Bleskovka

Oznámení občanům
využívání velkoobjemových kontejnerů
Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
na leden 2018

Další informace :ZDE

Životní prostředí

Zápis ze zasedání RMČ z 15.5. (dva dny po Fóru Zdravé město 2013). Rada přijala následující usnesení: 
  
14.1     Usnesení č. 231/09/13 
 
1.      RMČ souhlasí se zahrnutím budovy Bahoku a okolních pozemků do 6. etapy projektu Letňanských lentilek. 
2.      RMČ ukládá radnímu Mikuleckému zpracovat návrh řešení revitalizace celého prostoru, která bude zahrnovat zejména využití obchodních prostor současnými i novými podnikateli a parkování pro obyvatele přilehlých ulic. 
 
3.     RMČ podporuje zachování protihlukového valu, který plní určitou ochranou funkci bytových domů v ulici Malkovského a podporuje další rozvoj celé oblasti kolem valu jako ochranného prvku. 
 
4.      RMČ jako nájemce pozemku 757/56 bude i nadále zajišťovat důslednou péči o zeleň na valu a okolí, včetně psí louky Malkovského. 
 
14.5     Hlasování:      pro   7             proti   0           zdržel se   0 
 
Zdroj: valmark.cz
  
 
val mal 5Budeme  doufat, že Rada MČ Praha 18 vyslyší i požadavek obyvatel  a zadá u firmy zabývající se profesionálně krajinářskou tvorbou zpracování kvalitního projektu dosadby dřevin na valu a plánu jejich následné údržby  tak, aby val opět plnil své funkce, které postupně ztrácí – ochranu před hlukem, prachem a zplodinami z dopravy.  Zdrave Letňany o.s. 
Zdrave Letnany zelena
 
 
 
 

Dne 13.  května 2013 se zástupci Letňansko-Kbelského leteckého regionu  zúčastnili setkání Fórum zdravého města (nebo také „Deset problémů Letňan“) na němž se hovořilo o problémech, které v současné době nejvíce trápí občany městské části Praha 18.

Tematické okruhy: občan a úřad • životní prostředí • volný čas a společenský život • bezpečnost • doprava.

cyklotrasa 1„Fórum Zdravého města je každoročně se opakující akce, na níž se projednává celkový rozvoj městské části. Jejím cílem je získat co nejvíc informací o rozvoji městské části. Účastníci – zástupci veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, městské policie, ale také široká veřejnost – se mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které si zaslouží pozornost vedení městské části.
Nejedná se tedy o diskuzi o předem připravených a zvolených námětech, ale o živý pořad, jehož průběh lze dopředu těžko odhadnout. Aktéři diskutují o několika tematických okruzích, ve finále je pak společně formulováno deset zásadních problémů, které veřejnost trápí nejvíce. Výstup je následně ověřen veřejnou anketou, jejímž cílem je zjistit, jestli se s danými problémy ztotožňuje širší okruh letňanských občanů. Po vyhodnocení ankety jsou ověřené problémy poskytnuty k projednání Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které stanoví úkoly a odpovědnosti za jejich plnění.“

Již při obdobné loňské akci jsme požadovali obnovení provozu na cyklotrase A44 v úseku kolem letiště Letňany spolu se znovuzpřístupněním okrajových částí letiště. Podnět tehdy přítomné zaujal, dostal se na třetí pozici a tuto pozici obhájil v následné anketě občanů Letňan. Bohužel neuhlídali jsme záměnu pojmů cyklotrasa a cyklostezka. Nahráli jsme tak vlastně  MČ, která připravuje nákladný a technicky složitý projekt asfaltové cyklostezky podél plotu PVA a Letova, přičemž z nedávného vyjádření zástupce starosty Mgr. Zástěry vyplývá, že „termín realizace lze očekávat až v horizontu několika let„.

Místostarostka Iveta Lojková při úvodní prezentaci, kdy se hodnotí co se podařilo udělat s podněty formulovanými při loňském Fóru, k tématu „Nepřístupnost okrajů letiště, chybějící cyklostezka v této lokalitě“ (tak byl podnět loni pořadateli pochopen a naformulován) na letošním Fóru řekla:

„Cyklostezka je již zanesena v územním plánu, již dlouho, mezi plotem areálu Výstaviště, Letova a letištěm. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy s majitelem pozemků.“

Z toho je zřejmé, že se MČ nezabývala ani původní cyklotrasou A44, ani zpřístupněním okrajových částí letiště.

Další informace nejdete zde

Zdroj: ikforum.cz

Val 2Protože se poslední dobu vyskytly nejasnosti ohledně dalšího osudu zeleného ochranného valu v Malkovského ulici, pokusili jsme se jako skupina zastánců valu prosadit toto téma k dalšímu projednání během účasti na veřejné diskusi Fórum Zdravé město 2013 (Deset problémů Letňan). V rámci diskusní skupiny „Životní prostředí“ jsme vznesli požadavek vypracování kvalitního projektu dosadby dřevin do valu odbornou krajinářskou firmou tak, aby val následně dobře plnil svou ochrannou funkci. U stolu životního prostředí se však sešly další závažné podněty* takže naše, spíše lokální téma, skončilo až na třetím „nepostupovém“ místě. Byli jsme však osloveni panem Ing.  Mikuleckým, radním pro regeneraci sídliště a životní prostředí, do jehož kompetence val spadá. Pan Ing. Mikulecký s námi otázku vstřícně diskutoval i přes počáteční nedorozumění (nepřišli jsme v pozici protestujících kritiků, ale poděkovat, že se MČ začala o val starat, věcně problém probrat a získat nosné informace o projektu „Letňanské lentilky“ i o valu). Dle vyjádření Ing. Mikuleckého v plánech likvidace zeleného valu v Malkovského ul. není, město přebralo péči o jeho údržbu a nadále se bude starat o to, aby val plnil svou ochrannou funkci. Tuto informaci jsme zhodnotili jako velice pozitivní a zřejmě jako nejlevnější a nejrozumnější alternativu řešení ochrany Malkovského ulice před hlukem, prachem a zplodinami z přilehlých komunikací. Sluší se poděkovat Ing. Mikuleckému za čas, který diskusi věnoval, i za to že se město o val začalo starat.  Jsme rádi, že se tímto vyjasnilo, že do budoucna se nebude řešit parkování na úkor zeleného valu a zhoršení životního prostředí obyvatel Malkovského.
 
Poděkování patří také těm, kterým není lhostejné prostředí v němž žijí a Fóra se aktivně zúčastnili.
Ostatní probíraná téma:
*odklon silnice přes lesopark – konečné 2. místo,
*zabrání orné půdy pro komerční bytovou výstavbu – konečné 4. místo
 
Zdroj: valmalk.cz
V zápisu komise RSŽP z 6. března stojí:
Nová parkovací místa na sídlišti
Malkovskeho„JM představil záměr na vybudování nových parkovacích míst (mimo projekt Letňanských lentilek). Komise v diskusi nedošla je (sic!) jednoznačnému stanovisku. PF upozorňoval, že komise ŽP musí prosazovat ochranu zeleně a nemůže souhlasit se zabírání zelených ploch ve prospěch nových parkovacích míst. JM upozorňoval na problémy s parkováním na celém sídlišti a potřebou řešit je mj. i zabíráním zelených ploch, které nejsou občany využívány nebo pouze minimálně. Komise bude vyzvána ke stanovisku do příštího jednání, a proto byli všichni členové požádáni o vlasti (sic!) vlastní vyjádření k záměru do 31/3/2013.“
Zvýraznění V.Č
Velmi oceňuji stanovisko člena komise Pavla Filípka. Naopak jsem doslava znechucen názorem JM. Podobné vyjádření bych pochopil např. u předsedy komise pro dopravu, ale je dle mého názoru zcela neakceptovatelné u předsedy komise pro ŽP. Ten by měl zelené plochy hájit (stejně jako PF), bez ohledu na to jestli jsou více či méně lidmi využívány. Vždyť jejich funkce je daleko širší než jak je chápe JM. Jsem opravdu zvědav, jak se k záleitosti vyjádří zbývající členové komise.Zvláštní je i tolerance JM k nesprávně parkujícím řidičům na sídlišti. V článku Problémy s parkováním na sídlišti lze nalézt i tyto věty: Řidiči se snaží zaparkovat, kdekoli to jde, ať už je to legální nebo ne. Není možné jim vyčítat, že stojí i na místech, kde mohou trochu bránit v provozu.
Neznamená to, že p. radní je tolerantní i k parkování na travnatých plochách?
Samozřejmě mne také zajímalo o kterou lokalitu se jedná a položil jsem tedy dotaz do sekce Otázky na odpovědi na webu www.letnany.cz
Nová parkovací místa na sídlišti (Václav Čadek, 28.3.2013 20:11)
Prosím, můžete upřesnit o kterou lokalitu se jedná a kdo je autorem projektu? Děkuji. V.Č.
Přišla okamžitá odpověď:Odpovídá: 29.3.2013 , Gerhard
Do vydání konečného stanoviska komise RGŽP (sic!) nebudu sdělovat žádné dílčí informace vzhledem k tomu, že se jedná o záměr a ne projektové řešení. Jsem přesvědčen o tom, že konečné řešení bude před případnou realizací včas prezentováno veřejnosti.
Dobrá, jedná se zatím jen o záměr. Proč ale ty tajnosti s lokalitou a autorstvím tohoto záměru? A pak se mi na mysl dere jedno známe přísloví. To o kozlovi a zahradníkovi.
Zdroj: valmalk

Víme, že změnit něco ve svém okolí není snadné. Úřady ani politici vám to většinou neusnadní…

matepravovedetPřesto u Občanů 2.0 vidíme, že to jde, že když jsou lidé aktivní, mohou ledacos změnit. Občan 2.0 od EPS, podle míry svého zapojení, může dostat intenzivní právní pomoc nad rámec pěti hodin právní práce, které poskytuje bezplatná právní poradna  Občana 2.0, který vytrvává v řešení problému se společenským dopadem, zve na společná setkání s lidmi, kteří řeší podobné problémy. Celoroční kontakt a výměnu zkušeností má pak zajištěnu prostřednictvím diskuzního Fóra 2.0. V několika vybraných případech pomáhá Občanům 2.0 stážista – student práv, který jejich případ pod naší supervizi vede.

více informací na : Občan 2.0 / EPS

Zdroj: krocan

Strana 3 z 4

logob.png

Navštivte také