Bleskovka

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

Životní prostředí

matepravovedetMěstská část Praha 18 avizovala  již v roce 2010 projekt, přinášející do naší městské části evropské peníze na likvidaci starých ekologických zátěží.  Hlavním cílem tohoto avizovaného  projektu  bylo,  zbavit podzemní vodu v Letňanech nebezpečného znečištění z průmyslových podniků.  Občanské sdružení Zdavé Letňany o. s.  se  bude ptát vedení radnice a položí tyto otázky:
 
 
 
 
 
 
- je již  vypracovaná analíza rizik kontaminovaného územi v k.ú.Letňany, Čakovice, Miškovice
a jaká je kontaminace podzemních vod v Letňanech
- jak dále bude řešit  stávající  vedení Radnice MČ Prahy  18 problém  starých ekologických zátěží v Letňanech a Čakovicích.
Číst dál: Stará ekologická zátěž v Letňanech
odpad 4Většina z nás každý den vyhodí do koše aspoň jednu malou drobnost, každý z nás platí každoročně poplatky za svoz komunálního odpadu. Za naši pětistovku až tisícovku ročně se město nebo obec, často prostřednictvím odpadové firmy, postará o přemístění odpadu z našich popelnic jinam. Obvykle bohužel na skládky či do spaloven. Co vytřídíme do barevných kontejnerů, pak putuje k dalšímu zpracování, město za separované suroviny získá peníze a může je použít třeba na snížení poplatku za popelnice.
Číst dál: Jaké úspory mohou přinést spravedlivé poplatky za odpad?
Nově vyhlášený dotační program Nová zelená úsporám otevírá zájemcům možnost provést potřebná opatření ke snížení energetické náročnosti rodinných domů. Výběr vhodného typu moderního vytápění, tepelných čerpadel, efektivnějšího využívání obnovitelných zdrojů energie a poradenství ohledně státních dotací – taková je nabídka hlavních témat blížícího se veletrhu FOR THERM.
 
mix globus 01 1-150x225Již 4. ročník této akce zaměřené na vytápění, alternativní energetické zdroje energie a vzduchotechniku proběhne v rámci podzimních veletrhů FOR ARCH ve dnech 17. až 21. září 2013. Generálním partnerem akce se stal Státní fond životního prostředí. Na výstavišti PVA EXPO PRAHA se souběžně uskuteční také veletrhy FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE.
Kotlíkové dotace od A do Z v expozici Klastru Česká peleta. Podzimní veletrhy nabídnou návštěvníkům také služby Poradenského centra, kde se mohou lidé informovat o dostupné státní podpoře, např. Nová zelená úsporám či Kotlíkové dotace. Právě v podpoře zavádění ekologičtějších kotlů do domácností chce Ministerstvo životního prostředí pokračovat i letos. Další dotační výzva však s sebou přináší i změny, např. rozšíří se na další typy kotlů (zplynovací a plynové), výše dotace se pro různé druhy kotlů zvýší z původních 40 tisíc až na 60 tisíc Kč a výměna kotlů bude v průměru podporována 50 % pořizovací ceny nového kotle. Pro Moravskoslezský kraj potýkající se s dlouhodobě špatným stavem ovzduší se dotační program otevírá již počtvrté, nově budou moci zažádat i obyvatelé Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Zorientovat se v podmínkách čerpání podpory a parametrech, jež musí splňovat nový kotel, pomohou návštěvníkům FOR THERM odborníci z Klastru Česká peleta. Na veletrhu na ploše přesahující 200 m2 připraví klastr rozsáhlou prezentaci až 30 českých i zahraničních automatických kotlů a kamen na dřevěná paliva. „Zájemcům nabídneme také poradenství, k dispozici jim po celou dobu veletrhu budou specialisté z 11 členských firem Klastru Česká peleta na 11 informačních stáncích. Vzhledem k tomu, že nová výzva na Kotlíkové dotace se od července otevře také pro střední Čechy, kde se nachází nejvíce kotlů na tuhá paliva z celé republiky, očekáváme velký zájem právě o toto téma,“ vysvětluje Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta. V expozici se budou moci návštěvníci dále seznámit s novinkami např. od tradičního českého výrobce peletových kotlů Ponast, dále se představí společnosti OPOP a Verner vyrábějící kotle na biomasu, BENEKOVterm dodávající kotle na pelety, obilí a dřevní štěpku apod. K vidění zde budou i dopravní systémy a sila na bezobslužné doplňování paliva do kotlů nebo pelety nejvyšší kvality s certifikací ENplus a různé typy dřevěných briket.
Zdroj: for therm
Zápis ze zasedání RMČ z 15.5. (dva dny po Fóru Zdravé město 2013). Rada přijala následující usnesení: 
  
14.1     Usnesení č. 231/09/13 
 
1.      RMČ souhlasí se zahrnutím budovy Bahoku a okolních pozemků do 6. etapy projektu Letňanských lentilek. 
2.      RMČ ukládá radnímu Mikuleckému zpracovat návrh řešení revitalizace celého prostoru, která bude zahrnovat zejména využití obchodních prostor současnými i novými podnikateli a parkování pro obyvatele přilehlých ulic. 
 
3.     RMČ podporuje zachování protihlukového valu, který plní určitou ochranou funkci bytových domů v ulici Malkovského a podporuje další rozvoj celé oblasti kolem valu jako ochranného prvku. 
 
4.      RMČ jako nájemce pozemku 757/56 bude i nadále zajišťovat důslednou péči o zeleň na valu a okolí, včetně psí louky Malkovského. 
 
14.5     Hlasování:      pro   7             proti   0           zdržel se   0 
 
Zdroj: valmark.cz
  
 
val mal 5Budeme  doufat, že Rada MČ Praha 18 vyslyší i požadavek obyvatel  a zadá u firmy zabývající se profesionálně krajinářskou tvorbou zpracování kvalitního projektu dosadby dřevin na valu a plánu jejich následné údržby  tak, aby val opět plnil své funkce, které postupně ztrácí – ochranu před hlukem, prachem a zplodinami z dopravy.  Zdrave Letňany o.s. 
Zdrave Letnany zelena
 
 
 
 

Dne 13.  května 2013 se zástupci Letňansko-Kbelského leteckého regionu  zúčastnili setkání Fórum zdravého města (nebo také „Deset problémů Letňan“) na němž se hovořilo o problémech, které v současné době nejvíce trápí občany městské části Praha 18.

Tematické okruhy: občan a úřad • životní prostředí • volný čas a společenský život • bezpečnost • doprava.

cyklotrasa 1„Fórum Zdravého města je každoročně se opakující akce, na níž se projednává celkový rozvoj městské části. Jejím cílem je získat co nejvíc informací o rozvoji městské části. Účastníci – zástupci veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, městské policie, ale také široká veřejnost – se mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které si zaslouží pozornost vedení městské části.
Nejedná se tedy o diskuzi o předem připravených a zvolených námětech, ale o živý pořad, jehož průběh lze dopředu těžko odhadnout. Aktéři diskutují o několika tematických okruzích, ve finále je pak společně formulováno deset zásadních problémů, které veřejnost trápí nejvíce. Výstup je následně ověřen veřejnou anketou, jejímž cílem je zjistit, jestli se s danými problémy ztotožňuje širší okruh letňanských občanů. Po vyhodnocení ankety jsou ověřené problémy poskytnuty k projednání Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které stanoví úkoly a odpovědnosti za jejich plnění.“

Již při obdobné loňské akci jsme požadovali obnovení provozu na cyklotrase A44 v úseku kolem letiště Letňany spolu se znovuzpřístupněním okrajových částí letiště. Podnět tehdy přítomné zaujal, dostal se na třetí pozici a tuto pozici obhájil v následné anketě občanů Letňan. Bohužel neuhlídali jsme záměnu pojmů cyklotrasa a cyklostezka. Nahráli jsme tak vlastně  MČ, která připravuje nákladný a technicky složitý projekt asfaltové cyklostezky podél plotu PVA a Letova, přičemž z nedávného vyjádření zástupce starosty Mgr. Zástěry vyplývá, že „termín realizace lze očekávat až v horizontu několika let„.

Místostarostka Iveta Lojková při úvodní prezentaci, kdy se hodnotí co se podařilo udělat s podněty formulovanými při loňském Fóru, k tématu „Nepřístupnost okrajů letiště, chybějící cyklostezka v této lokalitě“ (tak byl podnět loni pořadateli pochopen a naformulován) na letošním Fóru řekla:

„Cyklostezka je již zanesena v územním plánu, již dlouho, mezi plotem areálu Výstaviště, Letova a letištěm. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy s majitelem pozemků.“

Z toho je zřejmé, že se MČ nezabývala ani původní cyklotrasou A44, ani zpřístupněním okrajových částí letiště.

Další informace nejdete zde

Zdroj: ikforum.cz

Strana 3 z 5