Bleskovka

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

Životní prostředí

Val 2Protože se poslední dobu vyskytly nejasnosti ohledně dalšího osudu zeleného ochranného valu v Malkovského ulici, pokusili jsme se jako skupina zastánců valu prosadit toto téma k dalšímu projednání během účasti na veřejné diskusi Fórum Zdravé město 2013 (Deset problémů Letňan). V rámci diskusní skupiny „Životní prostředí“ jsme vznesli požadavek vypracování kvalitního projektu dosadby dřevin do valu odbornou krajinářskou firmou tak, aby val následně dobře plnil svou ochrannou funkci. U stolu životního prostředí se však sešly další závažné podněty* takže naše, spíše lokální téma, skončilo až na třetím „nepostupovém“ místě. Byli jsme však osloveni panem Ing.  Mikuleckým, radním pro regeneraci sídliště a životní prostředí, do jehož kompetence val spadá. Pan Ing. Mikulecký s námi otázku vstřícně diskutoval i přes počáteční nedorozumění (nepřišli jsme v pozici protestujících kritiků, ale poděkovat, že se MČ začala o val starat, věcně problém probrat a získat nosné informace o projektu „Letňanské lentilky“ i o valu). Dle vyjádření Ing. Mikuleckého v plánech likvidace zeleného valu v Malkovského ul. není, město přebralo péči o jeho údržbu a nadále se bude starat o to, aby val plnil svou ochrannou funkci. Tuto informaci jsme zhodnotili jako velice pozitivní a zřejmě jako nejlevnější a nejrozumnější alternativu řešení ochrany Malkovského ulice před hlukem, prachem a zplodinami z přilehlých komunikací. Sluší se poděkovat Ing. Mikuleckému za čas, který diskusi věnoval, i za to že se město o val začalo starat.  Jsme rádi, že se tímto vyjasnilo, že do budoucna se nebude řešit parkování na úkor zeleného valu a zhoršení životního prostředí obyvatel Malkovského.
 
Poděkování patří také těm, kterým není lhostejné prostředí v němž žijí a Fóra se aktivně zúčastnili.
Ostatní probíraná téma:
*odklon silnice přes lesopark – konečné 2. místo,
*zabrání orné půdy pro komerční bytovou výstavbu – konečné 4. místo
 
Zdroj: valmalk.cz
V zápisu komise RSŽP z 6. března stojí:
Nová parkovací místa na sídlišti
Malkovskeho„JM představil záměr na vybudování nových parkovacích míst (mimo projekt Letňanských lentilek). Komise v diskusi nedošla je (sic!) jednoznačnému stanovisku. PF upozorňoval, že komise ŽP musí prosazovat ochranu zeleně a nemůže souhlasit se zabírání zelených ploch ve prospěch nových parkovacích míst. JM upozorňoval na problémy s parkováním na celém sídlišti a potřebou řešit je mj. i zabíráním zelených ploch, které nejsou občany využívány nebo pouze minimálně. Komise bude vyzvána ke stanovisku do příštího jednání, a proto byli všichni členové požádáni o vlasti (sic!) vlastní vyjádření k záměru do 31/3/2013.“
Zvýraznění V.Č
Velmi oceňuji stanovisko člena komise Pavla Filípka. Naopak jsem doslava znechucen názorem JM. Podobné vyjádření bych pochopil např. u předsedy komise pro dopravu, ale je dle mého názoru zcela neakceptovatelné u předsedy komise pro ŽP. Ten by měl zelené plochy hájit (stejně jako PF), bez ohledu na to jestli jsou více či méně lidmi využívány. Vždyť jejich funkce je daleko širší než jak je chápe JM. Jsem opravdu zvědav, jak se k záleitosti vyjádří zbývající členové komise.Zvláštní je i tolerance JM k nesprávně parkujícím řidičům na sídlišti. V článku Problémy s parkováním na sídlišti lze nalézt i tyto věty: Řidiči se snaží zaparkovat, kdekoli to jde, ať už je to legální nebo ne. Není možné jim vyčítat, že stojí i na místech, kde mohou trochu bránit v provozu.
Neznamená to, že p. radní je tolerantní i k parkování na travnatých plochách?
Samozřejmě mne také zajímalo o kterou lokalitu se jedná a položil jsem tedy dotaz do sekce Otázky na odpovědi na webu www.letnany.cz
Nová parkovací místa na sídlišti (Václav Čadek, 28.3.2013 20:11)
Prosím, můžete upřesnit o kterou lokalitu se jedná a kdo je autorem projektu? Děkuji. V.Č.
Přišla okamžitá odpověď:Odpovídá: 29.3.2013 , Gerhard
Do vydání konečného stanoviska komise RGŽP (sic!) nebudu sdělovat žádné dílčí informace vzhledem k tomu, že se jedná o záměr a ne projektové řešení. Jsem přesvědčen o tom, že konečné řešení bude před případnou realizací včas prezentováno veřejnosti.
Dobrá, jedná se zatím jen o záměr. Proč ale ty tajnosti s lokalitou a autorstvím tohoto záměru? A pak se mi na mysl dere jedno známe přísloví. To o kozlovi a zahradníkovi.
Zdroj: valmalk

Víme, že změnit něco ve svém okolí není snadné. Úřady ani politici vám to většinou neusnadní…

matepravovedetPřesto u Občanů 2.0 vidíme, že to jde, že když jsou lidé aktivní, mohou ledacos změnit. Občan 2.0 od EPS, podle míry svého zapojení, může dostat intenzivní právní pomoc nad rámec pěti hodin právní práce, které poskytuje bezplatná právní poradna  Občana 2.0, který vytrvává v řešení problému se společenským dopadem, zve na společná setkání s lidmi, kteří řeší podobné problémy. Celoroční kontakt a výměnu zkušeností má pak zajištěnu prostřednictvím diskuzního Fóra 2.0. V několika vybraných případech pomáhá Občanům 2.0 stážista – student práv, který jejich případ pod naší supervizi vede.

více informací na : Občan 2.0 / EPS

Zdroj: krocan

barevn_letnany_3Projekt s názvem Zelené Letňany společnosti Codeco, který nedá spát občanům Letňan žijícím v lokalitě vymezené ulicemi Krnovská, Šumperská a Vítkovická, přirozeně trápí i vedení městské části Praha 18.  Proto jsem se 13. prosince loňského roku sešel se zástupci občanského sdružení Za zelené Letňany Renatou Brejlovou, Pavlem Grunclem a Josefem Koníčkem a objasnil jim stanovisko vedení MČ. Na schůzce jsem je ujistil, že názor vedení městské části je dlouhodobě neměnný, tzn. že v daném místě se již stavět nemá, neboť jde o stabilizované území, a že tento záměr nemá a nikdy ani neměl podporu letňanské samosprávy. MČ je i přes známé skutečnosti připravena jednat s vlastníkem pozemků, aby řešení bylo smírné a současně bez toho, že by byl daný projekt realizován. Při svých jednáních s majitelem pozemku MČ navrhne tři různá řešení situace, jejichž výsledkem bude zabránění výstavbě:
1. dojde k vyjednávání o směně pozemků;
2. MČ podpoří využití pozemků jiným způsobem tak, aby byla zcela zachována současná funkce území a plnohodnotný stav zeleně;
3. dojde k odkupu pozemků městskou částí Praha 18.
O průběhu jednání i jeho závěru jsem informoval členy Rady městské části Praha 18 na řádném zasedání rady. Zároveň jsem členům rady sdělil, že jsem dotčeným občanům nabídl možnost vystoupit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18, konaném dne 27. února 2013. A konečně – informoval jsem členy občanského sdružení o plánované schůzce se zástupci společnosti Codeco, které se uskuteční začátkem března.
Mgr. Ondřej Lněnička
starosta MČ Praha 18

Zdroj: Ĺetňanské Listy

Vyjádření  Zdravé Letnany o.s. :

Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s. děkuje samosprávě Letňan, že tak důrazně dbá na naše životní  prostředí a ve svém už druhém volebním období  projevuje velkZdrave_Letnany_zelenaou snahu,  díky ní  se v Letňanech nezastavují  zelené plochy, kvalitní orná půda a také zelené plochy uvnitř sídlišť. 

MalkovskehoProtihlukový val mezi Malkovského a Veselskou, respektive Tupolevovou ulicí, dlouhý přibližně pět set metrů byl budován společně s výstavbou sídliště Avia II v roce 1985, rok poté byl osázen stromy a keři.
V uvedeném roce tu byly vysazeny hlavně borovice černé, a to velmi hustě. Pravděpodobně se počítalo s tím, že se ujme každá třetí, případně že budou v budoucnu prořezány. Jenže materiál valu je kvalitní a ujaly se téměř všechny stromky. Na rozdíl od sousedního sídliště, kde se stromy nacházejí pouze na oplocených pozemcích, tj. v areálu mateřské školy a domu s pečovatelskou službou.  Tento stav byl zapříčiněn souhrou nepříznivých okolností – nedočkaví nájemníci se v předstihu nastěhovali do nových bytů a sadové úpravy se prováděly až dodatečně, přibližně po roce. Stromy a keře, které tu byly vysázeny, „díky“ nedostatečné péči a vlivem ruchu velkoměsta uschly, z původní výsadby jich zbylo přibližně deset procent.  Zato borovicím na valu se dařilo poměrně dobře, rostly na kopečku, lidský faktor je ovlivňoval minimálně. Ublížila jim pouze mylná domněnka, že čím hustší porost, tím kvalitnější protihluková zábrana. Jak by však potvrdil každý dendrolog, není to pravda. V průběhu roků a při každodenním zápasu o dostatek světla se některé stromy proměnily v „bidla“ a „košťata“, vznikl prosvítající porost, který má k hezkému borovému lesíku daleko.  Na kvalitě stromů se podepsala i takřka nulová péče. Navzdory urgencím Komise životního prostředí ÚMČ Praha 18 (viz například zápis č. 9/2007) vlastník pozemků odmítal uvolnit dostatek financí na údržbu valu, vedení radnice nenalezlo řešení, jak situaci zlepšit, obyvatelé sídliště byli pasivní…

Číst dál: Val v Malkovského ulici čeká další úprava

Strana 4 z 5