel byl opravdu bohorovný, vše je v pořádku a dlouhý výčet populistických blábolů – viz. Letňanské listy
• Čtvrtletí účetní uzávěrky byly opravdu tristní, ač  na to byl vedoucí EO upozorňován pověřenou pracovnicí, nikdy to nehlásil výše. Vedoucí odboru školství po několika neúspěšných intervencí u své nadřízené a přístupu starosty to vzdala. Tak se účetní uzávěrky opravovaly na úřadě, vedoucí EO byl mrtví brouk a do jídelen se sypaly tisíce z rozpočtu MČ, pro školy nebylo takřka nic. Vše o co si ředitel požádal dostal, nic se nedělo, že školám neplatí za energie a díky tomu ZŠ a MŠ generála Františka Fajfka jeden rok skončila v červených číslech, čemuž chtěl nátlakem zabránit vedoucí EO Ing. Kárník, tak aby škola upravila svou účetní uzávěrku, dle jeho instrukcí, naštěstí škola vyhrála.
• Před Vánoci 2011 pozval současný starosty MČ Praha 18 Mgr. Lněnička na jednání vedoucí OŠKT a EO, kde museli podepsat mlčenlivost, ohledně ŠJ. Na dotaz vedoucí školství, zda organizaci zrušíme jí bylo odpovězeno, že by vypadali jako blbci. Samozřejmě, že za vše mohla vedoucí OŠKT, která v ten den byla fyzicky a psychicky na dně a bála se jakkoliv obhajovat po zkušenostech  s bývalým starostou pana ředitele z čehokoliv obvinit.
• Zprávy od auditora nebyly řádně s ředitelem projednány a vždy když o nahlédnutí do nich požádala vedoucí OŠKT nikdy jí nebyly poskytnuty. Patrně pro to, že jako řadový referent dělala na školách kontroly a chtěla by zjednat nápravu, či nedej Bože požadovat odvolání Mgr. Červenky z funkce. Tak si chráněnec dělal, co chtěl a dostal co chtěl. Účetní uzávěrka ta rok 2011 byla tak strašná, že když jí pověřená pracovnice položku po položce kontrolovala zjistila, že chybí více než 1.600tis. Kč, a to nebylo konečné číslo. Ač byl o tomto vedoucí EO informován, na zastupitelstvu tvrdil, že se ušetřilo 200tis.
• V březnu 2012 oznámil ředitel Červenka svou rezignaci, která se musela na příkaz zástupkyně starosty Ježkové tajit celý měsíc a originál jakési rezignace dostalo OŠKT od OKS, až po šesti týdnech, kdy k tomu přibylo ještě oznámení, že novou práci má ředitel Červenka až od července 2012. Na což neměla MČ Praha 18 vůbec reagovat, neboť své funkce se již vzdal. A opět tu byla ručka ochranitelka, panu Červenkovi se udělala jakási divná dohoda do 30.6.2012. Dohadem odhadem, tajný pokyn dej to do pořádku?
• Mgr. David Červenka za dobu svého působení ve funkci lhal, mlžil, vymýšlel si a když již nevěděl kudy kam obrátil se na svého ochránce. Kdo to odnášel bývalá vedoucí odboru školství !!!!!!!

Přibližný fundovaný odhad škod:
        
náklady  od 8.100.000 do 9.100.000,- Kč
DPH + penále  500.000,-  Kč 
škoda  5.000.000 5.000.000,- Kč
Dluh školám na energiích od 700.000 do  1.000.000,- Kč
Přibližně celkem od 14.300.000  do 15.600.000,- Kč

• o tyto přibližné částky se snížily dotace školám na provozní náklady

 

Tak si shrneme mí důstojníci.
Byla jedna scestná vize, která stála okolo 6mil.Kč, za kterou zaplatil jediný člověk, a to bývalá vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy, ač byla jedna ze tří lidí, kteří to nechtěli, bránili se tomu, aby se něco takového realizovalo.
Dnes máme v Letňanech za starostu opět pana Kabického. Já osobě mu děkuji za to, že jsem se dostala finančně na dno. Děkuji mu za to, že jsem jako poslední finanční rezervu musela zrušit penzijní připojištění a přišla o dost peněz, za dluhy, které se mi kupily a postupně je splácím, za to, že jsem málem přišla o byt. Přímo uctivě děkuji za to, že jsem to málem vzdala úplně.
Můj další dík patří Mgr. Lněničkovi za podlý vyhazov – odsouzena bez možnosti obhajoby a všem přizvukovačům, kteří se na mně podepsali. Všem přeji hezké spaní.
A mám všem, kterým na Letňanech záleží, abychom se dočkali lepších lidí na radnici, kteří nebudou svůj politický vliv využívat k likvidaci lidí, kteří se jim nehodí do krámu.
Za vymícení klientismu, uplácení za veřejné zakázky, politické zlovůle a kamarádíčkování.  Za vymícení toho, aby úředníci nebyli rukojmí v rukou politických zrůdiček, které se tváří jako rovni Bohu, a přitom jsou ta nejhorší sorta lidí, lačných jen po penězích a moci.
Pro všechny z vedení, nikdy jsem na úřad nechodila vyzvídat. Když jsme založili naše OS, tak jsem všechny upozornila na dvě věci, že se nebudu zlobit, když se mnou nebudou chtít již stýkat a že nikdy po nich nebudu chtít žádné informace. Toto jsem dodržela, na to se nemusela svolávat porada vedoucích, vyslýchat je a dát tajný příkaz na hlášení mého pohybu po úřadu.

Jaroslav Šebková, Zdravé Letňany o.s.

(Použité materiály jsou i ze soukromého archívu pana Olafa Deutsche a jsou uveřejněny s jeho souhlasem, nikoliv z majetku MČ Praha 18.)