Bleskovka

Městská část Praha 18 a její starosta Mgr. Zdeněk Kučera, MBA vás zve na veřejné setkání s občany na téma Prezentace plánu rozvoje území LETIŠTĚ LETŇANY které se bude konat ve středu 17. června od 18 hodin v obřadní síni radnice, Bechyňská 639, Praha 18-Letňany. Setkání se zúčastní vedení MČ Praha 18. Pozváni jsou také starostové sousedících městských částí Praha 19-Kbely a Praha-Čakovice.

Zápis ze zasedání RMČ z 15.5. (dva dny po Fóru Zdravé město 2013). Rada přijala následující usnesení: 
  
14.1     Usnesení č. 231/09/13 
 
1.      RMČ souhlasí se zahrnutím budovy Bahoku a okolních pozemků do 6. etapy projektu Letňanských lentilek. 
2.      RMČ ukládá radnímu Mikuleckému zpracovat návrh řešení revitalizace celého prostoru, která bude zahrnovat zejména využití obchodních prostor současnými i novými podnikateli a parkování pro obyvatele přilehlých ulic. 
 
3.     RMČ podporuje zachování protihlukového valu, který plní určitou ochranou funkci bytových domů v ulici Malkovského a podporuje další rozvoj celé oblasti kolem valu jako ochranného prvku. 
 
4.      RMČ jako nájemce pozemku 757/56 bude i nadále zajišťovat důslednou péči o zeleň na valu a okolí, včetně psí louky Malkovského. 
 
14.5     Hlasování:      pro   7             proti   0           zdržel se   0 
 
Zdroj: valmark.cz
  
 
val mal 5Budeme  doufat, že Rada MČ Praha 18 vyslyší i požadavek obyvatel  a zadá u firmy zabývající se profesionálně krajinářskou tvorbou zpracování kvalitního projektu dosadby dřevin na valu a plánu jejich následné údržby  tak, aby val opět plnil své funkce, které postupně ztrácí – ochranu před hlukem, prachem a zplodinami z dopravy.  Zdrave Letňany o.s. 
Zdrave Letnany zelena